Home Nyheter Dicot utvecklar långtidsverkande Viagra-utmanare

Dicot utvecklar långtidsverkande Viagra-utmanare

Dicot utvecklar långtidsverkande Viagra-utmanare

9 september, 2019

Erektionsproblem och för tidig utlösning är vanligt förekommande problem med stark inverkan på mäns livskvalitet. Dagens behandlingsalternativ är behäftade med biverkningar och tvånget att tidsmässigt planera läkemedelsintaget i förhållande till sexuellt umgänge. Detta har öppnat upp en stor marknad på vilken svenska Dicot vill inta pole position med Libiguin, en biverkningsfri substans med långvarig effekt.
Dicot utvecklar en ny behandling mot sexuella dysfunktioner hos män, i ett första steg erektil dysfunktion och prematur eller för tidig utlösning. Även andra indikationer förknippade med sexuell dysfunktion, där befintliga behandlingar inte lyckas behandla patienterna på ett effektivt sätt, är relevanta i det längre perspektivet.

Studie visar att män uppskattar ett aktivt sexliv som seniorer

Den så kallade H70-studien vid Sahlgrenska akademin i Göteborg visade att så många som 95 procent av männen värderade sexualiteten som en positiv faktor i livet. Dock visade sig den sexuella tillfredsställelsen vara mycket lägre hos män med en dysfunktion, liksom hos deras kvinnliga partner. Dessutom visade studieresultaten att män vill ha ett aktivt sexliv långt upp i åren, något som ett långverkande läkemedel skulle kunna bidra till.

Upptäckten av helt ny naturlig struktur bakom innovationen

Upptäckten av läkemedelskandidaten Libiguin gjordes av Professor Jarl Wikberg vid Uppsala Universitet som i samarbete med forskare på Madagaskar studerade beteendeeffekter av extrakt från olika växter på sexualbeteende hos försöksdjur efter att extraktet under lång tid använts inom folkmedicinen för att behandla sexuell dysfunktion.
Ett extrakt från en rot av ett träd (Neobeguea mahafalensis) visade sig ha väldigt kraftfulla effekter och forskarna genomförde därför omfattande försök att isolera den aktiva principen i extraktet. Dessa försök ledde fram till upptäckten av en tidigare ej känd substans (Libiguin) som visade effekter på sexualbeteendet. Förutom patent på själva substansen har Dicot sedermera utvecklat och patenterat semisyntetiska metoder för tillverkning av substansen, som man alltså döpt till Libiguin. Detta gör att bolaget inte behöver originalväxten för att framställa Libiguin.

Dagens behandlingar har en rad tillkortakommanden

Det saknas inte registrerade läkemedel för att behandla erektionsproblem. Marknaden domineras av PDE-5-hämmare, receptbelagda läkemedel som finns i flera olika varianter. Av dessa är Viagra (Pfizer), Cialis (Eli Lilly) och Levitra (Bayer AG, GlaxoSmithKline) marknadsledande. Utbudet för behandling av för tidig utlösning är däremot betydligt mindre.
I en tidigare intervju med BioStock framhöll dock Dicots vd Göran Beijer följande negativa aspekter med dessa behandlingsmetoder.
För det första måste intagandet av nuvarande läkemedel planeras tidsmässigt innan den sexuella aktiviteten, till skillnad mot Libiguin vars effekt sitter i upp till två veckor efter en behandling. Kraven på planering av läkemedelsintag kan därför få en positiv effekt på den naturliga sexualiteten med en återställd spontanitet och en potentiellt positiv psykologisk effekt på parrelationen.
En annan viktig skillnad är att Libiguin sannolikt kan användas både mot erektionsproblem och för tidig utlösning, vilket bolaget menar faktiskt utgör ett vanligt problem. Idag används separata behandlingar mot dessa båda indikationer. Bolaget pekar också i sitt investeringsmemorandum på att det är vanligt att en person samtidigt har flera olika sexuella dysfunktioner och att det finns ett tydligt samband mellan dem. Här lyfter man studier som visat att 45 procent av de män som har erektionsproblem också har ett nedsatt sexuellt intresse och 23 procent har problem med för tidig utlösning.
De konkreta negativa aspekterna med befintliga läkemedel mot sexuella dysfunktioner är besvärliga biverkningar såsom huvudvärk, trötthet och yrsel, men även allvarligare biverkningar som blodtrycksfall och t.om. plötsliga dödsfall har inträffat. De marknadsledande PDE-5-hämmarna kan dessutom inte användas av patienter med hjärt- och kärlsjukdom och vid behandling med nitropreparat (kärlkramp).

Prekliniska data stödjer fortsatt utveckling

Dicots preklinska studier av Libiguin i råtta har visat goda resultat såsom förbättrad sexuell förmåga och förlängd sexuell aktivitet. Bolagets 7-dagars toxicitetstest visade att den högsta dos som inte visar toxisk effekt är långt högre än de doser som ger tydlig och signifikant effekt. Bolagets senaste djurförsöksstudie kring beteendeeffekterna för Libiguin och den aktiva substansen i Viagra (sildenafil), visade på tydliga skillnader i verkningsprofil mellan PDE-5-hämmare och Libiguin. För att utröna den exakta verkningsmekanismen för Libiguin och hur den skiljer sig mot sildenafil i detta hänseende, krävs ytterligare studier.
Dicot och externa forskare har intervjuat ett flertal män och läkare på Madagaskar som bekräftat användandet av avkok på växten för att behandla erektionsproblem, vilket sålunda preliminärt stödjer substansens effektivitet och långvariga effekt, där den på ett naturligt sätt återställer sexualfunktionerna med en låg biverkningsprofil. Detta måste dock bekräftas i kommande kliniska studier i människa.

Stor efterfrågan på effektiva behandlingar

Det totala antalet fall i världen av män som lider av erektionsproblem och förtidig utlösning uppskattas vara upp till 1,1 miljarder män i respektive grupp. Antalet män drabbade av nedsatt sexuell lust har rapporterats ligga på mellan 10-40 procent i olika studier och Dicot bedömer att det globala antalet män som lider av HSDD (hypoactive sexual desire disorder), det vill säga nedsatt sexlust och svårighet att bli upphetsad, är upp till 2 miljarder individer.
Den årliga försäljningen av preparat riktat mot erektionssvikt och för tidig utlösning säljer idag för runt 60 miljarder kronor årligen. Det rör sig om PDE5-hämmare mot erektionssvikt, men i fallet med för tidig utlösning finns endast ett registrerat läkemedel i Europa. Dicots vd Göran Beijer framhåller dock att den totala adresserbara marknaden är långt större om man även räknar in de som av olika skäl inte söker hjälp för sina problem idag. Kanske kan ett biverkningsfritt läkemedel med långvarig effekt röna tillräcklig uppmärksamhet för att sätta fart på denna statistik.

Marknaden ska erövras i samarbete med större läkemedelsbolag

Dicots exit-strategi är att utveckla Libiguin fram till klinisk fas II och söka strategiska allianser med större etablerade läkemedelsbolag för att ta kandidaten hela vägen till ett registrerat läkemedel på världsmarknaden. Bolaget menar att intresset för läkemedel med koppling till naturliga råvaror alltid är intressant på den globala marknaden, kanske i synnerhet på vissa marknader i Asien.
Givet marknadspotentialen i marknadssegmentet och tillkortakommanden med befintliga produkter för de aktuella indikationerna, torde ytterligare positiva kliniska data framstå som tämligen lockande för en potentiell industriell partner.

Nuläge och nyemission

Den 17 september avslutas bolagets pågående företrädesemission om 20,3 Mkr. Emissionslikviden avses vikas till fortsatt prekliniskt arbete, med andra ord farmakologiska studier för att studera mekanismen, formulering, toxikologiska tester samt GMP-produktion för att förbereda Libiguin för fas I. Utöver detta kommer Dicot att arbeta med marknads- och affärsstrategier för att positionera produkt och varumärke.

Insiders tecknar

Den 6 september meddelade bolaget att samtliga i styrelsen och delar av ledningen kommer att teckna units för sammanlagt 695 600 SEK i den pågående företrädesemissionen.
Läs en tidigare intervju med vd Göran Beijer här: Dicots behandling av sexuell dysfunktion ska slå globalt (26 aug 2019)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

3 september – 17 september 2019

TECKNINGSKURS

2,60 SEK per unit motsvarande 2,60 SEK per aktie, teckningsoptionerna utges vederlagsfritt

EMISSIONSVOLYM

20,3 Mkr

TECKNINGSOPTIONER

Varje teckningsoption berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie. Perioden för utnyttjande av teckningsoptionen löper från och med den 1 oktober 2020 till och med den 15 oktober 2020. Teckningskursen för aktier med stöd av teckningsoptioner uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under perioden 14 september 2020 till 25 september 2020, dock ej lägre än 2,60 SEK eller högre än 5,20 SEK.

TECKNINGSPERIOD FÖR TECKNINGSOPTIONER

28 oktober – 8 november 2020

ÖVERTILLDELNINGSEMISSION

Dicot har, villkorat en fulltecknad företrädesemission, möjlighet att utnyttja en övertilldelningsemission som kan tillföra bolaget ytterligare 2 MSEK

TECKNINGSFÖRBINDELSER OHC GARANTIÅTAGANDEN

21,2%, respektive 48,8%. Totalt säkerställd till 70%

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1

Investerarträffar

Mangold, Stockholm Tid: 11 september 2019 Kl 11:30 Plats: Engelbrektsplan 2, Stockholm. Anmälan skickas till [email protected].
Mangold, Malmö Tid: 12 september 2019 Kl 11:45 Plats: Elite Hotel Esplanade, Malmö. Anmälan skickas till [email protected].

Media

Vd Göran Beijer presenterar bolaget vid BioStock Live (27 aug 2019)

YouTube video

Vd-intervju vid BioStock Live (27 aug 2019)
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev