Home Nyheter LifeClean International expanderar globalt genom emission

LifeClean International expanderar globalt genom emission

LifeClean International expanderar globalt genom emission

10 september, 2020

LifeClean International, grundat 2012, står inför en global expansion med sitt miljövänliga och effektiva ytdesinfektionsmedel. Bolaget har bland annat siktet inställt på att starta dotterbolag i både Storbritannien och USA. För att finansiera denna tillväxtfas genomför bolaget en emission om 35,4 Mkr efter emissionskostnader.
LifeClean Internationals produkt, LifeClean Desinfektion, är ett patenterat high-level ytdesinfektionsmedel som avdödar sporer, svamp, biofilm, bakterier och virus – både på ett effektivt och miljövänligt sätt. Att produkten är klassad som high-level innebär att den visar maximal antimikrobiell effektivitet vid hårda tester mot mikroorganismer. Produkten är en av få Ready To Use-produkter som har fått en sådan klassificering av Staten Serum Institut i Danmark, och den enda produkten utan farosymboler på flaskan.
Nu genomför bolaget en emission för att ytterligare accelerera den tillväxtfas man nu befinner sig i. Kapitalanskaffningen ska bland annat finansiera flera myndighetsgodkännanden vilket förväntas skapa goda förutsättningar för att säkra affärsrelationer med större distributörer på nya marknader.

En längre kontakttid än torktid är viktigt

BioStock har tidigare skrivit om hur LifeClean Internationals produkter särskiljer sig från andra desinfektionsmedel samt att den rådande pandemin har ökat den globala efterfrågan. (Läs mer). De fördelarna som nämndes då var bland annat att LifeClean Desinfektion är kostnadseffektivt, miljö- och användarvänligt och att det förhindrar uppkomsten av multiresistens hos mikroorganismer som är ett stort hot mot folkhälsan. Ytterligare ett stort plus med LifeClean Desinfektion är att dess torktid är längre än kontakttiden vilket gör att den inte behöver reappliceras, till skillnad från många alkoholbaserade desinfektionsmedel som avdunstar från ytan innan det har nått sin fulla effekt.
Ytdesinfektionen finns i dagsläget i två format – LifeClean Desinfektion Ready To Use som är en färdigblandad produkt redo att användas direkt ur flaskan samt LifeClean Desinfektion Concentrate som är ett koncentrat där användaren själv får späda ut produkten. Båda innehåller 0,02 procent av det aktiva ämnet klordioxid (ClO2) som har en bättre desinficerande effekt än klorbaserade produkter.

»LifeClean är baserad på en patenterad kemi som vare sig är alkohol- eller klorbaserad. Att torktiden är längre än kontakttiden är en av våra fantastiska fördelar jämfört med alkoholbaserade produkter. Jämför vi med klorprodukter så behöver de en betydligt starkare koncentration för att nå en kraftfull desinfektionseffekt jämfört med LifeCleans mildare kemi – som dessutom inte bildar klorerade biprodukter, vilket är ett miljö- och hälsoproblem. Sammantaget är LifeClean ett stort steg framåt för branschen med sin mer miljö- och användarvänligare profil, breda spektrum och bevisade effektivitet.« – Thomas Lööw, vd LifeClean International 

God framtidstro – även efter pandemin

LifeClean Internationals vision är att bli en ledande aktör inom utveckling och tillverkning av miljövänliga high-level-desinfektionsprodukter som effektivt eliminerar mikroorganismer och förbättrar människors och djurs hälsa globalt.
Covid-19-pandemin har såklart gett LifeClean International en rejäl skjuts, då hygien och minskad smittspridning har seglat upp som ett allt hetare ämne, men det är bolagets långsiktiga strategi som är den allra viktigaste för att upprätthålla efterfrågan även efter pandemin. För att lyckas etablera sitt varumärke ingår bolaget långsiktiga avtal med strategiska kunder, så som hotell- och restaurangbranschen och vårdanstalter, som har ett löpande och återkommande behov av desinfektionsprodukter.
Bolaget har idag långsiktiga affärsrelationer med leverantörer i såväl Sverige, Finland, Norge som Danmark samt kontraktsleverantörer i Sydkorea, Dubai och Hong Kong. Man ämnar även etablera sig i strategiska länder så som Storbritannien och USA. Med det i sikte inledde man under våren tillståndsprocesser för försäljning i de båda länderna genom konsultbolaget Steptoe LTD. Tillståndsprocessen är redan godkänd i Storbritannien och man jobbar vidare med att få färdigt den regulatoriska processen även i USA.
Parallellt med den pågående internationella expansionen arbetar bolaget med forsknings- och utvecklingsaktiviteter för att dels vidareutveckla sin kemiska formula och dels för att utvärdera möjligheten att bredda sin produktportfölj. Bolaget bedömer att deras patenterade kemiska formula har stor potential och målet är att kunna erbjuda formulan i andra applikationsformer, såsom desinfektionsservetter och sårvård.

EPA, Nya Biocidförordningen och CE-märkning

Samtidigt genomförs även ett stort regulatoriskt arbete för att uppnå de standarder, certifieringar och myndighetsgodkännanden som krävs för att etablera LifeCleans produkter på olika marknader. I USA har en GAP-analys utförts som visade att den amerikanska marknaden är intressant och relevant för LifeClean International. Under 2020 har man även inlett en registreringsprocess hos EPA – en federal miljöskyddsmyndighet i USA – vars godkännande skulle möjliggöra försäljning av LifeClean Desinfektion på den stora amerikanska marknaden.
Under 2020 kommer bolaget även starta ansökningsprocessen för ett godkännande enligt BRP (Biocidförordningen) vilket skulle tillåta distribution och försäljning i alla EU-länder som följer regelverket. Ytterligare en ansökningsprocess har startats för att klara en ny CE-märkning (enligt det Medicintekniska Direktivet, MDD) vilket också skulle bredda försäljningsmöjligheterna i Europa. I samband med Covid-19 lättade bland annat Kemikalieinspektionen på regelverket för vissa aktiva kemiska ingredienser, men senare i år kommer myndighetskraven i Europa återgå till normala myndighetskrav vilket gynnar redan godkända produkter – däribland LifeCleans kemi.

Emission och börsnotering

För att LifeCleans framtidsvision ska uppfyllas genomför bolaget nu en nyemission. Befintliga aktieägare, investerare samt allmänheten inbjuds att teckna aktier i LifeClean International, utan företrädesrätt för befintliga aktieägare, inför noteringen på Nasdaq First North Growth Market. De nyemitterade aktierna kommer att tas upp till handel på First North, givet att ansökan godkänns, i samband med att nyemissionen registreras av Bolagsverket vilket beräknas infalla omkring den 1 oktober 2020.
Vid full teckning tilldelas LifeClean International 35,4 Mkr efter emissionskostnader. Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden till följande aktiviteter:

 • 46% går till att etablera en regulatorisk plattform som möjliggör en ökad försäljning på internationella nya marknader:
  • Godkännandeprocess för EU:s nya Biocidförordning (BPR) för att underlätta distribution av Bolagets produkter på den europeiska marknaden.
  • Godkännandeprocess för nya Medicintekniska Direktivet (MDD).
  • Godkännandeprocess för EPA vilket möjliggör försäljning på den amerikanska marknaden.
 • 36% går till att driva forsknings- och utvecklingsprojekt för framtagande av Bolagets patenterade lösning i andra applikationsformer som exempelvis: servetter, handdesinfektion, sårvård och skydd mot virus i luften.
 • 18% går till att etablera och registrera Bolaget i strategiska länder så som:
  • Storbritannien
  • USA

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA Nasdaq First North Growth Market (första handelsdag preliminärt den 1 oktober 2020). 
EMISSIONSVOLYM Erbjudandet omfattar högst 3 728 875 aktier.
EMISSIONSLIKVID LifeClean International tillförs cirka 39,9 Mkr före emissionskostnader vid full teckning i emissionen. De totala emissionskostnaderna för Erbjudandet beräknas uppgå till cirka 4,5 Mkr. Nettolikviden beräknas således till maximalt 35,4 Mkr.
TECKNINGSKURS 10,7 kr per aktie. Courtage utgår ej.
TECKNINGSPERIOD 2 september – 16 september 2020.
VÄRDERING LifeClean International värderas till cirka 399 MSEK före emissionen.
MINSTA TECKNINGSPOST Minsta teckningspost är 520 aktier, motsvarande 5 564 SEK.
TECKNINGSÅTAGANDE Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 30,1 Mkr, motsvarande cirka 75,5 procent av Erbjudandet.

 
[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

[divider]MEDIA[/divider]
Se Thomas Lööw, vd LifeClean International, presentera i BioStocks studio nedan.

YouTube video

 


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev