Home Nyheter Sprayinhalatorer en stor klimatbov enligt ny studie

Sprayinhalatorer en stor klimatbov enligt ny studie

Sprayinhalatorer en stor klimatbov enligt ny studie

17 december, 2019

Sprayinhalatorer är en stor klimatbov jämfört med torrpulverinhalatorer, dessutom skulle många patienter byta till ett miljövänligare alternativ om den medicinska effekten var likvärdig, detta visar resultaten från två vetenskapliga studier. Svenska Iconovo, vars torrpulverinhalatorer inte innehåller flytande gasdrivmedel, är ett bra exempel på hur medicinsk effekt kan uppnås, utan några större miljöpåverkande avtryck.
Fördelarna med att administrera läkemedel genom inhalation är många. Exempelvis kommer läkemedlet direkt till det aktuella organet och ger därmed färre systemiska biverkningar, dessutom har inhalerade läkemedel en mycket snabb effekt. Dessutom bryts biomolekyler ned i mage-tarm och förstörs, men med inhalation kan läkemedel levereras via lungan utan att förstöras.

En mer miljövänlig sprayinhalator ska nå marknaden 2025

Ett bolag som har valt att satsa på sprayinhalation, är den italienska läkemedelsjätten Chiesi Farmaceutici. Den 4 december kungjordes en investering om 350 miljoner euro för att utveckla en ny sprayinhalator som, tack vare en ny drivgas kallad HFA 152a, skall göra att koldioxidavtrycket hamnar i nivå med pulverinhalatorer. Målgruppen är astmatiker och patienter som lider av kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Ett kommersiellt avtal har tecknats med drivgasleverantören Koura och inhalatorn skall finnas tillgänglig för patienter senast i slutet av 2025.

Skillnaden mellan pMDI och DPI 

Den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA gör en distinktion mellan sprayinhalatorer (Pressurized Metered Dose Inhalers, pMDI eller bara MDI) och torrpulverinhalatorer (Dry Powder Inhaler, DPI). En avgörande skillnad är att pMDI:s består av flytande gasdrivmedel (aerosol) där läkemedel levereras under tryck. Torrpulverinhalatorer, å andra sidan, drivs av patientens egen inandning och är optimal vid högre inandningsflöden.
Forskare vid brittiska National Health Service (NHS) publicerade nyligen resultatet av en studie i BMJ Open som jämför växthusgaseffekten av de två typerna av inhalatorer, baserat på Storbritanniens 4,67 miljoner astmatiker. Resultaten är intressanta också ur ett globalt perspektiv då cirka 235 miljoner människor lider av astma.
Problemet med pMDI är inte koldioxid (CO2) – den vanligaste växthusgasen – utan snarare två typer av hydrofluoroalkan (HFA), som representerar en mycket mindre andel av växthusutsläppen, men som samtidigt är mycket kraftigare. Till och med den minst växthusdrivande sprayinhalatorn visade sig släppa ut HFA i nivåer motsvarande 10 kg CO2 i luften under dess 200 puffars livslängd. Sämst i klassen var en sprayinhalator vars utsläpp motsvarar mer än 36 kg CO2. Läs mer.

Torrpulverinhalatorer – det bättre miljövalet

Till skillnad från pMDI använder torrpulverinhalatorer inga HFA-drivmedel. I den mån de har något koldioxidavtryck så sker det vid tillverkning samt vid avfallshantering när de slängs, och siffrorna för detta är jämförelsevis små. Resultaten stödjer tidigare forskning utförd av bl.a. Uppsala universitet och Glaxo Smith Kline (GSK).

Stora geografiska variationer

Att så många astmatiker använder pMDI:er handlar mindre om farmaceutisk effekt än om lokal medicinsk sed och praxis. I till exempel Sverige är förskrivningen av sprayinhalatorer relativt låg, cirka 10 procent av det totala antalet.
Men i Storbritannien representerar pMDI:er cirka 70 procent av alla receptförskrivna inhalatorer, vilket gör att forskarna uppskattar att utsläppen uppgår till 635 000 ton CO2 varje år. Om var tionde patient bytte till DPI, argumenterar forskarna, skulle motsvarande 58 000 ton CO2 hållas borta från atmosfären, vilket kan jämföras med utsläppen från en bensindriven bil som kör 23 400 000 mil eller 5850 varv runt jorden.
Det skall i sammanhanget framhållas att ett byte till DPI inte alltid är medicinskt möjligt.

Utveckling av inhalatorer är en komplex process

Processen att utveckla en inhalationsprodukt är komplex och bolag som vill utveckla en ny inhalationsprodukt måste exempelvis ta ställning till om läkemedelsberedning ska tas fram i torrpulverform eller som en flytande produkt och vilken typ av inhalator som passar den valda läkemedelsberedningen bäst.
Det kanske största övergripande problemet är att läkemedelsbolagen generellt inte besitter den kompetens som krävs för att utveckla inhalatorer att administrera substanserna med. Det är här Lundabolaget Iconovo kommer in i bilden.

Iconovos pulverinhalatorer

Iconovo utvecklar och säljer torrpulverinhalatorer och har identifierat konkurrensfördelen med att ha en bättre klimatprofil, vilket gör att man därmed har ett försprång jämfört med sprayinhalatorbolagen.
Därtill har många av dagens inhalatorer ett antal svaga punkter, t.ex. kan det vara svårt att veta hur mycket av läkemedlet som finns kvar i inhalatorn och om man har inhalerat dosen korrekt.
Detta problem har Iconovo löst genom att visa exakt hur många doser som finns kvar och har också en visuell feedback som visar när dosen är redo att inhaleras samt när den har inhalerats på rätt sätt. På så sätt hoppas bolaget kunna förenkla den behandling som, oftast kroniskt sjuka patienter, är beroende av och måste genomgå varje dag.

Tre produkter är klara och ytterligare en är under utveckling

Iconovo har utvecklat tre produkter: ICOresICOone och ICOcap för utlicensiering till generikabolag och läkemedelsbolag. Den 25 oktober tog bolaget ett strategiskt beslut att investera i utvecklingen av ytterligare en ny inhalationsplattform kallad ICOpre samt en ny torrpulverformulering anpassad till ICOpre.
Bakgrunden till satsningen är GlaxoSmithKlines nya inhalator Ellipta som förväntas dominera inhalationsmarknaden de närmaste 10 åren. Det finns för närvarande fem olika produkter i Ellipta och försäljningsvärdet 2018 landade på nästan 2.7 miljarder USD, ett värde som väntas öka till 5 miljarder USD år 2024. De första patenten på dessa produkter kommer att falla 2025 och Iconovo satsar nu hårt för att kunna erbjuda generiska versioner.

Institutionellt kapital pumpas in i utvecklingen

I slutet på november genomförde bolaget en riktad emission på 60 Mkr till Andra AP-fondenFjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Ingen av dessa institutioner har varit ägare i Iconovo sedan tidigare. 
Emissionslikviden skall finansiera utvecklingen av den nya inhalationsplattformen samt stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten. Intresset för att delta i den riktade emissionen är ett tydligt tecken på att institutionellt kapital lockas till, och tror på, bolagets koncept.
Att Iconovo dessutom har en pipeline av inhalationsprodukter med låg klimatpåverkan kan också ha betydelse då forskning har fastslagit att patienter värderar miljöaspekten mycket högt i valet av inhalatortyper, givet att den medicinska effekten är likvärdig.
Läs även: Minskat klimatavtryck med Iconovos pulverinhalatorer (12 april 2019)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev