Home Nyheter GPX Medical ska ge för tidigt födda barn en bättre start i...

GPX Medical ska ge för tidigt födda barn en bättre start i livet

GPX Medical ska ge för tidigt födda barn en bättre start i livet

14 september, 2020

För tidiga födslar blir idag allt vanligare och årligen föds cirka 15 miljoner barn för tidigt. Att födas för tidigt är förknippat med allvarliga hälsorisker då organen ännu inte är utvecklade för livet utanför mammans mage. Lungorna är särskilt sköra hos dessa barn och många drabbas av lungkomplikationer som kan leda till livshotande tillstånd. Med sin medicintekniska utrustning för lungövervakning, NEOLA, vill IPO- och emissionsaktuella GPX Medical bidra till att lungkomplikationer upptäcks tidigare, så att både överlevnaden och livskvalitén hos för tidigt födda barn kan förbättras.
Till grund för Lundabaserade GPX Medicals verksamhet ligger visionen att kunna ge för tidigt födda barn en bättre start i livet, i första hand genom att utveckla och kommersialisera NEOLA (NEOnatal Lung Analyser), bolagets egenutvecklade utrustning för lungövervakning.
Bolaget grundades 2016 som ett helägt dotterbolag till noterade GASPOROX som framgångsrikt kommersialiserat sin gasmätningsteknologi GASMAS för kvalitetssäkring av förpackningar. Syftet med att grunda GPX Medical var att fokusera resurser på att utveckla gasmätningsteknologin för användning inom neonatalvården.
Strategin visade sig vara lyckad och har, förutom framtagandet av NEOLA, resulterat i att GPX Medical, som idag är helt fristående från GASPOROX, är redo att ta steget in på börsen genom en kapitalanskaffning och efterföljande notering på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Sverige har en stark tradition inom neonatalvård

Historiskt sett har neonatalvården – liksom de flesta områden associerade med kvinnohälsa – varit eftersatt gällande forskning och utveckling men under de senaste femtio åren har området sett en enorm utveckling. 1970-talet brukar anses som det årtionde då den moderna neonatal vården infördes; innan dess dog över 90 procent av barn som vägde under ett kilo medan nästan 90 procent av de för tidigt födda barnen överlever idag. Dessa barn är dock ofta svaga, känsliga för komplikationer och en stor del behöver intensivvård under en längre tid.

NEOLA ska förbättra den komplexa neonatalvården

Vården av för tidigt födda barn (barn födda innan graviditetsvecka 37) är komplex och innebär många svåra beslut för vårdpersonalen som ofta måste fatta dessa baserat på knapphändig information om barnets hälsotillstånd. Idag bygger vården av för tidigt födda barn på manuell övervakning samt bedömningar baserade på bl.a. lungröntgen, blodprover och EKG. Detta innebär inte bara att det är svårt för personalen att upptäcka förändringar och komplikationer i tid, utan också att de mycket sköra patienterna t.ex. måste genomgå smärtsamma och invasiva blodtagningar. Man vet också att lungröntgen är förknippad med en 10–15 gånger högre risk för cancer hos dessa barn jämfört med vuxna.

NEOLA erbjuder icke-invasiv och kontinuerlig övervakning

NEOLA övervakar barnens lungor kontinuerligt och larmar om komplikationer uppstår. Denna funktionalitet erbjuder ingen av de metoder som används inom vården idag. Lungorna utgör en särskilt svag punkt hos dessa barn då underutvecklade lungor inte klarar av att syresätta blodet tillräckligt, vilket kan leda till livshotande tillstånd som t.ex. RDS (andnödssyndrom) som drabbar 80 procent av för tidigt födda barn. RDS är den främsta dödsorsaken bland prematura barn, men kan också leda till långtgående konsekvenser såsom funktionshinder senare i livet.
NEOLA har utvecklats i nära samarbete med neonatalvården och medför en skonsam övervakning av barnens lungor. Små och lätta ljus och detektorprober placeras på barnets bröst. Ögonsäkert, nära-infrarött ljus med låg effekt sprids genom bröstkorgen från ljusproben och detekteras med en detektorprob.
NEOLA-utrustningen är fristående och placeras bredvid barnets kuvös eller respirator. På monitorn kan personalen avläsa parametrar relaterade till lungvolym och den uppmätta syrgaskoncentrationen. En av de viktigaste funktionerna med NEOLA är det inbyggda larmsystemet. När parametrarna ändras och barnet t.ex. får problem med andningen, larmar NEOLA och personalen kan hjälpa barnet innan det är för sent. För de här barnen kan ett tidigt ingripande vara skillnaden mellan liv och död.

Stort behov – stor marknad

Med tanke på att för tidig födsel är den vanligaste dödsorsaken globalt för barn under fem år är det ingen tvekan om att det finns en betydande marknad för NEOLA. Att produkten ligger väl i tiden understryks också av det faktum att FN i Agenda 2030 har fastställt som ett delmål att inget barn under fem år eller spädbarn ska behöva dö av orsaker som kan förebyggas.
GPX Medical riktar sig i första hand mot marknaden för andningsstöd inom neonatal intensivvård, en marknad som 2017 värderades till 1,5 miljarder USD och som har en förväntad genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 5 procent mellan 2018 – 2026. År 2026 uppskattas den här marknaden vara värd 2,5 miljarder USD. Bolaget riktar sig främst mot den europeiska marknaden, med särskilt fokus på Tyskland, Storbritannien och Frankrike, samt den amerikanska marknaden. USA är den enskilt största marknaden med ett värde om 456 miljoner EURO årligen och här finns förutom ett betydande medicinskt behov även en avsevärd betalningsvilja.

Affärsstrategin står på två ben

GPX Medicals målsättning är att inom tre år nå marknaderna i USA och Europa, med validering av NEOLA under 2022 följt av lansering under 2023. Det är bolagets bedömning att när man når marknaden kommer man snabbt att bli lönsamt och att det från kommersiell lansering till marknadsetablering och målsättningen om en marknadspenetration på 10 procent, kommer att ta tre år.
För att nå sitt mål har GPX Medical en tydlig strategi som vilar på två ben. Dels kommer man att arbeta med direktförsäljning av NEOLA med tillhörande engångsartiklar och serviceavtal till sjukhus, dels med extern licensering av teknologin till medicintekniska bolag.

Emission och börsnotering

GPX Medical står nu inför nästa steg i bolagets resa och ska under hösten noteras på Nasdaq First North Growth Market. Första handelsdag är planerad till 2 oktober och i samband med börsnoteringen genomför man även en kapitalanskaffning för att finansiera den fortsätta utvecklingen. Nyemissionen uppgår till cirka 22,5 Mkr, med emissionskostnader om cirka 2,1 Mkr, och bolaget har erhållit teckningsåtagande om cirka 18 Mkr. Erbjudandet kan utökas med ytterligare cirka 3,4 Mkr genom en övertilldelningsoption.
Emissionslikviden ska användas för att ta NEOLA vidare i utvecklingen. Produktprotypen har idag använts vid forskningsstudier på nyfödda barn samt i prekliniska studier med uppmuntrande resultat och nu är man redo att ta nästa steg på vägen mot marknadsgodkännande. Pengarna från emissionen ska användas enligt följande:

  • Produktutveckling, klinisk validering, kvalitetssystem och regulatoriska processer av NEOLA, cirka 45 procent av emissionslikviden
  • Verksamhetskostnader inklusive utökat antal anställda, cirka 45 procent av emissionslikviden
  • Immateriella tillgångar, cirka 7 procent av emissionslikviden
  • Marknadsföringskostnader och Investor Relations, cirka 3 procent av emissionslikviden

Läs även BioStocks intervju med Hanna Sjöström, vd GPX Medical här (7 september 2020)
 
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

ANMÄLNINGSPERIOD 7 september – 21 september 2020
ERBJUDANDEPRIS 6,40 SEK per unit, vilket motsvarar 6,40 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie.
EMISSIONSBELOPP GPX Medical tillförs cirka 22,5 Mkr före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i erbjudandet.
EMISSIONSVOLYM Erbjudandet omfattar 3 515 625 units, vilket innebär högst 3 515 625 aktier och högst.
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 En (1) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie till en teckningskurs om 8,32 SEK under perioden från och med 4 oktober 2021 till och med 29 oktober 2021. Vid fulltecknat erbjudande och fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO1 tillförs GPX Medical ytterligare cirka 29,3 Mkr före avdrag för emissionskostnader.
ÖVERTILLDELNINGSOPTION Övertilldelningsoptionen består av högst 527 343 nyemitterade units. De units som emitteras i övertilldelningsoptionen ska ha samma teckningskurs som de i erbjudandet.
TECKNINGSFÖRBINDELSER Cirka 18 Mkr motsvarande 80 procent av erbjudandet.
MINSTA TECKNING 820 units motsvarande 5 248 SEK.
VÄRDERING Cirka 45 Mkr före erbjudandet.
PRELIMINÄR FÖRSTA HANDELSDAG 2 oktober 2020

 
 

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
[divider]MEDIA[/divider]
BioStock Live virtual investor pitch (8 sept 2020)
YouTube video
BioStock Studio Intervju (8 sept 2020)
YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev