Home Nyheter AlzeCures företrädesemission accelererar multipla projekt

AlzeCures företrädesemission accelererar multipla projekt

AlzeCures företrädesemission accelererar multipla projekt

15 mars, 2022

Med en pipeline om sex läkemedelskandidater står AlzeCure inför flera kliniska milstolpar. För att accelerera projekten genomförs just nu en till 80 procent säkerställd företrädesemission som avslutas den 22 mars. Bolagets mål är att erbjuda mer effektiva behandlingsalternativ för Alzheimers sjukdom, kronisk smärta och i förlängningen potentiellt även för patienter som lider av traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Det Stockholmsbaserade bioteknikbolaget AlzeCure är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market utvecklar småmolekylära läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar, tillstånd där hjärnans funktion gradvis bryts ned. Små molekyler kan ha flera fördelar jämfört med biologiska läkemedel som antikroppar, bland annat att de i högre utsträckning kan passera blodhjärnbarriären för att uppnå en hög verkningsgrad i hjärnan. De lämpar sig även för långtidsbehandling och är billigare att producera.

AlzeCures preparat är avsedda att tas i tablettform, vilket underlättar för patienten som då slipper vårdkrävande och invasiv administrering på sjukhus.

Den primära indikationen – Alzheimers sjukdom

Enligt WHO lider cirka 55 miljoner människor av demens och av dessa har 80 procent Alzheimers sjukdom. Dagens behandlingar har dock endast en begränsad symptomlindrande effekt, samtidigt som risken för allvarliga biverkningar är hög.

De totala globala kostnaderna för demensrelaterade sjukdomar beräknas uppgå till cirka 1000 miljarder USD, vilket förväntas tredubblas fram till år 2050. AlzeCure bedömer att en sjukdomsmodifierande behandling mot Alzheimers skulle kunna generera mer än 15 miljarder USD i årlig försäljning i peak sales, vilket återspeglas av ett högt intresse hos större läkemedelsbolag att inlicensiera lovande kandidater.

I en intervju med BioStock påpekar AlzeCures vd Martin Jönsson också att bolaget bedömer att man kommer ha möjlighet att utlicensiera sina projekt tidigt, och i vissa fall kanske redan i preklinisk fas. Läs intervjun här.

Tre plattformar

AlzeCure utvecklar i dagsläget sex olika läkemedelskandidater baserat på tre olika forskningsplattformar: NeuroRestore, Alzstatin och Painless. Medan den första syftar till att förstärka hjärnans och nervcellernas signaler, ska Painless istället minska eller blockera signaleringen för att undvika smärttillstånd.

Alzstatin

Fokus för plattformen Alzstatin är att utveckla förebyggande och sjukdomsmodifierande läkemedel som i ett tidigt skede kan motverka Alzheimers sjukdom genom att minska uppkomsten av beta-amyloid (Aβ) som skadar och förstör hjärnfunktionen. Den ledande kandidaten ACD679 är under preklinisk utveckling.

NeuroRestore

Alzheimer upptäcks ofta i de senare sjukdomsstadierna och därför utvecklar AlzeCure även NeuroRestore, vars syfte är att förstärka signaleringen av hjärnans naturligt förekommande signalsubstanser BDNF och NGF för att förbättra patienternas inlärnings- och minneskapacitet. NeuroRestore består idag av två symptomlindrande läkemedelskandidater varav en, ACD856, är i klinisk fas.

Så sent som den 8 mars 2022 kunde AlzeCure meddela positiva forskningsframsteg med kandidaten. Data från den pågående doseskaleringsstudien (fas Ia) visade att ACD856 når hjärnan i höga och relevanta koncentrationer. Nästa steg blir en studie som ska klargöra tidiga effektsignaler (fas Ib). Bolaget bedömer att ett positivt utfall av en sådan studie avsevärt skulle öka möjligheterna till utlicensieringsavtal avseende ACD856, eller rentav för hela plattformen.

Painless

Kronisk smärta är fokus för den tredje plattformen, Painless. Plattformen innehåller ACD440, en läkemedelskandidat i klinisk fas inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAM, med fokus påmuskuloskeletala smärttillstånd såsom vid ledsjukdomen osteoartros. Uppskattningsvis 300 miljoner människor lider av osteoartros och den globala marknaden för hela artros-fältet beräknas nå ett värde om11 miljarder USD år 2025.

AlzeCures målsättning är att under 2022 inleda en fas IIa-studie med ACD440 samt inleda prekliniska säkerhetsstudier med TrkA-NAM.

Dagens smärtbehandlingar är i flera fall ineffektiva

Kandidaterna i Painless liksom i övriga plattformar är icke-opioider vilket bör utgöra en fördel avseende ett framtida godkännande från läkemedelsmyndigheterna, med tanke på den höga dödlighet som förknippas med opioidmissbruk.

I dag lider enbart i USA cirka 50 miljoner människor av långvarig behandlingskrävande smärta. Ett exempel är neuropatisk smärta som beror på dysfunktion i eller en direkt skada på nervsystemet. 80 procent av patienter med neuropatisk smärta upplever inte adekvat smärtlindring. Marknaden för denna patientgrupp förväntas öka från 11 till 25 miljarder USD från år 2020 till 2027.

Fler möjliga indikationer i en framtida pipeline

Med hjälp av plattformen NeuroRestore bedömer AlzeCure att potential finns att utveckla kandidater riktade mot kognitiva störningar vid traumatisk hjärnskada (TBI), sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Sömnapné uppskattas drabba cirka 900 miljoner människor globalt, medan TBI, som kan uppstå vid yttre våld mot huvudet såsom vid fall eller cykel- och bilolyckor, drabbar cirka 10 miljoner människor globalt årligen, samtidigt som det ökar risken för att drabbas av en demenssjukdom. Marknaden för TBI uppskattas öka i värde från 970 till 1350 miljarder SEK år 2017 till 2024.

Företrädesemission avslutas 22 mars

AlzeCure står nu inför flera kliniska och prekliniska utvecklingssteg som kommer kräva ytterligare finansiering. Bolaget genomför därför en till 80 procent garanterad företrädesemission om cirka 60 Mkr, med en övertilldelningsoption som kan addera upp till ytterligare 12 Mkr.

Emissionslikviden avses fördelas enligt följande:

  • ACD440 (40 procent)
  • NeuroRestore (12 procent)
  • Alzstatin (20 procent)
  • TrkA-NAM (28 procent)

Erbjudandet i sammandrag

Villkor För varje aktie i AlzeCure som innehas på avstämningsdagen den 4 mars 2022 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier.
Teckningskurs 4 kr per aktie
Emissionsvolym 60,4 Mkr
Teckningsperiod 8 mars – 22 mars

Dokument

Prospekt och övriga dokument kan laddas ned här.

Media

VD-intervju från BioStock Live 14 mars 2022:

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev