Home Nyheter CombiGenes förvärv och exit-ambitioner

CombiGenes förvärv och exit-ambitioner

CombiGenes förvärv och exit-ambitioner

12 december, 2019

CombiGenes 2019 karaktäriseras av flera stora händelser. Man har bland annat ingått ett inlicenserings- och samarbetsavtal med Lipigon Pharmaceuticals för behandling av lipodystrofi, förvärvat det tidigare dotterbolaget Panion Animal Health, erhållit en andra utbetalning om 1,21 miljoner EUR från Horizon 2020, samt tecknat ytterligare tre samarbetsavtal. BioStock har träffat vd Jan Nilsson för att höra hur han tror att årets händelser har påverkat bolagets förhandlingsposition inför ett framtida förvärvsscenario.
Genterapibolaget CombiGenes teknologiplattform har hittills resulterat i huvudkandidaten CG01 mot epilepsi samt ett genterapiprojekt inom veterinärmedicin. Initialt genererades samtliga prekliniska utvecklingsresultat och data i CombiGene, men år 2016 knoppades ett projekt inom veterinärmedicin av i dotterbolaget Panion Animal Healthmedan moderbolaget fokuserade på humanmedicin.
Sedan dess har CombiGene slutfört en dos-responsstudie, en proof-of-concept-studie och en human expression-studie. Parallellt med detta har Panion presenterat en positiv säkerhetsstudie. Tidigare i år valde CombiGenes styrelse att återköpa Panion, dess tillgångar och data.

»Inom CG01-projektet har vi nu alla samarbetspartners på plats för att detta projekt in i första studier i människa. I och med förvärvet av Panion har vi nu också full kontroll över alla immateriella rättigheter och all data, vilket gör projektet betydligt attraktivare för potentiella partners. Med inlicensieringen av lipodystrofiprojektet har vi också breddat vår projektportfölj« – Jan Nilsson, vd CombiGene

CombiGenes avancemang under 2019

CombiGenes viktigaste framsteg under 2019 har skett inom epilepsiprojektet CG01. I september tecknade man avtal med CRO-bolaget Northern Biomedical Research som har nischat sig som en specialist på prekliniska studier i centrala nervsystemet. Avtalet omfattar utvärdering av läkemedelskandidaten CG01 i en mindre pilotstudie, en biodistributionsstudie samt en säkerhetsstudie (toxikologistudie). CombiGene har även tecknat separata avtal med två andra CRO-bolag för genomförande av vävnads- och biokemiska analyser som bland annat innefattar upptäckt av eventuell utveckling av antikroppar.
En månad senare tecknades ett avtal angående produktion av läkemedelskandidaten CG01 med den brittisk-svenska kontraktstillverkaren Cobra Biologics. Produktionen av CG01 kommer att vara av den kvalitet som krävs för såväl säkerhetsstudier som för tidiga kliniska studier. Avtalet utgörs av ett Master Service Agreement som anger på vilka villkor de två bolagen kommer att samarbeta. Initialt kommer tre separata kontrakt ingås avseende kvalitet, produktion av plasmider samt produktion av CG01.
Till grund för projektet ligger CombiGenes teknologiplattform som går ut på att tillföra DNA in i levande celler med en virusvektor och levererar neuropeptid Y (NPY) och NPY-receptorer till hjärnan. Målmarknaden för CG01 är de över en miljon patienter i EU, USA och Japan, som inte blir hjälpta av dagens epilepsiläkemedel.
Förvärvet av Panion syftade främst till att säkra exklusiv tillgång till data genererad från dess teknologiplattform, som även ligger till grund för veterinärprojektet. På så vis har man minskat riskerna i bolaget, som även fortsatt kommer ha fullt fokus på humanmarknaden.

CombiGene utökade sin pipeline med särläkemedelspotential

Men förvärvet av Panion är inte bolagets enda utökningsaktion 2019. I oktober ingick CombiGene nämligen ett inlicenserings- och samarbetsavtalet med Lipigon Pharmaceuticals för behandling av den sällsynta sjukdomen lipodystrofi genom avancerad genterapi. Genom avtalet diversifierades CombiGenes portfölj av läkemedelskandidater ytterligare.

»En kommande läkemedelskandidat har stora möjligheter att erhålla särläkemedelsklassificering, vilket innebär betydande fördelar i form av lägre kostnader och snabbare väg till marknad« – Jan Nilsson om lipodystrofi-projektet

Ambitionen är att utveckla det inlicensierade projektet specifikt för partiell lipodystrofi och eftersom detta utgör en mycket sällsynt sjukdom, finns det goda utsikter att behandlingen skall erhålla särläkemedelsstatus på flera marknader bl.a. USA och EU. Detta skulle medföra fördelar i form av regulatorisk assistans, skattelättnader, anslag, reducerade regulatoriska avgifter och längre marknadsexklusivitet för kandidaten. Väl på marknaden öppnar det dessutom för attraktiva prispremier.

Den andra utbetalningen från Horizon 2020

Den 15 maj 2018 meddelade CombiGene att Horizon 2020 – EU:s ramprogram för forskning och utveckling – satsar 3,36 miljoner EUR på CombiGenes fortsatta utveckling och kommersialisering av CG01-projektet med fokus på svårbehandlad epilepsi.
Den initiala betalningen från Horizon 2020 uppgick till 1,51 miljoner EUR. Den 18 november stod det klart att bolaget, efter att EU och externa granskare utfört en noggrann genomgång av projektet, erhållit den andra utbetalningen om 1,21 miljoner EUR.

Jan Nilsson, vd CombiGene

Jan Nilsson, genterapimarknaden i sin helhet spås växa från 581 miljoner USD år 2017 till hela 5,7 miljarder USD år 2025. Vad anser du vara de främsta orsakerna bakom detta uppsving, beror det på FDA:s förändrade syn på genterapi eller finns det fler orsaker?
– I augusti 2017 godkände FDA för första gången en genterapi för den amerikanska marknaden. Detta är givetvis en milstolpe i genterapins historia, men grundorsakerna till genterapins starka utveckling är de stora medicinska möjligheterna den erbjuder för sjukdomar som tidigare helt saknat verksamma behandlingar. Självklart har det också stor betydelse att de stora läkemedelsbolagen visar ett stort intresse för genterapi, vilket illustreras av de många uppköp och samarbetsavtal vi sett de senaste åren
Nyligen förvärvade japanska Astellas Pharma det amerikanska genterapibolaget Audentes för 3 miljarder USD. Givet att Audentes var en av marknadsledarna på området vid sidan av bolag som UniQure, Voyager, Spark, Sarepta, Novo Nordisk och Bluebird – är det början på en konsolidering av marknaden vi bevittnar, där fler större aktörer vill skapa sig en pipeline inom det högt värderade genterapiområdet för sällsynta sjukdomar?
– Jag tror det. Under en ganska lång period har det främst varit lite mindre bolag som varit engagerade i utvecklingen av genterapi. När vi nu ser att genterapi fungerar i praktiken och det finns en kommersiell bärkraft vaknar intresset också hos de stora läkemedelsbolagen och vi har under de senaste åren sett ett ganska stort antal affärer där genterapitillgångar värderats väldigt högt.
Givet din insyn i marknaden och den rådande forskningsfronten – vilka andra trender ser du just nu?
– Det finns ett antal tydliga trender. Intresset för genterapi från de stora läkemedelsföretagen är fortsatt stort, vilket bland annat visar sig i det stora antal förvärv som genomförts under de senaste åren. Vi ser också en stor tilltro till genterapi från de regulatoriska myndigheterna, vilket avspeglas i deras ambitioner att underlätta utveckling och kommersialisering av genterapiprodukter. Sammantaget har detta inneburit att tillverkning blivit en trång sektor i branschen.
Om vi istället fokuserar på CombiGene så har ni – som nämnts ovan – haft ett mycket händelserikt 2019. Hur vill du summera det?
– Det korta svaret är att vi levererat det vi lovat. Två viktiga mål för 2019 var att välja CDMO- och CRO-partners till vårt epilepsiprojekt CG01 och det har vi gjort. Genom förvärvet av Panion har vi kontroll över alla immateriella rättigheter och kontrollerar all data, vilket kommer att vara väldigt betydelsefullt när vi går in i regelrätta förhandlingar med potentiella partners.
– Vi har under ganska lång tid också haft som ambition att bredda vår projektportfölj med ytterligare ett genterapiprojekt, vilket vi nu också har gjort i och med inlicensieringen av lipodystrofiprojektet från Lipigon.
– Sammantaget har 2019 därmed varit ett mycket bra år för CombiGene. Vi är på många sätt ett betydligt starkare och attraktivare bolag jämfört med för ett år sedan.
Vad innebär det att EU väljer att satsa på ert epilepsiprojekt och kan detta teoretiskt bädda för ett bättre förhandlingsläge vid framtida partnering- eller licensieringsdiskussioner?
– Att EU valt att satsa på vårt epilepsiprojekt och att de godkänt vår projektrapport är naturligtvis en form av kvalitetsstämpel på vår verksamhet som inte är oviktig vid kommande förhandlingar med potentiella partners. Men det som kommer att vara verkligt avgörande i framtida förhandlingar är att vi kan visa positiva data från våra prekliniska studier och tidiga kliniska studier. En annan betydande fördel för oss är att vi bara har utvecklat en produktionsmetod för CG01, vi har också avtal med en tillverkare för kommersiell produktion. Med tanke på att tillverkning börjar bli en trång sektor kommer detta vara en viktig pusselbit i kommande förhandlingar.
Er ambition är att vidareutveckla förvärvsobjektet från Lipigon specifikt för partiell lipodystrofi med potentiell särläkemedelsstatus. Vad fick er intresserade av projektet och vad adderar det för värde i CombiGene?
– Två saker. För det första är partiell lipodystrofi en svår sjukdom som idag saknar verksamma behandlingsalternativ. Om vi lyckas utveckla en effektiv genterapi för partiell lipodystrofi kommer det att betyda väldigt mycket för de människor som har denna sjukdom. För det andra har en kommande läkemedelskandidat stora möjligheter att erhålla särläkemedelsklassificering, vilket innebär betydande fördelar i form av lägre kostnader och snabbare väg till marknad. Detta innebär att lipodystrofiprojektet är intressant också ur en strikt kommersiell synvinkel.

»För varje steg vi tar växer intresset för CG01, men den stora värdeökningen kommer att ske när vi slutfört de första studierna i människa«

Finns det några synergieffekter att utveckla denna kandidat parallellt med CG01?
– Fysiologiskt handlar det om två helt separata projekt. Epilepsiprojektet CG01 rör sig ju inom det centrala nervsystemet och lipodystrofiprojeket inom det metabola systemet, så det finns inga direkta medicinska kopplingar mellan de två projekten. Med detta sagt, kan man snabbt konstatera att vi skaffat oss väldigt mycket generell kunskap om genterapi under utvecklingen av CG01 och byggt upp ett gediget nätverk med aktörer inom genterapins viktigaste områden. Denna kunskap och detta nätverk tar vi naturligtvis med oss in i lipodystrofiprojektet.
I en intervju med BioStock i juli framhöll du att ni har fortlöpande kontakter med flera stora läkemedelsbolag som följer utvecklingen av er huvudkandidat CG01 och att detta intresse har ökat i år. Kan du säga något om hur dessa samtal fortlöper och vad som står bakom det tilltagande intresset?
– Det första jag vill säga är att nå samarbete i form av utlicensiering eller någon annan typ av partnerskap med de stora läkemedelsföretagen är en mycket långsiktig process. På CombiGene har vi under flera år fört en kontinuerlig dialog med ett antal företag som följer vårt CG01 med stort intresse. Detta arbete sker företrädesvis på olika internationella partneringmöten där vi berättar om de successiva framstegen inom projektet, till exempel om hur vi utvecklar vår produktionsmetod och att vi nu har skrivit avtal om den framtida tillverkningen med Cobra Biologics. För varje steg vi tar växer intresset för CG01, men den stora värdeökningen kommer att ske när vi slutfört de första studierna i människa.
Vilka fördelar ser du med att fortsätta utveckla CG01 i egen regi för att erhålla mer kliniska data?
– Min bedömning är att vi behöver kunna visa kliniska data för att få en riktigt attraktiv värdering av CG01-projektet och det är detta scenario vi arbetet efter under lång tid. I alla mina kontakter med de stora läkemedelsbolagen har det varit tydligt att de ser på CG01 med stort intresse – inte minst på grund av att projektet adresserar en så stor potentiell marknad – men att de vill se resultat från studier i människa innan de går in i skarpa förhandlingar.
Ni har tydligt visat att årets förvärvsrundor är en del i en bredare strategi där lovande utvecklingsprojekt handplockas för att på ett optimalt sätt utveckla dem fram till tidiga kliniska studier. Hur viktig är denna del av er affärsstrategi?
– Den är helt avgörande. CombiGenes ambition är att kontinuerligt utveckla nya genterapiprojekt genom den prekliniska fasen och tidiga kliniska studier. Läkemedelskandidater som adresserar en stor marknad (som CG01) räknar vi med att sedan ta vidare genom klinisk fas och kommersialisering i någon form av partnerskap. Vad gäller läkemedelskandidater som erhållit särläkemedelsklassificering ser vi möjligheterna att antingen driva projekten vidare genom hela den kliniska utvecklingen i egen regi eller att ingå partnerskap för fortsatt utveckling.
Förra året tecknade ni avtal med brittiska CGT Catapult. Hur fungerar detta samarbete och vilka konkreta framsteg har skett hittills?
– Samarbetet med CGT Catapult har fungerat alldeles utmärkt. Catapults uppdrag är att tillsammans med oss utveckla en produktionsmetod för kommersiell tillverkning av CG01. Detta arbete har nu gått in i slutfasen och Catapult har påbörjat en överlämnandeprocess till vår CDMO-partner Cobra Biologics.
Även under 2019 har ni varit flitiga på avtalsfronten. Ni har tecknat avtal med CRO-bolaget Northern Biomedical Research som är specialister på prekliniska studier i centrala nervsystemet. Ni har även tecknat separata avtal med två andra CRO-bolag för genomförande av vävnads- och biokemiska analyser som bland annat innefattar upptäckt av eventuell utveckling av antikroppar. Slutligen har ni landat ett avtal med Cobra Biologics angående produktion av läkemedelskandidaten CG01. Kan du ta ett helhetsgrepp kring dessa avtal och mejsla ut betydelsen av dem för CombiGene?
– Gärna. Alla dessa avtal innebär kortfattat två saker. Avtalen med CRO-bolagen innebär att vi är rustade att genomföra de avslutande prekliniska studierna, inte minst de viktiga säkerhetsstudierna som är nödvändiga för att vi ska kunna inleda kliniska studier. Med CRO-avtalen på plats vet vi nu vem som ska genomföra studierna och när det kommer att ske. Avtalet med vår kontraktstillverkare innebär dels att vi har tillgång till material för de avslutande prekliniska studierna och att Cobra kommer att producera material till de kliniska studierna och även till en i framtiden myndighetsgodkänd genterapi för behandling av fokal epilepsi.
Är CombiGene är ett starkare och mer lovande bolag idag än för ett år sedan?
– Absolut. Inom CG01-projektet har vi nu alla samarbetspartners på plats för att detta projekt in i första studier i människa. I och med förvärvet av Panion har vi nu också full kontroll över alla immateriella rättigheter och all data, vilket gör projektet betydligt attraktivare för potentiella partners. Med inlicensieringen av lipodystrofiprojektet har vi också breddat vår projektportfölj.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev