Home Nyheter Moberg Pharma ska lansera nästa generations nagelsvampsläkemedel

Moberg Pharma ska lansera nästa generations nagelsvampsläkemedel

Moberg Pharma ska lansera nästa generations nagelsvampsläkemedel

9 december, 2020

Specialty pharmabolaget Moberg Pharma har sedan bolaget grundades 2006 fört en lyckad kamp mot nagelsvamp och fotåkommor av olika slag. Efter framgångarna med bolagets första produkt, Kerasal Nail, förbereds nu lanseringen av nästa generations nagelsvampsläkemedel. En fullt garanterad företrädesemission på 150 Mkr ska ta den nya kandidaten MOB-015 till registrering i Europa och samtidigt finansiera en avslutande studie för den amerikanska marknaden.

Nagelsvamp är en mycket vanlig sjukdom som förekommer hos cirka 10 procent av befolkningen. Mest drabbade är äldre människor och sjukdomen orsakas av trådsvampar, så kallade dermatofyter som även kan ge upphov till andra svampinfektioner som fotsvamp och ringorm.
Eftersom svamp trivs bra i hög fuktighet är det vanligt att nagelsvamp uppstår på fötterna. Personer som bär för trånga skor eller använder strumpor som får fötterna att svettas kan riskera att drabbas. Även diabetespatienter och patienter med nedsatt immunförsvar har en förhöjd risk för att drabbas av nagelsvamp.

Spridning vanligt förekommande

Nagelsvamp är absolut vanligast på tånaglar, men kan även förekomma på fingrarna. Infektionen börjar på nagelns sida för att sedan jobba sig inåt. I början kan nageln bli gul och missfärgad, vilket i sig inte kan räknas som några allvarliga komplikationer. Men det är inte ovanligt att nagelsvampen förblir obehandlad under lång tid, vilket kan göra nageln skörare och tjockare för att till slut gå sönder och lossna helt. En långvarig infektion kan dessutom spridas till kringliggande hud och naglar.

Vanligt att behandling avbryts

Många som drabbats av nagelsvamp låter bli att behandla den och det är också vanligt att en behandling inleds för att sedan avbrytas utan att slutföras. Ofta beror detta på att patienten inte är nöjd med den behandling som ges.
Man kan grovt dela in behandlingar för nagelsvampsläkemedel i två kategorier. Den första är olika topikala (utvärtes) preparat med god biverkningsprofil men som inte är så effektiva när det gäller att döda svampen. Den andra kategorin är terbinafin i tablettform, en behandling som är effektiv, men som dock är förknippad med risker för allvarliga leverskador. I en studie som utfördes 2017 uppgav sju av tio läkare att de undvek att skriva ut terbinafintabletter just på grund av oro att behandlingen skulle påverka patientens lever.

Stort behov av nya behandlingar

Det finns således ett stort behov av bättre topikala behandlingar utan risk för leverskador och systemiska biverkningar. Det är här som Moberg Pharmas läkemedelskandidat MOB-015 kommer in i bilden. Man använder sig av terbinafin i en topikal behandling, med en patentskyddad teknologi som har visat sig leverera 40 gånger så hög nivå av substansen i nagelbädden jämfört med användning av tabletter. Samtidigt är koncentrationen av terbinafin i blodet 1000 gånger lägre jämfört med tabletterna, vilket eliminerar risken för systemiska biverkningar. Jämfört med andra topikala behandlingar har Moberg Pharmas data visat att MOB-015 når en helt ny nivå, med en mykologisk läkning (andel svampfria patienter) på mellan 70 och 84 procent. Detta kan jämföras med en mykologisk läkning på mellan 30 och 54 procent för andra topikala preparat.

Marknadstillväxt driven av kosmetiska skäl

Globalt väntas marknaden för behandling av nagelsvamp att växa med 7,6 procent årligen och tros 2026 nå ett värde på cirka 6,7 miljarder USD enligt en nyligen publicerad marknadsrapport. En åldrande befolkning och ökad medvetenhet kring sjukdomen bedöms driva tillväxten tillsammans med en ökad vilja att bevara naglarnas estetiska utseende. Moberg Pharma är mer försiktiga i sin bedömning av marknadens storlek, men ser trots detta en årlig försäljningspotential för MOB-015 på 250 – 500 MUSD.

Tar hjälp av tidigare erfarenheter i kommande lansering

Just nu arbetar Moberg Pharma med att de avslutande stegen innan kandidaten tas till marknad. Dels förbereder bolaget en registreringsansökan för Europa, dels planerar man för en ytterligare klinisk fas III-studie som behövs för godkännande och lansering av MOB-015 i USA.
Inför kommande lanseringar har bolaget stor nytta av tidigare erfarenheter med Kerasal Nail, som bolaget tog till en marknadsledande position i USA och via partners också lanserades på mer än 30 marknader runt om i världen. Kerasal Nail och Mobergs andra produkter på marknaden avyttrades under 2019 för 1,4 miljarder kronor. Detta möjliggjorde en stor extrautdelning till aktieägarna och fullt fokus på bolagets pipeline med läkemedelskandidater i sen klinisk fas, vars potential väsentligt överstiger den avyttrade portföljens. Precis som med Kerasal Nail inkluderar affärsmodellen för MOB-015 direktförsäljning med fokus på USA, distribution med partners och utlicensiering på andra marknader.

Viktiga licensavtal har slutits med starka partners

För flera viktiga marknader är avtal redan på plats. Förra året slöts licensavtal med Bayer gällande den europeiska marknaden och med Taisho för kommersialisering i Japan. Vid en lyckad lansering väntas de båda avtalen generera uppemot 500 Mkr vardera i milstolpebetalningar utöver royalties och betalning för levererade produkter.

Fullt garanterad företrädesemission för att gå till marknad

Inför kommersialisering av MOB-015 genomför Moberg Pharma nu en fullt garanterad företrädesemission om 150 Mkr. Emissionslikviden kommer att användas för att färdigställa en registreringsansökan för Europa och för att genomföra ytterligare en fas III-studie för den amerikanska marknaden.

Knoppar av och särnoterar BUPI i fullt finansierat dotterbolag

I samband med företrädesemissionen gör Moberg Pharma även en s.k. Lex ASEA-utdelning av projektet BUPI, en ny behandling av oral mukosit under varumärket BupiZenge som är på väg in i fas III. Genom avknoppningen synliggörs värdet i BUPI som framgent kommer drivas av ett dedikerat team och med egen finansiering. BUPI kommer drivas i dotterbolaget OncoZenge som planeras att noteras på Nasdaq First North Growth Market under det första kvartalet 2021. Egen finansiering på 70 MSEK har redan säkrats från erfarna investerare inom området, bland annat investmentbolaget Linc AB.

Så ska emissionslikviden i Moberg Pharmas emission användas

Vid full teckning, kommer Moberg Pharma att tillföras 150 Mkr före emissionskostnader. Emissionslikviden avses användas enligt följande:

  • Förberedelse av registreringsansökan för MOB-015 i Europa – 45 procent
  • Kliniskt arbete för MOB-015 – 45 procent
  • Övriga kostnader för bolagets drift – 10 procent

Läs även BioStocks intervju med Moberg Pharmas vd Anna Ljung här. (Publicerad 19 november)
 
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]
 

LISTA Nasdaq Stockholm
UNITRÄTTER Befintliga aktieägare i Moberg Pharma kommer tilldelas sju (7) uniträtter per en (1) befintlig aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i företrädesemissionen.
EMISSIONSVOLYM Sammanlagt kommer 23 175 576 units att ges ut. Varje unit består av en (1) stamaktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption, vilket innebär att högst 23 175 576 nya stamaktier och 23 175 576 teckningsoptioner kommer att ges ut.
FÖRETRÄDESRÄTT OCH AVSTÄMNINGSDAG Avstämningsdag för rätt att teckna units med stöd av uniträtter är satt till den 3 december 2020, vilket innebär att sista dagen för handel med Moberg Pharma-aktien inklusive rätt att teckna units med stöd av uniträtter är satt till den 1 december 2020.
TECKNINGSKURS Teckningskursen är 6,47 kr per unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 6,47 kr per aktie.
TECKNINGSTID 7 – 21 december 2020.
HANDEL MED UNITRÄTTER 7 – 17 december 2020.
HANDEL MED BTU 7 december 2020 – 14 januari 2021.
TECKNINGSOPTION Två (2) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) stamaktie i Bolaget under perioden 16 mars 2022 till och med den 29 mars 2022 till en teckningskurs som är det högre av (i) 6,47 kr (teckningskursen i företrädesemissionen), eller (ii) 70% av den genomsnittliga volymvägda betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under perioden från och med den 28 februari 2022 till och med den 11 mars 2022. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer bolagets aktiekapital att öka med högst 1 158 779 kr.
UTSPÄDNING För aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen uppstår en utspädningseffekt om högst cirka 63 procent vid fullteckning i företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner. Aktieägarna har dock möjlighet att delvis kompensera sig ekonomiskt för denna utspädning genom att sälja sina uniträtter.
TECKNINGSFÖRBINDELSER Företrädesemissionen är till 100 procent garanterad. Den omfattas till cirka 42 procent av teckningsförbindelser från bland annat styrelseledamöterna Peter Wolpert, Mattias Klintemar och Fredrik Granström och av ledningen i form av Anna Ljung, Mark Beveridge och Torbjörn Wärnheim och av större aktieägare i form av Östersjöstiftelsen samt externa teckningsåtagare, såsom Nyenburgh Investment Partners och Fårö Capital AB.
 
58 procent av företrädesemissionen garanteras genom externa garanter.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]


Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

 


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev