Home Nyheter Spago Nanomedical tar kliv med kapitalinjektion

Spago Nanomedical tar kliv med kapitalinjektion

Spago Nanomedical tar kliv med kapitalinjektion

Spago Nanomedical tar kliv med kapitalinjektion

21 juni, 2022

Lundabolaget Spago Nanomedical tar in kapital via en företrädesemission om 61,8 Mkr för att avancera cancerbehandlingskandidaten 177Lu-SN201 till fas I/II-studier. Studiestart under året och särläkemedelsstatus ligger inom räckhåll efter lovande prekliniska studier och klinisk validering av teknologiplattformen. Teckningsperioden pågår till den 28 juni.

First North-bolaget Spago Nanomedicals teknologiplattform bygger på polymera nanopartiklar som via fysiologisk målsökning ansamlas i cancertumörer. Denna plattform är grunden för dels ett nytt kontrastmedel inom magnetresonanstomografi (MRT) för cancerdiagnostik, SpagoPix, och dels ett nytt cancerbehandlingskoncept, Tumorad, med läkemedelskandidaten 177Lu-SN201.

Spago Nanomedical tar kliv i båda projekten

SN132D, produktkandidaten i SpagoPix-projektet, har redan uppvisat goda resultat i patienter med bröstcancer i den kliniska studien SPAGOPIX-01. Produktkandidaten är säker och ansamlas som avsett i tumörerna och MRT-bilderna visar klar och konsistent kontrast i tumöravbildningarna. Utöver hög signalstyrka och precision är SN132D dessutom fritt från gadolinium, vilket eliminerar risken för de biverkningar som är förknippade med traditionella, gadoliniumbaserade kontrastmedel.

I studien konstaterade Spago att man även såg klar kontrast i lever och bukspottkörtel, vilket föranledde en breddning av studien till att även inkludera patienter med cancer i bukspottkörteln. Spago har påbörjat diskussioner med tänkbara partners avseende SpagoPix och avser att intensifiera dessa på basis av ytterligare positiva resultat från denna patientgrupp.

Tumorad går mot klinik

Den kliniska valideringen av teknologin inom SpagoPix stärker även Tumorad-projektet och 177Lu-SN201, som är en ny radionuklidterapi med fysiologisk målsökning av cancertumörer. Inom detta område har Spago presenterat lovande data med sin kandidat i prekliniska modeller för bröstcancer och kolorektalcancer.

Den fysiologiska målsökningen är oberoende av tumörcellernas biologi, till skillnad från radionuklidbehandlingar med biologisk målsökning som är beroende av att binda till ett specifikt protein hos cancercellen. Detta innebär att Spago Nanomedicals teknologi potentiellt kan tillämpas inom flera olika cancerformer.

Under året har Spago valt att initialt rikta in 177Lu-SN201 mot äggstockscancer – den sjunde vanligaste cancerformen hos kvinnor och den femte mest dödliga. Denna inriktning innebär också att Spago kan ansöka om särläkemedelsstatus för kandidaten, vilket ger vissa fördelar under utvecklingsfasen bl. a. i form lägre regulatoriska avgifter, tätare kontakt med myndigheter, skattelättnader för studiekostnader och att man kan söka vissa finansiella bidrag. En viktig faktor är även att man erhåller marknadsexklusivitet för ett godkänt läkemedel – 10 år i Europa och 7 år i USA.

Utöver de formella fördelarna innebär en särläkemedelsklassning även en tydlig utvecklingsplan för kandidaten. I en intervju med BioStock lyfte vd Mats Hansen fram betydelsen av att ha en tydlig plan även för bolagets intressenter – patienter, läkare och investerare. Läs intervjun här.

Betydande potential och ökande intresse

Intresset för radionuklidbehandlingar från läkemedelsbranschen har växt snabbt under det senaste årtiondet. Storbolag som Bayer och Novartis har via förvärv och investeringar positionerat sig inom området för att tillvarata potentialen.

Under 2014 fullbordade Bayer förvärvet av norska Algeta för 2,4 miljarder USD för att erhålla rättigheterna till Xofigo – ett läkemedel mot prostatacancer som under 2021 omsatte 261 miljoner EUR. År 2021 fortsatte Bayer att komplettera sin portfölj inom radionuklidbehandlingar mot prostatacancer med förvärven av Noria och PSMA Therapeutics. De finansiella villkoren för dessa affärer offentliggjordes ej.

Novartis annonserade i januari 2018 ett förvärv av franska Advanced Accelerator Applications (AAA) för 3,9 miljarder USD. AAA utvecklade Lutathera som samma månad godkändes av FDA mot neuroendokrina tumörer. Intäkterna från denna radionuklidbehandling uppgick till 475 miljoner USD under 2021.

Under 2018 förvärvade Novartis även amerikanska Endocyte för 2,1 miljarder USD för att stärka sin position inom radionuklidbehandlingar. Endocyte ägde rättigheterna till Pluvicto mot prostatacancer och som godkändes av FDA i mars 2022. Novartis förväntar sig att försäljningen av Pluvicto ska nå 2 miljarder USD på några års sikt enligt vd Vasant Narasimhan.

Även om Novartis och Bayers läkemedel adresserar större patientgrupper, ser Spago stora värden i sin satsning inom äggstockscancer och i potentialen inom andra svåråtkomliga och spridda cancerformer med solida tumörer.

Kapitalinjektion med stöd av aktieägare, styrelse och ledning

För att fortsätta utveckla denna potential tar Spago nu in 61,8 Mkr i en företrädesemission. Emissionen är säkerställd till 95 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Flera av Spagos Nanomedicals större aktieägare ska teckna i emissionen, bl.a. Peter Lindell, Mikael Lönn, Eva Redhe, Tiel Ridderstad och Paul Anderlind. Styrelsens ordförande Eugen Steiner och styrelseledamot Nicklas Westerholm har också lämnat teckningsförbindelser, liksom vd Mats Hansen och CFO Hanna Olsson.

Därutöver har ett antal nya investerare och några av de större aktieägarna såsom Peter Lindell, Mikael Lönn, Eva Redhe och Tiel Riddestad, garanterat emissionen till 95 procent. Emissionskostnaderna har uppskattats till 8,0 Mkr varav 4,4 Mkr är ersättning till garanter.

Kapitalet kommer att användas till inledningen av den kliniska fas I/IIa-studien med 177Lu-SN201 i cancerpatienter. Spago räknar med att kunna lämna in både studieansökan och särläkemedelsansökan under året och därmed inleda studien kring årsskiftet.

Erbjudandet i sammandrag

Villkor För varje innehavd aktie erhåller innehavaren en teckningsrätt. Fyra teckningsrätter ger rätt att teckna fem nya aktier.
Teckningskurs 1,20 kr per aktie
Emissionsvolym 61,8 Mkr
Teckningsperiod 13 juni – 28 juni

 

Länk till prospekt och anmälningssedlar.

Se även Mats Hansens presentation av Spago Nanomedical under BioStock Life Science Spring Summit 2022 här.

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev