Home Nyheter RhoVacs immunterapi riktas mot enorm patientgrupp

RhoVacs immunterapi riktas mot enorm patientgrupp

RhoVacs immunterapi riktas mot enorm patientgrupp

2 mars, 2020

Prostatacancer är den cancerform som orsakar flest dödsfall bland svenska män och globalt diagnosticeras 1,3 miljoner nya fall varje år. Sjukdomen utvecklas ofta långsamt, men för de som behöver aktiv behandling saknas återfallsförebyggande insatser. Syftet med RhoVacs cancervaccin RV001, som i ett första steg riktas mot prostatacancer, är just att förhindra metastasering och sjukdomsåterfall. Om den pågående fas IIb-studien, som just godkändes av FDA, lyckas bevisa denna tes så kan det på sikt förändra hur metastaserad prostatacancer behandlas globalt.
Behandling vid lokaliserad prostatacancer – då sjukdomen ännu inte har metastaserat – varierar och vid mycket låg risk räcker det i vissa fall med aktiv monitorering, alltså att patienten kommer på regelbundna kontroller, eftersom sjukdomsprogressionen är mycket långsam. Om den lokaliserade cancern däremot är av högre risk ges kurativt syftande kirurgi, s.k. prostatektomi, eller strålbehandling.
För metastaserad prostatacancer, d.v.s. prostatacancer som är spridd utanför prostatakörteln, vilket vanligast sker till lymfkörtlar eller skelett, finns för närvarande inga botande behandlingar. I första hand ges antihormonella läkemedel, men majoriteten av patienterna avlider till följd av sin sjukdom.

RhoVacs läkemedelskandidat förebygger metastaser

Lokaliserad cancer dödar sällan medan metastaser kan ge ett dödligt utfall och står för 90 procent av cancerrelaterade dödsfall, oavsett cancerform. För närvarande finns det ingen terapi för att begränsa tidig metastasbildning efter aktiv behandling av primärtumören vid prostatacancer.
Det är här RhoVacs läkemedelskandidat kommer in i bilden. Det lundabaserade bioteknikbolaget utvecklar nämligen RV001, en antigenbaserad immunterapi som är specifikt avsedd för att eliminera metastaserande cancerceller. Målet är att kunna förbygga sjukdomsåterfall efter att behandling av primärtumören har avslutats.
RV001 stimulerar kroppens eget immunförsvar till att känna igen cancerceller med höga koncentrationer av signalproteinet RhoC som överuttrycks i cancerceller som bildat, eller riskerar att bilda, metastaser. Behandlingen lär immunförsvaret att se dessa celler som främmande, för att därefter attackera och oskadliggöra dem.
RhoVac är först i världen med att rikta en behandling mot just RhoC, ett protein som en – från bolaget fristående – forskargrupp nyligen kunde visa är en viktig och ibland direkt avgörande komponent för utvecklingen av metastaserad och/eller behandlingsresistent cancer.

Fas IIb-studie med RV001

Just nu pågår RhoVacs fullt finansierade kliniska fas IIb-studie med RV001, BRaVac. Studien ska inkludera minst 175 patienter med lokaliserad prostatacancer som genomgått primär behandling av modertumören – antingen kirurgi eller strålbehandling – och som uppvisar stigande värden i biomarkören PSA. Det är en randomiserad, placebokontrollerad och dubbelblindad internationell multicenterstudie, vars primära syfte är att utvärdera hur väl behandling med RV001 kan förhindra eller begränsa utvecklingen av metastaserad cancer.
Studien ska utföras i såväl EU som USA och är sedan tidigare godkänd för start i Danmark, Finland, Tyskland och Belgien. Precis innan helgen kom beskedet att även den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA godkänt BRaVac-studien, som nu kan inledas även i USA. Enligt den kommunicerade tidsplanen ska samtliga patienter vara rekryterade i slutet av Q3 2020, varefter topline-data väntas under H2 2021.

Multipla utfallsmått i fas IIb

Studiens huvudsakliga utfallsmått är tid till att PSA-nivån dubbleras. Man följer också upp behandlingens säkerhetsprofil, initial behandlingseffekt på PSA-nivå, om och när patienten behöver ytterligare behandling, samt s.k. sjukdomsfri överlevnad (disease free survival, DFS) som mäter om och när en modertumör återkommer.
Om man med studieresultaten kan bevisa hypotesen att RV001 är en effektiv preventiv behandling som motverkar metastasering i prostatacancer så kan kandidaten bli det första återfallsförebyggande behandlingsalternativet. Avsikten är att RV001 ska användas efter att primärtumören har behandlats med rådande kurativ standardbehandling, dvs. kirurgi eller strålning.

Målgruppen gigantisk

Enligt det nationella prostatacancerregistret NPCR genomgick drygt 52 procent av de patienter som diagnosticerades med prostatacancer under 2019 en kurativ behandling. Om 10 000 nya fall diagnosticeras varje år, vilket har varit fallet i Sverige de senaste åren, motsvarar detta 5200 patienter som kunde lämpa sig för behandling med RV001 enligt utformningen av fas IIb-studien. Detta bara i Sverige.
Idag får omkring en tredjedel av de patienter som erhåller kirurgi eller strålbehandling återfall i form av stigande PSA. I vårt räkneexempel motsvarar det 1733 svenska män per år. Enligt GLOBOCANWHOs internationella cancerdatabas – diagnostiserades 1 276 106 nya fall av prostatacancer globalt under 2018.

Goda utsikter för RhoVac

Om RhoVac lyckas bekräfta hypotesen att RV001 kan minska återfallsrisken, vilket kunde öka den förväntade överlevnaden för prostatacancerpatienter, kan behandlingen medföra stora hälsovinster i form av både levnadsår och livskvalitet. För att inte tala om betydelsen för den individuella patienten.
En behandling som uppvisar denna unika behandlingsprofil har följaktligen en enorm marknadspotential. Om man därtill adderar det faktum att proteinet RhoC, som RV001 riktas mot, inte är specifikt för prostatacancer utan återfinns i de flesta solida tumörer, så ökar potentialen ytterligare. I detta sammanhang är det värt att notera att den globala marknaden för immunonkologiska terapier växer starkt och förväntas uppnå ett värde omkring 130 miljarder USD år 2024.
Sammantaget, förutsatt positiva fas IIb-data, bådar detta gott för RhoVac.
I ett första skede siktar bolaget dock på utlicensiering av RV001 inom prostatacancer efter fas IIb-data som kommer under nästa år, ett projekt som klassats som en potentiell Game Changer för framtida cancerbehandling av EU-kommissionen.
 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev