Home Nyheter Ökad takt i patientrekrytering är fokus för WntResearch

Ökad takt i patientrekrytering är fokus för WntResearch

Ultimovacs sees first patient enrolled in DOVACC trial

Ökad takt i patientrekrytering är fokus för WntResearch

3 januari, 2020

Trots att det är metastaserna som i nästan alla fall dödar cancerpatienter, saknas fortfarande en specifik behandling för att motverka denna allvarliga spridning. WntResearch siktar på att ändra på detta genom sin läkemedelskandidat Foxy-5. Under 2019 råkade bolaget ut för något tämligen vanligt i biotechindustrin, nämligen förseningar i kliniska prövningar som ligger utanför bolagets kontroll. Nu ser man dock framåt efter justeringar av både logistik och patienthantering i fas II-studien för tjocktarmscancerpatienter som ska bevisa kandidatens behandlingseffekt.
Svenska WntResearch utvecklar en helt ny typ av läkemedel som hämmar tumörcellers förmåga att sprida sig och bilda nya tumörer. Givet att endast drygt 10 procent av dessa patienter tillfrisknar om cancern hunnit sprida sig är det medicinska behovet av en fungerande behandling omfattande.

Migrerande maligna cancerceller

Vanligen befinner sig celler på en specifik plats i kroppen och flyttar sig inte därifrån. Dock kan maligna celler från solida tumörer migrera och etablera sig i andra organ, dela sig och förvandlas till metastaser. Cancerbehandlingar är mest framgångsrika när tumören är begränsad till en enda plats och kan opereras bort, i senare stadier av sjukdomen har dock cancern i många fall hunnit sprida sig före operation.
Det främsta dilemmat i dessa situationer är att läkare måste konstatera att metastaser har etablerats innan en behandling kan sättas in. Trots det omfattande medicinska behovet saknas alltjämt en specifik behandling mot bildning av metastaser. Istället måste man behandla metastaser som den ursprungliga tumören, d.v.s. cellgifter, strålning och kirurgi. Biverkningarna är svåra och behandlingsutfallet ofta nedslående.

Foxy-5 skall bli ett nytt behandlingsparadigm

WntResearchs läkemedelskandidat Foxy-5 är en peptid som härmar det kroppsegna proteinet WNT5A vilket finns naturligt i många olika celler och bidrar till regleringen av olika cellulära processer. Det har visat sig att det finns ett samband mellan tumörcellers utryck av WNT5A och dessa cellers rörlighet.  Cancerceller med högre nivåer av WNT5A är mindre rörliga och lossnar inte lika lätt från vävnaden. Detta betyder att tillförsel av WNT5A – t.ex. i form av Foxy-5 – kan minska uppkomsten av metastaser i flera cancerformer. Tidigare forskning visar också att det finns ett samband mellan mängden WNT5A i cancerceller och risken att dö av sin bröst-, kolon- och prostatacancer. I prekliniska studier har Foxy-5 visat goda resultat med så mycket som 80 procents minskning av metastasbildningen.

Första patienten inkluderad i fas II-studien

2019 inleddes med positiva nyheter då bolaget i februari erhöll godkännande att inleda sin kliniska fas II-studie i Spanien i patienter med tjocktarmscancer. Två månader senare inkluderade INCLIVA Medical Research Institute i Valencia den första patienten i studien. Man erhöll också godkännande i Nederländerna.
Parallellt med detta publicerade den vetenskapliga tidskriften Anticancer Research en artikel om Foxy-5 där det beskrevs hur behandling med Foxy-5 minskar antalet cancerstamceller i prekliniska försök med tumörer som härrör ifrån två humana koloncancer-cellinjer. Att WntResearch kunnat påvisa att Foxy-5 kan minska antalet cancer stamceller, visar enligt bolaget att kandidaten är ett viktigt komplement till behandling med kemoterapi, eftersom cancerstamceller inte är känsliga för kemoterapi.

Stärkt patentportfölj

Samma månad lämnade bolaget in en patentansökan gällande Foxy-5s egenskap att minska cancercellers förmåga att skydda sig från kroppens eget immunförsvar. Mot denna bakgrund ser WntReserch en hög potential i användningen av Foxy-5 i kombination med det snabbväxande terapiområdet checkpointhämmare.  Foxy-5 har till skillnad från checkpointhämmare visat sig orsaka få biverkningar och en samtidig behandling med Foxy-5 skulle kunna möjliggöra en lägre dos av checkpoint-hämmare för samma effekt.

Framsteg med Box-5

I september lämnade bolaget in information från två prekliniska studier till patentmyndigheterna som stöd för bolagets patentansökan för läkemedelskandidaten Box-5 mot psoriasis.
Kandidaten riktas även mot malignt melanom och i januari publicerade Molecular Oncology en artikel som beskriver att när den ges tillsammans med en antikropp riktad mot interleukin‑6 (IL6) signalering, ökar känsligheten för BRAF‑hämmare i melanomceller.
Effekten av BRAAF-hämmare är väldigt god men nyttan är dock begränsad eftersom patienterna med tiden utvecklar resistans, d.v.s. läkemedlet har minskad eller ingen effekt. Denna nya studie visar att en kombinationsbehandling med Box-5 och en Interleukin-6 antikropp effektivt bryter resistensen mot BRAF-hämmare. Den årliga försäljningen av BRAF-hämmare uppgår till flera miljarder och resistensutveckling är en begränsande faktor för dess användning. Möjligheten att med Box-5 kunna bryta denna resistensutveckling bör ha ett stort utvecklingsvärde.

Övertecknad emission

I slutet av april tillfördes WntResearch cirka 25,4 Mkr före emissionskostnader i en företrädesemission. Emissionen, som tecknades till cirka 118 procent, syftade att finansiera bolagets fas II-studie och verksamhet fram till dess att en första indikation på Foxy-5s behandlingseffekt i patienter kan visas.

Den kliniska studien utökades

Fyra månader efter den lyckade emissionen beslutade WntResearch att öka antalet centra i Spanien samt välja Ungern som extra land för den kliniska studien i syfte att ytterligare öka takten. Man konstaterade då att rekryteringen av patienter hade utvecklats väl på flertalet viktiga kliniska centra i Spanien och att rekryteringstakten för dessa centra överstigit de uppsatta målen. Dock levde vissa centra inte upp till bolagets mål och samarbetet med dessa kliniker avslutades.
Man engagerade Optimapharm ett kontraktforskningsbolag med speciellt fokus på östra och centrala Europa, för att driva studien i Ungern. Huvudansvaret för studiens genomförande står alltjämt SMS Oncology för.

Jakten på potentiella partners inledd

För dryga tre månader sedan inledde WntResearch ett samarbete med Sage-group för att accelerera arbetet med att identifiera och engagera potentiella partners inför resultat från den pågående fas II-studien med Foxy-5. Sage har sedan mitten av 1990-talet medverkat i över 125 licens- och partneringavtal, med avtalsvärden upp till 150 miljoner USD.

»Vi är mycket glada över att arbeta med WntResearch, som enligt vår uppfattning är ledande inom området anti-metastatisk terapi. Foxy-5 har hittills presterat bra i alla kliniska studier och vi tror den har en enorm potential att lyckas med klinisk kontroll av cancer. Foxy-5 kommer förväntas ha ett starkt intresse från vårt stora nätverk på marknaden för onkologiterapi. Vi ser fram emot att samarbeta med WntResearch för att identifiera strategiska affärspartners för Foxy-5.« – Bill Mason, Leading Partner för Europa, the Sage-group.

Förseningar komplicerar utvecklingen

Den 17 december kom nyheten att WntResearch lämnat in en förnyad ansökan till den ungerska myndigheten vilket medförde att studiestarten i Ungern försenas två månader. Samtliga avtal med ungerska kliniker kommer dock enligt bolaget att vara klara inom kort och man avser att påbörja aktiveringen av klinikerna direkt när godkännande erhållits. Nyheten togs inte emot väl av marknaden som till dags dato har handlat ned kursen cirka 17 procent.
Därtill har rekryteringstakten av patienter i Spanien varit lägre än förväntat. Den 17 december var 23 patienter inkluderade i fas II-studien. Åtgärder har tagits för att öka takten i landet.
Sammantaget innebär detta att antalet inkluderade patienter för interimsutvärdering troligen inte kommer att uppnås vid slutet av Q2 2020. Av de sju nya kliniker som godkänts har sex aktiverats; totalt är elva kliniker nu aktiva med att identifiera patienter för studien. Det tar cirka tre månader från att en klinik aktiverats till det att den första patienten är inkluderad.

Patienter otillgängliga under julen

Nyligen höll WntResearch ett möte med majoriteten av ledarna från de kliniker som kontrakterats i Spanien. Genomgången av aktiviteterna på klinikerna visar att ett av skälen till att åtgärderna för att öka rekryteringstakten ännu inte visat effekt är patienternas tillgänglighet under juluppehållet, något som alltså ligger utanför bolagets kontroll. Dr. Ramon Salazar som är huvudprövare för studien, betonade även för prövningsledarna betydelsen av att framöver kunna addera Foxy-5 till behandlingsalternativen för cancerdrabbade patienter.

BioStock kommenterar

När WntResearch kan gasa på fullt i sin fas II-studie återstår att se. De oönskade förseningar som har uppstått ser ut att försena projektet med cirka 2–3 månader, vilket i kliniska studier varken är ovanligt eller en jämförelsevis lång period. När takten i patentrekryteringen kan öka, och under förutsättningar att bolaget inte tvingas göra protokolljusteringar i studien som man gjorde i Spanien i år, bör vi även se ett ökat intresse för bolagets verksamhet från marknaden.

Peter Morsing, vd WntResearch

BioStock ser också fram emot att följa hur samarbetet med Sage fortlöper och även om partnerskapsförhandlingar tenderar att ta lång tid, brukar större bolag generellt kräva att motparten kan presentera lovande fas II-data. Därmed är ett eventuellt avtal direkt avhängigt en ökad takt i patientrekryteringen.
Att WntResearch har ökat antalet kliniker och länder för studiens genomförande, får ses som ett tecken på att ledningen med vd Peter Morsing i spetsen, tar denna aspekt på största allvar och gör allt man kan för att inte fler förseningar skall uppstå. Ytterligare styrkebesked är att bolaget har skickat ut ett varningsbrev till de kliniker som inte har rekryterat patienter ännu, och om man inte ser en förändring så överväger bolaget att stänga ner dessa. BioStock kommer att följa den vidare utvecklingen med intresse.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev