Home Nyheter Alligator Bioscience håller tempot uppe

Alligator Bioscience håller tempot uppe

Alligator Bioscience håller tempot uppe

14 februari, 2020

Efter publiceringen av 2019 års resultat, kan marknaden konstatera att bioteknikbolaget Alligator Bioscience har kassa nog att driva utvecklingsarbetet framåt i planerad takt. I år kommer Alligator att ha fyra läkemedelskandidater i klinisk fas, varav man avser utveckla tre i egen regi. Därutöver finns ytterligare projekt som står färdigt för fas I samt än fler som befinner sig i preklinik. 2020 väntas således bli ytterligare ett händelserikt år för Alligator.
Alligator Bioscience utvecklar antikroppsbaserade cancerläkemedel och har specialiserat sig på tumörinriktade immunterapier.
Bolaget har fyra projekt i klinisk fas och har i dagsläget ambitionen att driva tre dem – mitazalimab, ATOR-1015 och ATOR-1017 – vidare i egen regi. Man äger även en andel i AC101 som är utlicensierat till koreanska AbClon som i sin tur driver utvecklingsarbetet i samarbete med kinesiska Henlius.
Dessutom har Alligator ett samägt projekt med amerikanska Aptevo, ALG.APV-527, som är färdigutvecklat för fas I, men där man i dagsläget letar efter en lämplig partner för att ta nästa steg.
Utöver de kliniska projekten utvecklar Alligator även ATOR-1144 i preklinisk fas samt bedriver vidare utvecklingsarbete via antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD, optimeringsteknologin FIND och RUBY, som är bolagets bispecifika teknologi.

Kassan räcker och kostnaderna planar ut

Alligators breda utvecklingsarbete ställer krav på den finansiella uthålligheten. Bolagets finansiella tillgångar, d.v.s. likvida medel och värdepappersinnehav, uppgick vid årsskiftet till 250 Mkr Förlusten för fjärde kvartalet uppgick till cirka 60 Mkr och för helåret cirka 210 Mkr.
Under rapportpresentationen visade Alligator att kostnaderna har ökat under de två senaste åren främst drivet av utvecklingsarbetet i ATOR-1015 och ATOR-1017, samt investeringar i den kliniska organisationen. Bolaget förväntar sig dock att kostnaderna framöver planar ut på nuvarande nivå.
Sammantaget innebär den finansiella utvecklingen att tillgångarna kommer att räcka för att driva bolaget i den takt man vill fram till andra hälften av första kvartalet nästa år, alltså drygt ett år från dagens datum.
Situationen kan förändras om bolagets aktiva arbete med att hitta lämpliga partners eller licensaffärer skulle resultera i konkreta avtal med tillhörande intäkter.

Ny COO, finanschef på gång

Under senhösten rekryterades Malin Carlsson till rollen som Chief Operating Officer (COO) och inledde sedan arbetet vid årsskiftet. Närmast kom hon från en position som VP Head of Translational Medicine på Ferring Pharmaceuticals i Köpenhamn. Malin Carlsson kommer att ansvara för bolagets kliniska projekt, med tonvikt på mitazalimab och ATOR-1015, och kommer med sin mångåriga erfarenhet av seniora roller inom läkemedelsbranschen att stärka den kliniska kapaciteten hos Alligator.
CFO sedan börsnoteringen 2016, Per-Olof Schrewelius, lämnar Alligator den 15 mars för nya uppdrag utanför bolaget och processen för att hitta en ersättare har inletts.

Aktieägarlistan har ändrats

Johnson & Johnson, moderbolaget till Janssen Biotech som återlämnade mitazalimab-licensen till Alligator i oktober, har under hösten minskat sitt innehav från 8,1 procent i somras till 3,8 procent vid årsskiftet. En tänkbar utveckling är att J&J kommer att avyttra även den resterande delen.
En ny ägare, som använder ett BNY Mellon-konto, har kommit in på listan över de tio största aktieägarna med en andel på 2,8 procent. Bolagets största ägare vars aktier ligger hos Banque Internationale à Luxembourg utökade sitt ägande till 20,6 procent under det sista kvartalet.

Från ett till fyra projekt i klinisk fas

Intresset för Alligator-aktien är givetvis beroende av förväntningarna på läkemedelskandidaternas utveckling. I bokslutskommunikéns vd-ord påpekar Per Norlén att 2019 var året då Alligator gick från ett projekt i klinisk fas till fyra, vilket förebådar ökat intresse och nyhetsflöde framöver.
Mitazalimab
Efter förra årets framgångsrika fas-I studie med mitazalimab, tidigare ADC-1013, beslutade Alligator att gå vidare mot fas II i egen regi. En viktig anledning var att inte tappa tempo i utvecklingsarbetet och bolaget planerar att inleda en kombinationsstudie under senare delen av 2020.
Om tidsplanen håller kan Alligator presentera fas II-data under 2022, med sikte på marknadslansering 2026.
ATOR-1015
Alligator utvecklar ATOR-1015 som ett alternativ som ger upphov till mindre biverkningar än existerande CTLA-4-läkemedel. Resultaten från den pågående fas I-studien kommer enligt bolagets prognoser att presenteras under fjärde kvartalet 2020, varefter man avser att ansöka om en fas II-kombinationsstudie. Under året kommer Alligator även att inleda en fas Ib-studie med ATOR-1015 i malignt melanom.
Enligt Alligators tidsplan hoppas man kunna presentera data från fas II-studien under 2022.
ATOR-1017
I december 2019 doserades den första patienten i fas I-studien med ATOR-1017. Alligator har inte uppgivit någon mer specifik tidsplan mer än att doseskaleringen kommer att pågå under 2020 med kandidaten.
ALG.APV-527
För ALG.APV-527 är det prekliniska arbetet gjort och kandidaten är färdig för fas I. Alligator har tillfälligt bromsat utvecklingen för att hitta en partner som kan ta projektet vidare.
AC101/HLX22
Det kinesiska läkemedelsbolaget Henlius har inlett fas I med AC101/HLX22 som således är Alligators fjärde kandidat i klinisk fas. Alligator äger en andel i projektet och bär inga kostnader för utvecklingsarbetet. Dock har man rätt att erhålla framtida avkastning från projektet.

BioStocks kommentar

Efter att ha kunnat konstatera att kassan kommer att räcka för drygt ett år till, har marknadens uppmärksamhet riktats mot de längst framskridna projekten, mitazalimab och ATOR-1015.
Under vintern har aktien nått sina lägsta nivåer sedan noteringen för drygt tre år sedan. Kursutvecklingen speglar dels marknadens besvikelse över det avslutade samarbetet kring ADC-1013 (mitazalimab), dels förväntningar om ett nyhetsfattigt första halvår 2020 i kombination med vetskapen om att J&J sannolikt skall sälja sin resterande aktiepost.
Huruvida Alligators medverkan på olika partneringkonferenser under våren kommer att ge några konkreta resultat eller väcka spekulationer om samarbetsavtal är givetvis svårt att sia om, men bolaget har tidigare uttalat förhoppningar om att kunna presentera ett partneravtal under 2020. Ledningens tidigare erfarenhet av att förhandla sig hela vägen in i mål är ett plus i sammanhanget. Därtill kommer höstens fas I-data med ATOR-1015 att vara en betydelsefull händelse för bolaget.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev