Home Nyheter MedicPens tablettdispensers underlättar korrekt medicinering

MedicPens tablettdispensers underlättar korrekt medicinering

MedicPens tablettdispensers underlättar korrekt medicinering

16 oktober, 2019

MedicPen utvecklar digitala lösningar som ska möjliggöra för omsorgsverksamheter att lyfta ut den resurskrävande medicinhanteringen och fokusera andra viktiga arbetsuppgifter samt underlätta för patienter som tar många mediciner att själva sköta sin medicinering. I kraft av en pågående nyemission på dryga 30 Mkr, vill bolaget nu satsa fullt ut på sina fokusmarknader.
Enligt Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2018 uppgick förskrivningen av humanläkemedel exklusive dosförskrivningar till drygt 81 miljoner recept år 2017. Antalet läkemedelsförskrivningar enbart i Sverige är med andra ord enormt, och det stora flertalet av dessa ges till äldre personer.

Hälften tar inte sin medicin

En allt äldre befolkning innebär generellt en högre risk att drabbas av kroniska sjukdomar. Enligt WHO kräver dessa såväl komplex som långvarig behandling för att förhindra svaghet och funktionshinder. Likväl tar många av dessa patienter enligt WHO inte sitt läkemedel på rätt sätt.
Vanliga orsaker till detta är att patienten glömmer att ta sin medicin, eller övermedicinerar. Andra orsaker kan vara rädsla för biverkningar och beroende, att patienten inte inser hur viktig läkemedlet är eller hur allvarlig sjukdomen är, eller att de lever i förnekelse över sitt sjukdomstillstånd.
Detta leder till stora hälsorisker för individen i form av oförutsägbara biverkningar och uteblivna behandlingsresultat, men även påföljande stora kostnader för samhället när den bristande följsamheten skall pareras av ytterligare interventioner.
Summan av kardemumman är att väldigt många patienter, i synnerhet äldre, behöver hjälp av lösningar som kan assistera dem att ta rätt medicin vid rätt tillfälle och i den dos som läkaren förskrivit. Här har svenska MedicPen hittat sin affärsnisch.
Läs en intervju med bolagets vd Fredrik Westman här (14 okt 2019).

Bristande följsamhet

Läkemedelsverket menar att följsamheten till ordinerad långtidsbehandling inte är högre än cirka 50 procent och att kostnaderna för bristande följsamhet kan vara i samma storleksordning som för felmedicinering.
Bristande följsamhet av läkemedelsordination påverkar visserligen alla åldersgrupper, men den relativt större förekomsten av kognitiv- och funktionsnedsättning hos äldre patienter, ökar risken för dålig följsamhet. Att det dessutom är vanligt att man som äldre har flera sjukdomar kräver mer komplexa medicinska regimer, något som ytterligare förvårar följsamheten.
Med bristande följsamhet ökar också andelen läkemedel som kasseras vilket medför både miljöfaror och onödiga kostnader för samhället. Enligt Läkemedelsverket slängs uppskattningsvis 1500 ton läkemedel varje år enbart i Sverige.

Polyfarmaci

Beteckningen polyfarmaci används vanligen vid intagande av fyra eller fler läkemedel, men många patienter har så komplex sjukdomsbild att de tvingas ta fler än så. Enligt Socialstyrelsens senaste lägesrapport om vård och omsorg om äldre 2019, så använder äldre multisjuka som bor i särskilt boende i genomsnitt cirka tio olika läkemedel.

»Vi har en stabil produkt och ett medicinhanteringssystem som innebär att omsorgsverksamheterna ges möjlighet att lyfta ut medicinhanteringen och istället fokusera på viktigare arbetsuppgifter, till exempel personlig omvårdnad. Detta i ett läge då omsorgsgivare runt om i världen är satta under hårt tryck på grund av att andelen äldre ökar i kombination med problem att rekrytera personal. Vi kan alltså lösa en rad olika problem på en marknad som är oerhört stor och är på god väg att mogna« — Fredrik Westman, vd MedicPen

MedicPen vill göra intaget av läkemedel mer säkert

Varje dag intas miljontals dygnsdoser läkemedel, enbart i Sverige, och många gånger utgör dessa läkemedel den viktigaste behandlingen.
Givet problematiken som den ökade förskrivningen av olika läkemedel för med sig och den suboptimala följsamheten, har det blivit allt svårare för patienterna att följa praktiska instruktioner kring hur och när läkemedlen ska intas. Ett exempel på detta är när läkemedlen skall tas i en speciell ordning.
MedicPen har tagit fasta på denna sammansatta komplexitet och utvecklat en produkt för dispensering av läkemedel: Medimi Smart.
Medimi Smart är CE-märkt och uppfyller alla krav för att säljas som en medicinteknisk klass I produkt inom EU. Dispensern består av upp till 16 kassetter och varje kassett kan innehålla upp till 28 tabletter som förvaras i separata fack. Att tabletterna förvaras separat innebär en stor flexibilitet för patienter och omsorgspersonal samt minskad läkemedelskassation vid ändrad dosering.

Medimi Smart

Medimi Smart hämtar information om dosering från ett vård- eller omsorgssystem eller från ett apotekssystem. Kassetterna packas på apotek eller av omsorgspersonal och körs hem till patienten och placeras i dispensern. Kassetterna är försedda med QR-koder som Medimi Smart läser av och som innehåller information om typ av läkemedel, patient och vilken Medimi Smart kassetterna skall placeras i.
Dispensern är uppkopplad mot vårdsystemet och hämtar information om patientens läkemedel och dosering en gång per dygn, varför doseringsförändringar får genomslag omedelbart. Ett annat användningsområde rör behovsmedicin, det vill säga när en patient behöver exempelvis smärtstillande. Med MedicPens teknologi kan patienten under kontrollerade former själv med några enkla knapptryck få ut medicinen utan hjälp av omsorgspersonal, vilket sparar mycket tid och resurser.
Medimi Smart påminner med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen. Produkten hanterar även påminnelser för upp till sex olika mediciner som inte förvaras i maskinen, till exempel salvor, sprutor, flytande läkemedel, med mera.
Alla tabletter förvaras i separata fack i kassetterna vilket är en fördel för omsorgsgivare. I många fall förändras patienternas dosering tämligen ofta och systemet gör att omsorgspersonal ofta inte behöver åka hem till patienten för att hämta och kassera dospåsar eller ta bort eller lägga till tabletter i dosetter, något som sparar mycket resurser.

Målet är att öka följsamheten

Bolagets teknik medger att patienten i samråd med sin läkare, kan bestämma när doserna ska tas, till exempel tidigt eller sent på morgonen. Det enda patienten behöver göra är att trycka på en knapp så faller tabletterna ut i en kopp. Om patienten av någon anledning inte tar sin dos skickas ett larm till omsorgspersonalen.
MedicPen har med denna teknologi löst två problem. För det första placeras tabletterna var för sig i fack i kassetterna, vilket leder till en flexibilitet som bolaget menar uppskattas av omsorgsgivare och patienter. När de som har dospåsapparat får ändrad dos måste påsarna med tabletter i vissa fall kasseras, men i många fall får patienten istället tabletter som ska tas vid sidan om vilket kan upplevas som förvirrande för många patienter och kan leda till feldosering, och även detta problem adresseras.

Nyemission för uppskalning och ökad marknadsnärvaro

MedicPen avslutade i september det så kallade TIM-projektet (Totallösning för Innovativ Medicinhantering) och befinner sig nu i en fas där projektet dels ska evalueras, dels förbereder sig bolaget för kommande beställningar av Medimi Smart Målet är nu att skala upp i Danmark, men även på den svenska marknaden. Därefter är siktet inställt på såväl Europa och USA som andra regioner.

»Det viktigaste kvittot på att bolaget har ett mycket väl fungerande team är att vi har en stabil produkt och att vi har genomfört ett lyckosamt testprojekt i några danska kommuner och att fler danska kommuner aviserat sitt intresse. Vi får också mycket positiv respons från svenska kommuner« — Fredrik Westman

Bolaget beräknar att löpande intäkter skall komma under det fjärde kvartalet 2019.
Fokus kommer fortsatt att ligga på försäljning av nuvarande version av Medimi Smart, men bolaget kommer även att starta arbetet med att ta fram ett koncept för nästa generation dispenser. För att säkra biljetten till denna resa tar bolaget nu in cirka 30 Mkr i en nyemission.
Bolaget har kalkylerat en förhållandevis stor summa för produktion då man räknar med beställningar av Medimi Smart från framförallt från danska kommuner. Merparten av emissionslikviden kommer därför att användas till en ökad marknadsnärvaro i framför allt Danmark och Sverige. En ökad marknadsnärvaro och försäljning innebär att det uppstår behov av fler funktioner i MedicPen i syfte att hantera kvalitetssystem och support.
Läs BioStocks intervju med MedicPens vd Fredrik Westman här: MedicPen tar in 30 Mkr och siktar på intäktsflöde Q4 2019 (14 okt 2019)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

9 – 25 oktober 2019

TECKNINGSKURS

0,38 SEK per ny aktie.

EMISSIONSVOLYM

Högst 78 812 006 aktier. MedicPen tillförs (före avdrag för emissionskostnader) cirka 30 MSEK vid fullteckning i nyemissionen

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

9 – 23 oktober 2019

HANDEL MED BTA

Beräknat 9 oktober – omkring 12 november 2019

FÖRETRÄDESRÄTT

Den som på avstämningsdagen den 4 oktober 2019 är registrerad som aktieägare i MedicPen äger företrädesrätt att teckna aktier i bolaget utifrån befintligt aktieinnehav. Två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie

GARANTI- OCH TECKNINGSÅTAGANDEN

Cirka 80 procent av emissionsvolymen

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1
[divider]MEDIA[/divider]
Videopresentation av MedimiSmart

YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev