Home Nyheter CLS – framåt genom företrädesemission

CLS – framåt genom företrädesemission

Business people advancing

CLS – framåt genom företrädesemission

29 augusti, 2022

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems har en tydlig vision. Genom sina produkter för minimalinvasiv laserablationsbehandling av sjukdomsgenererande vävnad vill man bidra till högre säkerhet och mindre påverkan på livskvaliteten för patienter. Bolaget upplever både ett betydande intresse och ett stort globalt behov av dess produkter. Man är nu aktuella med en företrädesemission om 69,3 Mkr som ska stärka den kommersiella lanseringen och marknadsetableringen av den nya generationen av TRANBERG-produkter.

Clinical Laserthermia Systems (CLS) mål är att tillhandahålla nästa generations produkter för minimalinvasiv laserablationsbehandling, med fokus på tre huvudområden: urologi, neurokirurgi och onkologi. Vad är då laserablation? Kort sagt är det en behandlingsmetod som används för att ta bort vävnad som generar sjukdom i kroppen. Detta gör man genom att öka temperaturen i cellerna genom laserljus med hög energi vilket förstör de sjuka cellerna. Vävnaden tas bort med hög precision i en process som guidas av antingen ultraljud eller magnetisk resonanstomografi (MRT).

Inom det här området utvecklar och kommersialiserar CLS nu den nya generationen TRANBERG-produkter. Dessa integreras med kundernas genomlysningsutrustning så att behandlingen kan bli så effektiv och säker som möjligt. För patienten innebär laserablation att man slipper genomgå öppenkirurgi, d.v.s. att läkaren inte behöver skära upp huden för att utföra ingreppet. Öppenkirurgi kan ofta leda till biverkningar och ha negativ inverkan på livskvalité.

Flera pågående studier

Bolagets uppfattning är att intresset för deras TRANBERG-produkter är stort och det finns ett betydande behov att fylla på marknaden. För att erhålla ytterligare marknadsgodkännande och mer klinisk evidens som ytterligare stärker CLS position på marknaden samarbetar bolaget med välrenommerade sjukhus och kliniker

I nuläget pågår sex kliniska studier med CLS produkter, bland annat används CLS TRANBERG Thermal Therapy System med Thermoguide Workstation i en studie vid välrenommerade Radboud University Medical Center, Nederländerna. Syftet med studien är att utvärdera säkerhet och genomförbarhet av MR-ledd fokuserad laserablation (MRgFLA) som behandling av lokaliserad prostatacancer. I Sverige har CLS under året tecknat ett kliniskt prövningsavtal inom neurokirurgi med Skånes universitetssjukhus. Studien i fråga fokuserar på glioblastom och användning av CLS TRANBERG Thermal Therapy System med Thermoguide Workstation för MR-styrd stereotaktisk tumörablation.

Fokus på fortsatt kommersialisering

För CLS står lanseringen av den andra generationens TRANBERG-produkter i fokus och bolaget arbetar intensivt med detta. Affärsmodellen bygger på både utlicensering, egen kommersialisering och kommersiella partnerskap. Planen är att stegvis etablera TRANBERG-portföljen på marknaderna för urologi, neurokirurgi och onkologi. I ett första steg riktar man sig mot urologimarknaden följt av marknaden för neurokirurgi.

Förutom samarbeten med sjukhus och kliniker, såsom de ovannämnda, är det även en del i CLS strategi att ingå partnerskap med leverantörer av komplementära system och lösningar. Idag samarbetar man med globala aktörer så som Siemens Healthineers och GE Healthcare såväl som Clearpoint Neuro.

Tre fokusmarknader

CLS arbetar i huvudsak mot tre geografiska marknader: Europa, USA, och Asien-Stillahavsområdet. När det gäller USA har CLS upplevt ett stort intresse från privata vårdgivare inom prostatacancer. Enligt bolaget görs majoriteten av undersökningar av prostatacancer genom privata kliniker och det är således en viktig målgrupp för CLS inom urologisegmentet. Man räknar med att påbörja fullskalig kommersialisering i USA av sina urologiprodukter under andra halvåret 2022.

Om vi dröjer oss kvar i USA, så går CLS här i väntans tider på det viktiga FDA-beskedet om godkännande av 510 (k) ansökan gällande TRANBERG Thermal Therapy System med Thermoguide Workstation inom neurokirurgi. Efter att CLS under året besvarat frågor från FDA, förväntar sig bolaget nu ett besked innan årets utgång vilket också innebär starten på en kommersialisering i USA via CLS partner Clearpoint Neuro Inc.

Om vi vänder oss mot Europa, så ska den tidigare nämnda studien med Skånes universitetssjukhus ligga till grund för CE-märkning för TRANBERG Thermal Therapy System med Thermoguide Workstation inom neurokirurgi. Slutligen siktar CLS även mot produktgodkännande i Asien-Stillahavsområdet. Ett sådant godkännande skulle innebära att man kan starta kliniska samarbeten och försäljning i området, där man kommer att utgå ifrån Singapore.

Företrädesemission ska ta vara på momentum

För att bygga vidare på kommersialiseringen genomför bolaget nu en nyemission av units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionslikviden kommer att göra det möjligt för CLS att fortsätta den kommersiella lanseringen och marknadsetableringen av den nya
generationen av TRANBERG-produkter. Vid en fulltecknad emission beräknar CLS att de inte kommer ha något ytterligare finansieringsbehov förrän tidigast andra halvan 2023.

Läs BioStocks intervju med CLS vd Dan Mogren här.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor En befintlig aktie ger en uniträtt och två uniträtter ger rätten att teckna en unit i emissionen. En unit består av två nyemitterade aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO 5 B. En teckningsoption av serie TO 5 B berättigar sedan till teckning av en nyemitterad aktie och kan nyttjas under perioden 14 februari 2023 – 28 februari 2023.
Teckningskurs 2,00 kr per unit, motsvarande 1,00 kr per B-aktie.
Emissionsvolym Bolaget kan initialt tillföras en emissionslikvid om högst cirka 69,3 Mkr före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner av serie TO 5 B kan bolaget i februari 2023 tillföras ytterligare högst cirka 35 Mkr före emissionskostnader.
Teckningsperiod 23 augusti – 6 september 2022
Utspädning Vid full teckning kommer utspädningen uppgå till cirka 50 procent av kapitalet vid den initiala emissionen och till ytterligare 20 procent av kapitalet vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO 5 B.

 

Länk till prospekt och anmälningssedlar här.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev