Home Nyheter Alligator kommenterar det avslutade avtalet med Janssen

Alligator kommenterar det avslutade avtalet med Janssen

Alligator kommenterar det avslutade avtalet med Janssen

7 augusti, 2019

Den 31 juli meddelade Alligator Bioscience att samarbetsavtalet med Janssen Biotech rörande läkemedelskandidaten ADC-1013 inom spridd cancer har avslutats, trots att fas I-resultaten som presenterades så sent som i juni såg mycket uppmuntrande ut. Mot bakgrund av detta blev nyheten en kalldusch och bolagets aktie har till dags dato handlats ned cirka 38 procent. Alligators VD Per Norlén är dock optimistisk om framtiden och den vidare utvecklingen för substansen. Läs Biostocks intervju nedan.
Samarbetsavtalet mellan Janssen Biotech och Alligator Bioscience som tecknades 2015 var onekligen en fjäder i hatten för Alligator. Licensavtalet hade ett potentiellt värde om cirka 6 miljarder kronor (695 MUSD) samt royalties baserade på en eventuell global nettoförsäljning. Med detta var avtalet inte bara historiskt ur ett svenskt branschperspektiv – det kunde samtidigt mäta sig med flera av de större internationella affärerna det året.

Uppmuntrande fas I-resultat

I början av sommaren presenterade läkemedelsjätten J&J:s dotterbolag Janssen klinisk fas I-data vid ASCO Annual Meeting (American Society of Clinical Oncology) i Chicago. Dessa visade efter 95 rekryterade patienter att doser upp till 1200 μg/kg intravenöst utan förmedicinering, och upp till 2000 μg/kg med förmedicinering, visade sig vara säkra och tolerabla. Resultaten gav även indikationer på klinisk aktivitet. Därtill uppvisade en njurcancerpatient partiell respons och tio patienter förblev stabila i sin sjukdomsutveckling under minst sex månader.
För att reda ut hur Alligator Bioscience nu väljer att gå vidare kontaktade Biostock bolagets vd Per Norlén för en kommentar.

»Vi har en fortsatt mycket stark tilltro till substansen och har redan inlett ett arbete för att förbereda  den fortsatta kliniska utvecklingen. Med de data vi redan har vid handen ser vi att vi har ett gynnsamt läge att snabbt komma vidare. Vi ser stora möjligheter att kombinera ADC-1013 med andra immunterapier, te.x. med cancervaccin eller checkpoint-hämmare, där det i båda fallen finns starkt teoretiskt stöd och lovande interna prekliniska kombinationsdata« — Per Norlén, vd Alligator Bioscience

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Nyheten om att Janssen valt att avsluta samarbetet och återlämna alla rättigheter rörande ADC-1013, er läkemedelskandidat som utlicensierades hösten 2015, slog ned lite som en bomb. Vilken förklaring har ni fått till varför man har valt att avsluta projektet?
– Janssen har en omfattande portfölj av läkemedelskandidater och har gjort en strategisk prioritering bland dessa.
Så sent som vid ASCO-konferensen i början av sommaren presenterade Janssen data från en fas I-studie som bland annat visade att ADC-1013 tolererades väl av patienterna, dessutom i betydligt högre doser än vad som varit fallet för konkurrerande molekyler i samma läkemedelsklass. Trots detta återfår ni nu kandidaten – hade Janssen högre förväntningar på klinisk effekt?
– Det är Janssen bäst lämpade att svara på, men som vi förstått det var de nöjda med resultaten från fas I-studien. Där visades att ADC-1013 kan ges i högre doser än några av konkurrenterna, utan att riskera svåra biverkningar. Det fanns även initiala tecken på klinisk effekt, med en patient som svarade med tillbakabildning av tumörer, och 10 patienter som stabiliserades i sin sjukdom. ADC-1013 utvecklas dock inte i första hand som enskild behandling utan för att kombineras med andra cancerbehandlingar. Janssen har i detta sammanhang beslutat att prioritera andra kombinationer.
Hur ser ni själva på potentialen för ADC-1013 och hur ser planen ut för dess fortsatta kliniska utveckling?
– Vi har en fortsatt mycket stark tilltro till substansen och har redan inlett ett arbete för att förbereda  den fortsatta kliniska utvecklingen. Med de data vi redan har vid handen ser vi att vi har ett gynnsamt läge att snabbt komma vidare. Vi ser stora möjligheter att kombinera ADC-1013 med andra immunterapier, te.x. med cancervaccin eller checkpoint-hämmare, där det i båda fallen finns starkt teoretiskt stöd och lovande interna prekliniska kombinationsdata.
– Dessutom har en liknande CD40-antikropp i klinisk utveckling nyligen visat starka effekter vid bukspottskörtelcancer, vilket gör området hetare än någonsin
Avtalet med Janssen var värt upp till 695 MUSD inklusive olika milstolpesbetalningar och har så här långt genererat runt 500 MSEK till Alligator sedan det skrevs. Vad innebär det här bakslaget för bolagets finansiella situation på kort respektive lång sikt?
– Avtalet har varit enormt givande för Alligators del. Förutom en upfront-betalning på 35 miljoner USD, har Janssen investerat 15 miljoner USD i Alligator, och så har vi erhållit ytterligare 11 miljoner USD i milstolpsbetalningar. Detta har gjort det möjligt för oss att satsa kraftfullt framåt så att vi idag har en stark och nyskapande portfölj med bland annat ATOR-1015 i klinisk fas-I, och ATOR-1017 som inleder fas-I under hösten. Dessutom har Janssen under de senaste fyra åren genererat stora värden för ADC-1013, både avseende CMC, preklinik och klinik, vilket gör att projektet har en väldigt stark bas att utgå från.
– Vi hade inte räknat med några intäkter från Janssen-samarbetet under 2019 och en mindre summa för 2020, så på kort sikt har detta inga finansiella konsekvenser. Beroende på hur vi prioriterar i vår pipeline kan kostnaderna komma att öka något med tiden, särskilt när vi inleder nästa studie med ADC-1013. I det längre perspektivet vill vi därför gärna se en ny, stark partner på plats för ADC-1013, och även för något av våra andra projekt.

»Den första känslan av besvikelse har för de flesta snabbt lagt sig till förmån för den positiva känslan att vi nu har full kontroll över ADC-1013 och kan driva det vidare i den riktning vi själva bestämmer.« — Per Norlén

I er senaste delårsrapport angavs kassan till runt 350 MSEK, inräknat värdepapperstillgångar. Tar ni själva över den fortsatta kliniska utvecklingen av ADC-1013 så ökar även bolagets burn rate – kan det bli aktuellt med en kapitalresning för att säkra finansieringen framgent?
– Vi diskuterar kontinuerligt med styrelsen kring det långsiktiga kapitalbehovet och olika finansieringsverktyg. Vår primära finansieringsalternativ är partnerskap. Vi har ju förutom ADC-1013 även ett antal tidiga projekt tillgängliga för licensiering.
Ni har ju en relativt bred pipeline inom immunonkologi med svenska mått mätt, ser ni det som ett tänkbart alternativ att dra ner på takten i något av era övriga projekt för att allokera resurser till ADC-1013?
– Det är för tidigt att säga, vi genomför för närvarande en total genomlysning av vår projektportfölj och får återkomma med information.
Hur ser ni på möjligheterna att attrahera en ny samarbetspartner till projektet nu, med den aktuella historiken med Janssens avhopp å ena sidan och den mängd ytterligare kliniska. data ni nu har tillgång till å andra sidan?
– Vi ser stora möjligheter till detta, givet de positiva kliniska data som genererats och den kompetens vi själva besitter kring substansen.
När avtalet med Janssen skrevs 2015 var det historiskt ur ett svenskt biotech-perspektiv och innebar en väldigt stark validering av Alligator Biosciences forskning, samtidigt som det förstås gav er en enormt viktig finansiell trygghet . Hur är stämningen i bolaget nu?
– Den första känslan av besvikelse har för de flesta snabbt lagt sig till förmån för den positiva känslan att vi nu har full kontroll över ADC-1013 och kan driva det vidare i den riktning vi själva bestämmer.
Avslutningsvis, vad händer just nu och härnäst i praktiken och vad kommer ni att främst fokusera på under hösten och återstoden av 2019?
– Vi kommer att avsluta samarbetet formellt, med allt vad det innebär, så att vi så snart vi är färdiga med genomlysningen av vår portfölj och den kliniska utvecklingsplanen för ADC-1013 kan driva projektet vidare på bästa sätt. Inget av detta kommer att påverka den pågående kliniska studien av vår bispecifika läkemedelskandidat ATOR-1015, som under hösten beräknas nå kliniskt intressanta dosnivåer. Vi räknar även med att inleda rekryteringen till den kliniska fas I-studien av ATOR-1017 under hösten.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev