Home Intervjuer AlzeCures vd om företrädesemissionen

AlzeCures vd om företrädesemissionen

AlzeCures vd om företrädesemissionen

10 mars, 2022

Emissionsaktuella AlzeCure har flera parallella utvecklingsspår med huvudsakligt fokus på Alzheimers sjukdom och kronisk smärta, områden där det medicinska behovet är omfattande. För BioStock berättar vd Martin Jönsson mer om den pågående emissionen, det kontinuerliga samarbetet med Alzheimerfonden samt varför han tror att bolaget skall lyckas i den erkänt svårutvecklade indikationen Alzheimer.

AlzeCure, som kan ses som en spin-off från AstraZenca, fokuserar på flera indikationer där kognitiva störningar definierar sjukdomsbilden, såsom Alzheimers, traumatisk hjärnskada, sömnstörningar och Parkinsons. Bolaget, som är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market, har även projekt inom kronisk smärta vid neuropati, samt inom den progressiva, degenerativa ledsjukdomen osteoartros, den vanligaste formen av ledinflammation.

Sex projekt fördelat på tre plattformar

AlzeCure har utvecklat tre forskningsplattformar från vilka sex projekt har tagit form. Samtliga läkemedelsprojekt baseras på småmolekyler för att bl a kunna ges oralt, det vill säga i tablettform.

Med plattformen Alzstatin utvecklar bolaget sjukdomsmodifierande och preventiva läkemedelskandidater för tidig behandling av Alzheimers sjukdom genom att motverka uppkomsten av beta-amyloid (Aβ) som skadar och förstör hjärnfunktionen. Den ledande kandidaten ACD679 befinner sig i preklinisk fas.

Ofta upptäcks Alzheimers sjukdom först när symptom börja framträda och för dessa patienter utvecklar bolaget läkemedel med hjälp av plattformen NeuroRestore, med avsikten att förstärka hjärnans naturligt förekommande signalsubstanser BDNF och NGF för att förbättra patienternas inlärnings- och minneskapacitet. NeuroRestore består idag av två symptomlindrande läkemedelskandidater varav en, ACD856 är i klinisk fas. Med dess verkningsmekanism öppnas enligt bolaget möjligheter upp för behandlingar inom fler indikationer där det finns en underliggande problematik med kognitiva störningar, såsom vid traumatisk hjärnskada, sömnapné och Parkinsons sjukdom.

Med plattformen Painless slutligen, är fokus smärtbehandling och här är två projekt för närvarande under utveckling: ACD440, en läkemedelskandidat på våg in i klinisk fas II inriktad på neuropatisk smärta, samt TrkA-NAMsom utvecklas för behandling av svåra smärttillstånd såsom osteoartros i knäleder. Medan man med de övriga plattformarna vill förstärka hjärnans och nervcellernas signaler, är fokus med Painless snarare att selektivt minska eller blockera signalering till smärta och därmed förbättra vardagen för de som lever med kronisk smärta.

Företrädesemission skall säkra fortsatt utveckling

För att finansiera den vidare utvecklingen av bolagets forskningsplattformar och läkemedelskandidater genomför AlzeCure just nu en företrädesemission om cirka 60 Mkr, vilken redan är garanterad till 80%, samt en vidhängd övertilldelningsoption som kan addera upp till 12 Mkr. Om även denna utnyttjas i sin helhet uppgår det maximala kapitaltillskottet i företrädesemissionen således till cirka 72 Mkr.

»Vi för löpande diskussioner med andra läkemedelsbolag på flera av våra projekt. Utifrån detta bedömer vi att vi kommer ha möjlighet att utlicensiera våra projekt tidigt, och i vissa fall kanske redan i preklinisk fas« – Martin Jönsson, vd AlzeCure

Vd kommenterar

Martin Jönsson, vd AlzeCure

För att få veta mer om bolaget, den pågående företrädesemissionen och visionerna för framtiden, kontaktade BioStock AlzeCures vd Martin Jönsson för en kommentar.

Martin, vill du till att börja med berätta lite om din professionella bakgrund?

– Jag har över 25 års erfarenhet inom läkemedelsbranchen och har arbetat inom Roche och Ferring Pharmaceuticals. Primärt har jag jobbat internationellt, med placering i utlandet och kommer närmast från USA där jag arbetade i fem år inom såväl commercial och medical affairs och var ansvarig för en rad terapiområden såsom onkologi, urologi och gastroentologi. Dessförinnan var jag stationerad i Schweiz och arbetade globalt, bl a med affärsutveckling och alliance managment.

AlzeCure kan ses som en spinoff från AstraZeneca och ni har från början haft ett starkt stöd från Alzhimerfonden. Kan du berätta lite mer om detta?

– AlzeCure grundades av fem personer som arbetade med forskning och utveckling på AstraZeneca (AZ), bl a inom Alzheimer och smärta. Då AZ slutade med sitt arbete inom dessa områden startade de AlzeCure bl a i samarbete med professor Bengt Winblad vid Karolinska Institutet och svenska Alzheimerfonden som ekonomiskt stöttade verksamheten under de inledande åren, och de har varit mycket viktiga för AlzeCure.

I er pipeline står Alzheimers sjukdom ut som en notoriskt svår indikation att utveckla läkemedel mot. Vad talar, utifrån er hittillsvarande data, att just ni kommer lyckas?

– Vår kompetens och erfarenheten inom området och de framsteg vi och andra forskningsgrupper har gjort inom områdena, samt det samarbete vi har med världsledande forskare inom området.

Kan du berätta lite mer om plattformen Painless och nuvarande status i dessa projekt?

– Painless är vår forskningsplattform för våra smärtprojekt. Här jobbar vi med att sänka eller blocka smärtsignaleringen. Vi har två projekt varav ett är på väg in i fas II, vilket är projektet ACD440 mot neuropatisk smärta som fler än än 600 miljoner individer lider av och varav 80% av patienterna inte upplever adekvat smärtlindring. I USA har över 60% av patienterna förskrivits opioider, narkotikaklassade preparat, vilket är problematiskt och något både sjukvården och myndigheter vill undvika, varför där finns ett mycket stort behov av både effektivare och säkrare alternativa preparat.

– Vi förbereder nu en fas II studie efter att precis fått feedback från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Vårt andra smärtprojekt, TrkA-NAM befinner sig i forskningsfas och för den har vi redan erhållit positiva prekliniska resultat. Projektet fokuserar på knäledsartros där det idag finns mer än 300 miljoner patienter.

Antalet som lider av Alzheimers sjukdom och demens väntas tredubblas inom de kommande 30 åren till 150 miljoner människor, medan 300 miljoner människor bedöms lida av osteoartros. Hur påverkar detta, samt bristen på effektiva läkemedel, era marknadsprognoser?

– Samtliga våra projekt är inom områden där det finns mycket stora till gigantiska medicinska behov. Att lyckas inom dessa områden betyder mycket för patienterna och samhället, och öppnar härigenom upp för stora finansiella belöningar för de läkemedelsbolag som kan erbjuda attraktiva behandlingsalternativ.

Ni har en affärsmodell där utlicensiering av kandidater står i fokus. För ni redan idag diskussioner med andra läkemedelsbolag och hur ser du på möjligheterna på scenariot att lyckas med detta redan i fas I eller II?

– Vi för löpande diskussioner med andra läkemedelsbolag på flera av våra projekt. Utifrån detta bedömer vi att vi kommer ha möjlighet att utlicensiera våra projekt tidigt, och i vissa fall kanske redan i preklinisk fas.

Kan du berätta om ert vetenskapliga råd och på vilka sätt de bidrar till att stärka bolaget, samt kopplingen till Bill & Melina Gates Foundation?

– Vi jobbar med flera externa och internationellt erkända vetenskapliga rådgivare. Bl a arbetar vi med professor Henrik Zetterberg som bl a fått mycket erkännande av Bill Gates som en av världens ledande Alzheimerforskare. För oss är det naturligtvis centralt att samarbeta med världsledande forskare för att kunna optimera våra utvecklingsprojekt.

Ni genomför just nu en företrädesemission. Kan du berätta lite närmare om hur ni avser att använda pengarna?

– Resurserna kommer användas inom både våra Alzheimer- och smärtprojekt. En stor del planeras att investeras i den kliniska fas II studien med ACD440. Ju längre vi kommer i våra projekt desto större blir sannolikheten att vi kan utlicensiera projektet och ytterligare finansiera upp företaget för att snabbare kunna driva vidare våra Alzheimer- och smärtprojekt.

Avslutningsvis, vilken är din vision för AlzeCure för de kommande åren?

– Vår vision är att verkligen kunna utveckla banbrytande läkemedel inom Alzheimer och smärta, och bli ett världsledande forsknings- och utvecklingsbolag inom dessa sjukdomsområden som fortsätter att leverera.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev