Home Intervjuer Sprint Biosciences CSO kommenterar ytterligare VADA-validering

Sprint Biosciences CSO kommenterar ytterligare VADA-validering

Sprint Bioscience får ytterligare validering för VADA

Sprint Biosciences CSO kommenterar ytterligare VADA-validering

8 april, 2022

Efter förra årets utlicensiering av Vps34 riktas blickarna nu mot nästa program i Sprint Biosciences portfölj. Längst har man kommit med VADA-programmet där nya forskarrön ger ytterligare validering åt målproteinet VRK1. Utöver bättre förståelse kring den roll proteinet spelar i cancer pekar resultaten även på en breddad kommersiell potential för VADA. BioStock kontaktade Sprint BioSciences forskningschef Martin Andersson för att få veta mer.

Den prekliniska specialisten Sprint Bioscience driver utveckling av småmolekylära läkemedelskandidater för behandling av olika former av cancer. Projekten tas från idé till preklinik, där målet sedan är att ingå licensavtal med externa aktörer som driver dem vidare genom den kliniska delen av utvecklingen.

Du kan läsa mer om bolagets affärsmodell här.

Utöver de tre redan utlicensierade programmen har Sprint Bioscience tre interna program där VADA är det man kommit längst med. Marknadsföringen av programmet är i full gång och bolaget för just nu diskussioner med ett flertal potentiella tagare. Det slutgiltiga målet är att få fram en läkemedelskandidat som siktar in sig på målproteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1). Proteinet uttrycks i hög grad i mänsklig vävnad där det pågår aktiv celldelning, till exempel i testiklarna, fosterlever, brässen eller i elakartade tumörer.

Förhöjda nivåer av detta protein har i flera former av cancer varit förknippat med en sämre överlevnad och tanken är att ta fram ett läkemedel som hämmar proteinet och på så sätt bekämpar cancern.

Nya rön validerar VADA

Tidigare har man sett indikationer på den här effekten i cancer i bland annat lever, njure och bukspottskörteln. Nya forskarrön visar att proteinfamiljen även kan ha en roll att spela i glioblastom och neuroblastom, två allvarliga cancerformer som uppstår i olika delar av nervsystemet och som är förknippade med låg överlevnad.

Två av varandra oberoende forskargrupper publicerade nyligen preliminära resultat från studier i de båda indikationerna. I rapporterna beskrivs en syntetisk letalitet i tumörceller som har låga nivåer av VRK1-proteinet och dess kusin VRK2. VRK1 och VRK2 är relaterade till varandra, där låga nivåer av de båda proteinerna visat sig framkalla celldöd.

Att detta blir relevant för behandling av just glioblastom beror enligt forskarna på att VRK2 redan påverkats i två tredjedelar av glioblastomfallen, och att man därmed bara behöver se till att hämma VRK1 för att få till den eftertraktade celldödande effekten. I en djurmodell med glioblastom gick tumörerna tillbaka när VRK1-genen togs bort och liknande effekt kunde även ses i neuroblastom.

Du kan finna mer information om studierna här och här.

Programmet fortsätter att utvecklas väl

Resultaten kommer i ett för Sprint Bioscience mycket intressant läge då man, som vi var inne på tidigare, nu för samtal med flera intressenter kring VADA. Programmet har enligt bolaget fortsatt att utvecklas väl där man, precis som i ovanstående rapporter, sett en tydlig effekt i cancercellernas förmåga att överleva när VRK1 hämmas. Man har även identifierat flera biomarkörer, viktiga komponenter i programmet för att ta utvecklingen vidare.

Forskningschef kommenterar

BioStock pratade med Martin Andersson, som är forskningschef på Sprint Bioscience, för att få veta mer om de senaste resultaten och vad de innebär för bolaget.

Martin Andersson, forskningschef Sprint BioScience
Martin Andersson, forskningschef Sprint BioScience

Utöver den forskning ni själva bedriver får ni nu ytterligare bekräftelse på VRK1:s roll inom cancer. Hur hanterar ni de nya rön som dyker upp och vilken plats tar de i ert utvecklingspaket?

– Vårt projekt har sedan tidigare en lite annan inriktning där vi tittar på andra biomarkörer som är betydligt vanligare än låga nivåer av VRK2 och finns i andra, större cancerindikationer. Men när nya publikationer dyker upp så vill vi ju såklart bekräfta dem så snart som möjligt med de hämmare som vi utvecklat internt.

Ni för just nu diskussioner med potentiella partners gällande VADA. Vad innebär den här sortens validering för de diskussionerna?

– När vi var på BioEurope Spring förra veckan var det redan kunder som uppmärksammat dessa nya artiklar, och det stärker såklart vårt case att VRK1 är ett bra målprotein och har relevans i olika former av cancer. Att publikationerna kommer från två av varandra oberoende forskargrupper och beskriver samma vetenskapliga fynd gör ju dessutom resultaten extra pålitliga.

I de båda studierna har man tittat på glioblastom och neuroblastom och ni har tidigare sett effekt i andra cancerindikationer. Kan VRK1 rent av vara ett målprotein som är relevant i alla typer av cancer?

– I och med att cancer egentligen är ett hundratal olika sjukdomar så finns det nog tyvärr ingen ”magic bullet” som botar all cancer, men det finns ju ett stort värde i varje ytterligare indikation som tillkommer i de program vi driver.

Finns det fler ytterligare indikationer som är värda att undersöka inom VADA-programmet?

– Förutom det arbete vi gjort internt för att identifiera ytterligare indikationer så finns det sedan tidigare stöd i litteraturen för cancer i lever, njure och bukspottkörtel samt i två former av barncancer; neuroblastom och Ewing’s sarcom.

De båda forskningslagen har tittat på hur låga nivåer av både VRK1 och VRK2 skapar en celldödande effekt. Finns det därmed en anledning att ta fram ett läkemedel som hämmar båda målproteinen?

– Det skulle man kunna tänka sig, men det finns också en risk att den celldödande effekten uppstår i andra vävnader, och generellt är det ju så att ju bredare ett läkemedel slår desto större är risken för oönskade effekter som begränsar användandet. Vår strategi har från början varit att utveckla hämmare som bara slår på VRK1-proteinet.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev