Home Nyheter Idogens vd ser stor potential i bolagets cellterapi

Idogens vd ser stor potential i bolagets cellterapi

Idogens vd ser stor potential i bolagets cellterapi

16 november, 2020

Idogen utvecklar tolerogena cellterapier vars uppgift är att omprogrammera immunförsvaret när patientens egna immunsystem har blivit dess fiende. För att accelerera utvecklingen av bolagets tolerogena cellterapier har Idogen nu valt att genomföra en företrädesemission av units om cirka 34 Mkr före emissionskostnader. BioStock har talat med Idogens vd Anders Karlsson för att få veta mer om bland annat marknadspotentialen för bolagets projekt samt den förestående emissionen.
Bioteknikbolaget Idogen driver idag tre projekt utifrån bolagets patenterbara plattformsteknologi – IDO 8, IDO Toch IDO AID – med syfte att behandla oönskad aktivering av immunsystemet.

Tre projekt inom tolerogen cellterapi

Det av Idogens projekt som har kommit längst är IDO 8 vars syfte är att behandla patienter med svår blödarsjuka (hemofili A) som har utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling med koagulationsfaktor VIII. I bolagets andra projekt, IDO T,är målet att förhindraorganavstötning vid transplantation, primärt vid njurtransplantation med levande donator. Det tredje projektet, IDO AID, inriktar sig på behandling av svåra, sällsynta autoimmuna sjukdomar där immunförsvaret felaktigt angriper kroppens egna vävnader.
Idogens behandlingsmetod innebär att celler från patientens blod behandlas utanför kroppen med bolagets toleransinducerare och därmed utvecklas till tolerogena dendritiska celler. Dessa syftar till att motverka den oönskade immunologiska reaktionen som uppstår mot vissa molekyler eller antigen.

Intensiv period för Idogen

I en intervju med BioStock i mitten av oktober berättade Anders Karlsson, vd för Idogen, att bolaget befinner sig i en intensiv period och att man har beslutat sig att genomföra en företrädesemission för att kunna accelerera utvecklingen av sina projekt ytterligare.
 Företrädesemissionen av units om cirka 34 Mkr, före emissionskostnader, inleds den 17 november och BioStock kontaktade Anders Karlsson, vd i Idogen sedan 2019, för att få veta mer om bolagets tolerogena cellterapi och den förestående emissionen.
Anders Karlsson, kan du inledningsvis berätta lite mer om din professionella bakgrund och vad som ledde dig till rollen som vd för Idogen?

Anders Karlsson, vd för Idogen

– Jag har arbetat som vd i ett flertal bolag inom läkemedel, medicinteknik och bioteknik i Sverige och internationellt i över 15 år. Detta innebär att jag innehaft roller såsom vd för Novartis i Norge och vd för Allenex, noterat på Nasdaq i Sverige samt även vd-roller för bolag i Europa och USA. En gemensam faktor för många av de bolag som jag arbetat i är kopplingen till immunologi och transplantation.
– Orsaken till att jag valde att börja hos Idogen var till viss del mina tidigare erfarenheter, men framför allt det spännande läge som bolaget befinner sig i just nu – ny, innovativ teknik och spännande möjligheter för framtiden.
Hur fungerar er behandlingsmetod och vad innebär det att Idogens cellterapi är ”tolerogen”?
– Genom att behandla patientens egna celler med vår unika teknologi kan vi förhindra oönskad aktivering av kroppens immunförsvar. Vår behandling har för avsikt att skapa tolerans för olika antigen som i vissa fall utlöser svåra medicinska tillstånd och sjukdomar.
Vad anser du är de främsta fördelarna med Idogens tolerogena cellterapi?
– Behandlingen är skräddarsydd och individuellt anpassad då vi använder den enskilde patientens egna celler. Cellerna behandlas utanför kroppen för att skapa en tolerans mot de specifika antigen som triggar immunsystemets reaktion. Det innebär också att vi troligen har en låg risk för olika biverkningar.
Ert längst komna projekt, IDO 8, fokuserar ju på hemofili A, hur många patienter med hemofili A uppskattar ni att ni skulle kunna hjälpa med IDO 8?
 – Idag finns det över 100 000 patienter globalt med svår hemofili A. Dessa behandlas i nuläget vanligtvis med substitutions-behandling med koagulationsfaktor VIII. Ungefär var tredje patient utvecklar antikroppar mot sin behandling med faktor VIII, vilket gör att deras standardbehandling för att stoppa blödningar inte längre fungerar. Målsättningen med vår behandling är att återskapa tolerans mot faktor VIII som tillförs vid behandling och säkerställa att antikroppar inte utvecklas.
Skulle du kunna berätta lite om studiedesignen för den kliniska fas I/II-studien med IDO 8 som förväntas inledas under andra halvåret 2021?
 – Vi för i nuläget diskussioner med såväl regulatoriska myndigheter som ledande läkare i Norden som behandlar denna grupp av patienter. Därför är inte studiedesignen fastställd ännu. Vi räknar dock med en relativt liten studie, men med omfattande tester på varje patient för att kunna säkerställa ett optimalt utfall.
Om vi istället riktar fokus mot IDO T, ert projekt riktat mot organavstötning efter transplantation, hur ser den potentiella marknaden ut för denna typ av behandling? 
– Det genomförs upp emot 90 000 njurtransplantationer per år globalt och ungefär en tredjedel av dessa patienter har en levande anhörig som donator av organet. Detta är den grupp vi inledningsvis fokuserar på, då detta ger en god möjlighet att skapa tolerans hos mottagaren redan innan transplantationen genomförs. Om vi främst riktar in oss på patienter i EU, Nordamerika och Japan skulle det representera en marknadspotential av motsvarande 10–15 000 patienter per år.

»Vi gjorde en patentansökan under december 2019 som nu, ett år senare, övergår i en PCT-ansökan som därmed ger oss 20 års marknadsexklusivitet från december 2020 om den bifalls.« – Anders Karlsson, vd Idogen

I november 2019 knöt ni ett samarbetsavtal med Radboud University Medical Center, vad innebär detta och hur långt har samarbetet kommit?
– Samarbetsavtalet med Radboud var en mycket viktig händelse för bolaget. Samarbetet ger oss möjlighet att utnyttja RUMCs världsledande position som tillverkare vad avser cellterapi baserad på just de celler som vi använder. De bistår oss i vårt arbete med sin mångåriga erfarenhet, kompetens och faciliteter för tillverkning av cellterapi baserad på dendritiska celler.
– Idogen bidrar i sin tur med vår innovativateknologi med tolerogena dendritiska cellerna som, laddade med en sjukdomsspecifik antigen, är vår cellterapi. Vi har nu framgångsrikt genomfört transfer av vår teknologi till deras tillverkning. Nu återstår det att dokumentera och tillverka cellterapi på IDO 8 som kan användas för kliniskt bruk i den fas I/IIa studie som vi avser starta under andra halvåret 2021.
Du berättade i ditt anförande från bolagets extra bolagsstämma att ni räknar med att få marknadsexklusivitet till 2040. Berätta mer om detta och er patentportfölj!
– Vi kunde i juni 2019 meddela att vi utvecklat en ny och förbättrad toleransinducerare till vår tolerogena cellterapi. Den har en annan sammansättning och var av den anledningen möjlig att patentera, såväl vad gäller process, teknologi samt ett flertal indikationer. Vi gjorde en patentansökan under december 2019 som nu, ett år senare övergår i en PCT-ansökan som därmed ger oss 20 års marknadsexklusivitet från december 2020 om den bifalls.
Ni kommer nu att genomföra en företrädesemission om cirka 34 Mkr. Kan du berätta lite mer om emissionsupplägget?
– Vi gör en företrädesemission och vi riktar oss således först och främst till våra befintliga aktieägare med emissionserbjudandet. Emissionen är samtidigt garanterad till 100 procent, varav ledning, styrelse och en grupp av de större aktieägarna via teckningsförbindelse åtagit sig drygt 12% av emissionsbeloppet.
– Varje befintlig aktie ger rätten att teckna en unit som består av 1 ny aktie samt en teckningsoption (TO4). Företrädesemissionen ger 28 Mkr efter emissionskostnader, medan teckningsoptionen kan inbringa upp till 45 Mkr netto om alla optioner tecknas. Teckningsoptionerna löses in under hösten 2021 till ett pris motsvarande 70 procent av ett volymvägt pris i en period innan inlösen av TO4.
Hur kommer emissionslikviden att fördelas?
 – Emissionslikviden kommer att användas för att starta studien med IDO 8 på blödarsjuka patienter som utvecklat antikroppar mot sin behandling med faktor VIII. Vidare kommer bolaget att accelerera utvecklingen av IDO T, vår behandling som avses förhindra organavstötning i samband med njurtransplantation. Därutöver kommer bolaget även att avsätta medel till affärsutveckling samt akademiska projekt för att bygga kunskap om bolaget internationellt under de kommande åren.
Hur länge räknar ni med att de pengar ni nu tar in kommer att räcka?
– Förutsatt full inlösen av TO4 till kursen 5,00 SEK kommer kombinationen av företrädesemission samt inlösen av TO4 räcka t.o.m. Q1 2023.

»Vi har många spännande milstolpar att se fram emot under det kommande året, där fokus ligger på att starta den kliniska prövningen med IDO 8.«

Slutligen, vilka milstolpar förväntar ni er att uppnå under 2021?
– Vi har många spännande milstolpar att se fram emot under det kommande året, där fokus ligger på att starta den kliniska prövningen med IDO 8. Vi avser att lämna in ansökan om klinisk prövning i juni 2021 och därefter starta prövningen under andra halvåret 2020.
– Vi kommer också att presentera viktiga händelser från utvecklingen av IDO T, där vi skall fortsätta utvecklingen från plattform till en specifik produkt anpassad till njurtransplantation med en levande donator. Våra framsteg kommer löpande att kommuniceras till marknaden och vi räknar med ett intensivt och händelserikt 2021.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev