Home Nyheter Cyxone satsar mot fas IIb med emission

Cyxone satsar mot fas IIb med emission

Cyxone förbereder fas IIb med emission

Cyxone satsar mot fas IIb med emission

11 januari, 2022

Trots en rad existerande terapier mot reumatoid artrit finns ett stort behov av nya, säkra och lätthanterliga behandlingar av sjukdomen. Malmöbaserade Cyxone utvecklar läkemedelskadidaten Rabeximod i detta syfte och genomför just nu en företrädesemission om cirka 67 Mkr för att finansiera en fas IIb-studie med kandidaten. Teckningsperioden pågår till den 21 januari.

Bioteknikbolaget Cyxone, listat på First North, utvecklar sjukdomsmodifierande läkemedel mot reumatoid artrit (RA) med läkemedelskandidaten Rabeximod och mot multipel skleros med kandidaten T20K. Just nu genomför bolaget en företrädesemission om 66,9 Mkr för att genomföra en fas IIb-studie med RA-kandidaten Rabeximod.

Stort behov av nya behandlingar

Uppskattningsvis lever en procent av befolkningen med RA, en kronisk inflammatorisk sjukdom som har stor inverkan på både livskvalitet och arbetsförmåga. Trots en rad alternativ på marknaden svarar en stor andel av patienterna inte på de tillgängliga behandlingarna i tillfredsställande utsträckning. I många fall visar behandlingarna en initial effekt som med tiden försvagas. Ungefär 40 procent av patienterna avslutar sin standardbehandling på grund av bristande effektivitet. Dessutom förknippas en del av läkemedlen med allvarliga biverkningar, vilket ytterligare understryker behovet av nya terapier mot RA.

Ny verkningsmekanism

Rabeximod riktar in sig på en proinflammatorisk makrofag som spelar en viktig roll i den inflammatoriska process som orsakar strukturella skador i leden och som driver kliniska RA-symtom. Läkemedelskandidaten har med sin nya verkningsmekanism således potentialen att fylla ett stort medicinskt behov.

Cyxones ambition är att utveckla Rabeximod till en effektiv, säker och lättillgänglig behandling, att använda i både tidiga och senare skeden av sjukdomens utveckling. Kandidaten har utvecklats till en oral formulering, vilket underlättar administreringen avsevärt jämfört med biologiska läkemedel som ofta måste injiceras.

Fas IIb-studie ska bekräfta tidigare resultat

Tidigare kliniska studier har visat att Rabeximod har en fördelaktig säkerhetsprofil och resultat från en tidigare fas IIa-studie, indikerade att kandidaten hade effekt i RA. Man kunde först inte fastslå effekten med statistisk 95-procentig signifikans efter de 12 veckor som studien pågick, men efter 16 veckor, d.v.s. fyra veckor efter den stipulerade studieperioden, kunde dock en effekt med 98-procentig signifikans avläsas.

Den kommande randomiserade och dubbelblindade fas IIb-studien genomförs för att bekräfta tidigare data och kommer att bestå av tre behandlingsarmar som ska jämföra två olika dosnivåer av Rabeximod som tillägg till Metotrexat. Varje patient kommer att genomgå en behandling under 16 veckor med en total studieperiod om 24 veckor.

Bolaget räknar med att kunna komma igång med patientrekryteringen under andra kvartalet 2022 och de första resultatavläsningarna kan presenteras 18 – 24 månader efter det att rekryteringen har inletts.

Cyxone för samtal med ett antal tänkbara partners, men bolaget bedömer att det största värdet kan genereras först när man har resultaten från fas IIb-studien.

Betydande marknadspotential

Bolagets vd Tara Heitner påpekade i en intervju med BioStock den stora marknadspotentialen för en framgångsrik kandidat inom området. I ett konservativt scenario uppskattar bolaget att det i Europa och USA finns ca 500 000 patienter som inte svarar på första linjen-behandling med Metotrexat. Bolaget kalkylerar med en marknadspenetration om 20 procent i denna patientgrupp, vilket skulle innebära en marknadspotential om ca 1 miljard USD vid peak-försäljning. Läs intervjun här.

För att komma närmare denna potential har Cyxone skruvat upp takten i förberedelsearbetet inför den kommande studien.

Nyligen meddelade bolaget att man anlitat en internationell klinisk CRO som ska ge stöd i förberedelserna som exempelvis urval av länder, prövare, kliniker, patientrekrytering och datainsamling. CROn ska även sköta viss administration i studien och delta i processen med nödvändiga myndighetsgodkännanden. Läs mer.

Företrädesemission om 66,9 Mkr

För att kunna hålla tempot i utvecklingsarbetet med Rabeximod genomför Cyxone nu en företrädesemission om 66,9 Mkr före kostnader. Kostnaderna, inklusive ersättning till garanterna väntas uppgå till ca 10,4 Mkr. Emissionen är garanterad till 91,1 procent, motsvarande 60,8 Mkr. Tara Heitner och CFO Henrik Hang har lämnat teckningsförbindelser motsvarande cirka 0,1 procent av den totala likviden.

Nettolikviden, 56,5 Mkr, ska användas till den kommande fas IIb-studien med Rabeximod i RA.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

VILLKOR För varje fem (5) innehavda aktier erhålls tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie
EMISSIONSVOLYM 66,9 Mkr
TECKNINGSPERIOD 3 januari – 21 januari 2022
UTSPÄDNING 37,5 procent

 

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev