Home Nyheter Alligator avancerar på bred front

Alligator avancerar på bred front

Alligator avancerar på bred front

8 september, 2020

Alligator BioScience kickade igång höstens nyhetsflöde häromveckan med en direktsänd uppdatering om den kliniska forskningsportföljen och släppte samma dag även positiva interimsdata från den pågående fas I-studien med ATOR-1017. Alligators vd Per Norlén och COO Malin Carlsson gick igenom status för bolagets tre egna kliniska projekt och redogjorde för konkurrenter, förväntningar och tidslinjer.
Alligator Bioscience utvecklar immunterapier mot cancer och har fyra kliniska projekt i sin portfölj varav tre drivs i egen regi. Det fjärde har utvecklats med AbClon och har utlicensierats till Shanghai Henlius för behandling av bröstcancer och spridd magcancer.

Tumörriktad immunterapi av cancer

Immunsystemet har som uppgift att skydda kroppen mot såväl främmande celler och mikroorganismer som mot cancerceller. Många cancerceller har dock utvecklat ett eget skydd som gör att de kan undgå kroppens immunförsvar. På senare tid har immunterapier vunnit mark som ett sätt att stimulera immunsystemet att kringgå, blockera eller bryta ner det skydd av immunhämmande ämnen som gör att cancerceller – och därmed cancertumörer – kan gå under radarn.
Det är inom detta fält som Alligator har gjort sig ett namn genom att utveckla ett antal antikroppar som på olika sätt kan stimulera immuncellerna att avdöda och känna igen tumörcellerna. Behandlingarna är utformade så att de mer selektivt ska verka i tumörområdet medan resten av immunsystemet lämnas intakt. Detta kan göra bolagets kandidater till bättre alternativ jämfört med dagens systemiska behandlingar som verkar i hela kroppen.

ATOR-1017 i centrum för uppmärksamheten

Nyligen uppdaterade Alligators vd Per Norlén och COO Malin Carlsson marknaden om sina tre kliniska utvecklingsprojekt under en virtuell F&U-dag som direktsändes från BioStocks studio på Medicon Village i Lund. Den kanske minst kända av bolagets kliniska läkemedelskandidater, ATOR-1017, fick extra utrymme under dagen i och med att positiva data från den pågående fas I-studien just hade offentliggjorts (mer om denna data nedan).
ATOR-1017 är en antikropp som binder till ett specifikt område på receptorn 4-1BB som förekommer på T- och NK-celler. Genom att, via korsbindning, även binda till s.k. Fc-gamma-receptorer på immunceller så initierar ATOR-1017 en process instruerar T- och NK-cellerna att angripa tumörceller.
Anledningen till att Alligator siktat in sig på 4-1BB och Fc-gamma-receptorer är att de är högt uttryckta i tumörområden, vilket leder till att den tumöravdödande effekten lokaliseras till cancerområdet och man kan därmed undvika alltför allvarliga biverkningar.

4-1BB är en lovande målmolekyl

Malin Carlsson, COO Alligator Bioscience

Även professor Ignacio Melero vid University of Navarra – världsledande expert inom tumörimmunologi och immunonkologi – deltog vid F&U-dagen och lyfte fram 4-1BB som en lovande receptor för immunonkologiska terapier.
Såväl Malin Carlsson som professor Melero nämnde första generationens 4-1BB-kandidater som stötte på patrull i sina kliniska studier och aldrig nådde marknaden. Det handlar dels om Bristol-Myers Squibbs urelumab som visade sig skapa allvarliga biverkningar vid den effektiva dosen och dels Pfizers utomilumab som uppvisade en alltför svag klinisk effekt i fas II.
Trots dessa misslyckanden bedöms 4-1BB alltjämt vara högintressant och idag pågår ett flertal forskningsprojekt som bygger på kunskap från första generationens läkemedelskandidater. Bland dessa är Alligators ATOR-1017 ett av de som kommit längst i utvecklingen och just nu alltså är aktuell med en fas I-studie.

ATOR-1017 – en optimal balans mellan effekt och tolerabilitet

Tanken med ATOR-1017 är att hitta en behandling som ger immunstimulerande effekt som resulterar i utplåning av cancerceller utan att orsaka allvarliga biverkningar – med andra ord en balans mellan urelumab och utomilumab.
Under presentationen gick Malin Carlsson igenom de färska uppgifterna från fas I-studien med ATOR-1017. Studien omfattar hittills 7 patienter med metastaserad cancer av solida tumörer. Studien genomförs på tre platser i Sverige och patienterna har doserats med 40 mg utan att allvarliga biverkningar har observerats. Därmed står man nu redo att inleda nästa dosnivå i fas I-studien som är 100 mg.
Även farmakokinetiska data indikerar att kandidaten uppvisar egenskaper som motsvarar Alligators förväntningar. Fullständiga fas I-resultat väntas under första halvåret 2021 och därefter planerar Alligator att inleda en fas II-studie under andra halvåret med en resultatavläsning under 2022.
I sammanhanget kan tilläggas att ATOR-1017 i juni erhöll sitt första patent från USPTO i USA, och därmed har ett IP-skydd som gäller minst fram till 2037.

ATOR-1015 närmar sig slutet på fas I

Vid F&U-dagen nämndes naturligtvis även Alligators andra kliniska projekt, som båda har hunnit längre i utvecklingen och därför är mer kända för allmänheten. ATOR-1015 är en bispecifik antikropp som befinner sig i slutet av sin fas I-studie. Tidigare i år kunde Alligator gå ut med interimdata från doseskaleringsstudien, som visade på att kandidaten var säker och väl tolererad vid doser upp till 600 mg. Alligator blev utvalda att presentera dessa resultat på de prestigefyllda globala konferenserna AACR och ASCO i våras. Sedan dess har studien avancerat till doser om 750 mg.
Kompletta data från fas I-studien väntas presenteras under Q4 i år. Alligator planerar att under hösten inleda en utvidgning av den pågående studien för att utvärdera ATOR-1015 i en monoterapistudie i malignt melanom. Det är en strategi för att snabbt nå effektivitetsdata – redan under andra halvåret 2021. Läs mer om ATOR-1015 här.

Mitazalimab redo för fas II

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Men Alligators mest kända läkemedelskandidat är ändå mitazalimab, som har genomgått två fas I-studier. Projektet blev mycket omtalat när det utlicensierades till Janssen 2015 och kanske ännu mer när det återlämnades 2019. Nu är kandidaten emellertid åter i Alligators fulla ägo och bolaget har i egen regi förberett för en fas II-studie som ska inledas inom ett halvår.
Mitazalimab är en antikropp som binder till receptorn CD40 på dendritceller, som i sin tur aktiverar T-celler för att eliminera tumörceller. CD40 har en validerad effekt i bukspottkörtelcancer och i den kommande fas II-studien ska mitazalimab kombineras med mFolfirinox, en etablerad kemoterapi för denna cancerform.
Den första patienten väntas inkluderas under första halvåret 2021 och om tidsplanen håller väntas interimsresultat under hösten 2021. Slutgiltiga effektdata från fas II-studien dröjer dock till andra halvåret 2022.

Milstolparna är uppradade

Att döma av Alligators F&U-dag råder det fullt fokus på de kliniska programmen och bolaget kan se fram emot en lång rad av betydelsefulla milstolpar inom en relativt nära framtid.
Aktiemarknadens syn på Alligator varierar mellan optimism för avancemangen i de kliniska programmen och skepsis beträffande bolagets finansiella uthållighet. Som tidigare kommunicerats är bolaget fullt finansierat fram till Q4 2021 samtidigt som man har en ambitiös och resurskrävande tidsplan där man inte kan slå av på takten på grund av en hård konkurrenssituation.
Marknaden förväntar sig att se någon form av kapitalanskaffning, partnersamarbete eller licensaffär under det närmaste året – något som vd Per Norlén heller inte har förnekat kan bli verklighet. Beträffande partnersamarbeten för Alligator redan ett flertal diskussioner trots att de kliniska studierna är i tidiga skeden. Det finns således anledning att hålla koll på nyhetsflödet under hösten.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev