Home Nyheter Stayble Therapeutics behandlar den bakomliggande orsaken till ryggsmärta

Stayble Therapeutics behandlar den bakomliggande orsaken till ryggsmärta

Stayble Therapeutics behandlar den bakomliggande orsaken till ryggsmärta

29 september, 2020

Idén att bindvävsomvandla en ryggdisk för att råda bot på diskogen kronisk ländryggssmärta kom till Kjell Olmarker i väntan på ett försenat flyg. Tanken blev grunden till Stayble Therapeutics och det injicerbara läkemedlet STA363. Nu genomför bolaget en fas IIb-studie som följer upp framgångsrika fas Ib-resultat. BioStock har pratat med bolagets vd Andreas Gerward om behandlingen, den pågående studien och bolagets framtidsutsikter.
Stayble Therapeutics behandling attackerar den bakomliggande orsaken till diskogen kronisk ländryggssmärta, alltså ryggsmärta orsakad av diskdegeneration. Idag saknas fullgod behandling för en stor del av denna patientgrupp vars vardag därmed kantas av såväl kronisk smärta som begränsad rörlighet. Det leder i sin tur till nedsatt livskvalitet och arbetsförhet, vilket resulterar i stora samhällskostnader. Detta vill Stayble Therapeutics – som sedan 9 mars är noterat på Nasdaq First North Growth Market – råda bot mot med sin läkemedelskandidat STA363.

Ett försenat flyg väckte idén

Bolaget grundades 2015 av professor Kjell Olmarker vid Institutet för Biomedicin, Sahlgrenska Akademin. Idén att bindvävsomvandla disken kom till honom när han väntade på flyget hem efter att ha deltagit i en konferens om ländryggssmärta och ryggkirurgi.
Han funderade på hur man skulle kunna ta sig an själva orsaken till det ryggonda. Kjell visste att diskarna i ryggen börjar degenerera i 20-årsåldern vilket leder till sprickor och instabilitet i disken samt läckage av inflammatoriska substanser. Denna process irriterar nerverna i och runt disken vilket leder till smärta. När man sedan blir äldre, runt 65-70 år, stabiliseras disken vilket resulterar i att denna typen av ryggsmärta försvinner. Detta fick Kjell Olmarker att tänka att man borde kunna replikera den naturliga processen genom att aktivt bindvävsomvandla disken.

Ny teknik ska bota ländryggssmärtan

Idén utgör grunden till Staybles Therapeutics injicerbara läkemedel STA363, vilket i grund och botten består av mjölksyra tillsammans med en kontrastgivare. Det är en kroppsegen och väldokumenterad substans som bolaget visat kan omvandla ryggdisken till bindväv. Läkemedlet har därmed potential att accelerera läkeprocessen för diskdegeneration så att det bara tar några veckor, eller månader, istället för att behöva vänta 30-40 år på kroppens självläkningsprocess.
Staybles behandling är till för patienter som lider av diskrelaterad kronisk ländryggssmärta och som inte blir bättre med smärtstillande preparat och fysioterapi. Behandlingskoncept fokuserar på de två underliggande orsakerna till ryggsmärtan – läckage av inflammatoriska substanser och instabilitet i segmentet.
Behandlingen går till så att man, med hjälp av röntgen, positionerar en nål i den drabbade disken för att sedan injicera STA363 direkt i disken. Läkemedlet triggar cellerna att producera bindväv, vilket stabiliserar segmentet och minimerar möjligheten till läckage av inflammatoriska substanser. Patienten kan därmed bli långsiktigt smärtfri, utan att behöva repetera behandlingen eller genomgå omfattande rehabilitering.

Positiva studieresultat ger goda förhoppningar om pågående studie

Bolaget har framgångsrikt genomfört en fas Ib-studie med 15 patienter där 3 olika doser av STA363 och placebo testades. Studien visade positiva resultat avseende behandlingens säkerhet, tolerabilitet och önskad biologisk effekt i disken – man kunde alltså se en bindvävsomvandling i disken hos patienter som behandlades med hög- eller medeldos av STA363, men inte hos de som fick placebo eller den lägsta dosen av STA363.
Fas Ib-resultaten motiverade bolaget att avancera projektet till nästa utvecklingssteg, alltså att genomföra en klinisk fas IIb-studie. Denna studie pågår just nu och syftar till att bekräfta kandidatens säkerhet och tolerabilitet samt påvisa kliniskt relevant minskning i smärta efter behandling med STA363 hos patienter med kronisk diskrelaterad ländryggssmärta.
Inkluderade patienter ska behandlas med antingen en hög- eller medeldos av STA363 eller placebo och sedan följas under en 12-månadersperiod. Totalt ska studien omfatta cirka 100 patienter och genomföras på 20 kliniker i Nederländerna, Ryssland och Spanien. Under sommaren kom beskedet att patientrekryteringen har inletts.

Ryggsmärta orsakar problem för miljontals människor

På de största, och kanske viktigaste, marknaderna – USA, Japan och EU5 – beräknas 100 miljoner personer leva med diskrelaterad kronisk ländryggssmärta. Av dessa bedömer Stayble Therapeutics att omkring 30 miljoner skulle kunna behandlas med STA363. Varje år diagnosticeras dessutom 11,5 miljoner nya individer med diskrelaterad kronisk ländryggssmärta på dessa marknader, varav 3,5 miljoner lämpas för behandling med STA363.
De flesta patienter som Stayble Therapeutics kan hjälpa med STA363 är mellan 30 och 50 år. För dem skapar smärtan i ryggen betydande vardagsproblem; de kan ha svårt att lyfta sina barn, gå promenader, flyga, gå på bio eller till och med ta på sig strumporna på morgonen.

Stora samhällsekonomiska konsekvenser och opiodmissbruk

Ryggsmärta toppar dessutom listan över anledningar till sjukskrivning, vilket resulterar i såväl produktionsbortfall som kostnader för välfärdssamhället. Ryggsmärta ligger mycket riktigt också i topp när det gäller samhällsekonomiska kostnader – både indirekta och direkta sådana.
Under senare år har många diskussioner pågått angående överkonsumtion och missbruk av smärtlindrande opioidläkemedel vid behandling av t.ex. kronisk ryggsmärta. Opioidläkemedel är starka smärtlindrande preparat, men samtidigt mycket beroendeframkallande vilket ofta leder till missbruk. Som med de flesta missbruk är överdoser med dödligt utfall inte ovanligt.
Framförallt USA har stora problem med överförskrivning av opioider – hälften av de patienter som brukar opioider i USA uppger just kronisk ryggsmärta som orsak till medicineringen. Det har resulterat i ett utbrett opioidmissbruk med höga dödstal som konsekvens. I ljuset av detta blir behovet av nya, effektiva behandlingar för kronisk ryggsmärta än mer uppenbart. Stayble Terapeutics STA363 har potentialen att reducera patienters smärta och funktionsnedsättning – och därmed förbättra livskvaliteten för miljontals människor – utan risk för missbruk och överdödlighet.
BioStock har tidigare skrivit flera artiklar om problematiken med opioidbehandlingar. Läs till exempel Jakten på alternativ till opioider – vår tids heliga Graal?

Stayble Therapeutics vd berättar mer 

BioStock har kontaktat Andreas Gerward, vd på Stayble Therapeutics sedan 2015, för att få höra om hans syn på potentialen för bolagets behandling.

Anders Gerward, vd Stayble Therapeutics

Andreas Gerward, kan du börja med att berätta vad som lockade dig med vd-rollen på Stayble Therapeutics?
– Det var enkelheten i konceptet och möjligheten att fylla ett stort medicinskt behov för en mängd patienter som tilltalade mig! Att vi fokuserar på att behandla de underliggande orsakerna till smärtan istället för att bara lindra symptomet är för mig en av Staybles största fördelar.
– Jag har varit med på hela bolagets resa från idé, genom preklinik och tidiga kliniska studier, fram till där vi står idag med en multinationell fas IIb-studie igång. Resan hit har varit otroligt intressant och jag ser fram emot att leda Stayble vidare genom nästa steg.
Du nämner att det var enkelheten i konceptet som tilltalade dig, kan du utveckla denna tanke ytterligare?
– Att omvandla en instabil och läckande disk till bindväv och på så sätt stabilisera ryggsegmentet och förhindra läckage känns som ett intuitivt rätt sätt att behandla de underliggande orsakerna till ryggsmärta på. Att vi dessutom kan nyttja det kroppsegna ämnet som naturligt åstadkommer bindvävsomvandling i disken och symptomlindring minskar utvecklingsrisken för vår läkemedelskandidat STA363 både med avseende på säkerhet och effekt.
Kan du, i korta drag, utveckla hur mjölksyra kan framkalla bindvävsomvandling och hur det kommer sig att bindvävsomvandling i ryggdisken kan minska ryggsmärta?
– STA363 verkar genom att omvandla den gelatinösa diskkärnan till bindväv (kollagen) vilket leder till ökad stabilitet och antas minska produktion och läckage av smärtgivande inflammatoriska molekyler.
– Verkningsmekanismen på molekylärnivå tros bero på stimulering av kollagen I-syntes – en mekaniskt robust form av kollagen – i celler som återfinns i diskkärnan. Dessutom antas STA363 öka nybildningen av en speciell typ av celler som kontinuerligt har en mycket hög produktion av kollagen. Därmed stoppas läckaget av inflammatoriska substanser och instabiliteten i segmentet vilket gör att personen inte längre känner smärta.
Hur behandlas personer med kronisk diskogen ländryggssmärta idag, och vilka brister ser du med dessa behandlingsalternativ?
– Idag behandlas personer med kronisk diskogen ländryggssmärta först och främst med fysioterapi och smärtstillande preparat. Det är dock bara omkring 30 procent av patienterna som blir bättre av detta. I dagsläget är den sista utvägen att genomgå en steloperation, vilket ungefär 1 procent av patienterna väljer att göra. Operationen är både dyr och riskfylld och kräver dessutom långvarig sjukskrivning och rehabilitering.
– Det stora medicinska behovet inom kronisk diskogen ländryggssmärta, och framförallt bristen på effektiva behandlingsalternativ, är hela bakgrunden till att Stayble Therapeutics grundades.

»Vår vision är att kunna erbjuda patienten en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till ryggsmärtan och ger varaktig lindring av symptomen.« – Andreas Gerward, vd Stayble Therapeutics 

Vilka är de främsta fördelarna med er behandling jämfört med befintliga alternativ?
– Fysioterapi och smärtstillande preparat tar “bara” bort smärtan – alltså stillar symptomen – utan att avhjälpa grundproblemet. Det hjälper dessutom inte alla patienter. Vår behandling är kostnadseffektiv, till skillnad från steloperation som dessutom kräver omfattande rehabilitering. Med andra ord kan man säga att det idag saknas effektiva behandlingsalternativ för patienter med kronisk diskrelaterad ryggsmärta.
– Detta hoppas vi kunna ändra på med STA363. Vår vision är att kunna erbjuda patienten en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till ryggsmärtan och ger varaktig lindring av symptomen.
Hur kommer ni att positionera STA363 – ämnar ni t.ex. att rikta in er på en särskild grupp av patienter med kronisk ländryggssmärta?
– STA363 kommer att rikta sig till patienter som lider av kronisk ländryggssmärta som beror på en diskdegeneration. Vi ser behandlingen som alternativet när konservativ behandling med sjukgymnastik och smärtstillande inte fungerar. En typisk patient är oftast mellan 20-50 år gammal, i vissa fall upp till 60 år. Men vi kan se potential även i andra patientgrupper på sikt, så som patienter med nackbesvär.
Berätta om designen på den kliniska fas IIb-studien och vad ni tror och hoppas att studieresultaten kommer betyda för Stayble Therapeutics!
– Det primära målet med studien är att påvisa en statistiskt signifikant och klinisk relevant minskning i smärta. Smärtan mäts med en numerisk skattningsskala mellan 0 till 10, vilket innebär ingen smärta alls (0) till extrem smärta (10), 6 månader efter behandling. Patienterna kommer att följas i 12 månader för att bättre förstå vilka långtidseffekter STA363 har. Stayble kommer använda sig av förbättrade metoder för att minska placeboeffekten och variabiliteten jämfört med andra studier med förhoppningen att precisionen i mätningarna kommer vara högre än normalt.
– Ett positivt utfall för studien skulle betyda att vi lyckats uppnå vår hittills viktigaste milstolpe – att påvisa en statistiskt relevant smärtminskning med STA363. Baserat på ett sådant resultat ser vi goda möjligheter till att inleda spännande samarbeten med potentiella resursstarka tagare som kan ta projektet vidare i kliniska utveckling, hela vägen till ett marknadsgodkännande och lansering.
Än så länge har kliniker startats upp i Nederländerna och Ryssland. När förväntar ni er att kunna initiera kliniker även i Spanien?
– Det stämmer och vi är mycket nöjda med att ha lyckats starta studien Nederländerna och Ryssland och därigenom hålla den kommunicerade tidsplanen – detta trots det rådande läget med Covid-19. För Spanien är målet är att starta upp under oktober.

»Vi har i vår fas Ib-studie bekräftat att STA363 är säker och tolerabel och har inte identifierat några behandlingsspecifika biverkningar eller varaktiga negativa effekter«

Baserat på den data ni har hittills – hur ser biverkningsprofilen för STA363 ut?
– Vi har i vår fas Ib-studie bekräftat att STA363 är säker och tolerabel och har inte identifierat några behandlingsspecifika biverkningar eller varaktiga negativa effekter. Att injicera i en sjuk disk gör ont, men det handlar om en kortsiktig smärta som går över. Smärtan uppkommer både när man injicerar placebo och STA363.
– Att STA363 består av mjölksyra, som är en välkänd och kroppsegen substans, bidrar till att risken för att vi ska upptäcka allvarliga biverkningar i kommande studier är låg.
Ponera att ni lyckas bevisa att STA363 minskar ländryggssmärtan hos er tilltänkta patientgrupp – när tror du att kandidaten kan nå marknaden och vad hoppas ni få för marknadsgenomslag?
– Om allt går som vi tänker oss i fas IIb-studien ämnar vi ingå samarbete med en större aktör för att genomföra en fas III-studie. Denna studie planeras att genomföras som två parallella studier i Europa respektive USA för att därefter kunna ansöka om marknadsgodkännande. Vid positiva resultat även i fas III så skulle en lansering potentiellt kunna ske inom 7-8 år.
– Den största utmaningen för de som lider av kronisk diskrelaterad ryggsmärta idag är att det saknas behandlingar mot orsaken till deras smärta, vilket innebär att den förblir just kronisk. Skulle Stayble kunna lansera en produkt som ändrar på det, och på riktigt lyckas avhjälpa smärtan långsiktigt, så skulle det få ett enormt marknadsgenomslag.
– De läkare vi pratar med vittnar om bristen på alternativ och en enorm vilja att kunna erbjuda något som kan hjälpa denna patientgrupp. Samtidigt menar de patienter vi pratar med att de skulle göra nästan vad som helst för att minska sin smärta. Dessa vittnesmål indikerar en mycket attraktiv marknadspotential för Stayble Therapeutics och STA363.
Du var just inne på er affärsmodell – skulle du kunna beskriva den i mer detalj?
– Staybles affärsmodell går ut på att i egen regi driva utvecklingen av STA363 genom fas IIb-studien och därefter söka samarbetspartners för vidare utveckling och kommersialisering. Vår inkomstmodell bygger därför på milstolpsbetalningar och royalty-intäkter på framtida försäljning.

»Den omvandling som STA363 inducerar är permanent, vilket behandlingseffekten från stamcellsterapier inte är.«

Finns det några konkurrenter på marknaden som utvecklar behandlingar som liknar STA363? Om ja, hur påverkar det er syn på konkurrenssituationen vid en framtida marknadsentré? 
– Tillgängliga behandlingar för diskrelaterad ryggsmärta består framförallt av sjukgymnastik, smärtstillande preparat och ryggkirurgi. Dessa behandlingar är positionerade annorlunda än vad STA363 skulle vara.
– Konkurrensen ligger således i andra forskande bolag, primärt de som fokuserar på stamcellsterapier. Injektion av stamceller syftar till att föryngra disken och reversera sjukdomsutvecklingen. Tekniken har ännu inte visat sig framgångsrik och innebär stora utmaningar, bland annat att få stamceller att överleva i den mycket ogästvänliga syrefattiga miljön i en degenererande ryggdisk. Den långverkande effekten av stamcellsbehandling är också osäker då disken fortsätter sin degenerativa process. Det längst framskridna projektet inom stamcellsterapi för ryggsmärta befinner sig i en klinisk fas III-studie och ägs av det australiska bolaget Mesoblast Ltd.
– Om något stamcellsprojekt skulle lyckas så skulle det utgöra en konkurrent till STA363. STA363 har dock stora fördelar i en betydligt enklare verkningsmekanism och substans, men framförallt avseende behandlingens långsiktiga effekter. Den omvandling som STA363 inducerar är permanent, vilket behandlingseffekten från stamcellsterapier inte är.
På tal om konkurrenssituation – hur ser ert IP-skydd ut?
– Vi har två patentfamiljer som skyddar användningen av mjölksyra för behandling av ryggsmärta. Patenten har prioritetsdatum från 2014 respektive 2015 och är därmed giltiga till 2034 och 2035. Vi har fått godkännanden i bland annat Europa, USA, Kina, Japan och Ryssland. IP-skyddet ger det skydd vi behöver för vidare utveckling av Stayble Therapeutics behandlingskoncept.
Ni har ett IP-skydd som indikerar användningsområden även utanför ländryggen. Ämnar ni bredda er indikation framöver?
– Vårt huvudområde är ländryggen och det är också där som den största marknaden finns. När vi har bevisat att STA363 fungerar i ländryggen så finns det liknande problematik i nacken som potentiellt skulle kunna inkluderas i en indikationsbreddning – men det blir en fråga för framtiden.
Om vi fortsätter blicka framåt, var förväntar du dig att Stayble Therapeutics befinner sig om tre år?
– Vi utvecklar ett mycket spännande läkemedel inom ett område som påverkar väldigt många människor. Kronisk diskrelaterad ländryggssmärta har betydande negativ inverkan på deras livskvalitet och dagens behandlingar ger dessvärre inte mycket tröst, utan är präglade av ineffektivitet, biverkningsrisker, höga kostnader och långa rehabiliteringstider. Med STA363 vill vi erbjuda denna hårt drabbade patientgrupp en bättre vardag genom att tillhandahålla en enkel och effektiv behandling som angriper den underliggande orsaken till ryggsmärtan och ger varaktig lindring av symptomen.
–  Vår plan är att leverera, förhoppningsvis, positiva fas IIb-resultat under första halvåret 2022 som understryker STA363s behandlingseffekt. Så om tre år hoppas vi ha avancerat diskussioner med potentiella tagare och sedan är vi redo för en marknadsförberedande fas III-studie med STA363 som, om allt löper på, genomförs tillsammans med en resursstark och långsiktig samarbetspartner.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev