Home Intervjuer DexTech Medicals vd om bolagets plattformsteknologi

DexTech Medicals vd om bolagets plattformsteknologi

DexTech Medical

DexTech Medicals vd om bolagets plattformsteknologi

18 februari, 2022

Rapportaktuella DexTech Medical utvecklar läkemedelskandidater inom onkologi som tar avstamp i CDC-plattformen GuaDex, där olika substanser kombineras med kolhydratmolekylen dextran. Bolaget avancerar snart in i klinisk fas inom multipelt myelom med huvudkandidaten OsteoDex, som har uppvisat lovande kliniska fas II-resultat vid metastaserad kastrationsresistent prostatacancer. BioStock kontaktade DexTechs vd Anders R Holmberg för att få veta mer. 

Uppsalabaserade DexTech Medical bedriver forskning och utveckling inom onkologi baserat på en egenutvecklad CDC-plattform (carbohydrate-drug-conjugate) vid namn GuaDex. Ryggraden i GuaDex utgörs av kliniskt Dextran som har visat sig vara väl lämpad för konjugering, d.v.s. konjugering med andra molekyler. Dextran är ett välkänt läkemedel som lanserades redan på 1950 talet, bland annat som blodersättningsmedel.

GuaDex har generellt tumörspecifika och tumörtoxiska egenskaper och binder selektivt till maligna tumörceller. Genom att koppla aktiva substanser till Dextran kan läkemedlets egenskaper och behandlingseffekt förstärkas eller förändras, samtidigt som biverkningar kan minimeras.

OsteoDex – bolagets ledande kandidat

Utifrån CDC-plattformen har DexTech tagit fram fyra olika läkemedelskandidater. Längst har man kommit med huvudkandidaten OsteoDex, som i första hand utvecklats för behandling av skelettmetastaser vid kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC). I OsteoDex kopplas GuaDex till bisfosfonaten alendronat som gör att kandidaten binds till de delar av skelettet som har angripits av dottertumörer. Läkemedelskandidaten innehåller även Guanidin som bidrar med den cytotoxiska effekten.

OsteoDex har utvärderats i en klinisk fas IIb-studie med goda resultat som visar att den bifunktionella verkningsmekanismen har en tydlig tumörbromsande effekt och en mycket god säkerhets- och tolerabilitetsprofil, med endast få och lindriga biverkningar.

Multipelt myelom är nästa fokusområde

För att ytterligare demonstrera OsteoDexs potential som cancerläkemedel har DexTech valt att utöka det kliniska programmet till multipelt myelom, där man nyligen genomförde en nyemission i syfte att finansiera en Proof-of-Concept-studie i indikationen. Du kan läsa mer om studien här. Multipelt myelom är en obotlig hematologisk cancersjukdom som utgår från plasmaceller i benmärgen.

Sjukdomen liknar den vid skelettmetastaser från prostatacancer, där benceller och tumörceller stimulerar varandra vilket leder till nedbrytning av skelettet (den s.k. onda cirkeln). Fas II-resultaten visar att OsteoDex har en hämmande effekt på de bennedbrytande osteoklasterna samt en direkt cytotoxisk effekt på tumörcellerna.

Bolaget har tidigare genomfört prekliniska studier vid Karolinska Institutet som visar att OsteoDex har en tumörcellsdödande effekt även på olika myelomcellinjer och att den cytotoxiska effekten är stark även vid låga koncentrationer.

Stor potential för tekniken

Om den kommande Proof-of-Concept-studien i multipelt myelom slår väl ut öppnas dörren till ytterligare en enorm behandlingsmarknad för OsteoDex. Det skulle innebära att man har ett potentiellt läkemedel för två stora cancerindikationer, som skulle placera bolaget i en mycket fördelaktig position i diskussioner med potentiella partners.

Trots det kan man konstatera att bolaget haft en volatil resa på börsen sedan fas II-resultaten presenterades 2018, med 2-årsuppföljning i juni 2020. En spänd förväntan på ett partneravtal har bytts till otålighet vilket pressat ned värderingen till under 200 Mkr. Detta trots att man på andra håll kan hitta högre värderade biotechbolag som inte alls kommit lika långt i sin utveckling.

DexTechs vd om plattformsteknologin

Anders R Holmberg, vd DexTech
Anders R Holmberg, vd DexTech Medical

DexTech befinner sig som sagt i ett intressant skede, där man har en validerad CDC-teknologi och där man nu är på väg in i klinisk fas med huvudkandidaten OsteoDex inom en andra indikation. BioStock kontaktade bolagets vd Anders R Holmberg för att få veta mer om plattformen GuaDex och dess fördelar gentemot andra behandlingsprinciper.

Era läkemedelskandidater är så kallade CDC:er. Skulle du kunna berätta lite mer om vilka egenskaper som särskiljer dem från andra cancerbehandlingar, exempelvis antikroppskonjugat (ADC= Antibody-Drug Conjugates)?

– Där finns många faktorer som påverkar möjligheterna att göra CDCs och ADCs, till exempel konjugeringskemi, tid i blodcirkulationen, stabilitet, toxicitet, behandlingsresistens med mera. Många av dessa är betydligt mer gynnsamma för CDC-utveckling. Den viktigaste skillnaden är att inom ADC har det investerats många miljarder USD i kontrast med CDC, som nästan är oexploaterad med ett minimum av kapital investerat.

Vad är det som gör att CDC-fältet är så pass oexploaterad relativt ADC?

– Det beror på att de CDC-exempel som finns inom onkologi är pre-kliniska. Det är som bekant ett mycket stort steg att gå från pre-klinik till klinisk forskning. Aldrig så lovande pre-kliniska resultat kräver alltid att översättas till kliniska resultat, d.v.s. i patienter, för att värdesättas. Vi är mig veterligen ganska ensamma om att ha tagit CDC-teknik in i kliniska försök för behandling av cancerpatienter.

Just nu ligger ert fokus på mCRPC och myelom, men hur skulle du beskriva plattformens möjligheter inom andra cancerindikationer?

– Vår CDC-plattform dras generellt till maligna tumörers s.k. mikromiljö och har även starkt tumörtoxiska egenskaper, så möjligheterna är många och som sagt oexploaterade.

Finns det potential för GuaDex även utanför onkologi?

– Det gör det absolut, fantasin och resurser begränsar.

Ni har tidigare kommunicerat att CDC-plattformen även kan användas för att förbättra eller förändra egenskaperna hos andra läkemedel, bland annat öka deras löslighet. I vilka situationer är det viktigt och vad innebär det för plattformens potential?

– Att CDC kan förändra och förhöja egenskaperna hos de ligander som inkluderas är välkänt. Bland annat kan ett läkemedels biverkningar minskas, vilket vår egen kandidat OsteoDex är ett bra exempel på. CDCs mycket hydrofila egenskaper kan även göra en svårlöslig substans mer vattenlöslig.

– Just lösligheten är en viktig aspekt då ligander som kan vara av intresse för konjugering ofta är svårlösliga. Även här är OsteoDex ett bra exempel, där alendronat dras med en begränsad vattenlöslighet.

Marknaden har ju länge törstat efter ett partnerskapsavtal och aktiekursen har blivit bestraffad som ett resultat av det. Nu går ni in i ytterligare en indikation, med allt vad det innebär med potential och risker. Hur motiverar ni denna satsningen just nu?

– Det stärker våra möjligheter till en bra affär.

Ni släppte ju precis er rapport för det fjärde kvartalet, vilka milstolpar ser du fram emot att uppnå under 2022?

– Egentligen flera viktiga saker, men kanske främst två saker. Att skapa de bästa förutsättningarna för affärer utgående från de värden som finns i vår portfölj, samt få myelom-studien på plats med dokumentation, kontrakt, ansökan, GMP-produktion och så vidare.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev