Home Nyheter Ultimovacs fortsätter att leverera under första kvartalet

Ultimovacs fortsätter att leverera under första kvartalet

Ultimovacs Q1

Ultimovacs fortsätter att leverera under första kvartalet

17 maj, 2022

Det norska immunonkologibolaget Ultimovacs avancerade på flera fronter under det första kvartalet. Bolagets kliniska program med det universella cancervaccinet UV1 och adjuvansplattformen TET fortsatte att utvecklas. Därutöver gjorde bolaget framsteg såväl vad gäller preklinisk forskning som på patentområdet.

Immunoonkologbolaget Ultimovacs utvecklar vaccinet UV1 som bolaget hoppas ska stärka cancerdrabbade patienters immunsystem att kunna bekämpa sjukdomen. UV1 är ett lagringsbart peptidbaserat vaccin som inducerar ett specifikt T-cellssvar mot telomeras, ett antigen som uttrycks i 85–90 procent av alla cancertyper. Denna egenskap gör vaccinet universellt.

I bolagets senaste delårsrapport framgår det tydligt att den kliniska valideringen av UV1 fortskrider enligt plan. För närvarande utvärderas kandidaten i en fas I-studie samt fem fas II-studier. Dessutom har Ultimovacs en pågående fas I-studie med sin teknologi för cancervaccinadjuvans – TET (Tetanus-Epitope Targeting). Även denna studie fortskrider planenligt.

Kliniska framsteg

Rekrytering pågår för närvarande i fyra av de fem fas II-studierna. De ledande studierna INITIUM, i metastaserande malignt melanom, och NIPU, vid mesoteliom, har rekryterat 137 av 154 respektive 78 av 118 patienter. Båda är proof-of-concept-studier som testar trippelkombinationen bestående av UV1 och checkpointhämmarna ipilimumab (Yervoy) och nivolumab (Opdivo). Detta innebär att bolaget är på god väg mot sina rekryteringsmål, och avläsning av toplinedata för bägge studierna väntas under H1 2023.

Samtidigt pågår förberedelser för initieringen av LUNGVAC-studien, där UV1 kommer att utvärderas i kombination med checkpointhämmaren pembrolizumab hos patienter med icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Den första patienten förväntas inkluderas under H1 2022.

Bolaget har också nyligen presenterat data från en 7 1/2-årig uppföljningsstudie av över 50 patienter från tre tidigare fas I-studier med UV1. Resultaten som presenterades vid årsmötet för Association for Cancer Immunotherapy (CIMT) den 10–12 maj 2022 visar dynamiska T-cellssvar som varar under hela utvärderingsperioden. Data indikerar tydligt att patientens immunsvar är UV1-specifika och kan finnas kvar i immunminnet. Dessa resultat är mycket relevanta för Ultimovacs pågående fas II-program såväl som framtida kliniska utveckling.

Lovande ny adjuvansteknikplattform

Under Q1 gjorde Ultimovacs även framsteg med sin adjuvansteknologi för cancervaccin – TET, som utvärderas i fas I TENDU-studien. Adjuvans är ett ämne som ökar eller modulerar det antigenspecifika immunsvaret som skapas av ett vaccin. Därmed syftar TET till att förbättra nya cancervaccin under utveckling.

Ultimovacs meddelade i februari att man har avslutat behandlingen av den andra doskohorten i TENDU, och inga säkerhetsproblem kunde rapporteras. Sedan dess har studien fortsatt till den tredje doskohorten, och de första två av tre patienter har registrerats. Interimsdata gällande säkerhet kommer att publiceras sex månader efter behandlingen av den tredje patienten i kohort tre, som tidigare kommunicerats.
Ultimovacs presenterade också en poster med positiva prekliniska data gällande TET vid den årliga konferensen American Association for Cancer Research (AACR) som ägde rum förra månaden. Resultaten indikerar att adjuvansplattformen effektivt och säkert primar T-celler, vilket stöder den kliniska övergången till den pågående TENDU fas I-studien med TET i prostatacancerpatienter.

Datan tyder också på att TET skulle kunna användas som en grund för att utveckla flera terapeutiska vaccin riktade mot solida tumörer. Genom att kombinera cancerantigener och vaccinadjuvansen i samma molekyl, kan TET-plattformen generera vaccinkandidater med en fördelaktig säkerhets- och administreringsprofil, vilket ger möjlighet att behandla patienter i ett tidigt skede av sjukdomen.

Validering från det amerikanska patentverket

Under kvartalet erhöll Ultimovacs även goda nyheter från United States Patent and Trademarks Office (USPTO) med en Notice of Allowance gällande en patentansökan för användning av kombinationer av vaccincheckpointhämmare för att behandla cancer åtminstone fram till juni 2037. Allteftersom bolaget fortsätter att avancera kliniskt, ökar utsikterna för kommersialisering. Valideringen från USPTO adderar värde till Ultimovacs strävan att leverera innovativa bidrag till kombinerade immunterapier vid cancerbehandling. Läs mer här.

Stark relation till aktieägarna

Trots den betydande volatiliteten på aktiemarknaden för bioteknikbolag under de senaste månaderna har Ultimovacs visat varför bolaget fortsätter att ha en stark relation med sina aktieägare. Den diversifierade pipelinen av kliniska projekt fortsätter i nivå med förväntningarna att avancera framåt, och prekliniska såväl som fas I-data fortsätter att stödja bolagets ambition att hjälpa cancerpatienter. Med en solid finansiering fram till första delen av 2024, som bör innefatta topline-data för de första fyra fas II-studierna, ser det inte ut som att Ultimovacs relation med aktieägarna kommer att ändras till det sämre den närmaste tiden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev