Home Nyheter Ectins läkemedelskandidat ger potentierad anticancereffekt

Ectins läkemedelskandidat ger potentierad anticancereffekt

Ectins läkemedelskandidat ger potentierad anticancereffekt

9 juli, 2021

En multisjuk patient blev oväntat befriad från sin spridda blåscancer efter behandling mot en tropisk sjukdom. Detta är bakgrunden till att läkemedelsbolaget Ectin Research grundades och patenterade kombinationen av två väldokumenterade läkemedel, som tillsammans potentierar varandras anticancereffekter. För att ta kandidaten till kliniska studier genomför Ectin Research just nu en noteringsemission om 55 Mkr, följt av en börsnotering på Spotlight Stock Market.

Det privatägda läkemedelsbolaget Ectin Research utvecklar läkemedelskandidater baserat på drug repurposing eller repositionering av befintliga marknadsgodkända läkemedel, vilka idag används i stor utsträckning inom andra indikationer. Bolagets specifika inriktning är cancer med ett initialt fokus på metastaserad urotelial blåscancer med läkemedelskandidaten MFA-370.

»Rent statistiskt är det väldigt få läkemedelsutvecklingsprojekt som blir en färdig slutprodukt men där repositioneringsprojekt har en större chans statistiskt att lyckas bli marknadsförd medicin i slutänden. Sammanfattningsvis är det alltså oftast både tidsbesparande, kostnadseffektivt och rent statistiskt mer sannolikt att en slutprodukt i form av medicin kommer att genereras« — Anna Sjöblom-Hallén, vd Ectin Research. Läs hela intervjun här

Blåscancer drabbar globalt cirka 550 000 nya personer årligen och utgör den femte vanligaste cancerformen i Europa och USA. Prognosen för metastaserad blåscancer är dålig med en femårsöverlevnad om endast fem procent – förra året uppgick det totala dödsantalet för blåscancer till cirka 200 000.

MFA-370 består av två väletablerade läkemedel som var för sig har visat sig ha få och tolererbara potentiella biverkningar. De två komponenterna har genomgått storskaliga kliniska studier och används idag i stor utsträckning världen över inom andra indikationer. Via olika mekanismer hämmar båda läkemedelsklasserna signalvägar som är kända för att vara överaktiverade vid cancer och genom påverkan av dessa signalvägar hämmas cancertillväxten och dess spridning.

Ett oväntat tillfrisknande ledde till utvecklingen av MFA-370

Bakgrunden till bolagets verksamhet är ett uppmärksammat patientfall för några år sedan då en multisjuk person med spridd urotelial blåscancer även drabbats av en tropisk sjukdom som hen behandlades för. Överraskande nog försvann såväl cancersjukdomen som den tropiska sjukdomen när hen behandlades med den tropiska medicinen i kombination med patientens övriga medicinering.

Fortsatta djuplodande prekliniska studier i relevanta cellmodeller av blåscancer samt andra tumörcellsmodeller, har visat att en kombination av de två läkemedlen som utgör MFA-370 ger upphov till en kraftigt dämpad cancercell tillväxt samt cancercelldöd utan tillägg av cytostatikaläkemedel. Dessa studier visade även att kombinationsterapin potentiellt kan vara applicerbar på flera olika cancertyper såsom prostata-, bröst- och kolorektalcancer.

Om Ectin Research kan bevisa att behandlingskonceptet fungerar för behandling av metastaserad blåscancer, är avsikten att undersöka kombinationsbehandlingens effekt i andra cancerindikationer.

Nuvarande behandlingar har begränsad effekt och leder till svåra biverkningar

Metastaserad blåscancer behandlas i dag främst med cytostatika och därefter med immunoterapi och i USA även med antikroppläkemedelskonjugatet PADCEV eller TRODELVY. Dessa behandlingar har en begränsad effekt på blåscancer som metastaserat och leder till svåra biverkningar som begränsar patientens livskvalitet. De är även kända för att kräva frekventa och långa sjukhusbesök som genererar höga samhällskostnader.

Första kliniska studien planeras att inledas i höst

Ectin Researchs primära fokus är patientpopulationen som lider av metastaserad urotelial blåscancer och som ska inleda tredje linjens behandling i länder där bolaget har godkända patent.

Bolaget avser att driva utvecklingen av MFA-370 i egen regi genom den kliniska fas l/ll-studien som planeras att inledas under H2 2021 och därefter eventuellt söka samarbetspartners för vidare utveckling och kommersialisering. Målsättningen är att under nästa år välja en andra uppföljande cancerindikation som kan utvecklas parallellt med MFA-370 i blåscancer förutsatt att finansiering för motsvarande kommer på plats.

Under 2022 avser bolaget även att ansöka om orphan drug designation för MFA-370 i USA. Det innebär att Ectins läkemedel kan komma klassas som ett särläkemedel, vilket skulle ge en rad regulatoriska och ekonomiska fördelar samt utökad marknadsexklusivitet i USA.

Kapitalanskaffning

Bolaget tar nu in 55 Mkr i noteringsemissionen varav den största delen kommer att bekosta genomförandet av fas I-delen av den planerade kliniska fas I/II studien, med fokus på utvärdering av säkerhet och tolerabilitet samt fastställande av rekommenderad fas ll-dos. En vidhängande teckningsoption kan cirka ett år senare inbringa ytterligare maximalt 11 Mkr.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA
Spotlight Stock Market
UNITEMISSION Erbjudandet avser en så kallad unitemission där en unit innehåller sex aktier och en teckningsoption av serie TO 1 B. Teckningskursen är  35,4 kr per unit, vilket motsvarar 5,9 kr per aktie, då teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionen ger sedan rätten att teckna en ny aktie till en kurs om 7,1 kr under perioden 25 maj – 15 juni 2022.
EMISSIONSVOLYM 55 Mkr
TECKNINGSPERIOD 1 juli – 15 juli 2021
PRE MONEY-VÄRDERING 29,9 Mkr
FÖRSTA BERÄKNAD HANDELSDAG FÖR AKTIEN
29 juli 2021

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

[divider]MEDIA[/divider]

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev