Home Nyheter Aegirbios mätteknik kan spara mångmiljardbelopp

Aegirbios mätteknik kan spara mångmiljardbelopp

Aegirbios mätteknik kan spara mångmiljardbelopp

9 juni, 2020

Felaktig dosering av biologiska läkemedel är ett stort problem. För höga doser av dessa högkostnadsbehandlingar belastar sjukvårdssystemen i onödan medan felaktiga läkemedelskoncentrationer leder till biverkningar och sämre behandlingsutfall. IPO- och emissionsaktuella Aegirbio löser detta genom en ny teknik som möjliggör mätning av mängden läkemedel i patientens blod, vilket ger vårdgivaren möjlighet att optimera doser och behandlingsintervall efter varje individuell patient. Besparingspotentialen för samhällsekonomin är omfattande. 
Aegirbio, grundat i slutet av förra året, samägs av amerikanska Abreos Biosciences och svenska LifeAssays. Bolagets affärsidé är att utveckla och kommersialisera tester och verktyg för att följa dosering av biologiska läkemedel för högre effektivitet, lägre kostnader och mindre risk för svåra biverkningar.
Enligt en rapport från Deloitte väntas var fjärde läkemedel vara biologiskt redan i år samtidigt som det är det snabbast växande segmentet inom läkemedelsindustrin. Aegirbio bedömer att dess tilltänkta marknadsutrymme för individanpassad dosering av denna typ av läkemedel är värd över 600 miljoner USD årligen.
Bolagets fokusområden är neurologi – med ett första projekt kring Biogens biologiska MS-läkemedel Tysabri – samt autoimmuna sjukdomar och cancer.

»Personligen har jag faktiskt inte sett ett så spännande bolag innan! Vi vet att det finns patienter som behöver oss och vi vet att det finns ett stort intresse bland våra kunder, så det är helt upp till oss att lyckas« – Martin Linde, vd Aegirbio

Subjektiva dosförskrivningar

En vanlig orsak till biverkningar av biologiska läkemedel är själva doseringen. Aegirbio stödjer sig på undersökningar som visar att över hälften av alla behandlade patienter doseras felaktigt, vilket beror på att doserna är standardiserade och inte anpassade efter hur läkemedlet tas upp i kroppen hos varje enskild individ. Medan patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, ökar risken för allvarliga biverkningar när läkemedelsnivåerna är för höga.
Ett problem med att bestämma läkemedelsdoser av biologiska preparat är att dessa typer av behandlingar vanligtvis har begränsade akuta biverkningar och att det kan ta flera år innan långtidsbiverkningarna visar sig. Därför används regelmässigt doser som är för höga för majoriteten av patienterna. Idag försöker många läkare på egen hand justera doseringsintervallet för enskilda patienter baserat på subjektiva bedömningar, med suboptimalt utfall.

Två tekniker fogas samman

För att med säkerhet kunna individanpassa dosering av biologiska läkemedel använder sig Aegirbio av Abreos Biosciences veritopmolekyler, vilka kan efterlikna de proteiner som biologiska läkemedel binder till. Med dessa molekyler fastställs koncentrationen av biologiska läkemedel i en patient genom ett enkelt blodprov.
Vid analysen av blodprovet används därefter LifeAssays MagniaReader, en plattform för tester utförda på vårdenheter och i laboratoriemiljö, samt Quantitative Disposable Analyser (QDA) som är en miniatyriserad version av MagniaReader för tester i patientens hem.
LifeAssays testplattformar bygger på att patientens blodprov analyseras med magnetism vilket skiljer sig från konkurrenternas metoder som baseras på optiska analysmetoder.
Genom kombinationen av veritope-plattformen, där halten av ett aktivt biologiskt läkemedel i blod bestäms, och LifeAssays plattform för tester via MagniaReader, kan bolaget därför adressera en större marknad genom att sprida testande utanför det centrala laboratoriet till sjukhus, kliniker och enskilda patienter.
Samtliga bolagets tester kan köras på samma MagniaReader-instrument när de kommer ut i POC-format (ett diagnostiskt test som utförs i vården), samt senare på miniatyrversionen QDA i PON-format (ett diagnostiskt test som kan utföras av patienten själv i hemmet).

Stor uppmärksamhet för Covid-19-potential

Utöver att bidra till förbättrat behandlingsutfall med biologiska läkemedel har Aegirbio också siktet inställt på virusimmunitet. I början på maj fick Abreos Biosciences och därigenom även Aegirbio, stor uppmärksamhet i tidskriften BioWorld för potentialen att utveckla antikroppstester för att fastställa immunitet mot såväl bakterier som SARS-CoV-2, viruset som orsakar Covid-19.
Även dessa tester ska bygga på veritopmolekylernas kapacitet att precist efterlikna de delar av virus och bakterier som kroppens immunsystem binder till och därmed kunna påvisa immunitet i patienterna. För detta ändamål har Abreos Biosciences lämnat in en ansökan till den amerikanska regeringen för att påskynda utvecklingen av ett veritope-baserad test och dess integration i MagniaReader-plattformen.
I artikeln i BioWorld, där tekniken beskrivs som nästa generations antikroppstest, framhålls att utvecklingen kan leda till tester med betydligt bättre prestanda än de som erbjuds på marknaden idag. I MagniaReader blir testerna dessutom både kvantitativa och möjliga att användas på exempelvis en vårdcentral med samma prestanda som i laboratorier.

Initialt fokus på USA

Aegirbios LDTs (Laboratory Developed Test) är avsedda för marknaden i USA där de kommer lanseras under namnet MoNATor. Ett första MoNATor-test för Tysabri lanserades redan under första kvartalet 2020 och blev därmed bolagets första kommersiella produkt.
LDT-produkter erbjuder enligt bolaget en relativt snabb och kostnadseffektiv väg till den amerikanska marknaden, där Aegirbio redan har etablerade kommersiella genvägar via Abreos upparbetade kontakter.
Målsättningen är att därefter föra vidare teknologin till MagniaReader för att kunna genomföra testen direkt på sjukhus, kliniker och i hemmamiljö. Parallellt avser Aegirbio att utveckla ytterligare test på veritope-teknologin, däribland för läkemedlet Herceptin mot bröstcancer.
Eftersom LDTs inte är etablerat inom EU, kommer Aegirbio här istället att erbjuda testerna på POC-marknaden via MagniaReader. Instrumentet ska kunna säljas till sjukhus, kliniker och vårdcentraler. De tester som först tas fram som LDTs i USA kommer att överföras till MagniaReader för lansering på den patientnära marknaden både i Europa och USA.

Emission och börsdebut

Just nu genomför Aegirbio en emission som, under förutsättning att den fulltecknas, kommer att tillföra bolaget cirka 15 Mkr före emissionskostnader. Möjlighet finns även att aktivera en övertilldelningsemission som kan inbringa ytterligare maximalt 19,6 Mkr, i det fall de i uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut.
Parallellt med detta har bolaget ansökt om notering på Nasdaq First North Growth Market. Då detta kräver en förstärkning av rörelsekapitalet, har emissionen således ett dubbelt syfte; att möjliggöra börsnoteringen samt att befästa och accelerera i kommersialiseringfasen av bolagets första produkt MoNATor. Sammantaget möjliggörs därigenom bolagets ambition att växa internationellt med Europa och USA som bas.
Läs även: Aegirbio börsdebuterar via emission (5 juni 2020)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

ERBJUDANDETS STORLEK Erbjudandet omfattar högst 2 000 000 Units
TECKNINGSKURS PER UNIT Teckningskursen är 7,50 SEK per Unit, det vill säga 7,50 SEK per aktie. En unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption. Teckningsoptionerna (TO1) erhålls vederlagsfritt. Courtage utgår ej.
EMISSIONSBELOPP AegirBio tillförs 15 MSEK före avdrag för emissionskostnader vid full teckning i Erbjudandet.
TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO1 En (1) teckningsoption (TO1) ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 26 juni 2020 – 26 mars 2021 till en kurs om 9,00 SEK. Vid fullteckning i Erbjudandet och därefter fullt utnyttjande av teckningsoptioner (TO1) senast under mars 2021 tillförs Bolaget ytterligare cirka 18 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
ÖVERTILLDELNINGSEMISSION Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att tilldela ytterligare 300 000 Units, motsvarande cirka 2,3 MSEK genom en så kallad övertilldelningsemission. Bolaget kan senast under mars månad 2021 dessutom komma att erhålla ytterligare 18 MSEK innan relaterade emissionskostnader i det fall de i Uniten vidhängande teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut, alternativt cirka 20,7 MSEK innan relaterade emissionskostnader i det fall övertilldelning skett och samtliga teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut. Priset per Unit i övertilldelningsemissionen är detsamma som i Erbjudandet, det vill säga 7,50 SEK per Unit. Tilldelning i överteckningsemissionen kommer endast att ske om Erbjudandet blir övertecknat.
VÄRDERING Cirka 50 MSEK före Erbjudandet
TECKNINGSFÖRBINDELSER 5 MSEK motsvarande 33,30 procent av Erbjudandet
GARANTIÅTAGANDEN 10 MSEK motsvarande 66,70 procent av Erbjudandet
TECKNINGSPERIOD 1 juni 2020 – 15 juni 2020
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL Omkring den 16 juni 2020
PRELIMINÄR FÖRSTA HANDELSDAG 26 juni 2020 på Nasdaq First North Growth Market Sweden
MINSTA TECKNING Det lägsta antal Units som kan tecknas är 730 Units, motsvarande  5 475 SEK, men därutöver är det möjligt att teckna valfritt antal Units

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]

[divider]MEDIA[/divider]
Bolagspresentation med VD Martin Linde och Dr Bradley Messmer, VD Abreos Biosciences (22 maj 2020)

YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev