Home Nyheter VD-intervju: »LifeAssays står inför ett vägskäl«

VD-intervju: »LifeAssays står inför ett vägskäl«

VD-intervju: »LifeAssays står inför ett vägskäl«

22 juli, 2019

LifeAssays utvecklar patientnära och användarvänliga så kallade point of care-tester för blodanalys inom både veterinärmedicin och humanvård. Som ett avgörande led i ett omfattande strategiskifte har bolaget beslutat att veterinärdelen ska avyttras. En pågående kapitalresning om cirka 25,1 Mkr ska ge de muskler bolaget behöver för att genomföra försäljningen samt fokusera på utvecklingen av en ny generation av självtester inom humanmedicin. För BioStock berättar LifeAssays vd Anders Ingvarsson om den nya strategin, potentialen och utmaningarna. 

Anders Ingvarsson, vd LifeAssays
Anders Ingvarsson, vd LifeAssays.

Anders Ingvarsson, LifeAssays utvecklar en teknologiplattform för blodanalys med applikationer inom både veterinärmedicin och human medicin. Vilka är era produkters största fördelar?
– Vi uppfattar att vår teknologis största fördelar ligger i att den är oerhört enkel att arbeta med, vilket gör den lämplig för mindre veterinär- eller humanklinker, vårdcentraler och liknande. Behovet av underhåll är i det närmaste obefintligt och systemen levererar robusta och korrekta resultat över tid. Allt detta gör vår VetReader och vår MagniaReader Vet och Human till sanna patientnära diagnostikprodukter.
Vilka är för- respektive nackdelarna med att bedriva utveckling inom bägge dessa fält, exempelvis när det gäller regulatoriska processer?
– Den största fördelen är nog att vi har ett försprång på veterinärmarknaden eftersom vi tar fram produkter på liknande sätt som om de skulle säljas på humanmarknaden. Det garanterar en hög kvalitet jämfört med konkurrenter som inte har den erfarenheten. Veterinärmarknaden är inte reglerad vilket gör att vi kan komma snabbare till marknaden i våra utvecklingsprojekt. Nu har vi ju arbetat med sikte på humanmarknaden den senaste tiden med vår nästa generations test, den kvantitativa engångstesten QDA. I detta arbete är det en fördel att vi finns på veterinärmarknaden eftersom vi finns med MagniaReader Vet på marknaden med en test för inflammation hos häst.
– QDA är en ”krympt” version av MagniaReader och att finnas på marknaden, även om det är med veterinärapplikationer, är till stor hjälp för utvecklingen av humanmedicinska applikationer.
Bolagets verksamhet har under våren präglats av en ansträngd finansiell situation och ni genomför just nu en företrädesemission som ska tillföra bolaget ca 25 miljoner kronor före emissionskostnader. Berätta kort om bakgrunden till emissionen?
– LifeAssays står inför ett vägskäl. Att utveckla produkter och marknader för att fortsätta etableringen av bolaget på den veterinärmedicinska marknaden samtidigt som arbetet med vår MagniaReader och QDA tagit stora steg i samband med vårt projekt med Abreos inom bröstcancervård har visat att vi kan vara en seriös spelare inom humanmedicinens patientnära och användarvänliga hemtester. Potentialen i det senare området, och därmed bolagets värde för aktieägarna, bedömer styrelsen är avsevärt större inom humanmedicin och emissionen skall säkerställa att vi i lugn och ro kan avyttra veterinärdelen och med den försäljningen också säkra finansiering till avslutande av QDA-projektet.

»LifeAssays kommer att fokusera till 100 procent på humanmedicinska applikationer på våra analysplattformar MagniaReader och QDA. Veterinärdelen skall säljas och organisationen skall ställas om för vårt nya verksamhetsfokus.«

Ni har aviserat att den här emissionen markerar startskottet för genomförandet av ett strategiskifte. Kan du ge en kort sammanfattning av den nya strategin ni avser att genomföra?
– LifeAssays kommer att fokusera till 100 procent på humanmedicinska applikationer på våra analysplattformar MagniaReader och QDA. Veterinärdelen skall säljas och organisationen skall ställas om för vårt nya verksamhetsfokus.
Ni rapporterade vikande försäljning för helåret 2018 och konkurrensen på t.ex. Asien-marknaden hårdnar. Å andra sidan har ni genomfört nya produktlanseringar och tecknat distributionsavtal med starka aktörer, hur ser du på möjligheterna och utmaningarna för bolaget framåt?
– Som sagt måste det till investeringar i produkter och på marknads- och försäljningssidan för att vi skall kunna fortsätta växa veterinärverksamheten. Vi arbetar vidare enligt tidigare plan för att att säkra värdet i veterinärverksamheten för kommande köpare. Intäkterna i LifeAssays kommer framgent att komma från det arbete vi gör med t.ex. bolag som Abreos där vi skall ta fram en kommersiell produkt för monitorering av Her2 positiva bröstcancerpatienter. Testen sätts upp på vår andra generations system MagniaReader men kan föras över till QDA-plattformen så snart den är klar. Abreos har ett antal tester som de sätter upp i laboratoriet och som vi diskuterar att föra över till MagniaReader.
En av de mest genomgripande förändringarna i er nya strategiplan är alltså att ni ska avyttra veterinärverksamheten. Vilka är de viktigaste fördelarna en försäljning skulle medföra?
– Förutom ett kapitaltillskott kommer vi att kunna ställa om organisationen och driva verksamheten till betydligt lägre fasta kostnader än idag. I vår QDA finns ett väldigt stort värde som vi nu kan fokusera på att realisera inom humanmedicin och specifika tester inom t.ex. onkologi, neurologi, etc. där behandlingar är väldigt dyra och bättre uppföljning och justering av doserna betyder lägre kostnader för samhället men framför allt effektivare behandling med mindre biverkningar för patienten.

» Vi har en bred process där vi med extern hjälp identifierar och närmar oss kandidater och arbetar samtidigt fokuserat på några egna kontakter. Den senare processen har kommit långt.«

Ni har i er kommunikation sagt att det finns ett stort intresse externt för er veterinärdel. Kan du berätta något om vilken typ av aktörer det rör sig om, samt om det är en eller flera olika aktörer?
– Jag kan inte gå in på detaljer men är trygg i att vår veterinärdel kommer att ingå i en större satsning inom området än den vi kan göra själva.
Ni ser en stor potential i applikationer av er teknologiplattform inom humanmedicin. Kan du utveckla vilka möjligheter ni främst ser framför er?
– Som jag nämnt är diagnostik på mindre kliniker, närmare patienten, så kallad Point of Care det vi satsar på. Den delen av marknaden växer avsevärt snabbare än laboratoriebaserad diagnostik och vi vet att vi kan levererar resultat av den kvalitet som krävs för att exempelvis ställa in en avancerad behandling på vårdcentralen vid läkarbesöket i stället för att man måste ta ett prov innan läkarbesöket och ta sig till det stora sjukhuset.
– Den riktigt stora potentialen vi ser är dock med vår plattform för engångstester som, precis som MagniaReader, levererar kvantitativa resultat. Till den har vi tagit fram en provbehandlingsdel som är patentsökt vilken gör provtagning enkelt för patienten att själv göra och tar bort de felkällor som normalt hänger samman med att vi ”amatörer” tar prover för egentestande. Detta system gör att vi kan adressera marknaden för hemtestande med högkvalitativa testsvar även för komplexa tester. Tänk att kunna ta med sig några teststickor hem, ta blodprov genom ett stick i fingret, droppa blodet på stickan och avläsa ett exakt resultat. Resultatet är av samma kvalitet som på laboratoriet och din läkare och du kan diskutera det över telefonen för att avgöra om din behandling är korrekt eller skall ändras.
Vilka är då de största utmaningarna för LifeAssays att slå sig in på detta område?
– Här måste LifeAssays finna samarbetspartners för att slutföra utvecklingen av QDA-plattformen och under tiden skapa intäkter genom samarbeten som det vi gör t.ex. med Abreos. Vår modell med externa samarbeten för att snabba upp utvecklingsprocessen utan att behöva svälla den egna organisationen, kunskapen om registrering och kvalitet, mm gör att vi är rustade för att genomföra de utvecklingssteg som skall till. Nu skall även affärsutveckling få fokus så att nödvändiga avtal kan tas fram med framtida partners.
Ni har som du nämnt ett samarbetsavtal med Abreos Biosciences som utvärderat era tester inom cancervården, som utfallit väl. Kan du berätta kort om detta och vad följderna kan bli för LifeAssays del?
– Enkelt uttryckt har Abreos tagit fram en teknologi som möjliggör att precist mäta hur effektiv dos en individ får av s.k. biologiska läkemedel. Vi arbetar med en test för Her2 positiva patienter och monitorering av deras läkemedelsdoser. Abreos har redan tagit fram en laboratorietest som används inom MS och har en pipeline av flera intressanta tester. Vår generation två MagniaReader och generation tre QDA kommer alltså att snabbt kunna ta fram PoC-versioner av deras laboratorietester.
Ni anger i era mål för 2019 att ni siktar på en försäljning av veterinärdelen under innevarande år, hur ser du på förutsättningarna för att nå det målet?
– Vi känner oss komfortabla med att så kommer att ske.

» Vi har en bred process där vi med extern hjälp identifierar och närmar oss kandidater och arbetar samtidigt fokuserat på några egna kontakter. Den senare processen har kommit långt.«

Hur ser du på risken att en avyttring potentiellt kan dra ut på tiden, hur ser planen ut i ett sådant scenario?
– Risken är relativt liten. Vi har en bred process där vi med extern hjälp identifierar och närmar oss kandidater och arbetar samtidigt fokuserat på några egna kontakter. Den senare processen har kommit långt. Samtidigt genomför vi kostnadsbesparingar i den existerande organisationen för att se till att kunna genomföra försäljningen under ordnade former med kassan från emissionen.
Den nu pågående emissionen kan inbringa cirka 21 Msek efter emissionskostnader, hur kommer ni att allokera emissionskapitalet?
– Resurserna ska användas dels för att stödja försäljningsprocessen av veterinärverksamheten, dels fortsätta utvecklingen av QDA och fokusera organisationen.
Vilka ytterligare milstolpar förväntar du dig att bolaget uppnår i år och, inte minst, vilken eller vilka av dessa milstolpar ser du personligen mest fram emot?
– Projektet vi har tillsammans med Abreos är oerhört intressant och att få gå vidare i det samarbetet ser jag verkligen fram emot, både för LifeAssays och som något jag personligen vill vara med om. Att avyttra veterinärverksamheten är ett sådant beslut som man vet är rätt men vi har ju levt med veterinärdiagnostik dygnet runt de senaste åren. Jag ser det dock ungefär som när barnen lämnar för att studera utomlands – det är rätt även om man kommer att sakna dem.
– Jag måste naturligtvis också nämna att när vi har den första prototypen för en human test framme på vår QDA, exempelvis den Her2 test vi nu sätter upp på MagniaReader, då kommer jag att vara riktigt stolt och glad. Det kanske får vänta in i 2020 men förhoppningsvis får vi arbeta fram en test för validering i klinisk miljö på MagniaReader så länge. Det borde vi kunna göra inom sex till nio månader.

»LifeAssays är ett bolag som enligt mig sitter på en otroligt stor potential inom patientnära testande.«

Avslutningsvis, vilka är enligt dig de främsta argumenten för att man ska delta i LifeAssays pågående emission
– LifeAssays är ett bolag som enligt mig sitter på en otroligt stor potential inom patientnära testande. Vår plattform QDA som kan användas för ett antal olika tester, har möjligheten att ta oss in på en marknad som förväntas växa oerhört snabbt, nämligen hemtestande. Jag tror att var och en förstår hur det kommer att påverka bolagets värde och därmed aktieägarnas utveckling på investeringen.
Läs också: Kapitalresning om 25,1 Mkr startskottet för strategiskifte i LifeAssays (18 juli 2019)
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

[et_bloom_inline optin_id=”optin_4”]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev