Home Nyheter Curasight bryter ny mark inom cancerdiagnostik och strålbehandling

Curasight bryter ny mark inom cancerdiagnostik och strålbehandling

Curasight bryter ny mark inom cancerdiagnostik och strålbehandling

9 september, 2020

Det privatägda bioteknikbolaget Curasight har utvecklat en ny teknologi som gör cancerdiagnoser mer träffsäkra och strålbehandlingar mer effektiva och skonsamma. Just nu genomför man en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner om totalt cirka 66,9 miljoner DKK. Parallellt genomförs även en riktad emission av units som kan tillföra bolaget högst cirka 28,6 miljoner DKK. Emissionerna avses efterföljas av en notering på Spotlight Stock Market.
För att så effektivt som möjligt kunna behandla cancer är det viktigt att exakt lokalisera tumören. Ett vanligt sätt att uppnå detta är att genomföra en FDG-PET-undersökning, en medicinsk avbildningsteknik där radioaktiva spårämnen förs in i kroppen och ansamlas i tumörcellerna. Detta resulterar i tredimensionella bilder som utgör beslutsunderlag för vilken behandling som skall sättas in.
FDG-PET visar effektivt cancer och spridning, men inte detaljer om tumörens biologi, vilket ofta leder till feldiagnoser med onödiga kirurgiska ingrepp och komplikationer som följd. Inom prostatacancer kan det exempelvis röra sig om inkontinens och impotens.
Curasight karaktäriserar tumören med hög precision
I syfte att öka precisionen i PET-undersökningar har det danska bioteknikbolaget Curasight utvecklat det radiofarmaceutiska ”spårämnet” uTRACE.

»uTRACE som egentligen heter 68Ga-Nota-AE105 består av tre byggstenar – en isotop (68Ga), som gör att vi kan se cancer på en PET-skanner, en kelator (Nota), som fungerar som ett lim och binder isotopen till vår peptid AE105, som är det ämne som binder till cancercellerna« – Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight (läs hela intervjun med BioStock från 26/8 2020 här)

Med hjälp av denna produkt, som binder till cancercellerna, kan cancern visualiseras på en skärmbild via en PET-CT-skanner och med millimeterprecision avgöra var cancern är lokaliserad i kroppen samt fastslå hur aggressiv den är.
Tekniken har hittills validerats i två avslutade kliniska fas II-studier inom prostata- respektive bröstcancer och genomgår för närvarande en fas II-studie i hjärncancer (glioblastom), som förväntas avslutas inom kort.
Hittills har mer än 400 patienter framgångsrikt skannats med uTRACE utan att biverkningar har observerats. Målet är att cancerdiagnoserna ska bli mer exakta och individanpassade, men produkten ska också kunna användas för att löpande utvärdera klinisk status, utgöra underlag för behandlingsplanering samt patientövervakning. Inte minst kan också onödiga kirurgiska ingrepp som leder till svåra biverkningar minimeras.

uTRACE för förbättrad cancerdiagnostik

Dagens PET-undersökningar genomförs ofta med en sockermolekyl. Curasight däremot använder biomarkören uPAR, ett protein som primärt bildas i cancercellerna och som gör att dessa tydligt kan åtskiljas från frisk vävnad.
uPAR är också en av orsakerna till att cancercellerna sprider sig i den omgivande vävnaden i kroppen, men även en indikation på om cancern är aggressiv eller inte. Således indikerar en hög närvaro av uPAR i en tumör att cancern är aggressiv.

»Vi har alltså att göra med en mycket informativ biomarkör i relation till att kunna ställa en noggrann cancerdiagnos vid många cancersjukdomar och därmed vilken behandling som ska initieras hos patienten«

Genom att injicera uTRACE, som binder till uPAR, kan Curasight alltså visa exakt var cancercellerna befinner sig och förutse hur aggressiv cancern är, eller kommer att bli.

Åtta pågående fas II-cancerstudier

Bolagets första målindikationer är hjärncancer och prostatacancer, men givet att uPAR generellt uttrycks i de flesta cancerformer, testas Curasight’s teknologi för närvarande i inte mindre än åtta pågående kliniska fas II-studier (inklusive akademiska studier).

uTREA riktas enbart mot cancercellerna

Curasight är även verksamt inom området Theranostics (therapeutics + diagnostics) och har utöver uTRACE även tagit fram anti-cancer-radioterapin uTREATvilken baseras på samma uPAR-bindande peptid som uTRACE använder sig av.
Konceptet innebär att cancern i ett första steg identifieras och diagnostiseras med uTRACE. Därefter levererar uTREAT terapin som behandlar huvudtumören och eventuella metastaser.
Liksom uTRACE består uTREAT av tre komponenter eller byggstenar, där grunden är AE105, med andra ord densamma som i uTRACE och den komponent som hittar och sätter sig på cancercellerna.

»Det smarta med uTREAT är att vi bara träffar cancercellerna eftersom AE105 primärt binder till cancercellerna. Detta kommer att vara en “game changer” för alla cancerpatienter som behöver strålterapi eftersom vi kan undvika att bestråla den friska vävnaden nära cancern, vilket inte kan hindras med extern strålbehandling idag«

uTREAT har testats prekliniskt i modeller för prostatacancer och kolorektalcancer med goda resultat.
Idag bestrålas vid extern strålterapi både cancercellerna och den omkringliggande friska vävnaden. Med uTREAT däremot är målet att erbjuda en effektiv form av strålbehandling som enbart riktas mot cancercellerna och inte den friska vävnaden, något som påtagligt skulle minska risken för biverkningar.
Vägen mot kommersiell fas går två emissioner och börsintroduktion
Just nu genomför Curasight en emission av units (aktier och teckningsoptioner) om totalt cirka 66,9 miljoner DKK. I samband med emissionen av units genomförs även en riktad emission av units till samma villkor, vilken totalt kan tillföra bolaget högst cirka 28,6 miljoner DKK. Emissionerna avses efterföljas av en notering på Spotlight Stock Market, preliminärt den 8 oktober 2020.
Syftet är att främja och kommersialisera uPAR Theranostics-plattformen med uTRACE för förbättrad diagnos och uTREAT för behandling över flera cancersjukdomar.
Läs BioStocks intervju med Ulrich Krasilnikoff, vd för Curasight här (26 augusti 2020)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

TECKNINGSPERIOD 3-17 september 2020.
TECKNINGSKURS
115,20 DKK per unit. En (1) unit består av åtta (8) aktier och sju (7) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1.
EMISSIONSVOLYM Erbjudandet består av högst 2 270 000 aktier och högst 1 986 250 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande cirka 32,7 miljoner DKK respektive 34,2 miljoner DKK. Om emissionen tecknas till fullo och alla vidhängande teckningsoptioner nyttjas, tillförs Curasight ett kapitaltillskott på cirka 66,9 miljoner DKK före emissions- kostnader. Det minsta antalet units som kan tecknas är 35 units, vilket motsvarar en teckning om 4 032,00 DKK.
VÄRDERING (PRE-MONEY) Cirka 200 miljoner DKK.
TECKNINGSFÖRBINDELSER Bolaget har avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 25,9 miljoner DKK, motsvarande cirka 79 procent den initiala delen av emissionen.
ANTAL AKTIER FÖRE EMISSION AV UNITS 13 886 340 aktier

[divider]SAMMANFATTNING AV VEDERLAGSFRIA TECKNINGSOPTIONER[/divider]

NYTTJANDEPERIOD 16 september 2021 till 7 oktober 2021.
LÖSENPRIS
En (1) teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Curasight till en kurs om 17,20 DKK.
VÄRDERING (PRE-MONEY)
Cirka 294 miljoner DKK.
EMISSIONSVOLYM
Nyttjas samtliga teckningsoptioner tillförs bolaget ytterligare cirka 34,2 miljoner DKK före emissionskostnader.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

[divider]MEDIA[/divider]
BioStock Live virtual investor pitch (8 sept 2020)

YouTube video

Curasight – Providing answers for cancer patients (2 sept 2020)
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev