Home Nyheter Covid-19 bara början för LifeClean International

Covid-19 bara början för LifeClean International

Covid-19 bara början för LifeClean International

7 september, 2020

Den rådande pandemin har sannerligen ökat den globala efterfrågan på produkter som förhindrar smittspridning. LifeClean International är ett av de bolag som har känt av utvecklingen. Under årets fyra första månader ökade försäljningen av bolagets ytdesinfektionsmedel med hela 1200 procent jämfört med samma period förra året på grund av en ökad nationell och internationell efterfrågan. För att finansera den fortsatta expansionen har bolaget beslutat om att ta in nytt kapital i form av en nyemission riktad mot allmänheten.
Uddevallabolaget LifeClean International AB grundades år 2012 efter ett forskningssamarbete med ledande universitetssjukhus. Bolagets ytdesinfektionsmedel är till för att användas på alla typer av ytor och material i exempelvis sjukhus, skolor, restauranger och gym. LifeClean hade från början ett särskilt fokus på att förhindra infektioner som är vårdrelaterade, vilket är en kritisk utmaning för sjukvården. Sjukhusinfektioner kostar samhället 6,5 miljarder kronor årligen och nästan var tionde inneliggande patient inom slutenvården har en vårdrelaterad infektion.
LifeClean International är idag onoterat men i höst planeras en IPO och notering på Nasdaq First North Growth Market.

Både miljövänligt och effektivt

LifeClean Internationals produkt, LifeClean Desinfektion, är ett ytdesinfektionsmedel som avdödar sporer, svamp, biofilm, bakterier och virus. Dessutom hindrar produkten uppkomsten av multiresistens hos mikroorganismer, vilket är ett växande problem och ett av de största hoten mot folkhälsan internationellt enligt WHO.
Det finns mängder av desinfektionsmedel på marknaden, men LifeClean Desinfektion har flera fördelar jämfört med dem. Dels är produkten vattenbaserat, till skillnad från många konkurrerande produkter som innehåller alkohol eller stora mängder kemikalier som kan vara skadligt för både miljön och användaren. Dessutom innehåller LifeCleans formula endast 0,02 procent av det aktiva ämnet ClO2 vilket gör det till ett hälso- och miljövänligt val, utan att tumma på effektiviteten.

Stark IP och myndighetsvalidering

LifeCleans desinfektionsformula är patenterad till år 2034 i hela 27 länder fördelade i Europa, Afrika, Asien, Australien och Nordamerika. Bolaget har även två pågående patentansökningar i Kina och Kanada och beskedet om dessa beräknas komma senare under 2020.
Medlet har dessutom fått en high-level-klassificering genom en oberoende bedömning av Statens Serum Institut (SSI) i Danmark, vars uppdrag är att säkerställa beredskap mot infektionssjukdomar och biologiska hot samt kontroll av medfödda sjukdomar. För att klassas som high-level måste produkten ha så kallad maximal antimikrobiell effektivitet, vilket innebär att den klarar hårda tester mot sporer, virus och bakterier. LifeClean Desinfektion är en av få Ready to use-produkter som har fått en sådan klassificering av SSI – dock den enda produkt utan farosymboler på flaskan.

Satsar internationellt med stora nordiska kunder i ryggen

Bolagets fokus har länge varit på den nordiska marknaden, inte minst med stora och betydande slutkunder såsom nordiska kommuner och regioner, svensk och norsk polis och kriminalvård, AniCura, tågoperatörer (MTR och SJ) samt betydande grossister såsom Procurator, AllOffice, Abena, Norengros, Kemvit och PLS.
Baserat på LifeCleans internationella IP-skydd har försäljning även inletts i bland annat Sydkorea och Dubai. Dessutom har ett distributionsavtal med i-team Global tecknats för Tyskland, Belgien, Storbritannien och Danmark. Genom EKPAC, som har handlat med Kina sedan 1860, når bolaget marknaden i Hongkong och Kina där försäljningen av förklarliga skäl tog rejäl fart i början av året. För framtiden har man även blicken på den nordamerikanska marknaden, vilket är en av anledningarna till att bolaget nu väljer att ta in nytt kapital.

Emission för att finansiera den globala expansionen

För att finansiera en vidare global expansion genomför LifeClean nu en nyemission där såväl befintliga aktieägare och nya investerare som allmänheten inbjuds att teckna aktier i bolaget inför dess notering på Nasdaq First North Growth Market. Vid full teckning erhåller bolaget 35,4 Mkr, efter emissionskostnader, förutsatt en godkänd ansökan om att listas på First North.
Emissionslikviden kommer främst användas till att ansöka om flera myndighetsgodkännanden, exempelvis EU:s Biocidförordning, nya Medicintekniska Direktivet och EPA (Environmental Protection Agency). Detta för att säkra affärsrelationer med stora och globala distributörer. Dessutom är tanken att allokera delar av emissionslikviden till olika forsknings-och utvecklingsprojekt samt till att etablera och registrera bolaget i strategiska länder såsom Storbritannien och USA.

Thomas Lööw, vd LifeClean International.

BioStock har kontaktat Thomas Lööw, vd på LifeClean sedan 2015, för att få veta mer om bolagets framgångar hittills i år, den aktuella emissionen och, inte minst, bolagets framtidsplaner.
Thomas Lööw, kan du inledningsvis berätta om din professionella bakgrund och hur du hamnade vid rodret på LifeClean?
– Jag har jobbat i mer än 20 år inom svensk innovativ medicinteknisk industri och teknologi. Därmed har jag haft förmånen att tillsammans med nyckelpersoner både få leda och vara delaktig i ett antal svenska framgångar. Jag har också 10 års erfarenhet inom Swedish Incubators & Science Park som senior affärsrådgivare. Min primära drivkraft har alltid varit att ta svensk innovation till internationella marknader.
– Genom mitt nätverk blev jag kontaktad för att undersöka potentialen i LifeClean. Innan jag tog vid rodret fick jag uppdraget ifrån LifeCleans dåvarande styrelse att genomföra en affärsbedömning av bolagets patentsökta kemi. År 2015 blev jag tillfrågad att ta rollen som vd, vilket jag självklart tackade ja till!
Kan du berätta mer om hur ert ytdesinfektionsmedel fungerar och hur det kan förhindra multiresistenta mikroorganismer?
– Avdödningen sker genom att den patenterade kemin penetrerar cellmembranet, oxiderar mikroorganismen och slutligen bryter ner cellens DNA och RNA, vilket också motverkar resistensutveckling. LifeClean har också en god effekt mot biofilm.
Klicka för större bild

Vilken, anser du, är den största fördelen med LifeClean Desinfektion gentemot andra desinfektionsmedel?
– Den största fördelen är att LifeClean Desinfektion inte kompromissar med det som vi menar är egenskaperna för ”det ideala desinfektionsmedlet” – kort kontakttid, brett spektrum, kostnadseffektivt, miljö- och användarvänligt och ett säkert alternativ jämfört med rivaliserande kemiska formulas. Inte heller kompromissar LifeClean med de egenskaper som det amerikanska smittskyddsinstitutet CDC har definierat för ett idealiskt desinfektionsmedel.
Den främsta marknaden för ytdesinfektionsmedel överlag är inom vården där de används på ytor och medicinsk utrustning. Vilka andra marknader har ni sett en stor efterfrågan från? 
– Idag har vi stor efterfrågan på marknader såsom Clean Tech och fiskeindustrin. Sedan har vi ett flertal stora potentiella marknader. Matindustrin och jordbruk är gigantiska marknader och bedömdes redan innan Covid-19 omsätta över 150 MUSD. Handdesinfektion, sårrengöring och desinfektionsservetter är ytterligare marknadsområden med stor potential som vi förbereder oss för.

»Överlag förväntas den globala marknaden för ytdesinfektionsmedel öka till hela 30 110 miljoner USD år 2027, från cirka 840 miljoner USD år 2019.« – Thomas Lööw, vd LifeClean 

Hur stor är respektive delmarknad och hur avancerar ni på dessa?
– Överlag förväntas den globala marknaden för ytdesinfektionsmedel öka till hela 30 110 miljoner USD år 2027, från cirka 840 miljoner USD år 2019. Det är alltså en gigantisk marknad som i sin tur består av ett antal delmarknader.
– Vårdmarknaden uppskattades globalt omsätta 7,5 MUSD år 2019, medan matindustrin och jordbruk omsatte över 150 MUSD samma år. Man uppskattar att handdesinfektionsmarknaden kommer öka från 1,2 MUSD år 2019 till 5 MUSD år 2025. Desinficerande sårrengöring beräknas öka från 19,8 MUSD till 24,8 MUSD under samma år. Desinfektionsservetter uppskattades innan Covid-19 omsätta 3,1 MUSD under ett år.
– Vi avancerar på marknader genom att etablera strategiska partnerskap med distributörer och industriella partners. Vi ser även till att öka våra säljinsatser, både på våra hemmamarknader och globalt sett. Dessutom vidareutvecklar vi vår kemiska formula och produkt genom R&D-arbete. Samtidigt genomför vi ett stort regulatoriskt arbete för att uppnå de standarder, certifieringar och myndighetsgodkännanden som krävs för etablering på de olika delmarknaderna.
Det har utförts tester med LifeClean Desinfektion mot ett Coronavirus som är likt Covid-19 i dess virusstruktur. Kommer ni även testa LifeClean Desinfektion mot Covid-19?
– Vi har omfattande testbatterier utförda av oberoende, välkända och certifierade testinstitut bakom oss som har bevisat vår effektivitet, och som du säger så har vi testat LifeClean mot coronavirusfamiljen, vilken Covid-19 är en del av. Självklart ser vi fram emot möjligheten att testa även specifikt mot Covid-19. Dock har det än så länge inte funnits några tillgängliga laboratorier som utför tester på Covid-19 på grund av säkerhetsskäl. Så fort det är möjligt så kommer LifeClean göra detta.
Hur ska ni säkerhetsställa att efterfrågan på era desinfektionsprodukter kvarstår även efter att pandemin har ebbat ut?
– Till skillnad från många av våra konkurrenter så har LifeClean Desinfektion en bevisad effektivitet på ett brett spektrum av mikrober. Vi eliminerar inte bara Covid-19, utan allt ifrån bakterier, parasiter, svamp, jäst och mykobakterier till biofilm och sporer – och vi utvecklar inte resistens!
– Vi är dessutom världsunika genom att vara det enda desinfektionsmedlet som är Ready-to-use och utan farosymboler som har blivit rekommenderad som high-level desinfektionsmedel. Sammantaget innebär detta att vi inte faller med Covid-19. Det finns stora utmaningar för världen som LifeClean kan bidra till att lösa, och därmed finns det en god grund för en fortsatt expansion.
 Tror/hoppas du att de införda hygienrutinerna och det förebyggande tänket kvarstår även efter pandemin?
– Ja, jag tror och hoppas det. Redan innan pandemin såg allt fler att mikrober såsom virus, multiresistenta bakterier och parasiter är ett av de största hoten mot världshälsan. Det har under en längre period funnits en ökad efterfrågan på bevisad och effektiv desinfektion inom vården, industrin, jordbruk och fiskeindustrin. Kombinera den ökade efterfrågan med den verklighetschock som pandemin fört med sig, då tror jag att många av oss verkligen förstår hur oerhört viktigt detta området är. Det har skett fruktansvärda förluster av människoliv och samhället har fått stora ekonomiska konsekvenser i pandemins kölvatten.
– Vidare märker vi att förståelsen kring det förebyggande arbetet för att undvikande kommande pandemier är mer uppmärksammat än innan, vilket innebär att behovet för desinfektion blir större än innan pandemin.

»Vi är världsunika genom att vara det enda desinfektionsmedlet som är Ready-to-use och utan farosymboler som har blivit rekommenderad som high-level desinfektionsmedel.« 

Ni genomför just nu en emission som ska inbringa drygt 34 Mkr till bolaget och som är öppen både för befintliga aktieägare och allmänheten. Vilka är dina bästa argument för att övertyga BioStocks läsare om att LifeCleans emission är ett attraktivt erbjudande?
– För det första har branschen haft en stark tillväxt och börsutveckling, både under pandemin och under de senaste åren. Bolag som Lonza, Ecolab och Clemondo har haft en mycket positiv utveckling, samtidigt som LifeCleans innovativa formula har fått stor uppmärksamhet från betydande industriella aktörer inom branschen.
– För det andra är LifeCleans kemi inte bara innovativ, patenterad och mer miljövänlig, den är dessutom skalbar – nya affärsområden kommer väsentligt öka tillväxtresan för bolaget. För det tredje har LifeClean ett starkt IP-skydd och en framgångsrik patentstrategi.
Hur kommer emissionslikviden fördelas?
Nettolikviden kommer disponeras på följande sätt:

  • 46% går till att stärka den regulatoriska plattformen vilket möjliggör en ökad försäljning på befintliga och nya internationella.
  • 36% går till att driva forsknings- och utvecklingsprojekt för framtagande av LifeCleans patenterade kemi i andra applikationsformer som exempelvis: desinfektionsservetter, sårvård och skydd mot mikroorganismer i luften.
  • 18% går till att etablera bolaget i strategiska länder såsom Storbritannien och USA.

Just nu är Lifeclean Desinfektion endast ett desinfektionsmedel för ytor och redskap. Du nämner dock att ni vill använda emissionslikviden till att utveckla nya produkter, till exempel desinfektionsvåtservetter och sårvårdsprodukter. Vad finns det för utmaningar med att använda er klordioxidformula för dessa områden?
– Traditionella klordioxidbaserade produkter har en utmaning med sin stabilitet, dvs. hållbarhet, som oftast endast är några veckor. Dessutom är de oftast starkare lösningar vilket är en arbetsmiljöutmaning. LifeClean däremot har en stabil formula som är hållbar upp till 12 månader och som dessutom är klassificerad som high-level. Formulan klarar av de tuffaste sporerna och har samtidigt en mer miljövänlig profil.
– Det finns en stor potential i de nämnda användningsområdena och andra applikationsområden. Hittills har vi haft fokus på ytdesinfektion parallellt som tester inom andra områden har genomförts. Klordioxid är en känd kemisk formula som används inom många områden. Med vår patenterade lösning och kapitaltillskott ser vi nu på nya applikationsområden som kommer stärka vår tillväxtresa.
Vilka milstolpar, både på kort och lång sikt, ser du fram emot?
– Jag ser särskilt fram emot att etablera bolaget i Storbritannien. Dessutom ser jag fram emot att få ett EPA-godkännande för LifeClean Desinfektion i USA, vilket är världens största marknad inom desinfektion. Vi vill även skala upp vår patenterade kemiska formula till nya användningsområden.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev