Home Nyheter Abera Biosciences vaccinplattform utmanar läkemedelsjättar

Abera Biosciences vaccinplattform utmanar läkemedelsjättar

Abera Biosciences vaccinplattform utmanar läkemedelsjättar

25 januari, 2021

Med en försäljning om 6 miljarder USD årligen är Pfizers pneumokock-vaccin Prevnar 13 världens bäst säljande vaccin, men skyddet täcker bara 13 av de 97 kända pneumokock-varianterna. Målet för IPO-aktuella Abera Bioscience är att vaccinkandidaten Ab-01.12 skall skydda mot samtliga 97 varianter. Ryggraden i Abera är den egenutvecklade vaccinplattformen BERA som på bara några veckor kan generera nya vaccinkandidater, för såväl intern utveckling som utlicensiering. Den långsiktiga ambitionen är att vidga pipelinen mot fler sjukdomsindikationer, bland annat inom cancer. 
Syftet med vaccin är att trigga kroppen att bygga ett långsiktigt försvar, ett immunologiskt minne om man så vill, mot en specifik sjukdom.
Stockholmsbaserade Abera Bioscience har tagit fram vaccinplattformen BERA som möjliggör effektiv utveckling och design av vacciner baserade på bakteriell OMV-teknologi (outer membrane vesicles).
Med BERA kan nya vaccinkandidater tas fram snabbare än med dagens tekniker, samtidigt som själva tillverkningsprocessen också är effektivare. Initialt ligger fokus på vaccinkandidaten Ab-01.12 mot pneumokocker, en kandidat som endast tar några veckor att producera.
Detta kan jämföras med Pfizers pneumokockvaccin Prevnar 13 – världens mest säljande vaccin med en årlig försäljning om 6 miljarder USD – som har en tillverkningsprocedur med över 500 processteg och en produktionscykel på 2,5 år från produktionsstart till färdigt vaccin.

»Sammanfattningsvis tror jag att Abera, med vår kandidat Ab-01.12, har goda möjligheter att utmana befintliga pneumokockvaccin på världens största vaccinmarknad. Vår plattform öppnar dessutom upp för goda marknadsmöjligheter inom flera sjukdomsindikationer« – Maria Alriksson, vd Abera Bioscience från en tidigare intervju

Snabbare framtagande av nya vaccin

Att Abera kan slimma själva tiden det tar att producera ett vaccin är visserligen viktigt, men det som i första hand ska bygga värdet i Abera Bioscience är deras förmåga att snabbt kunna skapa nya vaccinkandidater, samt att bolagets pneumokockvaccin har ett bredare skydd än befintliga alternativ.
Ytterligare en fördel är att Aberas vacciner administreras via näsan istället för injektioner och, som i fallet med pneumokocker, skapar ett lokalt skydd där bakterien försöker ta sig in i kroppen. Till skillnad från befintliga pneumokockvaccin ger detta således ett skydd både i näsan där bakterien kommer in och försöker få fäste, samt inuti kroppen.
Potentialen upphör dock inte vid pneumokocker och bolaget är därför aktiva inom fler områden som immunonkologi, d.v.s. där kroppens eget immunförsvar triggas att själv bekämpa cancertumören. Abera driver ett flertal projekt och avsikten är att välja ut en till två kandidater att utforska vidare med en CRO. Bolaget driver dessutom projekt inom tuberkulos, klamydia (där man ingår i ett Horizon-projekt), ETEC (med målet att ta fram ett generellt diarré-vaccin) och Covid-19 (med tre vaccin i preklinisk fas). Abera kommer också att kunna ligga i framkant vid framtida pandemier tack vare plattformens kapacitet att snabbt skapa nya vaccinkandidater.

Plattformsteknologin BERA

Genom genetiskt modifierade bakterieceller kan BERA fästa ett större antal antigen på utsidan av vesikeln (OMV), jämfört med andra teknologier. Antigen är kroppsfrämmande ämnen såsom bakterier eller virus, vilka framkallar en reaktion hos immunförsvaret när det kommer in i kroppen. OMV är små blåsor som knoppas av från gramnegativa bakteriers yttermembran.
OMV upptäcktes för över 40 år sedan och ett exempel på ett användningsområde idag är GSKs vaccin Bexsero. Eftersom OMV fungerar som bärare och i sig själv har egenskaper som stärker kroppens immunrespons, förbättras effekten av den aktiva substansen i vaccinet. Detta leder till minskade risker och kostnader vid utveckling och produktion.
Antigen triggar en reaktion i kroppen som leder till att unika antikroppar kan bildas, vilka bygger ett minne i kroppen som ger ett långvarigt skydd mot sjukdomen. Detta nytänkande inom vaccinutveckling, dvs att koppla ihop OMV och antigen istället för att blanda dem, gör BERA till en flexibel plattform för utveckling av ett flertal olika vaccin.

Skydd mot alla serotyper

Pneumokocker – som finns i 97 kända varianter, s.k. serotyper – är en bakterie som utgör en av de vanligaste dödsorsakerna för barn under 5 år. Det kan även orsaka sepsis och hjärnhinneinflammation och leder enligt bolaget till över 500 000 dödsfall och 30 miljoner fall av lunginflammation i gruppen vuxna +70 år.
Då dagens pneumokockvaccin endast skyddar mot ett begränsat antal serotyper, ges ett suboptimalt skydd mot sjukdomen. I motsats till dessa vaccin skall Aberas primära vaccinkandidat Ab-01.12 skydda mot samtliga serotyper, med andra ord ett s.k universellt pneumokockvaccin.

Minskar spridningen av antibiotikaresistens

Ab-01.12 produceras på ett annat sätt än dagens vaccin genom en enkel fermenteringsprocess med ett fåtal reningssteg som totalt sett tar en till tre veckor. Att Aberas process är tidseffektiv beror på att man använder färre komponenter vid tillverkningen. Därtill produceras flera av dessa komponenter i en och samma process.
En fördel som följer av att vaccinet är universellt och täcker in samtliga pneumokock-serotyper, är att det kan reducera användandet av antibiotika. Därmed har Abera möjligheter att bidra till att minska spridningen av antibiotikaresistens, som annars kan göra triviala sjukdomar mycket allvarliga och till och med dödliga.

Hög marknadspotential

En godkänd vaccinkandidat som utvecklats med bolagets plattformsteknologi ger enligt Abera stark evidens för plattformen och därigenom en omfattande marknadspotential för BERA. är Ett exempel på potentialen är när GSK år 2013 förvärvade bolaget Okarios, med en liknande vaccinutvecklings-plattform och ett antal pre-kliniska kandidater, för 250 MEUR.
Aberas beräknar vidare, utifrån att vaccinet Prevnar 13 har en försäljning om 6 miljarder USD årligen, sin presumtiva marknadspotential för pneumokockvaccinet Ab-01.12 till samma summa. Ytterligare en referens är bolaget SK Chemicals som erhöll 23 MUSD i förskottsbetalningar samt framtida milstolpebetalningar och vinstdelning när Sanofi Pasteur licensierade SK Chemicals vaccinplattform och pneumokockvaccinkandidater.
Inom immunonkologi stödjer sig Abera på investmentbanken Carnegies kalkyl som bedömer att den totala immunonkologimarknaden kommer att vara värd 50 miljarder USD om fyra år. Ett exempel på att insatserna är höga inom detta terapiområde är Boehringer Ingelheims förvärv av AMALs prekliniska kandidater baserade på en teknologiplattform för 325 MEUR i förskotts- och milstolpebetalningar samt ytterligare 100 MEUR i möjliga kommersiella milstolpsbetalningar.
Det specifika målet för Abera är att sluta licensavtal med sin första kandidat med ett större läkemedelsbolag. Bolaget nämner själva GSK, Merck och Sanofi som potentiella sådana partners. Det skall även nämnas att själva plattformen kan utlicensieras, om ett sådant intresse skulle uppenbara sig.
Aberas övergripande mål på två års sikt är att ha en portfölj med vaccinkandidater i både klinisk och preklinisk fas inom så väl profylaktiska som terapeutiska vacciner.

IPO och börsentré står för dörren

Den 2 februari avslutas bolagets nyemission om drygt 24 Mkr för vilken teckningsförbindelser om cirka 75 procent av den totala emissionsvolymen har erhållits.
Nettolikviden om cirka 21,8 Mkr är avsedd att finansiera följande aktiviteter:

  • Slutföra prekliniska programmet för Ab-01.12 innefattande bland annat s.k. Challengestudier – cirka 10 %
  • Regulatoriska förberedelser för klinisk fas 1-studie av Ab-01.12 – cirka 5–10 %
  • Påbörja process för GMP och toxikologisk studie– cirka 15–25 %
  • Planering och uppstart av immunonkologiprogrammet – cirka 20 %
  • Affärsutveckling och vidareutveckling av plattformsteknologin – cirka 10 %
  • Övrigt rörelsekapital – cirka 25 %

Förutsatt att nyemissionens lägsta gräns på 16,6 Mkr uppnås, samt att Spotlights ägarspridningskrav uppnås, kommer bolagets aktie att noteras på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 24 februari.
Läs även en intervju med vd Maria Alriksson här: Abera Bioscience effektiviserar produktionen av vacciner (18 jan 2021)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

Teckningstid 19 januari – 2 februari 2021
Teckningskurs 6,90 SEK per aktie
Teckningspost Minsta teckningspost är 750 aktier, motsvarande 5 157 SEK
Emissionsvolym Erbjudandet omfattar högst 3 490 000 aktier, motsvarande cirka 24,1 Mkr
Antal aktier innan nyemission 6 970 209 stycken
Värdering (pre-money) Cirka 48,1 Mkr
Teckningsförbindelser Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 18,1 Mkr motsvarande cirka 75 procent av emissionsvolymen
ISIN-kod ISIN-kod för bolagets aktie är SE0015245097

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
Dokument framtagna i samband med emissionen – såsom memorandum, teaser, anmälningssedel och PTV-blankett – kan nås här.
[divider]MEDIA[/divider]
BioStock Studio: Vd Maria Alriksson presenterar bolaget (21 jan 2021):

YouTube video

Abera’s vaccine platform BERA – short explanation (18 jan 2021):
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev