Home Nyheter SenzaGens djurfria kemikalietester positioneras i stora branscher

SenzaGens djurfria kemikalietester positioneras i stora branscher

SenzaGens djurfria kemikalietester positioneras i stora branscher

29 november, 2019

[highlight color=#d3d3d3 ]Annons[/highlight]
SenzaGen har utvecklat tester som kan bedöma kemikaliers toxicitet utan att använda djur i försöken. Parallellt revideras gradvis regelverken globalt för att påskynda utvecklingen av alternativa testmetoder, vilket pekar på att bolaget ligger rätt i tiden. För att bland annat skynda på marknadsgenomslaget, öka sin globala räckvidd och vidareutveckla och optimera sin pipeline, tar SenzaGen nu in 106 Mkr i två emissioner. BioStock har träffat vd Axel Sjöblad.
SenzaGen utvecklar och säljer tester som gör det möjligt att ersätta djurförsök med in vitro tester, d.v.s. tester i provrör. Redan innan bolaget börsnoterades via en övertecknad listningsemission år 2017 hade man vunnit flera branschtävlingar för de mest lovande unga innovativa företagen i Sverige, erhållit EU-medel, publicerat positiva forskningsdata för sin teknologiplattform, samt inlett globala distributions- och tekniksamarbeten.
Mycket har hänt sedan dess och bolaget har inlett den kommersiella fasen där dess tester framförallt används av industriella kunder som efterfrågar mer träffsäkra, kostnadseffektiva och etiska tester. I september presenterade bolaget ett nytt finansiellt mål, att nå break-even 2022, och en ny kommersiell organisation som ska säkerställa att målet uppnås. För att nå dit genomförs nu en riktad emission samt en företrädesemission som totalt inbringar cirka 106 Mkr.

»Om jag tittar på de trender vi ser idag har SenzaGen en mycket ljus framtid. Det faktum att det finns en tydlig ambition från regulatoriska myndigheter att reducera antalet djurförsök eller förbjuda dem samtidigt som det hos många intressenter finns ett behov av snabbare, träffsäkrare tester som kan ge besparingar ger SenzaGen tydlig vind i seglen.« — Axel Sjöblad, vd SenzaGen

Teknologiplattformen GARD

Till grund för bolagets produkter som primärt profileras mot läkemedels-, medicinteknik-, kosmetika- och kemikalieindustrin, ligger teknologiplattformen GARD (Genomic Allergen Rapid Detection). Läs mer om bolagets tester här: SenzaGen mot kommersialisering av allergitester utan djurförsök (27 nov 2019).
GARD är en mjukvarubaserad prediktionsmodell som baseras på mönsterigenkänning och artificiell intelligens. Tekniken används för att analysera och summera den biologiska informationen från cellers genuttryck för att ge ett säkert svar på om ett ämne har förmågan att framkalla allergi. Hittills har över 400 ämnen har testats och träffsäkerheten är hög, även för ämnen som traditionella in vitro– och in vivo-tester inte klarar av.
Andra fördelar med plattformen som bolaget framhåller är att man, till skillnad från vid in vivo-studier, inte behöver erhålla godkännande av etiska ansökningar. En viktig parameter är också att man kan uppnå en signifikant tidsbesparing jämfört med djurtester.

I samklang med utvecklingen

Tidigare har toxikologiska tester mestadels utförts på djur. Marknaden har dock, dels på grund av regulatoriska krav, dels en mer högljudd folkopinion och en självsanering i industrin, i allt högre grad distanserat sig från tester på djur samtidigt som högre hållbarhetskrav och miljömedvetande genomsyrar allt mer av samhällsdebatten.
SenzaGen är i så motto ett bolag som i samklang med den generella utvecklingen tar innovationer till marknad som efterfrågas av såväl privatkonsumentsidan som av industrin.

»Strategin för tillväxt är att stärka vår marknadsförings- och försäljningsorganisation med huvudinriktning på EU och USA, att parallellt med vårt direktförsäljningsarbete öka antalet distributörer och kontraktslaboratorier som marknadsför och säljer våra tester och slutligen öka den allmänna kunskapen om vår teknologi genom en rad utvalda aktiviteter« 

BioStock har träffat SenzaGens vd Axel Sjöblad för att få veta mer om verksamheten och framtidsutsikterna.

Axel Sjöblad, vd SenzaGen

Axel Sjöblad, i mitten av juni tillträdde du som vd för SenzaGen och ditt första uppdrag var att utvärdera er strategiska plan, affärsmål och prioriterade aktiviteter. Kan du berätta om den kommersiella organisationen samt de finansiella mål som ni nu satt?
– När jag efter mina första veckor på SenzaGen presenterat min syn på vår strategi och våra finansiella mål för styrelsen kunde vi gemensamt konstatera att den strategi som är satt för bolaget ligger fast. Den stora utmaningen ligger i själva kommersialiseringen som både tar tid och innebär ett kulturskifte för organisationen. Detta ledde till två stora förändringar. Den första var att vi reviderade de tidigare finansiella målen och ersatte dem med ett nytt, att SenzaGen skall nå break even 2022. Den andra var en organisationsförändring som sätter fokus på marknadsföring och försäljning och som skall möjliggöra att målet nås.
Det finns många utmaningar i att kommersialisera ett forskningsbolag inom life science. Vilka typer av erfarenheter bär du med dig från tidigare roller som är betydelsefulla för att SenzaGen ska lyckas nå de uppsatta målen?
– Från tidigare erfarenheter från bland annat Gambro, Getinge och Biogaia, vet jag att för att en organisation skall nå sina kommersiella mål krävs naturligtvis att mycket skall falla på plats men ett par saker är fundamentala. Den första är att man har rätt personer, med rätt inställning och rätt kunskaper i organisationen. Utan rätt medarbetare når man aldrig dit man vill. Den andra är kulturen i företaget och att man klarar det kulturskifte som det innebär att i stor skala börja sälja det man utvecklat. Kulturskiftet innebär ett utifrån- och in-perspektiv där det gäller att förstå marknadens olika behov och anpassa sig till dem.
– För att sätta den nya agendan och kulturen gäller det att ta med det bästa från tidigare erfarenheter och samtidigt öka den kommersiella tyngden i företaget. För mig blev det första steget att i ledningsgruppen ersätta en tidigare Chief Commercial Officer-roll med tre nya: en VP Sales, en VP Marketing and Communication och en VP Business Development. Jag är oerhört glad att tre personer med tung kommersialiseringserfarenhet, Peter Nählstedt, Anna Chérouvrier Hansson och Tina Dackemark Lawesson nu hjälper mig att sätta den kommersiella agendan. Jag är också väldigt glad att de övriga medlemmarna i ledningsgruppen och medarbetarna anammat den nya agenda vi satt och att alla har insett hur viktigt det är att vi nu fokuserar helhjärtat på att sälja de fyra mycket konkurrenskraftiga tester vi redan lanserat.

»Om vi jämför med de tester inom hudallergiområdet som är validerade idag har vi den högsta träffsäkerheten och är den enda utöver djurförsök som också kan klassificera substansers potens. Inom luftvägssallergiområdet finns det så vitt vi vet inga konkurrerande metoder idag«

I er senaste kvartalsrapport så framgår det att er kundbas växer och att två tredjedelar av kunderna under 2019 är nya kunder som utvärderar er plattform. Hur ser strategin ut för fortsatt kundtillväxt och vad får ni för feedback från de kunder som hittills hunnit utvärdera era tester?
– Det stämmer att vi har en växande kundbas och att de kunder som använt våra tester är nöjda och blivit återkommande kunder, vilket vi ser som ett tydligt styrkebesked. Det är samtidigt också viktigt att konstatera att vi kommer från en låg nivå och har ett stort arbete framför oss när det gäller uppbyggnaden av en mycket större kundbas. Strategin för tillväxt är att stärka vår marknadsförings- och försäljningsorganisation med huvudinriktning på EU och USA, att parallellt med vårt direktförsäljningsarbete öka antalet distributörer och kontraktslaboratorier som marknadsför och säljer våra tester och slutligen öka den allmänna kunskapen om vår teknologi genom en rad utvalda aktiviteter.
Att ersätta djurförsök med cellbaserade tester som dessutom har högre precision låter både ur ett hållbarhets- och säkerhetsperspektiv som något positivt. Vad krävs för att nå visionen att bli en ny industristandard för kemikalietestning och kan ni som bolag göra något för att påskynda den utvecklingen?
– Att nå vår version är ett långsiktigt mål som kommer att kräva ett både hårt och fokuserat arbete. Utöver att öka användandet av och den allmänna kunskapen om vår teknologi som jag nämner ovan vill vi också bli validerade av OECD och ingå i deras officiella testriktlinjer. Detta är ett arbete vi redan startat och där vi väntar oss ytterligare information under 2020.

»Konsumenterna måste ju veta att produkterna de kommer i kontakt med i sin vardag är säkra och testade på ett etiskt sätt«

Hur ser konkurrenslandskapet ut på era målmarknader och hur stor bedömer ni att den adresserbara marknaden är?
– Vi bedömer att vår adresserbara marknad är ungefär 5 miljarder kronor och att våra tester står sig starkt när vi jämför med konkurrerande metoder. Om vi jämför med de tester inom hudallergiområdet som är validerade idag har vi den högsta träffsäkerheten och är den enda utöver djurförsök som också kan klassificera substansers potens. Inom luftvägssallergiområdet finns det så vitt vi vet inga konkurrerande metoder idag.
Era kunder befinner sig idag inom segmenten läkemedels-, medicinteknik-, kosmetika- och kemikalieindustrin. Hur kommer behoven av tester inom dessa områden att förändras och ser du några ytterligare användningsområden med befintliga eller kommande produkter?
– I vår forskningsstrategi planeras för helt nya segment, bland annat födoämnesallergier, men i dagsläget lägger vi planenligt den största delen av vår tid på att sälja de tester vi redan lanserat och de adresserar de fyra industrier som nämns i frågan. Inom dessa områden är behovet av tester utan djurförsök fortsatt mycket stort och förväntas så vara i många år framöver i takt med att regelverken skärps. Konsumenterna måste ju veta att produkterna de kommer i kontakt med i sin vardag är säkra och testade på ett etiskt sätt.
När det gäller läkemedelsutveckling, ser du en potential att era produkter har en naturlig plats i värdekedjan från discovery-fas hela vägen till marknad?
– Inom läkemedelsområdet har vi i dagsläget två stora möjligheter. Den första är att vårt test används vid screening av substanser i tidig produktutvecklingsfas. Den andra är att våra tester används i läkemedelsbolagens produktionsanläggningar för att säkerställa säkra arbetsplatser.

»Vi har presenterat en riktlinje som säger att med den kostnadsbas vi hade 2018 så skulle vi gå break-even med en försäljning av ungefär 800 tester.«

Vad är nuvarande status för de regulatoriska processer era produkter befinner sig i just nu, och vad kan positiva besked för dessa få för inverkan på storleken av den del av marknaden som ni vill ta?
– Vi har en pågående ansökan om OECD validering inlämnad till OECD och vi har besvarat de frågor som EURL ECVAM, som gör utvärderingsarbetet åt OECD, ställt till oss i samband med denna. Vi förväntar oss ytterligare information under 2020. När vi får OECD validering kan vi få maximal utväxling på vår försäljningspotential och därmed också ta en större andel av vår adresserbara marknad.
Ni har förutsättningar att nå era finansiella mål om att gå break-even vid försäljning av cirka 800 tester år 2022. Hur är era produkter prissatta och går det att räkna på hur stora vinster en kund kan göra genom att använda er teknik?

– Vi har presenterat en riktlinje som säger att med den kostnadsbas vi hade 2018 så skulle vi gå break-even med en försäljning av ungefär 800 tester. Våra samarbetspartners vill naturligtvis också ha en intäkt när de marknadsför, säljer eller utför våra tester på licens. I vår prissättningsmodell har vi utgått från vad slutkunderna är vana att betala för denna typ av tester vilket kan variera från 50 000 kronor till 90 000 kronor per test beroende på marknad och lokal valuta och prissatt våra tester i förhållande till detta. För vår del har vi sedan olika prismodeller beroende på om vi säljer direkt, genom distributör eller om det är ett kontraktslaboratorium som gör testerna.
Ni genomför nu en kapitalanskaffning om cirka 106 miljoner kronor. Hur avser ni att använda emissionslikviden?
– Ungefär 80 % av likviden skall användas till att utveckla den kommersiella organisationen samt för ytterligare marknadsföring av GARD. Detta inkluderar ytterligare förstärkning av vår försäljnings- och marknadsföringsorganisation samt aktiviteter och stöd till nuvarande och nya samarbetspartners. Det resterande beloppet skall användas till att bredda våra immateriella rättigheter, vidareutveckla och optimera våra produkter inom området sensibilisering samt säkerställa att vårt eget laboratorium är resurseffektivt vid kundprovsanalys och applikationsutveckling.
Slutligen, hur föreställer du dig att testningsindustrin kommer att se ut på 10 års sikt; ser du möjligheter till några större potentiella omvälvningar och var kommer SenzaGen stå i detta landskap?
– Om jag tittar på de trender vi ser idag har SenzaGen en mycket ljus framtid. Det faktum att det finns en tydlig ambition från regulatoriska myndigheter att reducera antalet djurförsök eller förbjuda dem samtidigt som det hos många intressenter finns ett behov av snabbare, träffsäkrare tester som kan ge besparingar ger SenzaGen tydlig vind i seglen. Till detta kan också läggas en allmän opinion som kräver att de produkter man köper skall vara säkra och inte testade på djur samt alla de företag som redan inkluderat att man vill minimera eller undvika djurförsök i sitt CSR arbete.


Ett prospekt har upprättats med anledning av företrädesemissionen. Prospektet kan erhållas på https://senzagen.com/investors/prospekt-emission/ och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna aktierna. Prospektet innehåller en beskrivning av risker kopplade till en investering i bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev