Home Intervjuer Stayble kommenterar milstolpen  – 75 procent rekryterade i fas IIb

Stayble kommenterar milstolpen  – 75 procent rekryterade i fas IIb

Stayble

Stayble kommenterar milstolpen  – 75 procent rekryterade i fas IIb

3 maj, 2022

Göteborgsbaserade Stayble Therapeutics meddelade nyligen att 75 procent av patienterna har rekryterats till den kliniska fas IIb-studien med STA363 mot kronisk diskrelaterad ryggsmärta. BioStock fick möjlighet att prata med bolagets CSO Anders Lehmann och VP Business Development Mattias Münnich angående milstolpen och förväntningarna framåt.

Stayble Therapeutics vision är att utveckla injektionsbehandlingen STA363 till en ny standardbehandling för patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta som inte blir hjälpta av sjukgymnastik och smärtstillande preparat. STA363, som baseras på mjölksyra, injiceras direkt in i den smärtande disken. Detta ger upphov till en bindvävsomvandling som stabiliserar disksegmentet och eliminerar läckage av inflammatoriska substanser.

Fas IIb-studien beräknas vara fullrekryterad innan året är slut

Endast en injektion av STA363 förväntas leda till minskad smärta och ökad funktion hos patienterna. Effekten utvärderas för närvarande i en fas IIb-studie som genomförs vid ett 20-tal kliniker i Nederländerna, Spanien och Ryssland. Bolaget har redan presenterat positiva interimsresultat från studien som visar på god säkerhet och tolerabilitet.

Totalt ska cirka 100 utvärderingsbara patienter inkluderas i studien. Nu kan bolaget meddela att 75 procent av den totala populationen har rekryterats, vilket är i linje med den kommunicerade tidsplanen att rekrytera samtliga patienter under 2022. Bolagets vd Andreas Gerward kommenterar beskedet i ett pressmeddelande:

»Vår uthållighet och kontinuerliga arbete för att öka och förbättra patientrekryteringen har gett resultat och vi har sett en kraftigt ökad rekrytering under 2022. Läkemedelsstudier har ofta en betydligt lägre patientrekryteringstakt i början av en studie än i slutet då alla kliniker är uppstartade, varma i kläderna och vet precis hur man skall identifiera rätt patienter. Vår studie följer också detta mönster.«

Aktiva insatser för att öka rekryteringstakten

Covid-19-pandemin har haft en tydlig påverkan på patientrekryteringen till fas IIb-studien, men så verkar inte vara fallet längre. Under 2022 har Stayble Therapeutics noterat en kraftigt ökad rekryteringstakt och aktivitet på involverade studiekliniker. Antalet screenade och rekryterade patienter per vecka har nått en ny högstanivå och man har även sett ökat engagemang bland prövarna.

Detta antas vara ett direkt resultat av de åtgärder som Stayble Therapeutics har infört för att öka rekryteringen. Utökat remitteringsnätverk, kampanjer i sociala medier, individuella incitamentsprogram och inspirationsföreläsningar är några exempel på bolagets insatser.

Studieverksamheten fortsätter i Ryssland

En relativt stor andel av patienterna har redan rekryterats i Ryssland och majoriteten av dessa patienter är fortfarande under uppföljning. Stayble Therapeutics bedömer att studien kan fortsätta utan att riskera patientsäkerhet, kvalitet eller studiegenomförande. Genom att fortsätta studien ser man till att patienterna får tillgång till den vård och uppföljning de har rätt till, samt att de inte har utsatts för onödig risk, enligt bolaget.

Stayble är inte det enda bolaget som har behövt överväga hur man ska bedriva pågående verksamheter i Ryssland. Många globala läkemedelsbolag är också aktiva i regionen och har behövt ta ställning i frågan. Läs mer i BioStocks artikel Ukrainakrisen – ett etiskt dilemma för life science-sektorn.

Anders Lehmann fortsatt optimistisk kring rekryteringen

BioStock kontaktade Stayble Therapeutics CSO Anders Lehmann för att bland annat få veta mer åtgärderna som man har tagit till för att öka rekryteringen.

Anders Lehmann, CSO Stayble Therapeutics

Anders, skulle du först kunna berätta om era insatser för att öka rekryteringen av patienter till fas IIb-studien med STA363?

– Vi har kontinuerligt under studien använt oss av alla de verktyg som vi bedömt verkningsfulla för att öka rekryteringstakten. Detta har gjorts stegvis för att vi bättre ska kunna utvärdera vad som fungerar och vad som inte ger utdelning. De olika medlen som står till buds beror också delvis på vilket land vi talar om. I Spanien och Nederländerna har vi framför allt hjälpt prövarna att bygga ut sina remitteringsnätverk. Många kliniker får i sitt rutinmässiga inflöde av nya patienter inte in tillräckligt många patienter snabbt nog som passar in i studien, och därför motiverar vi prövarna till att kontakta kollegor som kan remittera patienter.

– I Ryssland har vi satt upp incitamentsprogram för en del av prövarna för att kompensera dem för extrainsatser. Vi har genomfört annonsering i sociala medier i Ryssland och på olika hemsidor där patienter kan söka läkare utifrån sin diagnos. Lagstiftningen skiljer sig mellan de olika länderna och i Ryssland har prövarna kunnat be röntgenläkare söka i databaser efter magnetkamerabilder på patienter som kan gå med i studien.

– Vi har haft flertalet digitala möten med olika prövare för att bättre förstå hur vi kan hjälpa dem att ta in fler patienter. De prövare som varit duktiga på att finna lämpliga patienter har delat med sig av “best practice” med sina kollegor genom digitala möten eller inspelade korta föreläsningar. Slutligen har vi i våra nyhetsbrev till läkarna stimulerat deras tävlingslusta genom att berätta om topprekryterarnas resultat.

Hur ser era förväntningar ut inför de kommande månaderna gällande patientrekrytering?

– Nu när Covid-19 har minskat kraftigt har vi sett en markant ökning i rekryteringstakten. I en studie som denna är det inte ett jämnt inflöde av patienter och vår analys av hela studien så här långt visar på en hackig rekryteringskurva. Denna hackighet kvarstod även efter årsskiftet men nu är rekryteringen generellt på en betydligt högre nivå, och jag är mycket optimistisk inför möjligheten att snabbt få in de sista patienterna.

»Nu är rekryteringen generellt på en betydligt högre nivå, och jag är mycket optimistisk inför möjligheten att snabbt få in de sista patienterna.«

Vad är det som avgör om en patient får delta i studien eller ej, d.v.s. studiens inklusion- och exklusionskriterier?

– Som alla andra kliniska studier har vi ett antal kriterier som måste uppfyllas. En del av dessa är generiska för alla kliniska prövningar. Som exempel kan nämnas att patienten måste kunna förstå vad studien går ut på, alltså risker och eventuella fördelar. Patienten får inte heller ha ett pågående missbruk eller svår psykiatrisk eller annan sjukdom. Gravida kvinnor kan inte heller delta och patienten måste vara myndig men inte över 70 år eftersom de flesta äldre med ryggproblem har andra diagnoser.

– Vidare har vi en del exklusionskriterier som är generiska för studier på kronisk ryggsmärta. De handlar om andra diagnoser än den som studeras som exempelvis artrit i facettlederna i ryggraden, förträngningar i ryggradskanalen och kotglidning. Slutligen har vi väldigt specifika kriterier som måste uppfyllas såsom högst två smärtande diskar som inte får vara alltför degenererade.

– Utmaningen med att fastställa dessa kriterier ligger i att alltför många och specifika kriterier gör att det blir svårt att finna lämpliga patienter. I motsatt fall (få kriterier) finns det en betydande risk att man tar in patienter som egentligen inte passar för vår behandling vilket kan leda till ett missvisande resultat. Vi har lagt ner mycket arbete på att finna den rätta balansen vad gäller kriterierna och konsulterat flera experter och vi känner oss förvissade om att vi hamnat rätt i denna avvägning.

Mattias Münnich berättar om nästa steg

Efter att samtliga patienter har rekryterats, behandlats och följts upp kommer bolaget sammanställa och analysera data från studien. Målet är att kunna presentera topline-resultat under 2023 och därefter ingå samarbete med ett större läkemedelsbolag inför fas III.

Mattias Münnich, VP Business Development

BioStock kontaktade Mattias Münnich, VP Business Development i Stayble Therapeutics, för att få veta mer om planerna framåt.

Mattias, skulle du kunna berätta lite mer om nästkommande steg efter att fas IIb-studien är fullrekryterad?

– Under året kommer vi att intensifiera vårt partneringarbete. Vi har redan idag ett 20-tal bolag som känner till oss väl och följer vår utveckling. Dessa kommer vi kontinuerligt uppdatera om utvecklingen och föra en nära dialog gällande deras intresse och förmågor som potentiella partners.

– Vi har ett starkt nätverk i Europa och en av våra ambitioner för det närmsta året är att öka vår närvaro och kontaktnät i USA. USA är inte bara världens enskilt största marknad för läkemedel, utan också specifikt intressant för Stayble och STA363. Kortfattat beror det på att de har specialiserade läkare – interventionella radiologer eller interventionella smärtspecialister – som är de som behandlar vår patientgrupp. Eftersom STA363 är en terapi som kräver radiologisk kompetens både vad gäller diagnos och behandling så passar den mycket väl in hos denna specialitet som i dagsläget saknar effektiva verktyg. Vi analyserar just nu USA-marknaden i detalj och vi ser fram emot att kunna rapportera mer om det här arbetet längre fram.

»Under året kommer vi att intensifiera vårt partneringarbete. Vi har redan idag ett 20-tal bolag som känner till oss väl och följer vår utveckling.«

Vilka studieresultat är önskvärda, eller snarare nödvändiga, för att kunna fortsätta in i fas III med STA363 tillsammans med en samarbetspartner?

– Vi behöver kunna visa både effekt och säkerhet för STA363. Säkerheten känner vi oss trygga med efter tydliga data både från fas I samt interimsdata från fas IIb. Jag är också övertygad om att vi kommer att se en effekt av läkemedlet på smärta och funktion. Utmaningen är att tillräckligt tydligt särskilja denna från placeboeffekten med endast 100 patienter. Gör vi det når vi också målet för vad som anses vara en kliniskt relevant smärtminskning och det är det som behövs för att övertyga läkarna om att använda produkten.

– Vår utgångspunkt har alltid varit att ta fram en produkt som behandlande läkare tycker om. Både när det gäller effekt och säkerhet, men också användarvänlighet och kostnadseffektivitet. Här har Stayble den överlägset bästa produkten på väg ut på marknaden, enligt mig. För att nå ett bra partnerskap behöver vi kunna belägga det och presentera ett komplett produktpaket. Här ingår inte bara kliniska data utan även mekanistiska data, hälsoekonomi, regulatorisk strategi och ett nätverk av stöttande läkare (Key Opinion Leaders, KOLs) inom vårt segment. Det är vi väl positionerade för att kunna göra och vi ser fram emot att konkretisera det i dialoger med partners framöver!

Skulle du slutligen kunna berätta om de spontanta reaktioner och tankar som uppstår bland vårdpersonal, patienter samt potentiella partners när de introduceras för STA363?

– Bland behandlande läkare har vi bara mötts av positiva uppfattningar. De förstår det vetenskapliga resonemanget bakom produkten och tycker det är tilltalande. Stayble har på det sättet en bra story som är enkel och intuitiv.

»Bland behandlande läkare har vi bara mötts av positiva uppfattningar. De förstår det vetenskapliga resonemanget bakom produkten och tycker det är tilltalande.«

– Patienterna får vi aldrig träffa, eller ens veta vilka de är men att döma av det informerade samtycket som alla patienter behöver skriva på så framstår produkten som säker och hoppingivande i patientens ögon. Det är mycket få patienter som vi förlorar i det här steget.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev