Home Nyheter PolarCool vill se kylning som standardbehandling vid hjärnskakningar

PolarCool vill se kylning som standardbehandling vid hjärnskakningar

BrainCool

PolarCool vill se kylning som standardbehandling vid hjärnskakningar

2 oktober, 2020

Hjärnskakningar inom kontaktidrotter som ishockey, amerikansk fotboll och boxning har länge varit ett omdebatterat problem. Även inom fotbollen, som brukar kallas världens största sport, ökar riskmedvetenheten. Det innebär guldläge för Svenska PolarCool, som utvecklat produkten PolarCap System och har siktet inställt på att etablera medicinsk kylning som standardbehandling för hjärnskakningsdrabbade spelare. Bolaget tar nu in nytt kapital för att finansiera en marknadslansering bland klubbar och ligor i Europa och i förlängningen även i USA, samtidigt som man också ska utvärdera potentialen inom whiplashskador, ett område som genererar miljarder i kostnader bara i Sverige.
Antalet idrottsutövare globalt som drabbas av hjärnskakningar eller upprepade kollisioner och våld mot huvudet räknas i miljoner. Samtidigt saknas effektiva behandlingar och rehabiliteringen efter skada består i princip av strikt vila, följt av etappvis återgång till full aktivitet enligt en så kallad ”hjärntrappa” i sex steg.

Allvarliga risker för långsiktiga konsekvenser

Den som drabbas av hjärnskakning kan i bästa fall bli helt återställd, men frånvaron under rehabiliteringen kan bli långvarig med såväl kortsiktiga problem med huvudvärk, ljud- och ljuskänslighet som mer allvarliga och långtgående konsekvenser – dels kroniska besvär och dels ökad risk för att senare i livet drabbas av neurologiska sjukdomar som Alzheimers och CTE, eller kronisk traumatisk encefalopati, en aggressiv form av demens.

Stort medicinskt behov och betydande marknad

PolarCap-huvan.

Lundabaserade PolarCool har med sin produkt PolarCap System därmed fördelen att både adressera ett stort ouppfyllt medicinskt behov och samtidigt en enorm marknad med signifikant ekonomisk potential.
Produkten består enkelt beskrivet av ett portabelt kylsystem med en tillhörande tättslutande huva eller hätta genom vilken ett kylmedium cirkuleras i syfte att snabbt kyla ned huvudet och hjärnan.

Kylning kan leda till minskade skador och snabbare rehabilitiering

PolarCools behandlingsmetod bygger på att förhöjd kroppstemperatur i samband med fysisk aktivitet leder till ökat metaboliskt behov i hjärnan – och att varje grads sänkning av hjärnans temperatur minskar dess behov av syre och glukos med cirka 7 procent. När en spelare drabbas av en hjärnskakning uppstår en så kallad metabol kris i hjärnan, vilket innebär att kroppen får svårt att tillgodose hjärnans behov av syre och glukos, som vid förhöjd kropps- och därmed hjärntemperatur alltså är förhöjt. Genom att snabbt och kontrollerat kyla ner hjärnan kan man även återställa den metabola balansen och på så vis skydda hjärnan från skador, förkorta rehabiliteringstiden och möjliggöra snabbare återkomst till full aktivitet för den drabbade.

Effektiv kylning med PolarCap System.

Utvärdering i högsta svenska ishockeyligan gav gott utfall

Produkten har utvärderats under fyra säsonger i en klinisk studie där totalt 18 lag från SHL och HockeyAllsvenskan deltagit. Syftet har varit att studera kliniska effekter av att med PolarCap System akut behandla spelare som drabbats av hjärnskakning.
Resultat från studien visade att spelare som kylts med PolarCap System i genomsnitt återkom till spel efter 9 dagar, jämfört med 13 dagar för ej kylda spelare. Noterbart var också att i gruppen kylda spelare var endast 8 procent borta från spel i tre veckor eller längre, medan 28 procent av de icke kylda spelarna blev frånvarande i tre veckor eller mer. Båda dessa resultat var statistisk signifikanta.

CE-märkt produkt redo för lansering i Europa

PolarCap System är CE-märkt för både vård på klinik och för hemsjukvård och får därmed marknadsföras i Europa. Bolagets plan är att under 2020 och 2021 inleda en bredare lansering inom EU/ESS-länderna, där marknadsstrategin dels går ut på att fortsätta bygga klinisk evidens via fler studier, dels aktivt bearbeta relevanta aktörer på såväl liga- som klubbnivå.
En viktig komponent i marknadsetableringen är att skapa acceptans för produkten på medicinsk nivå i organisationerna, en utveckling som PolarCool räknar med kommer att accelerera ytterligare när de starka studieresultat man nu har säkerställt resulterar i en vetenskaplig publikation. Exakt när detta kommer att ske är vanskligt att sia om, då tidpunkt för publicering generellt styrs av respektive vetenskapliga tidskrift.
För inträde på den viktiga USA-marknaden krävs först ett marknadsgodkännande från amerikanska FDA, något som bolaget siktar på att lämna in ansökan om under 2020 och bedömer att man behöver satsa cirka 10 procent av finansieringen från den pågående företrädesemissionen på.

Kassaflödesdriven affärsmodell

Affärsmodellen är enkel och rättfram: intäkter ska genereras genom att PolarCool System hyrs ut till idrottsutövare, organisationer och idrottsarenor. Försäljning av förbrukningsvaror av engångskaraktär som är knutna till kylsystemet och enskilda behandlingstillfällen ska ge återkommande intäkter som väntas öka i takt med att den installerade basen av system på marknaden växer. Utöver dessa återkommande intäkter räknar bolaget också med ytterligare tillskott från försäljning av föreläsningar om hjärnskakningar.

Bred potential inom flera idrotter och trafikskador

En viktig del av PolarCools övergripande strategi är att bredda användningsområdet för PolarCool System till att omfatta fler idrotter. Hjärnskakningar i sig är en generell skada där avsaknaden av befintliga behandlingsalternativ gäller oavsett vilken idrott man utövar. Exempelvis inom fotbollen har det internationella fotbollsförbundet UEFA uppmärksammat problematiken och potentialen, med hundratals miljoner utövare globalt, är förstås enorm.
Utöver hjärnskakningar ser bolaget även stor potential att kunna mildra effekterna av repetitivt våld mot huvudet och man har idag redan en delvis EU-finansierad biomarkörsstudie inom boxning igång tillsammans med Lunds Universitet.
PolarCool ser dock även bortom det idrottsmedicinska fältet och har identifierat whiplashskador, vanligt förekommande vid exempelvis trafikolyckor, som ett närliggande område med stor potential där skadorna och symptomen hos de drabbade har likheter med idrottsrelaterade skador.

Företrädesemission ska finansiera lansering och vidareutveckling

Den 24 september inleddes teckningsperioden i en pågående företrädesemission som ska inbringa cirka 10,7 Mkr. Man har därtill även en övertilldelningsoption om ytterligare 4 Mkr som kan bli aktuell vid överteckning. Totalt kan bolaget alltså stärka kassan med upp till cirka 14 Mkr efter emissionskostnader, förutsatt att emissionen fulltecknas och övertilldelningsoptionen utnyttjas.
Emissionen är på förhand garanterad till cirka 87 procent och teckningsförbindelser har erhållits om cirka 3,3 Mkr, vilket motsvarar cirka 31 procent av emissionsbeloppet.
Merparten av teckningsförbindelserna står ledamöterna i PolarCools styrelse för, med ordförande Martin Waleij i spetsen – till vardags vd i BrainCool vars verksamhet fokuserar på medicinsk kylning inom stroke, hjärtstopp och onkologi. Waleij tillför utöver sitt teckningsåtagande även bolaget mångårig erfarenhet av produktutveckling från det medicintekniska fältet, samt omfattande expertis inom regulatoriska frågor som kommer att vara av stor betydelse i PolarCools interaktion med de regulatoriska myndigheterna i USA framgent.
Emissionslikviden kommer enligt bolaget att fördelas enligt följande:

  • Marknadslansering och försäljning inom EU, ca 50 %
  • Produktionsuppbyggnad, ca 20 %
  • Förberedelser inför samt ansökan om FDA-godkännande för PolarCap System i USA,
    ca 10 %
  • Affärs- och produktutveckling, ca 10 %
  • Kostnader i den löpande verksamheten, ca 10 %

Läs även BioStocks intervju med vd Erik Andersson här (publicerad 27 september 2020)
 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

TECKNINGSPERIOD 24 september – 8 oktober 2020
TECKNINGSKURS 3,OO SEK per aktie
EMISSIONSVOLYM Erbjudandet omfattar 3 592 236 aktier, motsvarande cirka 10,7 MSEK
VÄRDERING (PRE-MONEY) Cirka 10,7 MSEK. Pre-money-värderingen baseras på teckningskursen, vilken grundats på Bolagets akties genomsnittliga omsättningsviktade kurs under perioden 28 juli 2020 till 7 september 2020 med en procentuell rabatt om cirka 30 procent mot den genomsnittliga omsättningsviktade kursen under denna period
HANDEL MED BTA Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 24 september 2020 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2020
HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER Kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 24 september – 6 oktober 2020
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH GARANTITECKNING Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 3,3 MSEK och garantiteckning om totalt 6,0 MSEK, totalt motsvarande cirka 87 % procent av emissionsvolymen
TICKER (AKTIE) POLAR
HANDELSPLATS Spotlight Stock Market
DOKUMENT & INFO
MEDIA

BioStock Live virtual investor pitch (24 sept 2020)
BioStock studiointervju med vd Erik Andersson och styrelseordförande Martin Walej (14 sept 2020)

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev