Home Nyheter Sprint Bioscience nye vd om bolagets affärsmodell och cancerprojekt

Sprint Bioscience nye vd om bolagets affärsmodell och cancerprojekt

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Sprint Bioscience nye vd om bolagets affärsmodell och cancerprojekt

29 april, 2021

Stockholmsbaserade läkemedelsutvecklaren Sprint Bioscience meddelade i slutet av februari att Erik Kinnman tar över rodret som vd för bolaget, som är specialiserat på preklinisk utveckling av småmolekylära läkemedel inom onkologi. I en intervju med BioStock berättar Kinnman mer om sin bakgrund och hur han ser på bolaget och dess affärsmodellen.

Sprint Bioscience har ett affärsupplägg som skiljer sig från andra bolag i branschen. Många biotechbolag utvecklar sina läkemedelskandidater fram till kliniska fas II-studier för att sedan ta det sista kliniska steget tillsammans med en kapitalstark partner. I Sprint Biosciences fall tar man partneringsteget mycket tidigare än så, vilket har gjort att bolaget kunnat fokusera på det man kan bäst – att hitta nya, intressanta målproteiner och utveckla molekyler som tas genom kliniska tester av läkemedelsbolag som är inriktade på de senare faserna av läkemedelsutvecklingsprocessen.

Validerad affärsmodell

Läkemedelsbranschen har ett i stort sett omättligt behov av nya projekt som tacklar olika medicinska utmaningar på innovativa sätt, inte minst när utvecklingen gått mot att de stora bolagen förlitar sig på att innovation kommer från mindre och snabbfotade specialiserade bolag.

Sprint Biosciences mål är att möta behovet i läkemedelsutvecklingens tidiga skeden. Med fokuset inställt på behandling av cancer har man utvecklat en förmåga att snabbt och effektivt gå från idé till läkemedelskandidat. Här har bolaget etablerat en process för att så tids- och resurseffektivt som möjligt utvärdera huruvida en molekyl har de goda läkemedelsegenskaper som krävs för att klara sig hela vägen till marknad och – inte minst – göra nytta för patienten.

»Sprint Bioscience har en imponerande kombination av stark vetenskaplig och industriell kompetens inom cancerbiologi och kemi tillsammans med en unik process för att ta fram blivande läkemedelskandidater.« – Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Flera utvecklingsprojekt har utlicensierats

Sprint Biosciences projektportfölj består för närvarande av fem utvecklingsprojekt, varav två licensierats ut för att drivas vidare av en partner – en tydlig validering av bolagets affärsmodell. Längst utvecklad är onkologiprojektet PETRA01, som sedan mars i år är licensierat till cancerläkemedelsbolaget HiberCell. Här är Sprint Bioscience berättigat till upp till 240 MUSD i delmålsbetalningar plus royalty på framtida försäljning, varav 5 MUSD redan erhållits.

Sprint Bioscience har även utlicensierat ett projekt för behandling av NASH (nonalcoholic steatohepatitis) till LG Chem där Sprint Bioscience kan få upp till cirka 230 MUSD i milstolpebetalning, plus royalties.

Ny vd och nytt kapital ska ta Sprint Bioscience till nästa steg

Den 1 mars tillträdde Erik Kinnman posten som vd för bolaget. Kinnman har en lång och framgångsrik karriär inom läkemedelsbranschen bakom sig, bland annat från ledande befattningar på AstraZeneca och SOBI. Allra senast kommer han från läkemedelsutvecklaren Abliva, där han varit vd sedan 2016.

En av hans första uppgifter var att stärka bolagets finansiella position och redan i april genomförde bolaget en riktad nyemission om 20,7 Mkr till en grupp befintliga och externa investerare med Roosgruppen i spetsen. Kapitalinjektionen gör att bolaget nu kan accelerera aktiviteterna inom både utvecklingsprojekten och affärsutvecklingen. Läs mer om emissionen här.

BioStock har kontaktat Kinnman för att får veta mer om hans bakgrund och hans syn på bolaget.

Erik, kan du börja med att berätta lite mer om din bakgrund?

– Jag har en bred bakgrund som kompletterar den expertis och erfarenhet som redan finns hos Sprint Bioscience. Jag har dels stor erfarenhet av läkemedelsutvecklingsprocessen från preklinik till klinisk utveckling och vidare till kommersialisering. Jag har haft ledande roller inom klinisk utveckling, affärsutveckling och finansiering i såväl stora läkemedelsbolag som mindre biotechbolag.

– Vidare har jag jobbat inom finansbranschen med fokus på analys av läkemedelsbolag. Jag är läkare specialiserad inom neurologi och smärtbehandling och docent vid Karolinska Institutet.

Vad var det som lockade med Sprint Bioscience?

– Bolaget har ett mycket intressant fokus på att utveckla tidiga innovativa läkemedelsprojekt inom cancerbehandling. Stora vetenskapliga landvinningar har gjorts inom området och Sprint Bioscience kan bidra till att omvandla dessa möjligheter till läkemedel som tas till marknaden och cancerpatienter.

– Sprint Bioscience har en imponerande kombination av stark vetenskaplig och industriell kompetens inom cancerbiologi och kemi tillsammans med en unik process för att ta fram blivande läkemedelskandidater. Man kan därmed vara först med en ny potentiell behandling av cancer som kapital- och resursstarka läkemedelsbolag kan utveckla vidare till färdiga läkemedel.

– Kvaliteten av verksamheten är validerad genom de tre stora avtal som slutits hittills och de intäkter på 123 Mkr som dessa avtal redan genererat.

Vad hoppas du kunna uträtta på Sprint Bioscience?

– Fokus i närtid ligger på att realisera närliggande möjligheter till nya licensavtal och säkerställa att bolaget är välfinansierat. Jag ser det som en viktig uppgift att tydliggöra de stora värden som finns i bolagets projekt och affärsmodell för nuvarande och potentiella investerare. Därefter vill vi förstås optimera möjligheterna att fortsätta leverera nya högintressanta projekt som kan leda till ytterligare licensavtal.

Vilka styrkor ger affärsmodellen som skiljer sig något mot den man brukar se hos mindre läkemedelsutvecklare?

– Affärsmodellen ger en gynnsam riskspridning med mycket goda förutsättningar att generera intäkter som kommer att kunna växa betydligt över tid. I och med att vi med begränsade resurser och kostnader kan fortsätta att ta fram högkvalitativa projekt som är attraktiva för läkemedelsindustrin kan vi succesivt bredda vår nuvarande portfölj och därmed öka möjligheterna till intäkter från flera utlicensierade projekt i form av access-, delmåls-, och royaltybetalningar. Efter att licensavtal tecknats upphör kostnaderna för Sprint Bioscience och all fortsatt läkemedelsutveckling finansieras av licenstagaren.

Kan du berätta lite mer om hur ni går till väga för att komma från idé till något som går att licensiera ut?

– Vi fokuserar på områden som är viktiga för tillväxt och spridning av cancer, nämligen immunförsvaret och tumörens lokala miljö och ämnesomsättning. Genom ett starkt nätverk inom akademi och industri har vi stor kunskap om vad som är intressant såväl ur ett vetenskapligt som kommersiellt perspektiv.

– Våra forskare identifierar nya målproteiner som kan hindra tillväxt av cancer och bidra till att kroppens eget immunförsvar bekämpar cancercellerna. I en mycket effektiv process byggs modeller av målproteiner, molekyler som passar till dessa, och experimentella modeller som verifierar att mekanismen är relevant för behandling av cancer. När vi har molekyler som fungerar i modellerna kan projekten licensieras ut.

Sprint Bioscience har intäkter, men går fortfarande med förlust. Vad ska till för att vi ska få se ett stabilt, positivt kassaflöde?

– Det är riktigt att bolaget än så länge går med förlust men en stor del av bolagets utveckling har skett med hjälp av intäkter från utlicensierade projekt. I takt med att vi med begränsade investeringar kan expandera portföljen ökar möjligheterna till intäkter vars storlek ökar i takt med att projekten når sina delmål. Vår målsättning är att inom de närmaste åren bli kassaflödespositiva och successivt generera allt större vinster.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev