Home Nyheter Umecrine Cognitions fas II-resultat ledde till prestigefylld presentation

Umecrine Cognitions fas II-resultat ledde till prestigefylld presentation

Umecrine Cognitions fas II-resultat ledde till prestigefylld presentation

17 september, 2020

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition har valts ut till att presentera de lovande resultaten från bolagets fas IIa-studie på AASLD International Liver Meeting, en världsledande konferens inom leversjukdomar. BioStock kontaktade Umecrine Cognitions vd Magnus Doverskog för att höra mer om vad studieresultaten betyder för bolaget och varför det är så viktigt att presentera på eventet i november.
Det Solnabaserade investmentbolaget Karolinska Development (KD) specialiserar sig på investeringar inom nordisk life science. Ett av portföljbolagen är Umecrine Cognition, som KD äger till cirka 74,5 procent. Under våren presenterade bolaget data från sin fas IIa-studie med läkemedelskandidaten golexanolone mot hepatisk encefalopati (HE) i patienter med levercirros.

Hepatisk encefalopati – en allvarlig sjukdom

Hepatisk encefalopati är ett allvarligt sjukdomstillstånd som innebär en försämring av hjärnans funktioner orsakad av nedsatt leverfunktion. När halten av giftiga ämnen stiger i blodomloppet som ett resultat av att levern inte fungerar som den ska, kan det orsaka en rad neuropsykiatriska avvikelser som exempelvis kognitiv försämring, förvirring, personlighetsförändring, desorientering och i senare skeden även koma. Tillståndet leder till sjukhusinläggning och stort lidande för patienter och anhöriga med stora personliga och samhälleliga kostnader som följd.
Det finns begränsade data på hur många som insjuknar i HE varje år, men av patienter med levercirros kan upp till 70 procent drabbas av HE-symtom. Levercirros och kroniska leversjukdomar är ett utbrett problem och under 2017 var det den elfte vanligaste dödsorsaken i USA.

Ny behandling utvecklas

Läkemedelskandidaten golexanolone är en ny klass av läkemedel baserad på neurosteroider som riktar sig mot sjukdomar som påverkar det centrala nervsystemet. GABA-systemet (gammaaminosmörsyra) är en av de vanligaste signalsubstanserna i CNS. Det är en hämmande substans som lugnar och minskar aktiviteten hos nervceller. I samband med HE och leversvikt misstänker man att GABA-systemet är överaktiverat, något som man tror orsakar vissa kognitiva sjukdomar och sömnsjukdomar.
Golexanolone är en neurosteroid som motverkar överaktiveringen i GABA-systemet och därmed kan återställa olika neurologiska nedsättningar i hjärnan.

Lovande fas IIa-data

Läkemedelskandidaten har nyligen genomgått en fas Ib/ IIa-studie vars slutresultat presenterades i våras. Data från fas Ib-studien visade att golexanolone är tolererbar, säker och uppvisar gynnsamma farmakokinetiska egenskaper.
Vidare visade en djupgående analys av fas IIa-data att golexanolone hade en signifikant effekt på förändringar i hjärnaktiviteten. Effekten bedömdes med spektral elektroencefalogram (EEG), som är en känslig, objektiv metod för att mäta om en läkemedelssubstans har påverkan på den elektriska aktiviteten i hjärnan. Spektral EEG är dessutom en etablerad metod för utvärdering av HE, där en förbättring av EEG tolkas som en förbättring av HE.
Den fördjupade analysen indikerade även förbättring av extrem dagtrötthet, något som ofta är förknippat med CNS-relaterade sjukdomar som HE, Alzheimers och schizofreni och som avsevärt reducerar livskvaliteten hos patienterna. Fynden från fas IIa-studien innebar att golexanolone potentiellt kan utvärderas även inom extrem dagtrötthet. Läs mer om resultatpresentationen här.

Prestigefull presentation i november

Nu har Umecrine Cognition uppmärksammats för sina resultat och blivit utvalda att presentera data under American Association for the Study of Liver Disease (AASLD) International Liver Meeting den 13–16 november. Eventet är en av de ledande vetenskapliga konferenserna inom området för leversjukdom. Bolagets presentation har dessutom utnämnts till Poster of Distinction, ett omnämnande som endast de 10 procenten högst rankade artiklarna erhåller, vilket innebär extra uppmärksamhet under konferensen.

»HE är en fruktansvärd sjukdom som orsakar stort lidande för patienter och anhöriga och med stora vård- och samhällskostnader. Uppmärksamheten som utmärkelsen leder till betyder att bolaget och dess ägare som arbetat och bekostat utvecklingen under en längre tid får tillgång till en bredare marknad som förhoppningsvis ger projektet möjlighet att utveckla en ny säker och effektiv behandling för de patienter som lider av HE.« – Magnus Doverskog, vd Umecrine Cognition

Vd kommenterar

BioStock kontaktade Umecrine Cognitions vd Magnus Doverskog för att höra mer om projektet och vad den kommande presentationen betyder för bolaget.
Magnus, grattis till utmärkelsen, skulle du för BioStocks läsare kunna förklara vad det är som gör golexanolone så intressant?
– Tack så mycket. Resultaten som nu presenteras från vår senaste fas IIa-studie är i linje med tidigare resultat från studier i djur och människor och är den första studien som visar förbättring av den nedsatta hjärnfunktionen hos patienter med levercirros genom en ny och alternativ mekanism i HE.
 
– Utmaningen för behandling av HE i dag är att förskrivande läkare enbart har ammoniumsänkande läkemedel att ta till vilket inte är en tillräckligt effektiv behandling. Våra nya mekanistiska data som antyder att golexanolone självt eller i kombination med nuvarande ammoniumsänkande preparat skulle kunna ändra på det, ger nytt hopp vilket i sin tur bekräftas av den uppmärksamhet vi nu får från experterna
Era första data som redovisades från fas IIa-studien som ”topline data” visade ingen statistiskt säkerställd effekt, kan du förklara vad det betyder för

Magnus Doverskog, vd Umecrine Cognition

studien?
– Vår fas IIa-studie är en pilotstudie med patientsäkerhet som primärt mått samt ett batteri med fem kognitiva mätmetoder som sekundära explorativa utfall utan formell statistisk giltighet för studien. Dessa mäter olika funktioner och symptom relaterade till sjukdomen och inkluderades för att få begrepp om substansens effekter i hjärnan på HE patienter. För att korta tiden till första tillkännagivandet i april innehöll ”topline data” en förutbestämd analys från tre av dessa fem kognitiva mätmetoder som samtliga förbättrades men utan statistisk signifikant skillnad mot placebo. Det är vanligt att använda ”topline data” just för att få ut en representativ bild av data snabbare. I vårt fall blev det litet olyckligt eftersom de signifikanta mätningarna låg i de två effektparametrarna som istället ingick när vi tillkännagav hela studieresultatet senare i maj.
– Vid den djupare analysen visade det sig dessutom att en av de tre initiala mätningarna också hade en effektsignal. Jag kan förstå att tvåstegs-rapporteringen kan ha varit förvirrande och så här i eftertanken skulle vi kanske ha gjort annorlunda särskilt som de 5 effektparametrarna inte hade någon formell inbördes prioritering utan kompletterade varandra i vår studie. I slutänden visade ju studien ändå att vi har en patientsäker substans så här långt och en effektsignal i 3 av 5 kognitionsmätningar, vilket nu har uppmärksammats vid AASLD.
I den slutgiltiga analysen av resultaten kunde ni alltså se en signifikant förbättring av hjärnaktiviteten, vad innebär det här för projektet?
– Det här är ett centralt resultat i studien som visar en mekanistisk länk mellan en etablerad objektiv biomarkör för hjärnans aktivitet och vakentillstånd, dvs EEG, och de neuropsykiatriska symptom som patienterna uppvisar som en följd av levercirros.
– I HE minskar aktiviteten i hjärnan vilket kan mätas kvantitativt som en ökning av onormala långsamma EEG vågor och minskade normala, snabba hjärnvågor. Detta kan ses som att patienterna befinner sig i ett sömnliknande tillstånd med lägre hjärnaktivitet.
– Resultaten från studien visade att golexanolone med statistisk säkerhet ökade aktiviteten i hjärnan från abnorm sömnighet till mer normal vakenhet. Det här visar inte bara att den underliggande mekanismen som golexanolone påverkar är involverad i sjukdomsprocessen utan även att substansen kan förbättra det tillståndet.
Resultaten indikerar även effekt mot extrem dagtrötthet, hur kommer ni att gå vidare med det?
– Det är här det blir riktigt intressant. Om EEG ger ett objektivt mekanistiskt mått av hjärnans aktivitet och vakenhetstillstånd så är ESS – Eppworth Sleepines Scale – som extrem dagtrötthet mäts genom, patientens upplevda effekt av behandlingen. Resultaten från studien visade att golexanolone med statistisk säkerhet minskade extrem dagtrötthet mätt med ESS.
– Tillsammans med den tredje analysmetoden, sk CRT Index – continuous reaction time – som är en datorbaserad, objektiv metod som mäter patienternas koncentrationsförmåga och förmåga att fatta beslut och agera på beslutet visar resultaten att behandling med golexanolone förbättrar det neuropsykiatriska tillståndet hos patienterna.
Ni ska presentera era resultat på AASLD International Liver Meeting i november – vad betyder det för Umecrine Cognition?
– Resultaten kommer att presenteras av ledande internationella forskare och kliniker på området som bolaget har arbetat med i studien vilket ger status till resultaten. Man ska komma ihåg att det egentligen bara finns ett godkänt preparat för behandling av HE, vilket i sig är ett gammalt antibiotikum för behandling av magsjuka från början. Det är då inte så konstigt att experterna på området som följt oss under utvecklingen har varit spända på resultaten och förväntningarna på studien har varit höga.
– HE är en fruktansvärd sjukdom som orsakar stort lidande för patienter och anhöriga och med stora vård- och samhällskostnader. Uppmärksamheten som utmärkelsen leder till betyder att bolaget och dess ägare som arbetat och bekostat utvecklingen under en längre tid får tillgång till en bredare marknad som förhoppningsvis ger projektet möjlighet att utveckla en ny säker och effektiv behandling för de patienter som lider av HE.
Avslutningsvis, om du blickar framåt, vad hoppas du att Umecrine Cognition har uppnått om tre år?
– Samtliga av de tre mätmetoderna som golexanolone visade behandlingseffekt på är starka riskfaktorer för försämring av tillståndet och utveckling av den aktiva sjukdomsformen sk. ”overt HE” vilken utgör huvuddelen av det medicinska behovet och marknaden. Parallellt med studien i HE har vi även lyckats koppla användningen av golexanolone till ytterligare en närliggande indikation och planering pågår just nu för hur vi effektivast ska kunna vidareutveckla och kanske expandera användningen av golexanolone.
– Om tre år hoppas jag därför att vi har kunnat avsluta det första steget i ett pivotalt utvecklingsprogram för HE och nått bekräftande kliniska data i ytterligare en indikation.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev