Home Nyheter Förvärvsklimatet inom life science 2020 efter rekordåret 2019

Förvärvsklimatet inom life science 2020 efter rekordåret 2019

Förvärvsklimatet inom life science 2020 efter rekordåret 2019

4 mars, 2020

2019 blev ett toppår när det gäller storleken på företagsaffärer inom läkemedelssektorn. Årets tio största affärer värderades tillsammans till 245 miljarder USD, en ökning från 2018 med hela 129 miljarder. Även när det gäller partneravtal var aktiviteten hög under förra året, de tio största partneravtalen värderades till sammanlagt 49 miljarder USD. Kommer aktiviteten att fortsätta och hur ser förutsättningarna ut under 2020?
Efter ett rekordartat 2019, har vi under innevarande år redan kunnat notera ett antal affärer. Nurix har träffat avtal med Sanofi värt 2,6 miljarder USD om en teknologiplattform för nya substanser. Astex Pharmaceuticals och Taiho Pharmaceuticals har gjort en affär på 2,56 miljarder USD med MSD för cancerterapier. Thermo Fisher Scientific lade i början av mars ett bud på diagnostikbolaget Qiagen värt 11,6 miljarder USD. Frågan är om affärsklimatet inbjuder till fler affärer under året.

BioStocks samarbetspartner MSC har sammanställt 2019 års stora affärer och i analysen lyft fram några av förutsättningarna för 2020 och framåt.

Goda förutsättningar 2019

God tillgång till riskkapital, avtagande försäljningstillväxt hos big pharma, förändrade offentliga marknader i USA och Europa och en ambition att utöka och fördjupa ett terapiområde som man redan verkar inom. Det är fyra faktorer bakom utvecklingen som den internationella konsult- och revisionsbyrån EY lyfter fram. I deras årliga rapport EY M&A Firepower Report, sammanfattar även de föregående års affärer inom life science och diskuterar vilka drivkrafter som skapar aktiviteten under det kommande året.

Storaffärer satte tonen

M&A-aktiviteterna i läkemedelssektorn 2019 rivstartade i januari med Bristol-Myers Squibbs bud på Celgene värt cirka 74 miljarder USD, den näst största affären i läkemedelsbranschens historia.
Detta följdes i februari av GE Healthcare som meddelade att de avyttrade sin biopharma-division till Danaher för 21,4 miljarder USD
I juni annonserade sedan AbbVie sitt bud på Allergan motsvarande 63 miljarder USD, även det en affär som platsar på topp tio-listan över de största bolagsaffärerna i sektorn.
Utöver det meddelade Pfizer att de skall knoppa av sin division Upjohn och bilda ett nytt bolag, Viatris, tillsamman med Mylan. Bolaget kommer uppskattningsvis ha ett marknadsvärde på cirka 25 miljarder USD och affären kommer att slutföras under 2020.

Toppår även för partneraffärer 

De stora förvärven fick de flesta rubrikerna under 2019, men aktivitetsnivån var hög även när det gällde andra avtal och samarbeten. De tio största partneraffärerna uppgick till mellan 2 och 14 miljarder USD. Det sammanlagda värdet på topp tio-listan uppgick till 49 miljarder USD.
Den största affären under året genomfördes av Amgen som skrev licensavtal med Celgene avseende Otezla, ett avtal värt 13,4 miljarder USD. Otezla används för behandling mot inflammatoriska sjukdomar som psoriasis och psoriasisartrit.

Även svensk-brittiska AstraZeneca träffade ett högt värderat licensavtal med Japans näst största läkemedelsbolag Daichii-Sankyo, om att utveckla trastuzumab deruxtecan för behandling av bröstcancer. Avtalet är värt 6,9 miljarder USD.

Förutsättningar framöver

Vi kan konstatera att 2019 bjöd på rekordstora affärer och avtal, frågan är villkoren är lika gynnsamma för 2020. Enligt EY är tillgången på kapital fortfarande god. Bolagen i storleksordning strax under big pharma var inte lika aktiva under 2019 trots att även de hade god tillgång på kapital och motiveras av samma drivkrafter som de allra största bolagen.
De strukturella motiven att fortsätta investera kvarstår för big pharma. De behöver bredda och fördjupa sina portföljer inom terapiområden där de redan har en marknadsandel. De behöver även förnya sina processer, exempelvis genom digitalisering, vilket också kommer att driva investeringar i sektorn.
MSC pekar i sin analys på att förändrade regulatoriska förutsättningar har stor betydelse för läkemedelsbranschen, nya områden växer fram, både nya terapiområden och geografiska regioner.

Omorganisation och nytt ledarskap inom FDA

Det amerikanska läkemedelsverket, FDA, ska byta chef och har även aviserat en del omorganiseringar. Den tidigare FDA-chefen Scott Gottlieb har nämnt att man håller på att bilda en ny avdelning på den amerikanska myndigheten. Avdelningen skall arbeta mer strukturerat kring utvärderingen av nya läkemedel, exempelvis utvärdering av biomarkörer, standarder kring individualiserade behandlingar och hur man skall hantera olika digitaliserade processer inom läkemedelsutvecklingen.
Tydligare regler och riktlinjer inom dessa områden, kan stimulera affärsklimatet.

Cell- och genterapier vinner mark

Cancerbehandlingar har länge varit det hetaste området att driva M&A och partneraffärer. Nu vinner dock cell- och genterapier mark, under 2019 lanserades fyra sådana läkemedel som tillsammans genererade 2 miljarder USD i intäkter. Området håller på att etablera sig och kan bli nästa stora värdedrivare när det gäller förvärv. Läs mer om bolagsaffärer inom cell- och genterapiområdet här.

Utvecklingen av läkemedelspriserna

Debatten har pågått länge i USA om de stigande läkemedelspriserna. Stundtals har tonläget varit högt, men faktum är att några större politiska reformer ännu inte skett. Troligtvis kommer inga genomgripande förändringar heller att göras före presidentvalet i november i år. På lite längre sikt kan det dock finnas en större politisk vilja att göra något åt den höga prisnivån.
För läkemedelssektorn kommer lägre priser att innebära lägre värderingar av tänkbara uppköpskandidater men det kommer också innebära lägre kassaflöden från objekten. Frågan är vilken nivå i relationen mellan värdering och kassaflöde som kommer att etableras på marknaden. Sjunker kassaflödet mer i förhållande till värderingarna, kommer antalet affärer att minska, men det blir fler affärer om priset på kassaflödena går ner.

Marknaden för biosimilarer växer snabbt

Under 2020-talet kommer ett flertal patent att förfalla på biologiska läkemedel och biosimilarer kan göra entré på marknaden. Givet att biosimilarerna håller samma kvalitet och säkerhet men säljs till lägre priser, är det naturliga antagandet att de nya läkemedlen kommer att ta marknadsandelar av de gamla – vilket i sin tur gör bolag som utvecklar biosimilarer till intressanta uppköpskandidater och partners. Men det kan också gå som i Nederländerna, där AbbVie kraftigt sänkte priserna på originalläkemedlet Humira och konkurrerade ut biosimilarerna.
Kinesiska bolag kommer att fortsätta att öka sin närvaro i sektorn, delvis drivet av en reformerad godkännandeprocess som gör det möjligt för inhemska bolag att konkurrera med biosimiliarer mot multinationella bolag.
Även Latinamerika nämns av MSC som en region med goda förutsättningar för tillväxt inom biosimilarer, även om storleken på affärerna där väntas bli mindre än i Nordamerika eller Europa.

Potentialen för 2020

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det råder god tillgång på riskvilligt kapital om man skall tro EYs rapport. Trenden att stora bolag vill fokusera på särskilda terapiområden håller i sig. Digitaliseringen driver fram nya processer och nya bolag. MSC pekar på att cell- och genterapier väntas driva värdet under 2020-talet, liksom marknaden för biosimilarer. Kina kommer att spela en allt större roll på marknaden för biosimilarer och för denna marknad ser man också en potential i Latinamerika.
Även om Norden inte har lyfts fram som en specifik region i någon av de ovanstående rapporterna, uppfyller de nordiska bolagen ändå många av kriterierna för att vara intressanta måltavlor för partnerskap och uppköp. Kan man bibehålla den gynnsamma miljön kan det bädda för affärer även i vår region under 2020 och framåt.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev