Home Nyheter Abera Bioscience effektiviserar produktionen av vacciner

Abera Bioscience effektiviserar produktionen av vacciner

Abera Bioscience effektiviserar produktionen av vacciner

18 januari, 2021

Abera Bioscience plattformsteknologi BERA gör det möjligt att snabbt ta fram nya vaccinkandidater. Abera har valt att fokusera på sin vaccinkandidat mot pneumokocker där det finns stort globalt behov ett universellt vaccin och en stor marknad. Dessutom arbetar de med att höja effekten av befintlig forskning inom immunonkologi genom att använda sin plattformsteknologi. För BioStock berättar bolagets vd Maria Alriksson mer om målsättningarna de kommande två åren, nyemissionen om 24,1 Mkr som inleds imorgon och som ska möjliggöra årets milstolpar, samt om noteringen på Spotlight Stock Market som planeras ske under februari.
Den rådande pandemin har satt strålkastarljuset på betydelsen av forskning kring nya vacciner och snabbare produktionsprocesser. Men trots att vacciner under flera decennier har hjälpt till att förebygga sjukdomar, minskat dödlighet och stoppat pandemier, saknas det alltjämt vacciner mot flera sjukdomar. Samtidigt ger dessutom dagens vacciner i vissa fall inte ett tillräckligt bra skydd.
Stockholmsbaserade Abera Bioscience, som grundades 2012 som en spin-out från biosimilarbolaget Xbrane Biopharma, har gjort till sitt kall att ta fram nya och kostnadseffektiva vacciner.
Deras lösning på att snabba upp produktionscyklerna och lättare kunna ta fram vacciner mot fler sjukdomar, finner vi i den egenutvecklade teknologiplattformen BERA.

Plattformsteknologin BERA

Med BERA designas och utvecklas vacciner billigare och med en förkortad produktionsprocess. En talande jämförelse är det marknadsledande pneumokock-vaccinet, Pfizers Prevnar 13, som har en tillverkningsprocedur med över 500 processteg och en produktionscykel på 2,5 år från start till färdigt vaccin. BERA bantar denna process till endast ett par veckor.
Abera Bioscience har även tagit fram en portfölj av vaccinkandidater baserade på BERA där nuvarande huvudfokus är pneumokocker – bakterier som bland annat orsakar lunginflammation – med huvudkandidaten Ab-01.12. Avsikten är även att ta fram kandidater inom immunonkologi, det vill säga terapeutiska cancervaccin som syftar till att stärka immunsystemets inneboende förmåga att angripa tumörceller.

»Prevnar 13 har en årlig försäljning om 6 000 miljoner USD och är världens mest säljande vaccin. En begränsning är dock att Prevnar 13 endast skyddar mot 13 av de 97 kända varianterna av pneumokocker. Ett annat pneumokockvaccin på marknaden skyddar mot 23 varianter men begränsas av att ny vaccination måste göras efter fem år. Vi använder andra byggstenar i vår kandidat Ab-01.12 med målet att skydda mot alla varianter av bakterien och därmed ge ett bättre skydd än befintliga vacciner. En ytterligare fördel är att genom att skydda mot alla varianter av bakterien så täcker man också in de varianter som är vanliga i utvecklingsländer« – Maria Alriksson, vd Abera Bioscience

Potentialen sträcker sig också bortom dessa två områden. Bland annat har bolaget externa forskningssamarbeten med flera vaccinkandidater, såsom inom Covid-19. Vad gäller huvudkandidaten Ab-01.12 så är målsättningen att i ett tidigt skede licensiera ut produkten som ett universellt pneumokockvaccin som skyddar mot samtliga serotyper.

Vd berättar mer om framtidsutsikterna

Abera Bioscience, vars verksamhet baseras på över 30 års forskning, har nu kommit till en avgörande punkt i bolagets historia. BioStock kontaktade vd Maria Alriksson för att få veta mer om verksamheten och varför hon menar att BERA har goda chanser att måla om den globala vaccinationskartan.

Maria Alriksson, vd Abera Bioscience

Maria, till att börja med, kan du berätta lite kort om din bakgrund och vad som lockade dig till vd-tjänsten på Abera?
– Absolut, jag är i grunden civilingenjör och civilekonom och började min karriär inom läkemedelsbranschen, närmare bestämt på GSK. Åren 2008-2012 var jag VD på Xbrane Biopharma. Under den tiden lade vi grunden för det som idag är Abera Bioscience som knoppades av till eget bolag 2012. Abera har sedan utvecklat och verifierat sin teknologi samt tagit fram fler intressanta vaccinkandidater genom olika forskningssamarbeten och jag har följt bolaget och utvecklingen kontinuerligt medan jag har samlat andra erfarenheter i roller som bland annat marknads- och affärsutvecklingschef i andra branscher. Nu är bolaget redo att ta nästa steg i utvecklingen och sedan i somras är jag tillbaka aktivt i bolaget. Abera har väldigt duktiga forskare och intressanta teknologier med stor potential vilket gör min roll väldigt rolig och spännande.
Om vi går vidare till er plattformsteknologi BERA, hur skiljer den sig från gängse vaccinplattformar?
– Vesiklar (OMV), som knoppas av från gramnegativa bakterier, upptäcktes redan på 70-talet och just nu används sådana till exempel i GSKs vaccin Bexsero. Abera har genom många års forskning tagit detta spår vidare genom att utveckla en teknologi för att dekorera vesiklar med sjukdomsspecifika antigen och därigenom få en flexibel plattform som kan användas till flera olika vaccin med OMV som bas. Vi kan fästa ett väldigt stort antal antigen till dessa vesiklar där vesiklarna i sig förstärker effekten av antigen och därmed skapar ett starkt skydd i immunförsvaret. Våra vacciner kan dessutom tas via näsan och, som i fallet med pneumokocker, skapa ett lokalt skydd där bakterien försöker ta sig in i kroppen. Till skillnad från befintliga pneumokockvaccin ger vi alltså ett skydd både i näsan där bakterien kommer in och försöker få fäste, samt inuti kroppen.

»Sammanfattningsvis tror jag att Abera, med vår kandidat Ab-01.12, har goda möjligheter att utmana befintliga pneumokockvaccin på världens största vaccinmarknad. Vår plattform öppnar dessutom upp för goda marknadsmöjligheter inom flera sjukdomsindikationer«

Hur ser marknadspotentialen ut för pneumokockvaccin där ni är positionerade med Ab-01.12 och hur skiljer sig kandidaten mot Pfizers marknadsledande Prevnar 13?
– Prevnar 13 har en årlig försäljning om 6 000 miljoner USD och är världens mest säljande vaccin. En begränsning är dock att Prevnar 13 endast skyddar mot 13 av de 97 kända varianterna av pneumokocker. Ett annat pneumokockvaccin på marknaden skyddar mot 23 varianter men begränsas av att ny vaccination måste göras efter fem år. Vi använder andra byggstenar i vår kandidat Ab-01.12 med målet att skydda mot alla varianter av bakterien och därmed ge ett bättre skydd än befintliga vacciner. En ytterligare fördel är att genom att skydda mot alla varianter av bakterien så täcker man också in de varianter som är vanliga i utvecklingsländer.
– Sammanfattningsvis tror jag att Abera, med vår kandidat Ab-01.12, har goda möjligheter att utmana befintliga pneumokockvaccin på världens största vaccinmarknad. Vår plattform öppnar dessutom upp för goda marknadsmöjligheter inom flera sjukdomsindikationer.
Antibiotikaresistens har på senare år vuxit fram som ett allvarligt hot mot den globala folkhälsan. Hur kan ni med er teknologi bidra till att tackla denna problematik?
– Alla vaccin mot bakteriella sjukdomar hjälper till att minska användningen av antibiotika och därmed minska risken för resistens. Eftersom det varje år används stora mängder antibiotika för att behandla pneumokocker skulle ett universellt vaccin mot dessa kunna bidra rejält mot minskad antibiotikaanvändning. Det finns en problematik av multiresistens inom pneumokockbehandling som på sikt riskerar att göra vanligtvis triviala sjukdomar mycket allvarliga och till och med dödliga varför ett vaccin naturligtvis skulle vara mycket önskvärt.
Ert andra huvudspår är det Nobelprisbelönade området immunonkologi. Vad ser du för potential här med er plattformsteknologi och vad blir nästa steg inom detta område?
– Extern forskning och initiala interna experiment pekar på ett flertal områden där vår plattform skulle kunna förstärka effekten av redan positiva resultat. Vi utför just nu olika studier i syfte att välja den mest lovande approachen och indikationerna att arbeta vidare med.

»Under det närmaste året kommer vi fokusera på vår vaccinkandidat mot pneumokocker för att ta den vidare mot klinisk fas. Vi kommer också lägga stor vikt vid våra studier inom immunonkologi och hoppas kunna välja ut en till två indikationer att fokusera på. Om två år tror jag att vi en portfölj med vaccinkandidater i både klinisk och preklinisk fas inom så väl profylaktiska som terapeutiska vacciner«

Er strategi är att söka en licensieringspartner i ett tidigt skede. Har ni redan idag upparbetade kanaler mot större bolag?
– Vi har haft initiala diskussioner med flera möjliga partners och även varit involverade i gemensamma EU-finansierade forskningsprojekt med några av dem. Med en slutgiltig vaccinkandidat kan vi inleda mer konkreta diskussioner samtidigt som vi parallellt jobbar vidare mot kliniska studier.
Ni har på begäran från olika forskningsinstitut lyckats skapa tre olika vaccinkandidater på bara ett par veckor. Kan du berätta mer om detta och vilken betydelse det kan få för er på sikt?
– Med vår plattform kan vi skapa olika vaccinkandidater väldigt snabbt. När pandemin slog till fick vi flera förfrågningar att prova att använda vår teknologi för vaccin mot Covid-19. I de fallen skapade vi, tillsammans med Vrije Universiteit Amsterdam där vi har vårt labb, själva kandidaterna utifrån våra samarbetspartners önskemål som de sedan testat vidare i pre-kliniska tester. Det finns många vaccin mot Covid-19 som kommit längre i utvecklingen men oavsett så ger dessa studier oss ovärderliga data och evidens till plattformens möjligheter. Eftersom vår plattform gör det möjligt att snabbt skapa nya vaccinkandidater skulle den med fördel kunna användas när nya pandemier bryter ut.
Mellan 19 jan-2 feb genomför ni en nyemission om drygt 24 Mkr före emissionskostnader och där teckningsförbindelser har säkrats motsvarande cirka 75 procent av den totala emissionsvolymen. Hur kommer likviden att användas?
– Vi kommer framförallt att använda pengarna till att slutföra de prekliniska studierna för Ab-01.12 och förbereda för att gå in i klinisk fas 1 med kandidaten under 2022. Det innebär en del arbete kring regulatoriska frågor och uppskalning av produktionsprocessen. Vi kommer också lägga en del av pengarna på att bygga upp immunonkologiprogrammet samt stärka patentportföljen.
Parallellt med emissionen planerar ni att notera bolagets aktie på Spotlight Stock Market. Vilka är de främsta syftena med noteringen?
– Vi tror att noteringen ger oss en god bas för vår fortsatta resa, både utifrån möjligheterna att kommunicera med marknaden samt få en större ägarbas.
Avslutningsvis, vilka milstolpar hoppas du att ni kan nå under 2021 och var står Abera Bioscience om två år?
– Under det närmaste året kommer vi fokusera på vår vaccinkandidat mot pneumokocker för att ta den vidare mot klinisk fas. Vi kommer också lägga stor vikt vid våra studier inom immunonkologi och hoppas kunna välja ut en till två indikationer att fokusera på. Om två år tror jag att vi en portfölj med vaccinkandidater i både klinisk och preklinisk fas inom så väl profylaktiska som terapeutiska vacciner.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev