Home Intervjuer CLS tar in nytt kapital för fortsatt avancemang

CLS tar in nytt kapital för fortsatt avancemang

Male hand pressing green lift button

CLS tar in nytt kapital för fortsatt avancemang

23 augusti, 2022

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems har onekligen flyttat fram positionerna på flera fronter under 2022. Man har bland annat tagit betydande steg inom indikationerna prostatacancer och glioblastom. För att kunna bygga vidare på det momentum man upplever genomför bolaget nu en företrädesemission om 69,3 Mkr. BioStock kontaktade vd Dan Mogren för att få veta mer om emissionen och bolagets framtidsplaner.

Lundabaserade Clinical Laserthermia Systems (CLS) tillhandahåller nästa generations integrerade behandlingssystem för bildledd minimalinvasiv laserablation, med fokus på tre marknadssegment: urologi, neurokirurgi och onkologi.

Laserablation innebär upphettning och avdödande av celler med hjälp av laserljus med hög energi. Proceduren är minimalt-invasiv och syftar till att med hög precision ta bort oönskad eller sjukdomsalstrande vävnad och utförs inne i kroppen med hjälp av genomlysningsutrustning av typen ultraljud eller magnetisk resonanstomografi (MRT).

CLS egenutvecklar och säljer idag sitt sortiment av TRANBERG-produkter för bildledd laserablation och utvärderar även sitt egenutvecklade immunstimulerande behandlingsprotokoll kallat imILT för behandling av spridd cancer med nyttjande av den abskopala systemisk behandlingseffekt från imILT.

Flera pågående studier visar på stort intresse

Enligt bolaget upplever man ett stort internationellt intresse för sin nya generation av TRANBERG behandlingssystem. Det antal kliniska studier som nu pågår med dessa behandlingssystem understryker intresset. Av dessa studier är det värt att nämna en prövarinitierad studie vid välrenommerade Radboud University Medical Center, Nederländerna, som startades i februari 2022 och där rekrytering och behandling nu pågår. Studien använder CLS TRANBERG Thermal Therapy System med Thermoguide Workstation i syfte att utvärdera säkerhet och genomförbarhet av MR-bildledd fokuserad laserablation (MRgFLA) som fokal behandling av lokaliserad prostatacancer.

Under 2022 startades en fas I-studie i USA där TRANBERG Thermal Therapy System användas tillsammans med ett bildfusionssystem från Focalyx Technologies Inc för att utvärdera genomförbarhet av fokuserad laserablation, bildledd med MR-fusionerat ultraljud (USFgFLA), som fokal behandling av lokaliserad prostatacancer.

Det är inte bara på den globala spelplanen som CLS flyttat fram positionerna när det gäller studier. På hemmaplan har man under året tecknat ett avtal med Skånes universitetssjukhus gällande en klinisk studie inom neurokirurgi. Studien i fråga fokuserar på glioblastom och användning av CLS TRANBERG Thermal Therapy System med Thermoguide Workstation för MR-bildledd stereotaktisk tumörablation.

Företrädesemission på 69 Mkr

Med andra ord kan man säga att CLS just nu upplever ett momentum som man vill fortsätta utnyttja för att ta nästa steg i bolagets utveckling. För att kunna ge fortsatt stöd åt den kommersiella lansering och marknadsetablering, av den nya generationen av TRANBERG-behandlingssystem, som är inriktad på urologi och neurokirurgi i USA, Europa och Asien-Stillahavsregionen, genomför bolaget nu en nyemission av units, med företrädesrätt för befintliga aktieägare, om initialt högst 69,3 Mkr före emissionskostnader. Det initiala erbjudandet följs av ytterligare högst 35 Mkr före emissionskostnader genom teckningsoptioner. Teckningsperioden pågår under 23 augusti – 6 september.

Vd blickar framåt

I maj utsågs Dan Mogren, tidigare CCO och tf vd för CLS, till permanent vd för bolaget. BioStock kontaktade honom för att få veta mer om emissionen och vad CLS nästa steg är.

Dan, vi börjar med en kort tillbakablick. Hur har de milstolpar ni passerat under 2022 avancerat CLS position?

CLS vd Dan Mogren
Dan Mogren, vd för CLS

– CLS har med sin nya generation behandlingssystem ett bättre erbjudande till kund som direkt bygger på marknadens återkoppling på vår första produktgeneration och med den breddning vi genomfört av vårt kliniska program inom fokalterapi-behandling av lokaliserad prostatacancer skapas nu också ett bredare kliniskt stöd för pågående lansering och kommersialisering på marknaderna i USA och Europa.

Ni har nu tagit fram andra generationens TRANBERG-produkter, kan du berätta mer om hur dessa produkter stärker CLS erbjudande?

– Vår nya generation har förbättrats tekniskt med fokus på funktionalitet och tillförlitlighet men också på att sänka kostnaderna i tillverkningen. Den nya generationen är dessutom integrerbar med genomlysningsutrustning av typen ultraljud och magnetresonans och svarar därmed fullt ut upp mot de krav som marknaden har på ett system för minimalinvasiv behandling inom de marknadssegment vi inriktar oss mot.

Det pågår ett flertal studier med era produkter, vad betyder det för CLS?

– Vårt kliniska program omfattar nu studier inom samtliga marknadssegment – urologi, neurokirurgi och onkologi. Programmet inkluderar bl.a framtagning av underlag för CE-märkning av vårt MR-baserade behandlingssystem för ablation av lesioner i hjärnan och bredare klinisk evidens för att stödja de pågående lanseringarna inom urologi i USA och Europa.

Om vi tittar specifikt på urologi där ni har påbörjat två nya studier i år och ni har kommunicerat att ni räknar med att starta fler. Hur stor är CLS potential inom urologi?

– I konkurrens med bolag som främst tillhandahåller andra ablationsteknologier, slåss vi om en marknadspotential i USA och EU5 som uppgår till ca 0.5 miljon, och på världsbasis ca 1.7 miljoner möjliga fokalterapibehandlingar av lokaliserad prostatacancer per år. Detta gör prostaracancermarknaden till vår mest intressanta marknad idag.

Med CLS på väg mot en mer kommersiell fas,  hur ser er strategi ut för att positionera er på marknaden?

– CLS fokuserar på urologimarknaderna i USA och Europa efterföljt av neurokirurgi och onkologi, marknader där det finns ett uttalat behov för våra produkter. Bolagets vision är att bli en etablerad och erkänd leverantör av världsledande bildledda lasersystem för minimalinvasiv vävnadsablation inom i första hand våra prioriterade marknadssegment.

– Med en affärsmodell som bygger på betalning per behandling, enkelhet i användadet, genom en hög nivå på systemintegration och applikationsstöd, och aktivt insamlande av kliniska data som långsiktigt lägger grunden för reimbursement, bygger vi relationer och skapar trygghet hos kunden.

Kan du berätta mer om hur emissionslikviden kommer att användas?

– CLS kommer att fortsätta arbetet med att ta systemen till marknad, vilket också innebär fortsatt framtagning av understödjande kliniska data. På kapitalsidan ser vi behovet av att förbättra vår struktur, bl.a genom återbetalning av lån.

Hur långt kommer den här finansieringsrundan ta er?

– Vid ett fulltecknande av emissionen tillförs bolaget cirka 90 Mkr netto, vilket beräknas ta oss cirka 12 månader framåt med en samtidig återbetalning av lån.

Vad ska CLS ha uppnått vid den tidpunkten?

– Vi har en omfattande lista av uppsatta mål och milstolpar för bolaget. Ett par av de viktigaste målen för CLS att uppnå vid den tidpunkten är en kommersiell etablering av våra behandlingssystem, inom urologi och neurokirurgi, på marknaderna i USA eller Europa. Vi skall även ha genomfört övergången av vår certifiering i Europa från MDD till MDR.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev