Home Nyheter SenzaGen mot kommersialisering av allergitester utan djurförsök

SenzaGen mot kommersialisering av allergitester utan djurförsök

SenzaGen mot kommersialisering av allergitester utan djurförsök

27 november, 2019

[highlight color=#d3d3d3 ]Annons[/highlight]
SenzaGen utvecklar och säljer tester som gör det möjligt att ersätta djurförsök med in vitro tester, d.v.s. tester i provrör. Bolaget har inlett den kommersiella fasen där dess tester framförallt används av industriella kunder som efterfrågar mer träffsäkra, kostnadseffektiva och etiska tester. I september presenterade bolaget ett nytt finansiellt mål, att nå break-even 2022, och en ny kommersiell organisation som ska säkerställa att målet uppnås. För att nå dit genomförs nu en riktad emission samt en företrädesemission som inbringar cirka 106 Mkr.
Under de senaste årtiondena har över 80 000 nya kemikalier introducerats på marknaden och långt ifrån alla är helt genomlysta vad gäller exponeringseffekten i människa. Därför kan tester av kemikaliers eventuella hälsopåverkande effekter innan de används i kosmetika, färg, rengöring, material och andra produkter, göra att producenten i tid kan ersätta dem med säkrare substanser. Nya, bättre och mer ändamålsenliga testmetoder ger fördelar för samhället i stort, samtidigt som utvecklingen går mot att ersätta djurförsök med djurfria testmetoder.

Ökade krav från samhället

År 2013 förbjöds alla former av djurförsök inom kosmetikaindustrin inom EU. Därefter har flera länder utanför EU följt efter och genomfört liknande förbud. Även inom kemikalie-, läkemedels- och medicinteknikindustrin ökar kraven på att överge djurförsök. Samtidigt har konsumenter i allt högre grad börjat sätta press på att produkter ska utvecklas och produceras med minimal påverkan på djur och miljö och vi ser nu hur allt fler bolag hörsammar kraven inom ramarna för policyer för Corporate Social Responsibility.
Tillsammans med ledande forskare har SenzaGen utvecklat informationsrika och tillförlitliga tester som utförs på mänskliga celler i provrör. Genom att mäta hur hundratals utvalda gener reagerar på det ämne som ska testas, kan en bedömning göras om ämnet ifråga är allergiframkallande.

Testerna analyserar cellens totala svar (d.v.s. hela genuttrycket) när den utsätts för det allergiframkallande ämnet. Därefter jämförs informationen med svaret för ämnen som inte är allergiframkallande. De gener vars uttryck ändras beroende på om cellen utsätts för ett allergiframkallande eller icke-allergiframkallande ämne, skapar så en gensignatur som kan användas för att identifiera andra ämnens benägenhet att framkalla allergi.
SenzaGen har visat att denna testmetod både är effektivare och har en högre träffsäkerhet än de traditionella djurbaserade testerna. Detta gör sammantaget att man möter marknadens behov av en alternativ, djurfri testmetod för att bedöma om ett ämne kan orsaka skada, samtidigt som man hjälper producenterna att ta fram säkrare produkter i människors vardag.

Mönsterigenkänning och artificiell intelligens

Det bakomliggande innovationskapitalet i SenzaGen utgörs av teknologiplattformen GARD (Genomic Allergen Rapid Detection), som har sitt ursprung i mångårig forskning vid institutionen för Immunteknologi vid Lunds universitet. Denna mjukvarubaserade prediktionsmodell baseras på mönsterigenkänning och artificiell intelligens och används för att analysera och summera den biologiska informationen från cellers genuttryck för att ge ett säkert svar på om ett ämne har förmågan att framkalla allergi.

Så fungerar SenzaGens tester. Klicka för att förstora

Över 400 ämnen har testats med GARD, med hög träffsäkerhet även för ämnen som traditionella in vitro– och in vivo-tester inte klarar av. Utöver att kunna erbjuda en hög träffsäkerhet erbjuder GARD även tids- och kostnadsbesparingar. Dels undviks, till skillnad från in vivo-studier, den tidsödande processen att erhålla godkännande av etiska ansökningar. Ytterligare en viktig parameter enligt SenzaGen är att GARD-testerna i jämförelse med djurtester ger en tidsbesparing om cirka 50 procent, då det i genomsnitt tar cirka sju veckor för djurstudier att genomföras.
Teknikplattformen är generisk, funktionell och har potential att användas inom ett stort antal olika toxikologiska områden och applikationsområden. SenzaGen har fokuserat på kemiska ämnen inom områdena hudallergi och luftvägsallergi och har idag lanserat fyra produkter för kosmetika-, kemikalie-, läkemedels-, samt medicinteknikindustrin.

GARDskin

GARDskin används för att bedöma om kemiska ämnen kan orsaka hudallergi hos en människa. Testet har en prediktionsnoggrannhet på 94 procent, vilket är betydligt högre än konkurrerande tester och möjliggör för industrin att med högsta säkerhet kunna bestämma huruvida de produkter som lanseras på marknaden är allergiframkallande eller inte. Den höga träffsäkerheten innebär även att GARDskin tillsammans med GARDpotency (det första testet för att mäta hur starkt allergiframkallande ett ämne är) har potential att bli fristående, det vill säga kunna användas utan att behöva kombineras med andra tester av samma typ. Testet vänder sig mot kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin.

GARDpotency

GARDpotency är den första djurfria testmetoden som kan mäta hur starkt allergiframkallande ett ämne är. Testet används, som nämndes ovan, i kombination med GARDskin och ger kvantitativ information, vilket är ett krav i den europeiska kemikalieförordningen REACH och är nödvändig för företag som utvecklar kosmetika och läkemedel. Även CLP-förordningen kräver att allergiframkallande ämnen klassificeras efter styrka. Konkurrerande test för s.k. potency-klassificering görs enbart på djur.

GARDskin Medical Device

GARDskin Medical Device lanserades hösten 2019 och är det första testet på marknaden som har utvecklats specifikt för medicintekniska produkter, vilka måste riskbedömas för hudallergi innan de får säljas. Testet, som är en utökad applikationsdomän av GARDskin, har en träffsäkerhet på 94 procent och vänder sig i första hand till medicintekniska bolag som utför sensibiliseringstester under sin produktutveckling och som har höga kvalitets- och säkerhetskrav för riskbedömningen av sina material.

GARDair

GARDair används för att bedöma om kemiska ämnen kan orsaka luftvägsallergier. Testet är det första i sitt slag på marknaden som kan användas för denna bedömning. Vidare har testet en hög träffsäkerhet och kan även särskilja luftvägsallergener från hudallergener. Möjligheten att testa kemikaliers förmåga att påverka det respiratoriska systemet är viktigt under tillverkningsprocessen inom kosmetika-, kemikalie- och läkemedelsindustrin. GARDair är ett naturligt tillägg till GARDskin för att utvärdera kemikaliers förmåga att orsaka hud- och luftvägsallergi. Utvecklingen av GARDair har stöttats av EU:s SME-program Horizon2020.

Stor marknadspotential

Den globala marknaden för toxikologisk in vitro-testning är idag värd cirka 129 miljarder SEK och väntas växa till cirka 260 miljarder SEK år 2022. SenzaGen verkar inom ett delsegment av den toxikologiska in vitro-marknaden, cellbaserade in vitro-test, som beräknas stå för 45 procent av den totala marknaden, motsvarande cirka 54 miljarder SEK per år. Europa är den största marknaden, följt av USA.

SenzaGens kalkyl baseras på statistik som visar att det årligen används upp till en miljon möss globalt inom området för toxikologisk hudsensibilisering, fördelat på cirka 50 000 tester årligen. SenzaGen bedömer därmed att bolagets adresserbara del av den totala globala marknaden per idag uppgår till cirka 5 miljarder SEK. Inom området luftvägsallergi bedömer bolaget att antalet tester på sikt kan bli minst lika stort som för hudsensibilisering eftersom utvecklingen drivs framåt av en ökad efterfrågan på mer säkra produkter samtidigt som antalet produkter som utvecklas i inhalerad form är två och en halv gånger fler än produkter som appliceras på hud enligt bolagets analys av kliniska studier.

Fördelar under produktutvecklingsfasen

Att med hög träffsäkerhet kunna testa kemiska ämnen tidigt i forsknings- och utvecklingsprocessen medför att substanser- och produktkandidater som inte kommer att kunna nå marknaden på grund av deras toxikologiska profil kan väljas bort, vilket innebär en stor besparingspotential för exempelvis läkemedelsindustrin.
Statistik som SenzaGen hänvisar till i emissionsprospektet för den nu pågående företrädesemissionen, visar att av 10 000 testade kemiska substanser är det oftast endast en enda substans som ingår i det godkända läkemedlet. Mot bakgrund av de ofta långa utvecklingstiderna och de stora utvecklingskostnaderna kan förseningar, på grund av testning av den toxikologiska profilen i läkemedelskandidater, uppgå till förlorade inkomster om motsvarande 500 000 USD per dag.
SenzaGens mål är att etablera GARD-teknologin i Europa och USA, för att därefter stegvis expandera till utvalda marknader i resten av världen, där intresse redan finns exempelvis i Asien. Kommersialiseringen kommer att ske genom direktkontakt med nya och befintliga kunder samt utveckling av referenskunds- och opinionsledarnätverk inom fokusindustrierna kosmetika, kemikalier, läkemedel och medicinteknik.
Den största försäljningen förväntas initialt ske genom direktförsäljning till slutkunder och tester i SenzaGens eget laboratorium. SenzaGen har därefter för avsikt att succesivt ställa om till ökad försäljning genom distributörer och licensförsäljning till kontraktslaboratorier.

Axel Sjöblad, vd SenzaGen

Hittills har testet sålts i pilotskala, främst via egen försäljning men även via partneravtal med kontraktslaboratorium (CRO:er) samt genom distributörer. Bland slutkunderna finns stora företag som CRODA och Lubrizol, och under 2019 utökade SenzaGen marknadsnärvaron i USA genom licensavtal med kontraktslaboratoriet MB Research Laboratories, Inc.

Från forskningsbolag till kommersiellt bolag

Den 17 juni tillträdde Axel Sjöblad, med stor erfarenhet av försäljning och kommersialisering från bland annat BioGaia AB och Getinge Sverige AB, som vd för bolaget. Hans uppdrag är att leda SenzaGen i transformationen från ett forskningsbolag till ett internationellt etablerat, kommersiellt och lönsamt bolag. Bolaget presenterade i september 2019 ett nytt finansiellt mål som ersätter de tidigare finansiella målen och som innebär att SenzaGen ska nå break-even år 2022.
För att SenzaGen ska uppnå dessa mål koncentrerar sig bolaget på fem primära områden:

  • Öka medvetenheten om GARD samt tydliggöra dess fördelar för kunderna inom samtliga valda industrier.
  • Förstärkning av den kommersiella organisationen och utökat samarbete med distributörer och kontraktslaboratorier, vilket breddar verksamheten i Europa och USA.
  • Försäljning av befintliga tester och bearbetning av slutkunder genom relationsbyggande sälj- och marknadsaktiviteter såsom kundbesök, mässor, webinarier och digitala kampanjer.
  • Stärka och sprida den vetenskapliga dokumentationen genom föredrag, posterpresentationer och publikationer i olika vetenskapliga sammanhang med stöd från opinionsledare, samt
  • Stärka bolagets immateriella rättigheter och driva utvecklingsprojekt för att utvidga applikationsområdet i första hand inom sensibilisering.

Kapitalresning om totalt 106 Mkr
I syfte att tillföra rörelsekapital och skapa förutsättningar för att kunna nå break-even i enligt med bolagets finansiella mål beslutade styrelsen den 11 november 2019 att genomföra en kapitalanskaffning om totalt cirka 106 Mkr före avdrag för transaktionskostnader. Kapitalanskaffningen är fördelad dels på en riktad emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt om cirka 64 Mkr till svenska investerare av institutionell karaktär, samt dels på en företrädesemission om cirka 42,4 Mkr som är fullt garanterad genom erhållna garantiåtaganden och teckningsförbindelser. Likviden från de bägge emissionerna bedöms täcka bolagets kapitalbehov fram till break-even år 2022.
Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden från emissionerna för att öka försäljningsvolymerna genom marknadsexpansion och applikationsoptimering enligt följande:

  • Cirka 80 procent avses att användas till att utveckla den kommersiella organisationen samt för att ytterligare marknadsföring av GARD. Detta inkluderar en ytterligare förstärkning av bolagets försäljnings- och marknadsorganisation samt aktiviteter och stöd till bolagets samarbetspartners. Bolaget ska öka sin marknadsnärvaro genom egen försäljning samt ett succesivt utvidgat licens- och distributionsnätverk.
  • Cirka 20 procent avses att användas till att stärka SenzaGens immateriella rättigheter, vidareutveckla och optimera bolagets befintliga produkter inom området sensibilisering, samt säkra att bolagets laboratorium är resurseffektivt vid kundprovsanalys och applikationsutveckling.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

Teckningskurs 18,85 SEK
Avstämningsdag 19 november 2019
Sista dag för handel med rätt till deltagande i Företrädesemissionen 15 november 2019
Första dag för handel utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen 18 november 2019
Teckningstid 21 november till och med 6 december 2019
Handel med teckningsrätter 21 november till och med 4 december 2019
Handel i BTA 21 november till och med 17 december 2019
Offentliggörande av utfallet av Företrädesemissionen Omkring 10 december 2019
Leverans av nya aktier Omkring 19 december 2019
Handel med nya aktier beräknas inledas 23 december 2019

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
Ett prospekt har upprättats med anledning av företrädesemissionen. Prospektet kan erhållas på https://senzagen.com/investors/prospekt-emission/ och har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Finansinspektionens godkännande får inte uppfattas som ett godkännande av de erbjudna aktierna. Prospektet innehåller en beskrivning av risker kopplade till en investering i bolaget och potentiella investerare rekommenderas att läsa prospektet i dess helhet innan ett investeringsbeslut fattas.
[divider]PRESENTATIONER[/divider]
November
27 november | Stockholm, Unicorn Summit, Vator Securities
27 november | Stockholm, Småbolagsjakten Live, Laika
28 november | Stockholm, Vator Securities ANMÄLAN
December
3 december | Stockholm, BioStock ANMÄLAN
3 december | Stockholm, Vator Securities ANMÄLAN
4 december | Göteborg, Vator Securities ANMÄLAN
[divider]MEDIA[/divider]
VD Axel Sjöblad presenterar bolaget på Stora Aktiedagen 2019 (26 nov) 

YouTube video

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev