Home Nyheter Chordate Medical publicerar delårsrapport och blickar framåt

Chordate Medical publicerar delårsrapport och blickar framåt

Chordate Medical publicerar delårsrapport och blickar framåt

27 november, 2020

I slutet av förra veckan publicerade Chordate Medical sina siffror för årets nio första månader. Rapporten visar att bolagets försäljning och verksamhet onekligen har påverkats av pandemin, men trots detta har Chordate Medical stark tilltro till framtiden. Bolagets kassa har nämligen nyligen stärkts genom två framgångsrika emissioner. Dessutom väntar en CE-märkning runt hörnet och därmed även försäljningsstart inom en ny indikation med stor potential – kronisk migrän.

Chordate Medical är ett medicintekniskt bolag, listat på NGM Nordic SME, som under mer än 10 år har utvecklat en nervstimulerande behandling, Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S), mot kronisk rinit (nästäppa) och kronisk migrän.

Den 20 november publicerade Chordate Medical sin rapport med resultat för januari-september 2020. Rapporten visar en lägre försäljning av bolagets behandling mot kronisk nästäppa jämfört med samma period förra året, vilket inte kommer som en överraskning med tanke på den rådande pandemin. Trots den aktuella situationen uttrycker Anders Weilandt, vd för Chordate Medical, framtidstro i rapportens vd-ord:

»Pandemin har visserligen orsakat uppenbara fördröjningar i marknadsföring och försäljning, men min bedömning är att våra affärsförutsättningar är oförändrat goda när väl pandemins effekter har klingat av. Vi har all anledning att se framtiden an med tillförsikt.« – Anders Weilandt, vd Chordate Medical 

Pandemins påverkan på försäljningen

Nettoomsättningen under januari-september 2020 uppgick till 537 013 kr jämfört med 852 527 kr under motsvarande period föregående år. Enligt bolaget härrör en stor del av omsättningen från första kvartalet, därefter sjönk försäljningen markant på grund av Covid-19-pandemin.

Eftersom kronisk nästäppa inte är ett akut sjukdomstillstånd har andra medicinska åtgärder än bolagets behandling förmodligen varit högre prioriterade under pandemin. Dessutom finns en möjlig ökad risk för smittspridning under behandlingen eftersom den genomförs via näshålorna, vilket kan framkalla nysningar hos patienten.

När pandemin har klingat av vill Chordate Medical få igång försäljningen så att den blir densamma som under första kvartalet 2020, alltså strax innan pandemin. Om bolaget fortsätter på den linjen förväntar sig Anders Weilandt att bolaget så småningom når en break-even punkt där intäkterna och kostnaderna är lika stora.

Fortsatt aktiva distributörer i Italien och Saudiarabien

Chordate Medicals försäljningsintäkter under året består av försäljning av behandlingen hos franchisetagare i Sverige samt försäljning av system och behandlingar i Italien och Saudiarabien. Särskilt Italien har haft en stark utveckling när det gäller försäljning av behandlingen mot kronisk nästäppa, men bolaget har även höga förväntningar på Saudiarabien mot bakgrund av den nya ersättningskoden för försäkringsbetalningar enligt Anders Weilandts kommentarer i rapporten:

»Vi ser hur vår distributör i Italien fortsätter att vara produktiv på vår viktigaste och mest aktiva marknad. Även den nyligen kommunicerade nyheten om att vår rinitbehandling täcks av sjukvårdsförsäkring i Saudiarabien, är ett resultat av våra distributörers pågående arbete.« – Anders Weilandt, vd Chordate Medical 

Bolaget förväntar sig att ersättningskoden för försäkringsbetalningar i Saudiarabien ger en hävstång för ökad försäljning framöver. Läs mer här. Målet är att få en ersättningskod i fler länder så att patienternas försäkring kan täcka kostnaden för behandlingen, något som ofta leder till att affärerna börjar ta fart.

Bättre kassaflöde och resultat efter skatt

9-månadersrapporten visar även att kassaflödet från den löpande verksamheten var -13,47 Mkr, vilket är en förbättring jämfört med föregående års siffror på -14,26 Mkr. Denna förbättring beror bland annat på att vissa kostnader på studiesidan har börjat klinga av.

I rapporten kan man även se att resultatet efter skatt var -14,17 Mkr vid tredje kvartalets utgång, vilket är en förbättring jämfört med de 18,79 Mkr som Chordate Medical backade med under samma period året innan.

God kassa och återbetalda lån efter framgångsrika emissioner

I början av hösten slutförde Chordate Medical två framgångsrika emissioner som sammanlagt tillförde bolaget cirka 30 Mkr före emissionskostnader. Därmed säkerställdes bolagets rörelsekapital för en period om minst 12 månader framåt, vilket gjorde att NGM Nordic SME beslutade att återföra Chordate Medicals aktier till ordinare notering från att tidigare ha varit på NGMs observationslista.

Enligt rapporten uppgick Chordate Medicals totala kassa till 9,5 Mkr per den 30 september. Då är inte emissionslikviden från företrädesemissionen inkluderad eftersom emissionsvolymen registrerades hos Bolagsverket först efter kvartalets slut, vilket betyder att Chordate Medical har tillförts ytterligare likvida medel.
Det är även värt att notera att Chordate Medical under det tredje kvartalet har betalat tillbaka de lån som fanns tidigare vilket innebär att de, på balansdagen, var närmast skuldfria.

God framtidstro

Bolagets planer inför nästa år är att få ut den nyutvecklade kontrollenheten från produktion under första kvartalet 2021. Den nya kontrollenheten är både mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv med ungefär en halverad produktionskostnad jämfört med föregående modell, vilket kan leda till förbättrade bruttomarginaler för Chordate Medical.

Chordate Medical planerar även att gå i mål med sin kroniska migränstudie under det första kvartalet 2021. Efter detta kommer studiedata analyseras och sedan måste resultaten sammanföras till en vetenskaplig artikel. Först när artikeln får ett godkännande att publiceras i en vetenskaplig tidskrift kan Chordate Medical offentliggöra studieresultaten.

Ett potentiellt positivt studieutfall möjliggör en CE-märkning med kronisk migrän som indikation, vilket bolaget tror kan ske om ungefär ett år. Först då kan försäljningen av K.O.S som behandling mot kronisk migrän dra igång, vilket man tror kommer dra in en hel del intäkter till bolaget eftersom det finns ett stort behov av en ny behandlingsmetod som är både effektiv och saknar bieffekter.

För att få veta mer om Chordate Medical se bolagets presentation från förra veckans BioStock Life Science Summit.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev