Home Nyheter NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes

NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes

NextCell Pharma vill stöpa om behandlingsparadigmet för diabetes

15 juni, 2020

BioStock har träffat Mathias Svahn, Ph.D., grundare och vd för cellterapibolaget NextCell Pharma som närmar sig resultat från sin fas II-studie inom diabetes typ-1 med den stamcellsbaserade läkemedelskandidaten ProTrans. I intervjun får vi veta mer om bolagets selektionsalgoritm som väljer ut stamceller med bäst effektivitet och styrka, samt om den kapitalinjektion om 25 Mkr som ska accelerera bolagets utveckling och finansiera kliniska prövningar.
NextCell Pharmas nuvarande fokus är att ta ProTrans till marknaden som det första läkemedlet som behandlar den underliggande sjukdomsorsaken vid diabetes typ-1. Nuvarande standardbehandlingar lindrar endast symptomen.
Syftet med ProTrans är att lära immunförsvaret att inte angripa de insulinproducerande betacellerna Lyckas man med detta skulle det innebära ett lägre behov av externt tillfört insulin och färre diabetesrelaterade komplikationer.
Bolaget bör hysa en viss optimism inför de kommande fas II-studierna, givet att man redan i fas I säkerhetsstudien kunde visa ProTrans effekt i att bevara patientens egen insulinproduktion.

Kapitalinjektion för avgörande studier

I syfte att skapa förutsättningar för att fullfölja bolagets kommunicerade planer för det kliniska programmet och fortsätta utvecklingen av ProTrans, genomför NextCell Pharma just nu en företrädesemission om totalt cirka 25,1 Mkr.
BioStock kontaktade vd Mathias Svahn för att få veta mer om bolaget och den pågående kapitalrundan.

Mathias Svahn, vd NextCell Pharma

Mathias Svahn, kan du till att börja med kort berätta om din professionella bakgrund och hur det kom sig att du grundade NextCell Pharma?
– I slutet på 90-talet läste jag molekylär bioteknik i Uppsala och fortsatte sedan som doktorand på Karolinska. Jag forskade inom genterapi och när min fru blev gravid så växte mitt intresse av stamceller från efterbörden. Ju mer jag satte mig in i ämnet desto viktigare blev det för oss att ta tillvara på stamceller från vårt första barn Hilda. Efter Hilda har jag även sparat Edith och Göstas stamceller men efter det dröjde det en tid innan jag var med och grundade stamcellsbanken Cellaviva som idag är en del av NextCell Pharma AB.
– Efter disputationen arbetade jag på ett litet cellterapibolag, gick sedan över och jobbade med kliniska prövningar på Karolinska och sedan vidare som medicinsk terapiområdeschef på Roche. För mig har erfarenheterna från alla de tre olika tjänsterna varit oerhört värdefulla som bakgrund till min nuvarande position som VD i NextCell.
Era stamcellsprodukter baseras på donerade stamceller från den gelé som omger blodkärlen i navelsträngsvävnaden hos nyfödda bebisar. De framodlade stamcellerna kan sedan ges till patient direkt vid diagnos. Kan du förklara detta lite närmare och varför just dessa stamceller är ideala för utveckling av stamcellsprodukter?
– Navelsträngsvävnad är en av de mest koncentrerade källorna av mesenkymala stamceller. Den innehåller unga, snabbväxande och livskraftiga celler som kan odlas i laboratoriet i stora volymer. Immunologiskt så är barnet och mamman olika individer och navelsträngsvävnadens celler uttrycker därför signalmolekyler så att mammans immunsystem inte ska stöta bort fostret – en naturlig funktion som vi använder för att öka en patients tolerans för sina egna insulinproducerande celler, som är under autoimmun attack vid typ-1 diabetes.
– Det finns även mesenkymala stamceller i kroppen, t.ex. i benmärg, men dessa celler är äldre och kan dessutom vara påverkade av miljöfaktorer som virusinfektioner och mutationer. Vidare krävs ett medicinskt ingrepp för att komma åt benmärg. Navelsträngsvävnad är en restprodukt som inte kräver något ingrepp och villigheten att donera navelsträngen är hög. Kan skämtsamt liknas vid om man skulle tillfrågas av frisören om man kan tänka sig att donera det avklippta håret till läkemedelsutveckling.

»I väntan på resultat från fas II-studien förbereder vi oss för att senare under året kunna skicka in en ansökan om fas III med syfte att uppnå marknadsgodkännande. Det betyder att när vi har genomfört fas III-studien så lämnas en ansökan om marknadsgodkännande, något som skulle kunna erhållas redan år 2023« — Mathias Svahn, vd NextCell Pharma

Navelsträngarna samlas in utan något ingrepp, till skillnad från stamceller från vuxnas benmärg och fettvävnad som medför en högre risk för donatorn och högre kostnader för tillverkaren. Hur går denna insamling till i praktiken och hur många blivande mödrar tror du känner till detta?
– Då vi både tillverkar ProTrans av donerade navelsträngar och erbjuder privat stamcellssparande så vet vi att kunskapen om stamceller är låg. Donationsvilligheten är hög, cirka 90 % av tillfrågade mödrar samtycker till donation. Antalet föräldrar som väljer att spara sitt eget barns stamceller är relativt lågt i Norden. I EU ligger kring 2 % av födslarna. I flera asiatiska länder ligger snittet betydligt högre.
Låt oss gå vidare till er selektionsalgoritm. Denna egenutvecklade urvalsmetod har utvecklats för att generera potenta stamceller för kliniskt bruk och består av en IP-skyddad metod för att välja ut stamceller med bäst effektivitet och styrka. Kan du berätta mer om algoritmen och hur denna process rent praktiskt går till?
– Immunförsvaret består av en mängd olika typer av celler som enkelt uttryckt kan vara inställda på att uppreglera eller nedreglera de så kallade medfödda och adaptiva armarna som är verksamma vid inflammatoriska och tolerogena processer inklusive regeneration (självläkning). Hur immunförsvaret exakt agerar beror på mycket komplexa, och fortfarande i mycket ofullständigt förstådda signaleringsvägar och reglersystem.
– NextCell har utvecklat en rad metoder som utvärderar hur effektiva stamceller är att påverka inblandade signaleringsvägar och immunceller. Cellinteraktioner, proteinuttryck och enzymatiska reaktioner kvantifieras och sedan görs en säkerhetsbedömning av stamcellerna liksom av den övergripande förmågan att påverka ett hyperaktivt immunförsvar, som är fallet vid autoimmunitet.

»Vi bedömer att potentialen kan bli betydligt högre om vi i ett senare skede kan visa att behandlingen är både effektiv och säker i fler patientgrupper. Nu utvärderas endast nydiagnostiserade vuxna med en enda behandling. Ponera att patienter i alla åldrar kan behandlas, att även de som har haft diabetes länge har nytta av behandling och att ProTrans kan ges vid upprepade tillfällen«

ProTrans första applikation utvecklas för behandling av diabetes typ-1, en sjukdom som idag varken kan förebyggas eller botas. Varför föll valet på just denna indikation?
– Precis som du säger så saknas behandling av sjukdomen och det är en väldigt allvarlig sjukdom med ett enormt medicinskt behov. NextCell har genom vår styrelseordförande Anders Essen-Möller och aktieägare Diamyd Medical, tillgång till expertis inom såväl diabetes som till ett fantastiskt nätverk inom både industri och akademi.
– Diabetes typ-1 är en autoimmun sjukdom där det finns en vetenskaplig rational för att ProTrans ska kunna vara en effektiv behandling. Det har också bekräftats av liknande studier.
– Slutligen finns det också studietekniska fördelar. Diabetes har en utmärkt biomarkör för att mäta kroppsegen insulinproduktion och patienterna är helt friska, förutom sin diabetes. Det förbättrar möjligheten att särskilja de biverkningar som kan bero på behandlingen, från sådana som egentligen hör till sjukdomsförloppet.
Marknaden för stamcellsbehandling av autoimmun diabetes bedöms vara värd mellan 5 och 10 miljarder USD årligen. Hur stor del av marknaden prognostiserar ni att kunna ta efter etablerad klinisk acceptans?

NextCell-teamet in action

– Hur stor marknadspenetration ProTrans får beror på bl.a. vilka aktörer som säljer och marknadsför produkten, prissättning, om behandlingen anses kostnadseffektiv och vilka andra alternativ som finns på marknaden. En stor del av världens befolkning kommer inte att ha tillgång till den här typen av relativt dyra behandlingar.
– Vi bedömer att potentialen kan bli betydligt högre om vi i ett senare skede kan visa att behandlingen är både effektiv och säker i fler patientgrupper. Nu utvärderas endast nydiagnostiserade vuxna med en enda behandling. Ponera att patienter i alla åldrar kan behandlas, att även de som har haft diabetes länge har nytta av behandling och att ProTrans kan ges vid upprepade tillfällen.
Givet att utvecklingen fortskrider enligt plan, när hoppas ni kunna erhålla marknadsgodkännande och vilka ytterligare steg skall passeras på vägen dit?
– I väntan på resultat från fas II-studien förbereder vi oss för att senare under året kunna skicka in en ansökan om fas III med syfte att uppnå marknadsgodkännande. Det betyder att när vi har genomfört fas III-studien så lämnas en ansökan om marknadsgodkännande, något som skulle kunna erhållas redan år 2023.
Er målsättning är att teckna licensavtal med läkemedelsbolag och cellterapibolag för såväl ProTrans som framtida läkemedelskandidater baserade på selektionsalgoritmen. Kan du berätta mer om denna strategi?
– ProTrans är ett läkemedel som tas fram med selektionsalgoritmen. De analyser och metoder som används i selektionsalgoritmen är till stor del generella för att dämpa autoimmunitet men de kan också modifieras beroende på vilken sjukdom som ska behandlas. ProTrans kan ses som en plattformsteknologi med potential att generera flera affärer och där rättigheterna kan säljas per sjukdom och geografiskt område.
Redan i fas I (säkerhetsstudien) kunde ni se indikationer på att ProTrans, till skillnad från dagens standardbehandlingar, kan bevara patientens egen insulinproduktion. Var du förvånad att se denna effekt i ett så tidigt skede och vilka reaktioner fick resultaten från forskarsamhället, patientorganisationer och industrin?
– Doseskaleringen hade som enda syfte att utvärdera säkerheten vid olika doser av ProTrans och vi inkluderade endast 3 patienter i varje dosgrupp. Därför var det förvånade att en dosberoende effekt kunde beläggas statistiskt. Det är dock riskabelt att övertolka data från en så liten studie och vi måste vänta ytterligare några månader på fas II data.
Ni är nu aktuella med två parallella studier. Vad är syftet med dessa och när kan vi förvänta oss att data kan presenteras?
– ProTrans-Repeat är en studie där patienter ges upprepade behandlingar med ProTrans. Den studien kommer inte direkt påverka fas III studien utan ger oss viktig information om hur vi kan utöka användningen av ProTrans och på ett mer effektivt sätt stoppa sjukdomsförlopp. Strategin är att ta ProTrans till marknaden så fort som möjligt och att sedan utvidga marknadsgodkännandet för att till att omfatta större grupper av patienter och applikationer.
I slutet på 2020 hoppas ni kunna lämna in en ansökan om att få inleda en större fas III-studie. Hur kommer denna studie att skilja sig från de föregående?
– Den planeras se ut exakt som fas II studien, fast mycket större så klart.
Har ni redan nu en pågående dialog med regulatoriska myndigheter rörande studiens utformning?
– Vi samarbetar tätt med Karolinska Trial Alliance och har tillgång till Sveriges främsta experter inom cellterapi. Informella diskussioner hålls men vi har inte haft något rådgivande vetenskapligt möte.
Utöver diabetes typ-1 har er selektionsalgoritm även potential att användas för urval av stamceller för behandling av andra inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. Hur ser planerna ut för att addera ytterligare indikationer till er pipeline?
– ProTrans verkningsmekanism spänner över i princip alla celltyper som ingår i immunförsvaret och kan vara en potentiell behandling för den typen av sjukdomar. NextCell utvärderarar några olika indikationer som vi inte närmre specificerat i dagsläget. Att välja vilken sjukdom som ska utvärderas beror på flera faktorer utöver vetenskaplig och medicinsk rational. Det krävs dedikerade samarbetspartners, tillförlitliga biomarkörer, patientunderlag och en bra studiedesign. Vi avvaktar att meddela vilken eller vilka sjukdomar vi ska gå vidare med tills alla delar finns på plats.
– För närvarande så har vi ett projekt som är redo för att gå in i klinisk prövning och ett projekt som fortfarande bedrivs prekliniskt.
I mars meddelade ni att ni för parallella diskussioner med flera sjukhus om att behandla patienter som lider av den svåra luftvägsinfektion som det nya coronaviruset orsakar. Berätta mer!
– Tyvärr kan jag inte berätta mer än så. Vi för fortsatt en dialog och kommer att meddela när och om det blir en fortsättning. Det har genomförts studier med liknande typer av cellterapier som ProTrans och som har visat på lovande resultat i behandling av COVID-19 patienter i den senare delen av sjukdomsförloppet.
– I immunförsvarets kamp mot viruset så kan det slå slint och immunförsvaret blir hyperaktivt, ett livsfarligt tillstånd. Mesenkymala stamceller har experimentellt används för att häva tillståndet och även att förebygga för att minska risken för ärrvävnad på lungor som ger men för livet.
Du har utöver NextCell även grundat Nordens största privata stamcellsbank Cellaviva som nu är en bifirma som ingår i NextCell, där blivande föräldrar kan tillvarata och spara sitt nyfödda barns stamceller för barnets och familjens eventuella framtida medicinska behov. Om du blickar framåt fem år, var står Cellaviva då?
– Cellaviva har på kort tid vuxit till att bli Nordens största stamcellsbank. Marknadspenetration är fortfarande låg och vår uppgift är att upplysa och informera blivande föräldrar om att det finns stamceller i efterbörden som kan sparas. På 5 års sikt så bör Cellavivas marknadspenetration i Norden matcha den totala markandspenetrationen i Europa på 2 % av de årliga födslarna.
Cellavivas verksamhet ingår som ett affärsområde i moderbolaget. Vilka är de uppenbara synergierna mellan de två affärsområdena?
– Hela NextCells verksamhet omfattas av rigorösa regelverk och tillstånd. Att bedriva vävnadsinrättning, förestå en biobank och tillstånd för att distribuera avancerade cellterapier är några exempel på delar som inspekteras av Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg.
– Det är samma cellkälla som används för läkemedelsutveckling och som sparas för våra kunder. Vi kan då dra nytta av bolagets expertis, infrastruktur och logistik för båda affärsområdena. Anledningen att vi har delat upp dem under två varumärken är för att inte oroa föräldrarna att vi använder deras celler till ProTrans. Det är vattensäkra skott mellan donerad vävnad för läkemedelstillverkning och privat sparade stamceller med förvaring i olika flytande kvävetankar.
Ni avser att initialt lansera ProTrans i Europa, följt av Nordamerika, medan era tjänster inom Cellaviva främst riktas mot delar av Skandinavien. Varför föll valet på Europa istället för USA som första marknad för ProTrans?
– Europa är den marknad vi känner bäst och regelverket för avancerade terapier är samma för hela EU. Varför vi inte kör på Europa och USA parallellt beror på att det är resurskrävande. Troligen kan en mindre effektstudie utföras för att ansöka om marknadsgodkännande för Nordamerika och Asien, så kallade bridging studier.
Just nu genomför ni en företrädesemission om totalt cirka 25,1 Mkr. Hur kommer likviden att fördelas?
– Vi passade på att stärka upp kassan redan före sommaren, coronatider till trots, för att säkerställa minst 12 månaders finansiering vilket är ett krav på First North och för att kunna förbereda oss för en fas III-studie.
– Vid en fulltecknad emission uppskattas nettolikviden till 21,5 MSEK. Vår avsikt är att använda cirka 50 procent till läkemedelsutveckling, affärsutveckling och allmänna företagsändamål, cirka 30 procent till pågående kliniska prövningar och resterande cirka 20 procent till Cellavivas verksamhet.
Avslutningsvis, ni är dag noterade på Spotlight Stock Market och har erhållit ett villkorat godkännande att efter företrädesemissionen noteras på Nasdaq First North Growth Market. Vilka är de primära bevekelsegrunderna till listbytet?
– Bytet är i syfte att attrahera även institutionella investerare och fonder som tenderar att vara mer intresserade av First North-bolag. Syftet är också att öka NextCells synlighet, för jag tycker verkligen att bolaget förtjänar mer uppmärksamhet.
Läs även: NextCell Pharma ska passera flera milstolpar via emission
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev