Home Nyheter Avtal och emission stärker Sprint Biosciences position

Avtal och emission stärker Sprint Biosciences position

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Avtal och emission stärker Sprint Biosciences position

23 augusti, 2021

Den senaste tiden har varit händelserik för Huddingebaserade biotechbolaget Sprint Bioscience. En ny styrelseordförande har tillträtt i form av Björn Sjöstrand och nyligen slöts bolagets hittills största utlicensieringsavtal med amerikanska Deciphera Pharmaceuticals värt totalt 277 MUSD. I tillägg till de 4 MUSD, motsvarande cirka 35,2 Mkr, som det nytecknade avtalet initialt genererar stärks finanserna nu ytterligare via en företrädesemission på 67,6 Mkr.

Det finns ett till synes omättligt sug i läkemedelsbranschen efter projekt som tar nya grepp kring olika medicinska utmaningar. I den miljön har svenska Sprint Bioscience en för biotechvärlden lite annorlunda affärsmodell. Istället för att som många andra fokusera all sin energi på att ta ett eller några få projekt hela vägen till kliniska fas II-studier, är strategin att identifiera intressanta målproteiner som startpunkt för nya projekt och fokusera på den inledande prekliniska utvecklingen för att sedan i ett tidigt skede hitta partners som kan ta utvecklingen vidare. Målet är att få till fler rullande licensavtal som genererar milstolpebetalningar och royaltys för att kontinuerligt öka bolagets värdeskapande.

Med sitt primära fokus inom behandling av cancer har Sprint Bioscience utvecklat en process för att snabbt och effektivt gå från idé till läkemedelskandidat och utvärdera huruvida en molekyl har de goda läkemedelsegenskaper som krävs för att ta sig hela vägen till marknad och – inte minst – göra nytta för patienten.

Strategin validerad av flera licensavtal

Potentialen i strategin har Sprint Bioscience visat genom de totalt tre utlicensieringar man har i bagaget med ett totalt potentiellt värde på cirka 747 MUSD. Senast ut var Vps34-programmet som licensierades till det amerikanska läkemedelsbolaget Deciphera Pharmaceuticals, ett avtal som BioStock skrev om här. Övriga projekt som nått fram till avtal är PIP4K2-hämmaren PETRA01 som licensierats till amerikanska HiberCell, samt NASH-projektet som är utlicensierat till sydkoreanska LG Chem.

Bortsett från NASH-projektet riktar sig Sprint Biosciences utveckling i huvudsak mot behandling av cancer, en enorm marknad som 2019 värderades till över 128 miljarder USD och som väntas ha en årlig tillväxt på över 7 procent fram till 2027. Vad gäller marknaden för behandling av NASH befinner den sig i stark tillväxt och väntas 2025 uppgå till över 21 miljarder USD.

Stärker löpande portföljen med nya projekt

VADA-projektet riktar sig mot proteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1).
VADA-projektet riktar sig mot proteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1).

Utöver de tre utlicensierade programmen består utvecklingsportföljen av två projekt; VADA och DISA. Inom VADA-projektet har man riktat in sig på proteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1), där förhöjda nivåer av VRK1 kan hittas i flera former av cancer och förknippas med en försämrad överlevnad. Målet med projektet är att utveckla en VRK1-hämmare för användning i kombination med andra cancerbehandlingar.

Inom DISA-projektet har Sprint Bioscience riktat in sig på ett protein som förekommer i flera olika cancerformer och som har visat sig ha en viktig roll att spela i cancercellernas förmåga att undvika attacker från immunförsvaret. Även här är förhoppningen att kunna ta fram en behandling som kan användas i kombination med och förstärka effekten av andra behandlingar.

Utöver de namngivna programmen jobbar bolaget hela tiden aktivt med att utvärdera nya möjliga projekt, med målet att utöka portföljen med ett projekt per år.

Avtal och emission stärker bolagets ställning

För att driva vidare arbetet med såväl existerande som nya utvecklingsprojekt ämnar Sprint Bioscience genomföra en fullt garanterad företrädesemission om totalt cirka 67,6 Mkr. Utöver att den stärkta finansiella ställningen är en förutsättning för det fortsatta utvecklingsarbetet spelar den även en viktig roll vid kommande licensförhandlingar.

Av emissionslikviden kommer cirka hälften att gå till vidareutvecklingen och kommersialiseringen av de existerande portföljprojekten. Resterande del kommer att användas till ovan nämnda expansion av projektportföljen, samt till den löpande verksamheten.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

EMISSIONSVOLYM Cirka 67,6 Mkr
FÖRETRÄDESEMISSION Befintliga aktieägare erhåller en teckningsrätt för varje innehavd aktie. Två teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i företrädesemissionen.
TECKNINGSKURS 5,34 kr per aktie
TECKNINGSPERIOD 17 augusti – 31 augusti
UTSPÄDNING Företrädesemissionen kommer att innebära en utspädning på 33,3 procent för befintliga aktieägare som avstår att delta.
TECKNINGSÅTAGANDE OCH GARANTIER Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden motsvarande cirka 1,4 procent från delar av bolagets styrelse och ledande befattningshavare och av emissionsgarantier från externa investerare motsvarande cirka 98,6 procent.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev