Home Nyheter Curasight gör börsentré med åtta fas II-cancerstudier i pipeline

Curasight gör börsentré med åtta fas II-cancerstudier i pipeline

Curasight gör börsentré med åtta fas II-cancerstudier i pipeline

26 augusti, 2020

Det danska bolaget Curasights teknologi testas för närvarande i hela åtta fas II-studier inom cancerområdet som baseras på companion diagnostics och en precisionsmedicinsk strategi. Med uTRACE kan bolaget identifiera exakt var en tumör befinner sig och hur aggressiv den är, vilket kan få stor betydelse för både diagnoser och behandlingsval över hela cancerspektrat. I pipeline finns även uTREAT som tillsammans med uTRACE ska leda till mer effektiva och skonsamma strålbehandlingar. För BioStock berättar vd Ulrich Krasilnikoff mer om bolaget, vägen till marknad, den planerade börsintroduktionen samt den kommande emissionen.
Årligen genomförs två miljoner PET-undersökningar – en medicinsk avbildningsteknik där radioaktiva spårämnen förs in i kroppen och ansamlas i tumörcellerna för att sedan kunna presenteras på tredimensionella bilder som behandlingsunderlag.
Tekniken används oftast med en sockermolekyl – exempelvis vid misstänkt cancer – men dess bristande precision leder ofta till feldiagnoser vid t.ex. prostatacancer, med onödiga kirurgiska ingrepp och komplikationer som inkontinens och impotens som följd. Det medicinska behovet av nya och mer moderna tekniker är således stort.

Individanpassad cancerdiagnostik

En lovande teknisk lösning har utvecklats av danska Curasight. De senaste åren har bolaget, som bygger på mer än tio års forskning vid Köpenhamns universitet och Rigshospitalet, utvecklat ett koncept avsett för PET-avbildning av receptorn uPAR, en biomarkör som primärt hittas på cancerceller och som är känd för att uttrycka hur aggressiv en cancer är och därmed hur stor risken är att tumören sprider sig i kroppen (metastaserar).
För detta ändamål har Curasight utvecklat ett radiofarmaceutisk ”spårämne” kallat uTRACE. Genom att injicera uTRACE, som binder till biomarkören uPAR, kan man med hög noggrannhet visa den exakta positionen av cancercellerna och förutse hur aggressiv cancern är eller kommer att bli.
Tekniken är utformad för att kunna förbättra dagens cancerdiagnoser, men också löpande kunna utvärdera klinisk status, behandlingsplanering och övervakning i flera cancertyper. De första indikationerna är hjärncancer och prostatacancer, men biomarkören återfinns i de flesta humana cancerformerna.
Ambitionen är att uTRACE ska leda till att varje patient får en mer exakt diagnos som kan möjliggöra en individanpassad behandling som är känd för att ha effekt – med andra ord en precisionsmedicinsk lösning för hur cancer diagnostiseras och behandlas.

»Det avgörande med uTRACE och vad som skiljer vår teknik från vad som används idag är att vi kan visualisera cancern i en bild och bestämma exakt var cancern befinner sig i kroppen, såväl som att inte obetydligt avgöra om cancern är aggressiv eller icke-aggressiv« – Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

Obefintlig konkurrens

Tekniken har hittills validerats i två avslutade kliniska fas II-studier (prostata- och bröstcancer) och en pågående fas II-studie i hjärncancer, som förväntas avslutas inom kort. Det avgörande för Curasight har varit att snabbt säkra patent för bolagets uTRACE-teknologi både i EU och USA, vilket gör att det för närvarande inte finns några direkta konkurrenter i kommersiell fas inom bolagets specifika intresseområde.

uPAR uttrycks i alla mänskliga cancerformer

Eftersom uPAR generellt uttrycks i alla cancerformer är det naturligt att Curasight vill undersöka dess potential på bred front. Teknologin bakom uTRACE testas följaktligen i dagsläget i hela åtta fas II-studier för diagnostisering och karakterisering inom flera cancerformer, varav flera utgörs av sponsrade eller prövarinitierade studier. Hittills har mer än 400 patienter framgångsrikt skannats med uTRACE och inga biverkningar har observerats.

»Vi har alltså att göra med en mycket informativ biomarkör i relation till att kunna ställa en noggrann cancerdiagnos vid många cancersjukdomar och därmed vilken behandling som ska initieras hos patienten« 

Theranostics

Utöver de lovande resultaten som hittills erhållits inom cancerdiagnostiken utvecklar Curasight även anti-cancer -radioterapin uTREAT, baserad på samma uPAR-bindande peptid som uTRACE använder sig av. Genom att kombinera de två produkterna identifieras och diagnostiseras först cancern med uTRACE (diagnostisering), varpå uTREAT sedan levererar terapin som behandlar huvudtumören och eventuella metastaser – ett område mer känt som Theranostics (therapeutics + diagnostics).
Eftersom uTRACE primärt binder till cancercellerna finns en stor förväntan på att även uTREAT kommer att binda till cancercellerna, eftersom samma bindning till cancercellerna används i båda produkterna. uTREAT har testats prekliniskt i prostatacancer och kolorektal cancer med goda resultat.
Bolagets avsikt är att utveckla en mildare form av strålbehandling jämfört med traditionell extern strålterapi eftersom den endast riktas mot cancercellerna och inte den friska vävnaden, som även idag bestrålas med extern strålterapi.
För att ytterligare främja och kommersialisera uPAR Theranostics-plattformen med uTRACE för förbättrad diagnos och uTREAT för behandling över flera cancersjukdomar – inklusive hjärn-, prostata-, bukspottkörtel- och bröstcancer – genomför Curasight fr.o.m den 3 september en emission av units (aktier och teckningsoptioner) om totalt cirka 66,9 miljoner DKR.
I samband med emissionen av units genomförs även en riktad emission av units till samma villkor, vilken totalt kan tillföra bolaget högst cirka 28,6 miljoner DKR. Emissionerna avses efterföljas av en notering på Spotlight Stock Market.

VD kommenterar

BioStock kontaktade vd Ulrich Krasilnikoff för att få veta mer om bolagets nydanande teknologi och behandlingskoncept, den pågående kapitalrundan samt den kommande börsnoteringen på Spotlight.
Ulrich Krasilnikoff, kan du inledningsvis kortfattat berätta lite om din professionella bakgrund?

Ulrich Krasilnikoff, vd Curasight

– Min bakgrund är mångsidig, då jag har både en ingenjörs- och redovisningsbakgrund kompletterad med en MBA. Detta markerar också början av min professionella karriär med ledande befattningar inom ekonomi, teknik och affärsutveckling. Den första delen av min karriär har varit med anställning med stora företag som PWC, Rockwool International och Orkla (Berlingske) – följt av mer än tio års privat kapitalanställning som partner med två danska kapitalfonder – innan jag började inom läkemedelsindustrin. Detta kulminerade för fyra och ett halvt år sedan, när jag valde att sluta ett bra jobb i Biofac Group för att bli investerare och entreprenör genom att gå in i Curasight.
Vad kan du säga om det övriga teamet bakom bolaget och deras track record i branschen?
– Som ett resultat av bl.a. min private equity-bakgrund, där jag har deltagit i över 100 transaktioner över tid, har jag lärt mig vad som är avgörande avseende investeraringar i ett företag – och det är att ledningen och teamet som måste driva företaget i fråga är skickliga och kompetenta. Det spelar ingen roll att ett bolag har den bästa produkten i världen om personerna bakom bolaget inte har kompetensen som krävs för att driva verksamheten på ett framgångsrikt sätt.
– Detta är naturligtvis inte fallet i Curasight, där vi med professor Andreas Kjær i spetsen för forsknings- och utvecklingsverksamheten är medvetna om att vi har en kapacitet av internationellt format ombord inom vårt område, som bland annat bekräftas av Andreas deltagande i olika internationella vetenskapliga styrelser, deltagande i Big pharmas rådgivande styrelser för cancerdiagnostik, samt att han har tilldelats flera forskningspriser och nyligen Lundbeckfondens Professorship donation på 40 miljoner danska kronor i slutet av 2019 till sin akademiska forskning på Rigshospitalet och Köpenhamns Universitet för forskning inom hjärncancer.
– Detta, tillsammans med övriga teammedlemmars kompetens, gör att vi känner oss väl rustade för att realisera de planer vi nu har lagt fram.
Om vi går vidare och talar om er primära produkt, uTRACE, på vilka avgörande sätt skiljer sig denna teknik jämfört med dagens alternativ?
– Det avgörande med uTRACE och vad som skiljer vår teknik från vad som används idag är att vi kan visualisera cancern i en bild och bestämma exakt var den befinner sig i kroppen, såväl som det inte obetydliga faktum att vi kan avgöra om cancern är aggressiv eller icke-aggressiv. ”What you see, we can treat “, vilket är mycket viktigt i arbetet med att ställa rätt diagnos och därmed ytterligare behandling – inte minst i hjärn- och prostatacancer, där utgångspunkten ofta är “better safe than sorry” eftersom det är svårt att med dagens teknik fastställa diagnosen i förhållande till aggression och exakt var i kroppen cancern är.
– Idag finns det exempelvis patienter som genomgått en hjärnoperation eller har tagit bort prostatan, där det sedan visat sig inte ha varit nödvändigt, precis som det är en stor mental och fysisk börda för patienten att genomgå dessa operationer med risken för allvarliga biverkningar.
– I förhållande till hjärncancer arbetar man med fyra olika nivåer av hjärncancer, där klass fyra är den mest aggressiva och maligna formen och kallas Glioblastom – och där prognosen är mycket dålig för patienterna som drabbas. Vi förväntar oss att uTRACE kan skilja på de olika formerna och därmed selektera patienter för relevant terapi.
– Detsamma gäller för prostatacancer – eftersom det är den vanligaste cancern bland män. Man säger att man dör med cancern – inte av. Tyvärr gäller detta dock inte två av tio män som har diagnostiserats med prostatacancer, eftersom de uppenbarligen riskerar att utveckla en aggressiv prostatacancer som förr eller senare sprids till resten av kroppen. uTRACE kan sannolikt också ändra detta, eftersom det är möjligt att avgöra var cancern befinner sig i själva prostatan och om den är aggressiv.
– Detta har bekräftats av vår fas II-studie om prostatacancer, som förväntas publiceras före slutet av innevarande år. Vårt mål på sikt är att ersätta den nuvarande 12-nålsbiopsin, där man går in i patienten rektalt och tar 12 randomiserade vävnadsprover. Tio procent av patienterna upplever biverkningar i form av rektal blödning eller feber på grund av blodförgiftning, som ett resultat av dessa 12-nålsbiopsier. Vi kommer att ersätta detta med en PET-CT-skanning med uTRACE, varefter man kan ge patienten ett tydligt besked nästan omedelbart.
Beskriv biomarkören uPAR och kopplingen till uTRACE.
– Biomarkören uPAR är ett protein eller en aminosyragrupp, som primärt bildas i cancercellerna och därmed finns möjlighet att skilja cancercellerna från den friska vävnaden. uPAR är också en av orsakerna till att cancercellerna sprider sig i den omgivande vävnaden i kroppen samtidigt som det är en indikation på om cancern är aggressiv eller inte. Således indikerar hög närvaro av uPAR i en tumör att cancern är aggressiv.
– Vi har alltså att göra med en mycket informativ biomarkör i relation till att kunna ställa en noggrann cancerdiagnos vid många cancersjukdomar och därmed vilken behandling som ska initieras hos patienten.
– För att tillhandahålla ovanstående information har vi utvecklat tracern uTRACE, som gör att vi kan visualisera cancern på en skärmbild via en PET-CT-skanner, medan vi med millimeternoggrannhet kan bestämma var cancern är i kroppen och hur aggressiv cancern är. Tre mycket viktiga parametrar när man bestämmer en noggrann cancerdiagnos.
– Spåraren uTRACE som också kallas 68Ga-Nota-AE105 består av tre byggstenar – en isotop (68Ga), som gör att vi kan se cancer på en PET-skanner, en kelator (Nota), som fungerar som ett lim och binder isotopen till vår peptid AE105, som är det ämne som binder till cancercellerna.
Baserat på de lovande resultaten från de kliniska studierna med uTRACE, utvecklar ni samtidigt uTREAT inom konceptet Theranostics. Kan du berätta lite mer i detalj hur denna process fungerar?
– Det theranostatiska konceptet, som är en sammanslagning av orden terapi och diagnostik, baseras på diagnosen (uTRACE) som finner vilka patienter som också är lämpliga för behandling / strålterapi med uTREAT, som har det kemiska namnet 177Lu-Dota-AE105. Liksom uTRACE består uTREAT av 3 komponenter / byggstenar, där grundstenen AE105 är densamma som i uTRACE och är den komponent som hittar och sätter sig på cancercellerna. Vi kan se från mer än 400 genomsökningar av cancerpatienter med uTRACE på Rigshospitalet i Köpenhamn att vi primärt binder till cancercellerna och därmed har en giltig teknik för att diagnostisera och behandla olika cancerformer.
– Som vi vet att AE105 binder till cancercellerna är AE105 också hörnstenen i uTREAT som har beteckningen 177Lu-Dota-AE105 och används för bestrålning / borttagning av cancer. Vi ersätter 68Ga med 177Lu, som är en erkänd isotop för bestrålning av cancer inifrån. Det smarta med uTREAT är att vi bara träffar cancercellerna eftersom AE105 primärt binder till cancercellerna. Detta kommer att vara en “gamechanger” för alla cancerpatienter som behöver strålterapi eftersom vi kan undvika att bestråla den friska vävnaden nära cancern, som är fallet med extern strålbehandling idag. Här finns en gräns för hur mycket eller lite strålbehandling patienten kan få, eftersom man inte kan undvika att också bestråla den friska vävnaden, vilket är mycket kritiskt i t.ex. hjärncancer.
Inom området Theranostics har en rad affärer genomförts de senaste åren. Exempelvis Endocyte som förvärvades av Novartis för 2,1 miljarder USD år 2018, AAA som också köptes upp av Novartis samma år för 3,9 miljarder USD, samt Varians förvärv av Sirtex för 1,34 miljarder USD år 2018. Är en exit en lämplig strategi för Curasight eller har ni andra planer för de enskilda tillgångarna i bolaget?
– När bolaget blir publikt går det också in på en marknad där dess aktier kan handlas på en fri men reglerad marknad och därmed är bolaget per definition till försäljning. Detta innebär att det vid någon tidpunkt kan uppstå en situation där ett stort pharma-bolag som exempelvis Novartis eller motsvarande kan ge ett erbjudande till företagets aktieägare att köpa aktierna som en del av en expansionsstrategi eller konsolidering av spårningsmarknaden, såsom bl.a. Curium har utvecklats, som i övrigt ägs av en engelsk engångsfond.
Curasights pipeline. Klicka för att förstora

– Som tidigare nämnts – min primära uppgift just nu är att tillsammans med resten av teamet på Curasight att skapa stort värde för aktieägarna, vilket bäst görs genom att våra produkter uTRACE och uTREAT genomförs och godkänns så snart som möjligt, utan att äventyra patientsäkerhet och kvalitet, så att vi kan hjälpa cancerpatienter genom en snabbare och mer exakt diagnos, samt förbättra prognosen och botemöjligheterna för de patienter som får hjärncancer. I den processen kommer vi ständigt att bedöma om vi kan nå målet snabbare genom att initiera ett eller flera strategiska samarbeten för att förverkliga vår strategi.
– Just nu arbetar vi hårt för att få uTRACE fullt utvecklad och godkänd inom hjärncancer och prostatacancer, men vägen till marknad kan variera, eftersom hjärncancer vanligtvis koncentreras till några stora cancerbehandlingscentra, vilket talar för att bygga sin egen distribution i EU och USA. Å andra sidan är behandling av prostatacancer mer decentraliserad, vilket talar för att ingå ett distributions- och / eller licensavtal med ett stort läkemedelsföretag som har global täckning inom detta område. Mot bakgrund av detta kan det tänkas att Curasight bygger upp en egen distributionsavdelning och samtidigt ingår ett antal licensavtal som avgränsas regionalt och är giltiga per cancerindikation.
Ni har en stark patentportfölj som gör att ni i dagsläget ser ut att ha få, om ens några, konkurrenter vad gäller specifikt uPAR-PET. Finns det närbesläktade tekniker som inte hindras av era patent och hur långt bakom er är dessa i så fall?
– Vi har spenderat mycket pengar och övriga resurser på att säkra våra IP-rättigheter och gör det fortfarande, för det är inte lönt att ha världens bästa teknik inom ett område om inte skyddet till tekniken finns både geografiskt och vad gäller användning och sammansättning.
– När vi tittar på de två indikationerna hjärncancer och prostatacancer som vi letar efter i första hand har det i stort sett inte hänt något nytt inom hjärncancer under de senaste 15 åren. Av de patienter som idag har diagnosen Glioblastom (aggressiv hjärncancer) är cirka 50 procent döda efter 12 månader, varav tio till tolv procent är barn, och efter fem år är nästan alla döda. Vi hyser stora förhoppningar om att vi kan ändra dessa dystra utsikter för denna patientgrupp. Dessutom klassificeras Glioblastom som en sällsynt sjukdom – med “endast” 65 000 nya fall varje år i EU och USA tillsammans. Hälsomyndigheterna har emellertid ett stort intresse av att föra ut nya produkter på marknaden inom detta område, varför vi räknar med att få ett “snabbspår” hos FDA och EMA.
– Om vi ​​tittar på prostatacancer – den vanligaste cancern bland män – finns det lite mer att erbjuda. Inom nukleärmedicin är det stadieindelning med 68Ga-PSMA och terapi med 177Lu-PSMA som idag är i fokus. Men vår tillgång är annorlunda, då uTRACE kommer att användas för att särskilja aggressiv prostatacancer från mer godartad prostatacancer så att det ska gå att välja rätt terapi från början.

»Resultat från den avslutade kliniska fas IIb-studien av uTRACE i bröstcancer baserades på 48 kvinnor och en man. Slutsatsen var att uTRACE var positivt i nästan alla primära tumörer. Det mest slående var att vi också upptäckte att flera av patienterna även hade cancervävnad i hjärnan, vilket inte skulle ha hittats om patienten inte hade deltagit i våra studier«

För tre år sedan avslutades en klinisk fas I/IIa-studie med uTRACE och året därefter erhöll ni resultat från en färdig klinisk fas IIb-studie med uTRACE i bröstcancer. I år avslutades en klinisk fas IIb-studie på prostatacancerpatienter med lovande resultat. Kan du sammanfatta de allra viktigaste kliniska data ni hittills har sett?
– Resultat från den avslutade kliniska fas IIb-studien av uTRACE i bröstcancer baserades på 48 kvinnor och en man. Slutsatsen var att uTRACE var positivt i nästan alla primära tumörer. Det mest slående var att vi också upptäckte att flera av patienterna även hade cancervävnad i hjärnan, vilket inte skulle ha hittats om patienten inte hade deltagit i våra studier. Beträffande den kliniska fas IIb-studien med prostatacancer visade den sig vara bättre än väntat, då vi kunde visa ett mycket fint samband mellan absorberad uTRACE i cancercellerna och Gleasonscore, som idag används för att bedöma hur aggressiv en patients prostatacancer är.
– Detta öppnar möjligheten at använda uTRACE istället for invasiv biopsi för att bestämma var cancern är i prostata och bestämma hur aggressiv cancern är – och därmed om prostatan ska tas bort med de biverkningar som följer med det, eller om man istället ska nöja sig med en årlig genomsökning för se om cancern har utvecklats eller försvunnit.
För ni i nuläget samtal med potentiella branschpartners för ett eventuellt samarbete inom några av era valda indikationer?
– Vi har en pågående dialog med potentiella industripartners, men det är på en övergripande nivå, varför det för närvarande inte finns något konkret är på bordet.
Just nu pågår en emission av units som kan inbringa totalt cirka 66,9 miljoner DKR och i samband med den kommande börsintroduktionen avser ni att genomföra en riktad emission till samma villkor på totalt cirka 28,6 miljoner DKR. Hur skall dessa totalt 95,5 miljoner DKR användas och hur länge kommer pengarna att räcka?
– Vi har mottagits med ett överväldigande intresse från teckningsåtagare och större investerare. Teckningsåtagare och deras investeringar utgör i IPO cirka 80 procent av det totala kapital som den första delen av IPO avser. I detta sammanhang bör det nämnas att det är en hårfin balans när det gäller hur mycket kapital man ska ta in och när det kommer att ske värdeskapande på vägen vilket också kommer att återspeglas i aktiens pris. Detta måste jämföras med villkoren på aktiemarknaderna, som har varit ganska oförutsägbara i år på grund av Covid-19-krisen.
– De pengar vi tar in, varav högst cirka 46 miljoner DKR anskaffas nu och resten om cirka ett år, i samband med nyttjandet av de vidhängande teckningsoptionerna, varar under de kommande tre åren och fortsätter med en fas-III-studie i hjärncancer i diagnostik för att erhålla ett FDA-godkännande.

»Det primära syftet med att notera Curasight på Spotlight har varit att samla in tillväxtkapital för att slutföra vår ena produkt uTRACE för att få FDA-godkännande inom hjärncancer samt utveckla vår teranostatiska plattform uTREAT för behandling av hjärncancer«

– Vi avser sedan att utföra en preklinisk studie av uPAR-riktad radionuklidterapi i hjärncancer – det vill säga att vi flyttar till klinisk terapi baserat på lovande bildresultat hos dessa patienter.
– Slutligen kan nämnas att även förberedelser och planering av en klinisk fas III-studie i prostatacancer finansieras, samt utveckling av resten av pipelinen avseende andra cancerindikationer. I prioriterad ordning är det hjärncancer och sedan prostatacancer som vi fokuserar på under de kommande tre åren.
Curasight grundades för sju år sedan. Vilket är det primära syftet att nu börsnotera bolaget på Spotlight och vad talar, enligt dig, för att ni kommer kunna attrahera institutionella investerare efter notering?
– Det primära syftet med att notera Curasight på Spotlight har varit att samla in tillväxtkapital för att slutföra vår ena produkt uTRACE för att få FDA-godkännande inom hjärncancer samt utveckla vår teranostatiska plattform uTREAT för behandling av hjärncancer.
– Att noteras på Spotlight är dessutom en godkännandestämpel på vår teknik, våra processer och vår kompetens, vilket är oerhört viktigt att synliggöra.
Vad står på agendan inom det närmaste året?
– Vi håller framförallt på att titta på hur de kliniska och prekliniska studierna ska genomföras, liksom vilka kompetenser vi behöver ombord för genomföra våra planer.
Avslutningsvis, vad är din målbild om var Curasight skall befinna sig om fem år?
– Jag förväntar mig att vi levererar enligt den plan vi nu har lagt fram och jag skulle också vilja att Curasight om fem år fortfarande skall vara ett oberoende bolag beläget i Öresundsregionen, men med det inte sagt att ägandet inte kan vara annorlunda om Big Pharma har kommit med ett erbjudande som aktieägarna inte har kunnat säga nej till, men som jag nämnde tidigare – fokus är på att skapa resultat – då kommer den andra saken helt automatiskt.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev