Home Nyheter Kapitalresning om 25,1 Mkr startskottet för strategiskifte i LifeAssays

Kapitalresning om 25,1 Mkr startskottet för strategiskifte i LifeAssays

Kapitalresning om 25,1 Mkr startskottet för strategiskifte i LifeAssays

18 juli, 2019

Lundabaserade LifeAssays utvecklar engångstester och utrustning för patientnära diagnostik inom dels veterinärmedicin, där man marknadsför applikationer för husdjur som hund, katt samt för hästar, dels humanmedicin där fokus ligger på utveckling av så kallade point of care-tester som även kan användas i patientens hem. Med ett färskt styrelsebeslut om strategiskifte i ryggen genomförs nu en till 80 procent garanterad kapitalresning som ska tillföra bolaget cirka 25,1 Mkr före emissionskostnader, samtidigt som man förbereder för att avyttra veterinärdelen av verksamheten.
LifeAssays noterades 2002 på NGM-börsen och har sedan dess fokuserat på utveckling av instrument och analysmetoder för diagnostik inom human- och veterinärmedicin, där den centrala affärsidén är att erbjuda en patientnära, kostnadseffektiv och minutsnabb metod för diagnos av olika sjukdomsmarkörer i blod. Bolagets teknikplattform är applicerbar inom såväl human- som veterinärmedicin, varav det senare området historiskt varit LifeAssays huvudfokus.
Inom veterinärmedicinen är en utmaning att snabbt kunna upptäcka och noggrant övervaka det kliniska förloppet för exempelvis inflammationer hos hundar, katter och hästar. För detta syfte har LifeAssays genom en kombination av egen utveckling och strategiska förvärv tagit fram en patenterad teknikplattform med flera användarvänliga produkter i form av analysinstrument och engångstester för blodanalys som kan utföras direkt vid klinikerna, utan att behöva involvera externa laboratorier för analyser.

Etablerad försäljning inom veterinärmedicin

Bolaget har idag etablerad försäljning av produkterna VetReader och MagniaReader Vet som är analysinstrument med tillhörande engångstester för att upptäcka ett flertal sjukdomar som drabbar husdjur som hundar, katter samt hästar. Diagnostikmetoden bygger på att man snabbt och exakt med bolagets tester analyserar blodprover och fångar upp biomarkörer som indikerar systemisk inflammation. Till MagniaReader finns även ett engångstest för humant bruk.
Den största marknaden för LifeAssays produkter är Europa som under 2018 stod för cirka 86 procent av omsättningen. Sin starkaste position har man i Norden och i Sverige finns bolagets analysinstrument och engångstester placerade på ca 40 procent av samtliga veterinärkliniker.

Kvantitativa engångstester ett viktigt huvudspår

Ett strategiskt viktigt utvecklingsspår för LifeAssays är kvantitativa engångstester, s.k. QDA (Quantitative Disposable Assay), d.v.s. tester som kan utföras i hemmiljö. Bolagets patenterade plattform för QDA är utvecklat för att kunna appliceras inom såväl veterinärmedicin som inom humanmedicin i en patientnära miljö, med tids- och kostnadseffektiva analyser och snabba provsvar vid kliniker eller i patientens hem – vad som brukar kallas Point of Care(POC).
I de kvantitativa engångstesterna kombineras reagens- och instrumentdelarna i en mindre enhet lämpad för användning i miljöer och situationer där traditionella POC-system antingen inte kan användas eller medför alltför höga kostnader. Dessa engångstester utgör därmed ett viktigt komplement till LifeAssays mer traditionella POC-tester där endast reagensdelen är av engångskaraktär. Potentialen för den humana applikationen bedöms som stor och testet kan användas vid hembesök, i ambulanser, i väntrummet eller hos kliniker med behov av endast ett fåtal analyser per vecka.

Samarbetsavtal för utvärdering inom cancervård

I sin årsredovisning för 2018 uppgav LifeAssays att man kunnat visa att plattformen för de kvantitativa engångstesten levererar lika tillförlitliga resultat som sofistikerade laboratoriesystem. Under året slöts också ett avtal med Abreos Biosciences, ett San Diego-baserat bolag som med egen patenterad teknologi, Veritop, tar fram tester för en individualiserad och effektiv uppföljning av behandling inom cancer och autoimmuna sjukdomar.
Samarbetet syftar till att utvärdera möjligheterna att överföra vissa tester som idag görs vid centrallaboratoriet till POC genom att nyttja LifeAssays MagniaReader-plattform. Som initialt utvärderingsprojekt valdes ett test för Herceptin, en markör för monitorering av behandling av bröstcancer.
Under fjärde kvartalet 2018 visade LifeAssays att MagniaReader-plattformen levererar testresultat av en kvalitet som kan användas inom cancervården och enligt en bokslutskommuniké från februari i år har utvärderingen som genomförts av Abreo Bioscienses avlöpt väl. Enligt bolaget står mellan 10 och 30 procent av de cirka 2 miljoner kvinnor som årligen drabbas av bröstcancer på behandlingar som skulle kunna optimeras med hjälp av den typ av test som Abreos utvärderat med MagniaReader.
Ytterligare potential indikeras av det faktum att man från LifeAssays sida bedömer att motsvarande positiva resultat skulle kunna uppnås med bolagets QDA-engångstest.

Hårdnande konkurrens gav vikande försäljning

Under 2018 noterade LifeAssays en nedgång i försäljningen, delvis beroende på hårdnande konkurrens i bl.a. Asien. Ett undantag är de nordiska marknaderna där bolagets position inom veterinärmedicin bedöms som fortsatt stark. Samtidigt lanserades nya produkter och flera distributions- och försäljningsavtal etablerades. Ett sådant avtal tecknades med Accelerated Equine Health (AEH) med speciellt fokus på hästmarknaden i första hand för tävlingshästar. Nyligen meddelades marknaden via ett pressmeddelande att avtalet resulterat i en order värd 340 000 SEK, vilket är större än vanligt och betecknas av bolaget som ett trendbrott i försäljningen på den viktiga USA-marknaden. Prognosen för intäkter från avtalet med AEH uppskattas till totalt 300 000 USD under det första året.

Nytt strategiskt vägval efter tuff utveckling

Anders Ingvarsson, vd LifeAssays
Anders Ingvarsson, vd LifeAssays.

Under det första halvåret 2019 har bolaget till följd av vikande likviditet tvingats upprätta en kontrollbalansräkning samt besluta om ett omfattande sparpaket om 30 procent som beräknas vara fullt ut genomfört under det tredje kvartalet. För att effektivt möta den tuffa utvecklingen har bolagets styrelse beslutat om en ny strategisk plan för bolaget.

»För bolaget är det ett rätt beslut att fokusera. Framtiden ligger för oss på humansidan där vi med våra point of care-tester kommer att kunna skörda riktiga framgångar inom bara något år. Marknaden för dessa tester är enorm« – Anders Ingvarsson, vd LifeAssays

Baserat på de goda resultat som bolaget uppnått med sin QDA-plattform för kvantitativa engångstester i hemmiljö, har beslutet nu fattats att man ska öka takten i projektet. Marknaden för POC-tester inom human medicin växer kraftigt och man gör bedömningen att marknaden för QDA, som fungerar lika bra inom vården som i hemmet, kommer att växa ännu snabbare. Man ser också att tester för bl.a. blodglukos och graviditetstester kommer att få sällskap av ett antal andra analyser där bolagets QDA är väl positionerat.
Ett avgörande vägval i den nya strategin är också att man planerar att avyttra veterinärdelen av verksamheten. Enligt bolaget finns ett stort intresse från externa aktörer samtidigt som framgångar i USA med produkten MagniaReader Vet och LifeAssays starka marknadsposition i Norden innebär att tidpunkten för en försäljning av veterinärdelen i detta skede är rätt.
Nyemission och avyttring ska finansiera verksamheten
Företrädesemissionen som inleddes igår 17 juli och pågår till och med 31 juli och där även allmänheten ges möjlighet att delta, markerar startskottet för genomförandet av den nya strategiska planen. Emissionen kan inbringa cirka 25,1 Mkr och bedöms i kombination med försäljningen av veterinärdelen av verksamheten ge bolaget den finansiella styrka som krävs för att genomföra ett antal viktiga mål för 2019 och även finansiera den löpande verksamheten framöver. Prioriterat är även att lösa den bryggfinansiering bolaget ingått, vilket enligt bolagets prospekt kommer att ta maximalt 34 procent av emissionsbeloppet i anspråk.
Nedan listas de huvudsakliga mål LifeAssays avser att uppnå under 2019:

  • Avyttra bolagets veterinärdiagnostik och förstärka likviditeten för ett fokus på engångstesten QDA.
  • Genomföra kostnadsbesparingar i organisationen för att säkerställa att QDA-projektet kan föras i hamn.
  • Inleda processen att finna partners för QDA inom humanmedicin.
  • Säkerställa värdet i veterinärverksamheten inför försäljningen genom att öka försäljningen och lansera ytterligare produkter på redan installerade instrument, expandera in i Europa, i första hand UK och Tyskland, där Bolaget kan dra nytta av existerande avtal med Evidensia och AniCura i Norden, när dessa kedjor växer på marknaderna i Tyskland och UK, stärka LifeAssays position i USA med en kombination av direkt försäljning och distributörer samt etablera engångstestet för häst på MagniaReader på veterinärkliniker i Norden, USA och Europa.

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

NGM Equity

TECKNINGSPERIOD

17 juli – 31 juli

TECKNINGSKURS

0,45 kr per aktie (courtage utgår ej)

EMISSIONSVOLYM

Bolaget tillförs högst cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader vid fullteckning. Emissionskostnader hänförliga till företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK. Nettolikviden efter emissionskostnader resulterar i cirka 21,6 MSEK

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

17 juli – 29 juli

HANDEL MED BTA

Från 17 juli till dess emissionen registrerats vid Bolagsverket

VILLKOR

Aktieägare i Bolaget erhåller sex (6) teckningsrätter för varje innehavd B-aktie i LifeAssays. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna en (1) ny B-aktie

GARANTIÅTAGANDE

LifeAssays har erhållit teckningförbindelser från aktieägare om totalt cirka 9,7 MSEK, motsvarande cirka 39 procent av företrädesemissionen. Därutöver har ett antal professionella investerare genom garantiåtaganden förbundit sig att teckna aktier i företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter, om totalt cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 20 Mkr, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1
 


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev