Home Nyheter MedicPen tar in 30 Mkr med sikte på intäktsflöde Q4 2019

MedicPen tar in 30 Mkr med sikte på intäktsflöde Q4 2019

MedicPen tar in 30 Mkr med sikte på intäktsflöde Q4 2019

14 oktober, 2019

Patienter som glömmer bort, tar fel eller överdoserar sina läkemedel är ett stort problem för både patienthälsa och samhälle. Samtidigt ägnar omsorgspersonal en stor del av arbetstiden åt medicinhantering. Svenska medicinteknikföretaget MedicPen utvecklar, tillverkar och säljer helhetslösningar som underlättar för patienter att sköta sin medicinering och effektiviserar omsorgsverksamheternas medicinhantering. Produkterna bygger på en patenterad innovation om separat hantering av mediciner fram till doseringstillfället. Produkterna är utvecklade för integrering i IT-miljöer. För att skala upp produktionen och öka marknadsnärvaron på utvalda marknader, samt påbörja nästa generations dispenser, tar bolaget nu in cirka 30 Mkr i en nyemission. BioStock hörde av sig till bolaget för en kommentar.
Felmedicinering, vårdbesök och sjukhusvistelser. Detta är några följder av låg följsamhet till läkemedelsordination, ett problem som kanske är vanligare än många tror. Samtidigt slukar medicinhanteringen en stor del av omsorgspersonalens tid istället för att ägnas åt personlig omsorg.

MedicPens lösning på problemet

MedicPen har en patenterad teknisk innovation som syftar till att ge patienten en bättre följsamhet vid medicinering. Det patenterade systemet medger att patienten i samråd med sin läkare i större utsträckning än idag kan bestämma när de olika doserna ska tas. Dispensern talar om med ljus, ljud och tal när det är dags att ta medicinen. Det enda patienten behöver göra är att trycka på en knapp, varpå tabletterna faller ut i en kopp. Om patienten av någon anledning inte tar sin dos skickas ett larm till omsorgspersonalen.
Dispensern talar också om för patienten när det är dags att ta läkemedel som inte kan förvaras i dispensern, till exempel salva, spruta och droppar. Därutöver kan patienten på ett enkelt sätt själv ta ut så kallad behovsmedicin, såsom värktabletter, men med de begränsningar som anges för respektive läkemedel. Detta sparar mycket tid åt omsorgsverksamheterna.

»MedicPen verkar inom ett hett område, nämligen Internet of Things och digitalisering. Vi har en stabil produkt och ett medicinhanteringssystem som innebär att omsorgsverksamheterna ges möjlighet att lyfta ut medicinhanteringen och istället fokusera på viktigare arbetsuppgifter, till exempel personlig omvårdnad. Detta i ett läge då omsorgsgivare runt om i världen är satta under hårt tryck på grund av att andelen äldre ökar i kombination med problem att rekrytera personal. Vi kan alltså lösa en rad olika problem på en marknad som är oerhört stor och är på god väg att mogna« — Fredrik Westman, vd MedicPen

Reser expansionskapital

Fredrik Westman, vd MedicPen

Mellan den 9 – 25 oktober 2019 pågår en nyemission som ska ta in cirka 30 Mkr som ska trygga vidare expansion av bolagets verksamhet. BioStock kontaktade bolagets vd, Fredrik Westman, som berättar mer om avsikterna framöver.
Just nu genomför ni en nyemission på cirka 30 Mkr. Hur avser ni att använda emissionslikviden?
– Vi kommer att öka vår marknadsnärvaro och intensifiera marknadsinsatserna, särskilt i Danmark och Sverige. Detta kommer att leda till ökade kostnader kopplat till marknadsföring och försäljning.
– Med nuvarande bemanning kan vi hantera några hundra Medimi Smart som är ute hos patienter. I takt med att försäljningen ökar och fler Medimi Smart implementeras ökar behovet av fler funktioner i bolaget. Vi kommer därför att behöva nyrekrytera personer för att hantera kvalitetsfrågor, complaint-system och support. Detta är starkt kopplat till vår CE-märkning.
– Vi kommer också att investera i utveckling av nästa generation Medimi Smart.
Ni har en huvudprodukt i nuläget, Medimi Smart. Vad gör er tekniska lösning unik på marknaden i förhållande till konkurrenterna?
– Jag vill särskilt framhålla två egenskaper som gör vår teknologi unik och som kommuner lyfter fram som positivt.
– För det första är vår teknologi flexibel eftersom alla tabletter förvaras i separata fack i kassetterna som placeras i Medimi Smart. Detta anser omsorgsgivare vara en stor fördel. I många fall förändras patienternas dosering tämligen ofta. I flertalet fall behöver inte omsorgspersonal åka hem till patienten för att hämta och kassera dospåsar eller ta bort eller lägga till tabletter i dosetter. Detta sparar mycket resurser. I och med att vår dispenser är uppkopplad mot vårdsystemet hämtas information om patientens läkemedel och dosering en gång per dygn. Detta innebär att doseringsförändringar får omedelbart genomslag under förutsättning att tabletten redan finns i dispensern.
– Ett annat exempel är så kallad behovsmedicin, det vill säga när en patient behöver exempelvis smärtstillande. Med vår teknologi kan patienten under kontrollerade former själva med några enkla knapptryck få ut medicinen. Därmed behöver inte omsorgspersonalen komma hem till patienten vilket sparar resurser och patienten behöver inte vänta på hjälp.
Er vision är att lyfta ut medicinhanteringen från omsorgsgivarna så att dessa istället kan fokusera på exempelvis omvårdnad. Ni har därför genomfört ett testprojekt i Danmark där Medimi Smart och medicinhanteringssystemet testats sedan början av 2018. Kan du redan nu antyda något kring resultaten från studien, trots att den fulla utvärderingen publiceras senare under Q4?
– Både MedicPen, våra samarbetspartners och kommunerna anser att resultatet är mycket tillfredsställande. Som en konsekvens av detta har kommunerna beslutat att avsluta den fjärde och sista testfasen och genomföra den sista projektbetalningen.
– Samtidigt har vi gått in i en evalueringsfas som innebär att ett institut ska ta fram en utvärdering samt ett så kallat nationellt ”business case” där man tittar på samhällsekonomiska aspekter. Parallellt med detta har kommunerna, trots att evalueringsfasen inte är färdig, gått in i en beställningsfas.
– Resultatet kan alltså sägas vara mycket positivt och min bedömning är att vi kommer att få beställningar de närmaste månaderna.
Hur ser er prognosticerade vinst per såld enhet ut, och hur ser er strategi ut för att maximera denna?
– Vi har en god bild av produktmarginalen och har under 2019 arbetat med att maximera denna. Framför allt vill jag framhålla att vi har produktionsanpassat Medimi Smart och investerat i produktionsverktyg samt ingått samarbete med en legotillverkare. I denna process har vi minskat produktionskostnaden radikalt. Samtidigt har vi genom att fokusera på Medimi Smart samt genom att i huvudsak fokusera på Danmark och Sverige minskat kostnaderna samtidigt som vi reducerat de risker som är förknippade med att försöka att bearbeta för många marknader.
Danmark, men även Sverige, är initialt era första prioriterade geografiska områden. Varför väljer ni att fokusera just på dessa i ett första steg och hur stort värde betingar dessa när önskvärd acceptans och mognadsgrad har uppnåtts?
– Vi har valt att fokusera på i huvudsak Danmark eftersom de ligger i framkant och har uppnått en hög mognadsgrad inom digitaliseringen av vård och omsorg. Ett annat skäl är att staten, regionerna och kommunerna arbetar mycket samordnat samtidigt som man i Danmark har en tendens att gå ”all in”. Ett exempel på detta är TIM-projektet som vi nyligen avslutat och gått in i en beställningsfas. Attityden kan karaktäriseras som ”antingen eller”. Hade kommunerna inte varit nöjda hade de avbrutit samarbetet med MedicPen och våra samarbetspartners.
– Jag vill hävda att Sverige inte har kommit lika långt inom digitalisering och de olika nivåerna samarbetar inte lika bra som i vårt grannland. Däremot finns det ett stort intresse för Medimi Smart och TIM-projektet, inte minst eftersom de svenska kommunerna ser en möjlighet att lyfta ut den resurskrävande medicinhanteringen. Så jag tror att vi ligger i fas med utvecklingen genom att arbeta stenhårt i Danmark samtidigt som vi i tillsammans med vår samarbetspartner Telenta bearbetar svenska kommuner.

»Vi har vid sidan om Danmark och Sverige anpassat Medimi Smart och medicinhanteringssystemet till den amerikanska marknaden så det är en potentiell marknad för MedicPen. Vi har även fått förfrågningar från olika delar av världen, till exempel Australien och Nederländerna«

Om vi blickar ut över världsmarknaden istället, hur stort värde har den och vilken penetrationsgrad siktar ni på efter en lyckad etablering i Skandinavien?
– Vi kan konstatera att många länder runt om i världen står inför utmaningen att andelen äldre ökar vilket får till följd att man vill effektivisera omsorgsverksamheterna med hjälp av digitalisering. Att sia om värdet är omöjligt, det är ju såklart enormt. Vi har de facto fokuserat på att få Medimi Smart och medicinhanteringssystemet att fungera i Danmark. Dels för att det krävs ett fungerande system för att över huvud taget penetrera andra marknader. Dels för att snabbt få igång ett kassaflöde.
– Penetrationsgrad är något som kan bli tydligare i samband med att vi genomför det nya projektet på Midtjylland där syftet är att kunna definiera vilken typ av tekologi som passar olika patienter. Där ska nämligen både vår dispenser Medimi Smart och dospåseapparater användas. För patienter som har stabil dosering över längre tid kan dospåseapparater i många fall vara lämpliga. Men för de patienter vars medicinering ändras förhållandevis ofta är Medimi Smart en effektivare och bättre lösning. Jag bedömer att merparten av patienterna tillhör den grupp vars medicinering ändras förhållandevis ofta.
När hoppas du att ett eventuellt tillträde till övriga marknader utöver Sverige och Danmark kan ske?
– Vi har varit tydliga med att Medimi Smart och medicinhanteringssystemet ska fungera tillfredsställande i TIM-projektet i Danmark innan vi över huvud taget börjar penetrera andra marknader. Nu har vi en stabil produkt. Sedan några månader tillbaka har vi drivit ett testprojekt i Sverige som vi planerar att skala upp. Vi har vid sidan om Danmark och Sverige anpassat Medimi Smart och medicinhanteringssystemet till den amerikanska marknaden så det är en potentiell marknad för MedicPen. Vi har även fått förfrågningar från olika delar av världen, till exempel Australien och Nederländerna. Men vi går försiktigt framåt så att vi inte tappar fokus, nämligen att Medimi Smart och medicinhanteringssystemet ska fungera väl samtidigt som vi skapar kassaflöde.
Om vi går in mer på detalj kring problematiken med följsamhet av läkemedelsordination. Detta är ju inget nytt problem, snarare kan man påstå att det har varit ett problem i åtminstone ett sekel. Vilka är de svåraste utmaningar ni har haft vid utvecklingen av era produkter och hur har ni löst dessa för att adressera följsamhetsproblematiken?
– Det är två saker som jag anser varit utmaningar och som bolaget löst på ett förträffligt sätt. För det första att tabletterna placeras var för sig i fack i kassetterna. Detta leder till att vi kan erbjuda en unik flexibilitet och som uppskattas av omsorgsgivare och patienter. När patienter som har dospåsapparat får ändrad dos måste påsarna med tabletter i vissa fall kasseras. Men i många fall får patienten istället tabletter som ska tas vid sidan om vilket många patienter upplever är förvirrande och leder sannolikt till fel. För det andra loggas allt som sker med Medimi Smart, till exempel när patienten efter att ha blivit påmind trycker på den blinkande knappen så att dosen faller ut i koppen eller om patienten väljer att ta behovsmedicin. Detta innebär att läkare och omsorgspersonal kan se huruvida patienten tagit medicinen enligt ordination.
Kan du berätta något om nästa generationens dispenser som ni avser utveckla? Ni säger i emissionsprospektet att denna skall vara billigare att producera och ha ett högre teknikinnehåll. Vilka är dina visioner att den nya produkten skall tillföra för funktionalitet som dagens lösningar saknar?
– Vi har en mycket bra bild av behoven och önskemålen på marknaden, inte minst efter våra tester i Danmark. Så slutsatsen är att vi har en mycket bra dispenser och att nästa generation dispenser ska bygga på samma princip vilket innebär att den ska vara lika flexibel som Medimi Smart. Jag vill inte konkret gå in på hur vi tänker, men det handlar till exempel om att tillvarata de tekniska landvinningar som just nu sker, t ex vad gäller 5G och andra tendenser inom connected health och IoT. Vi har också idéer kring applösningar som förbättrar kommunikationen mellan Medimi Smart, vårdsystemen, patienterna och vård- och omsorgsgivare.

»Det viktigaste kvittot på att bolaget har ett mycket väl fungerande team är att vi har en stabil produkt och att vi har genomfört ett lyckosamt testprojekt i några danska kommuner och att fler danska kommuner aviserat sitt intresse. Vi får också mycket positiv respons från svenska kommuner«

Ni hoppas få löpande intäkter under det fjärde kvartalet 2019. När är ditt mål att ni ska nå rörelsevinst på helårsbasis?
– Vi bör avvakta att besvara frågan tills vi vet hur många beställningar som kommer de närmaste månaderna för att därefter kunna ge en någorlunda säker prognos. Även om jag inte kan ge något tydligt svar om när så tycker jag att det ser mycket ljust ut.
Kan du berätta kort om dig själv och teamet bakom MedicPen och hur era kompetenser bidrar till att driva bolaget framåt?
– Teamet består av ett antal mycket envisa och fokuserade personer. Vi som ingår i teamet har varierande kompetenser som kompletterar varandra väl. Det viktigaste kvittot på att bolaget har ett mycket väl fungerande team är att vi har en stabil produkt och att vi har genomfört ett lyckosamt testprojekt i några danska kommuner och att fler danska kommuner aviserat sitt intresse. Vi får också mycket positiv respons från svenska kommuner.
Avslutningsvis, vilka är dina vassaste argument till varför man skall investera i MedicPen och varför tajmingen är den rätta just nu?
– MedicPen verkar inom ett hett område, nämligen Internet of Things och digitalisering. Vi har en stabil produkt och ett medicinhanteringssystem som innebär att omsorgsverksamheterna ges möjlighet att lyfta ut medicinhanteringen och istället fokusera på viktigare arbetsuppgifter, till exempel personlig omvårdnad. Detta i ett läge då omsorgsgivare runt om i världen är satta under hårt tryck på grund av att andelen äldre ökar i kombination med problem att rekrytera personal. Vi kan alltså lösa en rad olika problem på en marknad som är oerhört stor och är på god väg att mogna.

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev