Home Nyheter Färre kroniskt torra ögon om Redwood Pharmas visioner slår in

Färre kroniskt torra ögon om Redwood Pharmas visioner slår in

Färre kroniskt torra ögon om Redwood Pharmas visioner slår in

12 september, 2019

Efter att ha lyssnat på sina aktieägare ger bolaget nu sina ägare chansen att förverkliga önskan om att avsluta den kreditfacilitet som finns idag via en företrädesemission på dryga 11 Mkr.
Kroniskt torra ögon, eller Torra ögon syndromet (Dry Eye Disease, DED) är en sjukdom som totalt drabbar cirka 8 miljoner kvinnor i Europa och USA som genomgått klimakteriet.
Kvinnor efter klimakteriet är den dominerande gruppen som drabbas av detta syndrom, problemet beror sannolikt på östrogenbrist och en påföljande uttorkning av vävnaderna i och runt ögat. Denna hypotes, att lokalt tillföra en låg dos av östrogen så att tårproduktionen normaliseras testas just nu i den pågående kliniska studien.
För att inte den aktiva substansen skall blinkas bort innan nödvändig effekt hinner uppnås behövs en formulering av östrogenet så att den  blir kvar på ögat och hjälper  patienterna. Det är detta faktum som svenska Redwood Pharma har tagit fasta på med sin första kandidat, RP101.

Inlicensiering av amerikansk teknologi

För att lösa problemet med att hålla kvar den aktiva substansen på ögat tillräckligt länge för att få effekt har Redwood Pharma inlicensierat IntelliGel, en patenterad hydrogel-teknologi utvecklad av amerikanska Broda Technologies. När IntelliGel droppas på ögat bildar det en osynlig hinna som möjliggör frisättning av läkemedlet under längre tid. Om detta fungerar som det är tänkt  är förhoppningarna att patienterna skall kunna ges ett användarvänligt alternativ för behandling av DED.
Den aktiva substansen i RP101 är en modifierad version av östrogen – eller östradiol – som administreras till ögat med hjälp av IntelliGel-tekniken.
Teknikplattformen – för vilken Redwood idag har exklusiv rätt till inom oftalmologiska indikationer – medger också en lägre  doseringsfrekvens, vilket kan leda en mer gynnsam biverkningsprofil från de läkemedel som kan bli aktuella för behandling.

Kroniskt torra ögon är ett stort problem

Redwood Pharmas första produktkandidat RP101 under utveckling är alltså en ny terapi för behandling av kroniskt torra ögon hos främst post-menopausala kvinnor. Med en åldrande befolkning, drabbar DED allt fler människor och begränsar dagliga aktiviteter såsom läsning, datoranvändning och bilkörning.
Bolagets lokalt administrerade behandling av torra ögon hos post-menopausala kvinnor baseras på en endogen (kroppsegen) molekyl som i tidigare kliniska studier visat sig kunna återställa tårfilmsproduktion och ge en god behandlingseffekt.
Kandidaten RP101 syftar till att återställa den naturliga nivån av denna molekyl lokalt i ögat. Detta sker genom administrering i form av en ögondroppe som skall återställa den naturliga tårfilmsproduktion som behövs för att korrekt smörja den främre delen av ögat. RP101 tillför en låg dos av det väldokumenterade hormonet östrogen, med avsikten att återställa  produktionen av vitala komponenter i tårfilmen.
Den underliggande forskningen bakom RP101, såväl från Redwood Pharma och från andra forskningsteam, har bekräftat en korrelation mellan den verksamma substansen och minskade symptom av torra ögon i kliniska prövningar.

Otillräckligt effektiva behandlingsalternativ

Torrhet, smärta, sveda, brännande känsla, rodnad, klåda, dimsyn och  slemproduktion är  samtliga kännetecken på att en person lider av DED.  Obehandlad kan i vissa fall torra ögon leda till skada på den okulära ytan och i värsta fall blindhet.
DED orsakas av många faktorer, bland annat inflammation, dysfunktion av körtlar och celler runt om i ögat, åldrande, kontaktlinsanvändning, långvarig datoranvändning samt torra miljöer, alla dessa kan öka risken att få DED. Patienter är oftast tvingade att använda de receptfria ögondroppar som finns. Det finns för närvarande ingen produkt på marknaden som idag behandlar den grundläggande orsaken till DED. Läkemedel för att dämpa inflammationen i samband med DED finns samt i vissa fall kan kirurgi hjälpa.

Bild: Redwood Pharma

Det potentiella marknadsvärdet av RP101

Redwood Pharma anger att marknadsvärdet för terapier inom DED-fältet kommer att uppgå till 2,7 miljarder USD globalt år 2022.
Bolagets marknadsundersökningar visar vidare att ögonläkare och statliga betalningssystem på de två största marknaderna i Europa (Storbritannien och Tyskland) är i ett trängande behov av en produkt som RP101. De läkare som deltagit i dessa undersökningar indikerade att de skulle vara mycket villiga att förskriva RP101 om den effektivitet och säkerhet som har visats i 2 tidigare fas II-studier i USA, kan replikeras i pågående och kommande kliniska studier

Fullrekryterad klinisk fas II-studie

Nyligen rekryterade Redwood Pharma den sista av de cirka hundra patienter som ska ingå i fas II-prövningen av RP101. Den aktuella patientgruppen, post-menopausala kvinnor som lider av kroniskt torra ögon, genomgår nu behandling under tre månader i syfte att utvärdera säkerheten och effektiviteten hos RP101. Bolaget framhåller att såväl patientgruppen som den biologiska mekanism som prövningen inriktas mot, är unik. 

Ett leveranssystem och flera potentiella användningsområden

IntelliGel är alltså inte ett läkemedel, utan snarare en administrationsform för läkemedel som förutom att reglera frisättningen av den aktiva substansen, även kan ha förmågan att lösa och stabilisera annars svårlösliga läkemedelssubstanser. Bolaget har alltså valt post-menopausala kvinnor som en första patientpopulation, men på längre sikt ser man också stor potential för ett brett spektrum av framtida indikationer där en långsam frisättning av läkemedel i ögat är eftersträvansvärt.
Parallellt med RP101 utvärderas nya projekt där  IntelliGel kan utnyttjas i behandling av ögonåkommor. Detta i sig är av synnerligen högt intresse då bolagets pågående fas II-studie kommer leverera resultat som kan ge en fingervisning om möjligheterna att utöka pipelinen med nya produkter med IntelliGel som administrationsform.

Företrädesemissionen ska avveckla kreditfacilitet och stärka kassan

Kreditfaciliteten är en typ av finansiering som har mött en hel del kritik det senaste året. Finansieringsmodellen har i flera fall lett till såväl oönskade som oförutsägbara utspädningseffekter och ett onormalt ökat säljtryck i aktien efter genomförda konverteringar. Redwood Pharma är ett av de bolag som sedan tidigare använt denna finansieringsform, men efter att ha lyssnat på aktieägarna har man nu valt att byta strategi och inte utnyttja faciliteten om emissionen blir fulltecknad, vilket förefaller vara ett klokt beslut, inte minst med tanke på marknadens växande aversion mot denna typ av finansiering.
Av detta skäl genomför Redwood Pharma nu en företrädesemission med syftet att dels inte behöva utnyttja den utestående kreditfaciliteten på 10 Mkr, varav vilken man hittills endast har utnyttjat 5 Mkr.
I och med detta torde aktieägarna kunna se fram emot en mer förutsägbar och sannolikt mindre volatil kursutveckling, samtidigt som bolaget säkerställer tillgången till rörelsekapital för den planerade verksamheten en bra bit in i 2020.
Vid full teckning i den aktuella emissionen kommer Redwood Pharma inte att utnyttja någon ytterligare del av de 10 Mkr som återstår av faciliteten.

Allokering av emissionslikviden

Emissionsmedlen – maximalt 11,2 Mkr innan emissionskostnader om 0,3 Mkr – avser Redwood Pharma använda för slutförande av den pågående fas II-studien av RP101 (6 Mkr), affärsutveckling/utlicensiering av RP101 samt allmänna rörelsekostnader (3 Mkr), kontant återbetalning av brygglånet från kreditgivaren Formue Nord (1,5 Mkr) samt för utvärdering av nya tillämpningsområden för Bolagets s.k. delivery-plattform IntelliGel (1,0 Mkr). Återstående del av brygglånet (3 Mkr) kommer i mån av utrymme att kvittas mot aktier i företrädesemissionen, samt, om tillräckligt utrymme ej föreligger, mot aktier i en övertilldelningsemission.
Läs även: Redwood Pharma byter finansieringsmodell (5 sept 2019)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA Spotlight Stock Market
TECKNINGSPERIOD 4 – 23 september 2019
TECKNINGSKURS 7,25 SEK per aktie
AVSTÄMNINGSDAG 2 september 2019
TECKNINGSRÄTTER Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie. Det krävs åtta (8) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.
Även de som tidigare inte är aktieägare i Redwood är välkomna att teckna aktier utan företrädesrätt och erhåller tilldelning i mån av utrymme.
ÖVERTILLDELNING Bolaget har upptagit brygglån om sammanlagt 4,5 Mkr, av vilka 3,0 Mkr ska återbetalas i form av aktier i Redwood. Återbetalning kommer ske till en emissionskurs motsvarande den i Erbjudandet (7,25 SEK per aktie).
I händelse av att sådan återbetalning inte ryms inom ramen för Erbjudandet kan styrelsen komma att fatta beslut om en riktad emission av ytterligare upp till 430 345 aktier till de som lämnat brygglånen, vilket inkluderar upplupen ränta om en procent per månad under en period om fyra månader.
TECKNINGSFÖRBINDELSER OCH EMISSIONSGARANTIER Föreliggande nyemission omfattas inte av några emissionsgarantier.
Teckningsförbindelser motsvarande 3,0 Mkr har lämnats av två privata investerare, Wilhelm Risberg (1,25 Mkr) och Fredrik Lundström (1,75 Mkr), vilka härigenom avser kvitta lämnade brygglån mot nya aktier.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
 
prospektikon1

Media

Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus presenterar bolaget på BioStock Live (27 aug 2019)

YouTube video

VD-intervju på BioStock Live (27 aug 2019)
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev