Home Nyheter Chordate Medicals metod behandlar utan kirurgi eller läkemedel

Chordate Medicals metod behandlar utan kirurgi eller läkemedel

Chordate Medicals metod behandlar utan kirurgi eller läkemedel

31 augusti, 2020

Från början var Chordate Medicals behandlingsmetod Kinetic Oscillation Stimulation uteslutande en behandling mot kronisk nästäppa, men efterhand upptäcktes att många patienter även upplevde förbättrade migränsymtom. Det öppnade för ett nytt utvecklingsspår som idag är föremål för en klinisk studie som beräknas vara klar i slutet av året. Nu genomför bolaget en kapitalrunda om totalt cirka 30 Mkr för att slutföra migränstudien och fortsätta med vidare marknadssatsningar. BioStock har kontaktat Chordate Medicals vd Anders Weilandt för att få veta mer om bolaget, deras behandlingsmetod och kapitalrundan.
Medicinteknikbolaget Chordate Medical, noterat på NGM Nordic SME, grundades 2005 och arbetar mot målet att hjälpa människor med kronisk migrän att förebygga svår huvudvärk, samt att förbättra andning, sömnkvalitet och talförmåga för människor med kronisk nästäppa (rinit). Bolaget erhöll en CE-märkning för sin rinitbehandling 2011 och arbetar nu mot att även få indikationen kronisk migrän CE-märkt.

Nervstimulerande produkt fri från oväntade bieffekter

Chordates Medicals behandlingsmetod använder sig av vibrationer, så kallad Kinetic Oscillation Stimulation (K.O.S.), för att stimulera nerverna i slemhinnorna i näsan. Detta är en enkel behandling som endast tar 20 minuter att genomföra och som är fri från oväntade bieffekter, till skillnad från de behandlingsmetoder som används i dagsläget.
Kronisk migrän behandlas i huvudsak med läkemedel eller botoxinjektioner, medan kronisk nästäppa ofta behandlas med avsvällande nässprayer eller avancerade kirurgiska ingrepp. De stora problemen med dessa alternativ är begränsad effekt och biverkningar.

Chordate Medical erbjuder istället en snabb, nervstimulerande behandling med långtidsverkan. Behandlingen förlitar sig inte på invasiva metoder eller läkemedel och enligt bolaget har metoden inte uppvisat några oväntade bieffekter i en rad kliniska studier.

Stor marknadspotential

Just nu genomför Chordate Medical en studie som man hoppas ska visa att K.O.S-behandlingen även hjälper mot i första hand kronisk migrän. Den breddade indikationen är av stort intresse för bolaget, och dess ägarbas, eftersom migrän utgör en betydande global marknad – enligt WHO är migrän det tredje vanligaste sjukdomstillståndet i världen och det sjunde mest invalidiserande hälsotillståndet. Frånvaron från arbete och skola som orsakas av sjukdomen resulterar i enorma samhällsekonomiska kostnader.
Även rinitmarknaden är relativt stor – man beräknar att över 100 miljoner människor lider av idiopatisk rinit, vilket betyder ”rinit utan annan förklaring” och som Chordate Medical i första hand riktar sig mot. Sammantaget utgör bolagets båda indikationer en grogrund för tilltalande affärsmöjligheter.

Nyemissioner för slutförandet av migränstudien och vidare marknadssatsningar

För att fortsätta sitt avancemang mot dessa marknader, med ett särskilt fokus på migrän som bolaget anser utgöra den främsta marknadspotentialen, genomför Chordate Medical nu en kapitalanskaffning uppdelat på en företrädesemission och en riktad emission om totalt 30 Mkr före emissionskostnader. Teckningstiden för företrädesemissionen löper mellan 27 augusti och 10 september. Därutöver finns en vidhängd teckningsoption som vid fullt nyttjande kan inbringa ytterligare maximalt 36 Mkr till bolaget före emissionskostnader.

Chordate Medicals vd berättar mer

Anders Weilandt, vd Chordate Medical.

BioStock kontaktade Anders Weilandt, vd för Chordate Medical sedan juli 2017, för att få veta mer om bolaget samt deras produkt och strategi framåt. Vi passade även på att prata om den aktuella kapitalrundan och vad, mer specifikt, emissionslikviden ska användas till.
Anders Weilandt, kan du inledningsvis berätta lite mer om din professionella bakgrund och hur du hamnade vid rodret på Chordate Medical?
– I slutet av 2014 blev jag invald i styrelsen på Chordate, förmodligen baserat på mina många år som ledare för små medtechbolag och start-ups. Jag har i över 30 år fått förmånen att få insikt i en rad olika diagnostik- och terapiområden och teknikdiscipliner som används inom sjukvård världen över. I några fall har jag varit affärsledare i krissituationer med relativt brett problemspektrum. Under våren 2017 ville Chordates dåvarande vd gå vidare och jag fick då frågan om jag kunde ta rollen på interim basis, vilket jag hade möjlighet att göra.
Kan du kort berätta hur Chordate Medicals produkt fungerar och hur vibrationerna påverkar det autonoma nervsystemet?
– Som med mycket annat inom neurologi så är inte heller den här verkansmekanismen klarlagd ännu. Det är känt att olika typer av nervstimulering kan ha god effekt i andra delar av nervsystemet.
– I Chordates fall visade en mindre hjärtstudie – som publicerades 2017 – att variationen i hjärtfrekvens/puls går ner signifikant under en K.O.S-behandling, för att sedan direkt gå tillbaka till normal variation. Det visar på att genom vibrationsbehandling i näsan så påverkas hjärtslagens frekvens. Detta är en tydlig påverkan som förmodligen måste ta vägen via delar av hjärnan. Det är troligt att påverkan går via det autonoma nervsystemet (ANS) i näsan/ansiktet, och att det också är en ganska djup påverkan. Varför den typen av stimulering får en positiv påverkan på ANS med ett modulerat beteende över ganska lång tid är ännu inte utrett, och behöver studeras vidare. Denna ovisshet är återigen snarare regel än undantag när det gäller olika andra nervstimuleringsbehandlingar.
– Att K.O.S-behandlingen är långtidsverkande redovisades i en vetenskaplig artikel som publicerades i maj i år, där data från en större svensk rinitstudie analyserats på nytt av en forskargrupp vid Amsterdams universitet. Resultatet var signifikant bättre för aktiv behandling jämfört med placebo, vid så kallad per-protokoll analys.
Vilka är de främsta fördelarna med K.O.S. jämfört med andra behandlingar mot kronisk rinit respektive kronisk migrän? 
– För kronisk rinit finns det väldigt få alternativ att erbjuda patienterna. Antingen använder man vanliga nässprayer avsedda för kortvarig behandling vid förkylning eller allergi, eller så krävs olika kirurgiska metoder som minskar näsans slemhinna för att få bättre luftflöde. Används nässprayerna under längre tid än vad som står på förpackningen så riskerar man att hamna i ett läkemedelsberoende. De kirurgiska alternativen är inte riskfria, relativt kostsamma, och effekten kvarstår bara i 2-3 år. De bör heller inte upprepas mer än en gång.
– Alternativen för migränbehandling är dels olika läkemedel, dels behandling med Botox. Effekten av läkemedel för smärta varierar från individ till individ och även över tid. Normalt behöver man byta till starkare medicin efter några års behandling. De flesta av dessa läkemedel är enbart för akut behandling vid migränanfall, och har ganska kraftiga biverkningar. Ett fåtal är avsedda för förebyggande behandling, men är då i gengäld mycket dyra. Botox är en förebyggande behandling som görs på klinik fyra gånger om året, och som fungerar för en del patienter. Botoxbehandling har dock en hel del biverkningar.
– K.O.S är en enkel och snabb behandling som kan upprepas obegränsat. Hur ofta man behöver behandlas är individuellt men för rinit håller effekten i sig i minst ett halvår. När det gäller migrän så vet vi mer när pågående studie är klar. K.O.S har inte visat några oväntade bieffekter i en rad studier som gjorts.
Av dessa två indikationer, hur kommer det sig att ert huvudfokus har kommit att bli kronisk migrän?
– Båda indikationerna har stora patientgrupper, men migrän är en tydligare marknad med en välutvecklad vård på specialistnivå. Kronisk rinit är eftersatt i vården även om behovet är stort, förmodligen för att det inte har funnits några egentliga alternativ att erbjuda patienterna.
Hur ser konkurrenssituationen ut på migränmarknaden idag? Vilken typ av spelare är det som dominerar?
– Läkemedelsmarknaden för migrän är global, växer starkt, och omsätter mycket stora belopp. Den behärskas av stora läkemedelsbolag. Botox har cirka 10 procent av marknaden och växer inte lika starkt, och där är ett globalt bolag helt dominerande.

»För migrän så är K.O.S är ett alternativ till akuta, biverkningstunga och/eller mycket dyra läkemedel. […] Den positionering vi tänker oss är inriktad på samma patienter som väljer Botox, och erbjudandet är ett något lägre pris med bättre klinisk effekt och utan oväntade bieffekter.« – Anders Weilandt, vd Chordate Medical 

Med tanke på det rådande marknadsklimatet, hur ämnar ni särskilja och positionera er produkt och vad ser du för marknadspotential för er på sikt? 
– För migrän så är K.O.S är ett alternativ till akuta, biverkningstunga och/eller mycket dyra läkemedel. Eftersom K.O.S-behandling tills vidare ges på klinik så liknar det Botoxbehandlingen, och förmodligen med liknande behandlingsfrekvens – men utan biverkningar. Den positionering vi tänker oss är inriktad på samma patienter som väljer Botox, och erbjudandet är ett något lägre pris med bättre klinisk effekt och utan oväntade bieffekter.
För att komma dit behöver ni ytterligare evidens inom migränspåret och genomför därför en studie med detta syfte. Hur är denna pågående migränstudien uppbyggd och vad hoppas ni att den ska kunna visa?
– Migränstudien innefattar upp till 140 patient som är randomiserade i två grupper – aktiv behandling och placebo. Den genomförs på fem kliniker i Tyskland och fem i Finland. Den är designad för att visa klinisk effekt en månad efter sista behandling, och mäts på att minska antalet dagar med huvudvärk för kroniska migräniker. De patienterna är definierade att ha minst 15 dagar med huvudvärk per månad, varav minst 8 med migränepisoder.
Kan du berätta lite om varför ni har valt att ha en affärsmodell både uppbyggd av externa distributörer samt en direkt-till-konsument-modell (B2C)?
– Vi är ett litet bolag med en nära nog virtuell organisation, då är distributörer det enda alternativet om man vill ha djup lokal förankring i marknaden. När det gäller rinit så kände vi ett behov av att komma mycket nära patienterna för att förstå deras behov bättre. Därför satta vi upp B2C modellen i Sverige tillsammans med vår franchisekliniker.
Ni är nu mitt i en kapitalrunda om totalt cirka 30 Mkr fördelat på en företrädesemission om cirka 15Mkr och en riktad emission om cirka 15 Mkr. Hur kommer emissionslikviden fördelas?
– Vid fulltecknade Nyemissioner tillförs bolaget cirka 26 MSEK, efter avdrag för emissionskostnader om cirka 4 Mkr. Emissionslikviden är avsedd att fördelas procentuellt på följande sätt:

  1. Slutförande och dokumentation av de pågående kliniska studierna PM007 och PR008 (ca 27%).
  2. CE-märkning av migränindikation, marknadsregistrering i bland annat USA, samt uppgradering och CE-märkning av ny version av kontrollenhet och engångskateter (ca 17%).
  3. Marknadsstrategiska aktiviteter och drift: Marknadsföring och försäljning samt öppnande av ytterligare marknader inom EU (ca 37 %).
  4. Återbetala brygglån (5Mkr) som har finansierat stegen 1-3 från juli till september 2020 (ca 19%).

Vad har du för kommentar angående er ägarbas och de teckningsförbindelser de ingått i de aktuella emissionerna?
– Chordate har förmånen att ha ett starkt stöd från de större nuvarande ägarna, även i dessa två emissionerna. Alla ägare är individuella relationer även om en del investerar via bolag. Med det här upplägget har vi fått möjlighet att bredda ägarbasen med ytterligare starka investerare på individuell basis. Den riktade emissionen har gjort det möjligt att säkra kapital och därmed lägga grunden för företrädesemissionen med samma villkor. Det visas av att båda emissionerna blev fyllda genom teckningsförbindelser som vi har kunnat kommunicera.

»Chordate har en mycket spännande potential som kan bevisa sig i närtid, och som är fullt finansierad«

Vilka är dina bästa argument för att BioStocks läsare ska delta i företrädesemissionen?”
– Chordate har en mycket spännande potential som kan bevisa sig i närtid, och som är fullt finansierad. Det kommunicerade målet är att bolaget ska säljas när vi känner att vi lagt den bevisgrund som behövs för att värderingen ska bli rätt i en sådan affär. Och slutligen och inte minst, att många miljoner patienter i världen behöver få bättre behandlingsalternativ för sina problem med svår huvudvärk och kronisk nästäppa.
CE-märkningen för migränindikationen som ni arbetar emot, vad krävs för att uppnå den och vad kvarstår för att nå det målet?
– Helt enkelt att vårt certifieringsorgan bedömer att de kan utfärda ett CE-märke baserat på de kliniska resultat som vi har visat i den pågående studien. 
Ni har en tredelad strategi för att nå en framtida exit/försäljning av bolaget; skapa en bred patentportfölj, investera i vetenskapliga bevis samt etablera försäljningsframgångar på utvalda marknader. Hur långt på vägen anser du att ni har kommit när det gäller att uppfylla respektive del i denna strategi?
– Chordate har en ganska omfattande patentportfölj med över 50 patent i många länder, så det målet är uppnått. De två stora internationella studierna som pågår inom kronisk migrän och rinit har inte så långt kvar, så det är relativt nära. Vi har kommit en bra bit i marknadsetableringen av rinit i Italien, men det återstår att få igång övriga valda marknaderna. Det arbetet kommer att få draghjälp när vi också kan börja marknadsföra migränindikationen när CE-märket är på plats.
Vad ser du som er största utmaning framöver och hur planerar ni att hantera den?
– Covid-19 har fortfarande stark påverkan, det gäller att studieklinikerna tillåts komma igång igen. Där ser vi till att vi har allt förberett och att vi ligger på så att klinikerna kommer igång igen. Detsamma gäller våra distributörer och deras arbete – vi ser till att vi blir prioriterade när marknaderna kan börja fungera normalt.
Slutligen, för att blicka framåt, vad ser du fram emot för kommande milstolpar inom det närmaste året?
– Det viktigaste är givetvis att studierna blir färdiga och att vi så småningom ska kunna redovisa resultaten. Därefter är det att få igång våra distributörer inom båda indikationerna i de få marknader vi har valt för att bygga vårt marknadsbevis.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev