Home Nyheter Idogen accelererar genom emission

Idogen accelererar genom emission

Idogen accelererar genom emission

20 november, 2020

Idogens ambition är att behandla patienter med allvarliga sjukdomar där immunförsvaret har blivit patientens fiende och där det medicinska behovet är stort. Bolagets längst framskridna projekt IDO 8 riktar sig till patienter med blödarsjuka som har utvecklat antikroppar mot sin livsviktiga behandling. För att säkra starten av en klinisk studie med IDO 8 genomför Idogen nu en företrädesemission om cirka 34 Mkr, där emissionslikviden dessutom ska accelerera utvecklingen av bolagets andra projekt, IDO T.

Bioteknikbolaget Idogen utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att behandla oönskad aktivering av kroppens immunförsvar. Benämningen ”tolerogen” innebär att Idogens terapi skapar tolerans mot utvalda antigen som utlöser svåra medicinska tillstånd och sjukdomar.

Istället för att tillföra kroppen en kemisk substans bygger Idogens koncept på att man behandlar patienten med kroppsegna celler. Patientens egna celler omprogrammeras utanför kroppen genom att man tillför en sjukdomsspecifik antigen och Idogens toleransinducerare. De omprogrammerade cellerna återförs sedan till kroppen för att motverka skadliga immunreaktioner.

Stort medicinskt behov

Bolagets längst framskridna projekt är IDO 8 som riktar sig till patienter med svår blödarsjuka (hemofili A), en sjukdom som orsakas av brist på proteinet koagulationsfaktor VIII. När det här proteinet saknas kan inte blodet koagulera vilket markant ökar risken för blödningar.

För att patienterna ska kunna leva ett normalt liv behandlas de idag med frekventa injiceringar med koagulationsfaktor VIII. Dock utvecklar 30 procent av de behandlande patienterna hämmande antikroppar mot behandlingen, s.k. inhibitorer, vilket gör behandlingen verkningslös. Det medicinska behov av att kunna återställa hemofili A-patienters tolerans mot koagulationsfaktor VIII är alltså stort och Idogen har därför utvecklat IDO 8, en toleransinducerande terapi i syfte att göra just detta.

Bolaget planerar inleda en klinisk fas I/IIa-studie med IDO 8 under andra halvåret 2021 som beräknas vara slutförd under 2023. Då hoppas man ha bedömt säkerhet, tolerabilitet samt hittat den optimala dosen av IDO 8.

Målmarknaden för IDO 8 uppgår till 1 miljard USD

Globalt finns uppskattningsvis 170 000 patienter med hemofili A, varav 56 714 i Nordamerika, Europa och Japan enligt data från Datamonitor. Man uppskattar att 18 268 av dessa väntas utveckla hämmande antikroppar mot standardbehandlingen med faktor VIII.

Hos cirka 6 667 av patienterna kommer antikropparna kvarstå trots intensiv och kostsam behandling med koagulationsfaktor VIII. För dessa patienter finns ingen möjlighet att förebygga och behandla blödningar på ett effektivt sätt. Dessa patienter utgör den initiala målmarknaden för IDO 8 och motsvarar en uppskattad marknadspotential om mer än 1 miljard USD baserat på en analys genomförd av Monocl Strategy & Communication (MSC).

IDO T förhindrar avstötning av organ

I Idogens pipeline finns också IDO T – en tolerogen cellterapi för att förhindra organavstötning vid transplantation. Huvudfokus är njurtransplantationer med levande donatorer då man får en god möjlighet att skapa tolerans hos mottagaren redan innan transplantationen genomförs.

Tanken är att IDO T ska ”lära” immunsystemet att känna igen och tolerera det transplanterade organet så att det inte attackeras av immunförsvaret. I dagsläget behandlar man patienter med immunhämmande läkemedel för att motverka organavstötning, men detta ökar även risken för exempelvis cancer och infektioner. Bolaget förväntar sig att IDO T ska minska behovet av immunhämmande läkemedel, vilket även minskar risken för sådana följdsjukdomar.

Betydande marknad för IDO T

Antalet njurtransplantationer har globalt sett ökat från 71 000 år 2009 till drygt 95 000 år 2019, och ungefär en tredjedel av dessa genomförs med en levande donator. Baserat på detta beräknas IDO T ha en årlig marknadspotential om cirka 2–4 miljarder USD.

IDO AID mot autoimmuna sjukdomar

Idogen undersöker även potentialen för sitt tredje projekt, IDO AID, inom en rad autoimmuna sjukdomar, särskilt ovanliga och svåra sjukdomar där behandlingen har möjlighet att beviljas särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation).
Även här är det medicinska behovet stort då dagens läkemedel vanligtvis har bristfällig effekt och ofta trycker ner immunförsvaret vilket leder till oönskade biverkningar.

Patentläget och vägen till marknad

Idogens mål är alltså att lansera tolerogena cellterapier för behandling av patienter med stora medicinska behov. För att nå målet kommer bolaget arbeta för att ingå kommersiella avtal med större aktörer gällande fortsatt utveckling och marknadslansering av bolagets projekt.

För att nå marknadslansering och för att skydda Idogen från att konkurrenter ska använda bolagets teknologi är Idogens patentfamiljer mycket viktiga. Bolagets patentportfölj består av två patentfamiljer, där patentfamilj 10 är den viktigaste då den täcker hela bolagets teknologiplattform inklusive produktionsprocess, cellprodukter och behandlingsmetoder. Patentansökan för den här patentfamiljen skickades in december 2019 och om den godkänds ger den Idogen marknadsexklusivitet fram till 2040.

Företrädesemission av units

Idogen har beslutat om att genomföra en företrädesemission för att framförallt säkra starten av den kliniska studien med IDO 8. Vidare kommer bolaget använda likviden till att accelerera utvecklingen av IDO T, samt intensifiera satsningen på affärsutveckling och akademiska projekt.

Emissionen riktar sig i första hand till bolagets befintliga aktieägare och varje befintlig aktie i Idogen ger rätten att teckna en unit (3,75 kr), som i sin tur består av en ny aktie samt en teckningsoption (TO4).
Teckningsoptionerna löses in under hösten 2021 (21 september – 5 oktober) till ett pris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under en period innan inlösen av TO4, dock kommer priset per aktie vara som lägst 2 kr och som högst 5 kronor.

Så ska emissionslikviden fördelas

Om företrädesemissionen fulltecknas tillförs Idogen 34 Mkr före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 6 Mkr. Emissionslikviden avses fördelas på följande sätt:

  • Fas I/II-studie i IDO 8, cirka 11 Mkr
  • Prekliniska studier för IDO T, cirka 6 Mkr
  • Affärsutveckling och akademiska partnerskap, cirka 2 Mkr
  • Övrig rörelsekapitalförstärkning för finansiering av den löpande verksamheten, cirka 9 Mkr

Om samtliga teckningsoptioner (TO4) som utges i företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kan bolaget tillföras upp till ytterligare cirka 45 Mkr. Nettolikviden avses disponeras för följande ändamål:

  • Fas I/II-studie i IDO 8, cirka 18 Mkr
  • Prekliniska studier för IDO T, cirka 9 Mkr
  • Affärsutveckling och akademiska partnerskap, cirka 3 Mkr
  • Övrig rörelsekapitalförstärkning för finansiering av den löpande verksamheten, cirka 15 Mkr

Läs även BioStocks intervju med Idogens vd Anders Karlsson för mer information om emissionen och bolagets cellterapier
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA
Nasdaq First North Growth Market
UNITRÄTTER  För varje aktie i Idogen som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 4.
EMISSIONSVOLYM Totalt omfattar erbjudandet högst 9 121 654 units.
FÖRETRÄDESRÄTT OCH AVSTÄMNINGSDAG
Sista dag för handel med Idogens aktie med rätt att erhålla uniträtter är den 11 november 2020. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla uniträtter från och med den 12 november 2020.
De som på avstämningsdagen den 13 november 2020 var registrerade som aktieägare i den av Euroclear, för Idogens räkning, förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna units i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen.
TECKNINGSKURS
3,75 kr per unit (motsvarande 3,75 kr per aktie). Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
TECKNINGSTID 17 november – 1 december 2020.
HANDEL MED UNITRÄTTER
17 – 27 november 2020.
HANDEL MED BTU Handel med BTU (betald tecknad unit) sker på Nasdaq First North Growth Market från och med den 17 november 2020 fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner, vilket beräknas ske under vecka 51, 2020.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

Anmälan om teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period som anmälan om teckning av units med stöd av uniträtter (17 november –  1 december).
Anmälningssedel för teckning av units utan stöd av uniträtt

Anmälningssedel för teckning av units med stöd av uniträtt
Övriga dokument
[divider]MEDIA[/divider]

YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev