Home Nyheter Scandion Oncology ska behålla frontposition med påfylld kassa

Scandion Oncology ska behålla frontposition med påfylld kassa

Scandion Oncology ska behålla frontposition med påfylld kassa

1 juli, 2019

Scandion Oncology har tagit ledarpinnen när det gäller att bemöta läkemedelsresistens bland cancersjuka. Syftet är att förbättra behandlingsutfallet och livskvaliteten bland de drabbade patienterna. Nu reser bolaget kapital för att ta ytterligare steg mot målet.
En av de största utmaningarna med dagens cancerbehandlingar är att många patienter utvecklar resistens. Med en åldrande befolkning växer patientgrupp och därigenom också utmaningarna det medför. Scandion Oncology är ett danskt bioteknikbolag noterat på svenska Spotlight, som tagit sig ann uppgiften att bemästra cancerläkemedelsresistens genom att utveckla läkemedel som återkallar resistensutvecklingen återskapa cancercellernas mottaglighet för behandling.

Emission ska vidareutveckla bred pipeline

Bolagets längst framskridna kandidat, SCO-101, gör nu redo att gå in i klinisk fas II inom metastaserad kolorektalcancer. Studien väntas starta innan årsskiftet och kommer vara tätt följd av inte en, utan två, fas II-studier inom bröstcancer. Utöver SCO-101 utvecklar bolaget flera andra kandidater mot cancerläkemedelsresistens och man har även en kandidat mot antibiotikaresistens.
För att finansiera de stundande fas II-studierna reser Scandion Onocology nu nytt kapital genom en emission om 29,3 Mkr med ett tillhörande teckningsoptionsprogram som kan ge bolaget ytterligare 12,4 Mkr vid fullt utnyttjande.
Läs även Scandion Oncology reser 29+12 Mkr med sikte på fas II för flaggskeppsprojekt (26 juni, 2019)

Vd ser stor framtidspotential

BioStock kontaktade Nils Brünner, vd för Scandion Oncology, för att få veta mer om bolagets kandidater, kommande milstolpar och emissionen.
Scandion Oncology är sprunget ur det danska bioteknikbolaget Saniona. Kan du säga något om hur det gick till och vad ni har för relation till Saniona idag?

Nils Brünner, vd Scandion Oncology

– Under tiden som forskare vid Köpenhamns Universitet etablerade vi en ny screening-plattform där vi kunde testa om ett läkemedel eller en substans påverkar resistans till cancerläkemedel. Vi fick tillgång till substanser och läkemedel från Saniona och genom screening av dessa identifierade vi SCO-101 som en mycket potent kandidat för blockering av kemoterapiresistens. Baserat på upptäckten bildades Scandion Oncology som en spin-out från Saniona och Köpenhamns Universitet.
– En väldigt trevlig del av historien är att SC0-101 redan hade genomgått fyra kliniska fas I-studier i oral form och hade visats vara säker med mycket begränsad toxicitet. Tidigare hade kandidaten testats inom en icke-cancer-indikation och projektet hade stoppats på vägen. Jag tror att man spenderat omkring 100 miljoner DKK på utveckling av kandidaten innan vi tog över rättigheterna.
Er verksamhet är inriktad på att utveckla läkemedel mot läkemedelsresistens, närmare bestämt cancerläkemedelsresistens. Varför tror du att det fortfarande saknas läkemedel som avhjälper resistens mot kemoterapi på marknaden?
– Det här är en svår fråga att svara på. Idag fokuserar många bolag sin cancerforskning på immunonkologi, som är en av de viktigaste innovationerna inom cancerbehandling. Dock är endast ett begränsat antal cancerpatienter lämpliga kandidater för immunonkologibehandling. Nyligen har dessutom stora fas III-studier indikerat att immunonkologiläkemedel borde kombineras med standard kemoterapiläkemedel, men cancercellerna måste i så fall vara mottagliga för kemoterapin för att kombinationseffekten ska vara märkbar. I detta avseende skulle SCO-101 kunna spela en stor roll genom att göra celler mottagliga för kemoterapi innan immunonkologiläkemedel sätts in.
Hur behandlas cancerpatienter som utvecklar resistens mot kemoterapi idag och hur ser det medicinska behovet ut i denna grupp?
– Tyvärr karaktäriseras resistens ofta av resistens mot många olika former av cancerläkemedel. Detta innebär att onkologer är ovilliga att erbjuda ytterligare behandling till en patient som uppvisar cancerläkemedelsresistens. Ofta är alternativet en ”trial and error”-strategi där man testar andra läkemedel, men fördelarna är oftast ytterst begränsade.
Kan du kort berätta hur er huvudkandidat SCO-101 fungerar?
Vi har hittills upptäckt två olika verkningsmekanismer hos SC0-101. Den ena är hämmande av s.k. effluxpumpar. Dessa pumpar är lokaliserade vid cancercellernas membran och kan uppregleras 100 – 1000 gånger i resistenta cancerceller. Pumparna binder kemoterapin och pumpar ut läkemedlet ur cellen så att den inte kan dödas. Den andra verkningsmekanismen hos SCO-101, som även den är mycket viktig, är att kandidaten hämmar några mycket specifika kinaser involverade i läkemedelsresistens. Kinaser är enzymer som aktiverar proteiner som i sin tur reglerar cellfunktioner.
SCO-101 hämmar cancercellers effluxpump. Klicka för större bild. Bildkälla: Scandion Oncology.

Hur ser säkerhetsprofilen för SCO-101 ut?
– SCO-101 har testats i 92 friska frivilliga och visat sig vara ett mycket säkert oralt läkemedel med begränsad toxicitet. Under vårt möte med danska Lægemiddelstyrelsen fick vi veta att vi kunde påbörja kliniska fas II-studier baserade på de goda resultaten från de tidigare fas I-studierna.
Enligt er kommunicerade tidsram ska ni inleda er första fas II med SCO-101 redan innan årsskiftet. Hur många patienter är studien tänkt att inkludera och vilka kommer studiens endpoints att vara?
– Den första fas II-studien kommer att inkludera patienter med metastaserad och läkemedelsresistent kolorektalcancer. Eftersom SCO-101 aldrig har kombinerats med kemoterapi kommer vi att börja fas II-studien med en s.k. run-in-fas där grupper om 3 patienter kommer att få ökande doser av SCO-101 i kombination med standarddoser av kemoterapi. När vi har fastställt den optimala SCO-101-dosen kommer ytterligare 15 patienter att få kombinationsbehandlingen. Sammanlagt räknar vi med att inkludera 21 patienter i studien.
– Studiens endpoint är objektiv respons (tumörkrympning) och säkerhet. Därtill utvecklar vi s.k. prediktiva biomarkörer för att kunna välja ut de patienter som har störst chans att dra nytta av SCO-101-behandling i kombination med kemoterapi.
Efter studiestarten vid årsskiftet hoppas ni kunna kommunicera den första effektdatan redan Q2 2020. Hur kommer det sig att ni tror er ha resultat så pass snabbt?
– Run-in- delen av studien som jag nämnde ovan kommer att inkludera sex patienter i den sista dosgruppen. Det är data från dessa sex patienter – som fått den optimala dosen av SCO-101 och kemoterapi – som vi kommer att kunna rapportera under Q2 2020.

»Vi har därför valt att gå vidare inom två indikationer och med två olika kemoterapiläkemedel. Jag förväntar mig att vi i bägge studierna kommer att se en adderad effekt genom att kombinera SCO-101 med kemoterapi. Med sådana resultat kommer vi att vara ett mycket attraktivt bolag!« – Nils Brünner, vd Scandion Oncology 

Kort efter starten av fas II-studien i metastaserad kolorektalcancer planerar ni även att initiera en fas II-studie inom bröstcancer med samma kandidat. Varför har ni valt parallell utveckling inom två utvecklingsspår för SCO-101 och väntar ni er att resultaten kommer skilja sig åt mellan indikationerna?
– Det finns flera anledningar. Numera har jag ett management-team som täcker alla de kompetenser som behövs för att genomföra kliniska fas II-studier på ett framgångsrikt sätt. Vi har producerat mer än 10 kilo SCO-101 och responsen vi fick under mötet med danska Lægemiddelstyrelsen var extremt positivt. De kliniska prövarna (4 olika onkologiavdelningar) är dessutom mycket ivriga att använda SCO-101 då många av deras patienter saknar behandlingsalternativ. Slutligen har mina diskussioner med big pharma övertygat mig om att vi behöver åtminstone två kliniska fas II-studier med positiva resultat för att säkra ett så värdefullt partner- eller licensieringsavtal som möjligt.
– Vi har därför valt att gå vidare inom två indikationer och med två olika kemoterapiläkemedel. Jag förväntar mig att vi i bägge studierna kommer att se en adderad effekt genom att kombinera SCO-101 med kemoterapi. Med sådana resultat kommer vi att vara ett mycket attraktivt bolag!
Ni utvecklar läkemedel vars syfte är att motverka resistens mot andra läkemedel. Har era kandidater någon sjukdomspåverkan/behandlingseffekt även om de inte kombineras med andra läkemedel vars uppgift det är att angripa själva cancern?
– Resultaten från klinisk fas I visar att SCO-101 endast har en effekt förutom att blockera resistens. Den effekten involverar ett leverenzym som hjälper till göra av med nedbrytningsprodukter från hemoglobin, molekylen i röda blodceller som binder syre. Den hämmande effekten är reversibel och saknar betydelse för fas II-planerna.

»Målbilden är att SCO-101 ska användas i kombination med kemoterapi redan när patienten diagnostiseras med cancer. På så sätt skulle det vara möjligt att döda de läkemedelsresistenta cancercellerna som finns i kroppen redan vid diagnostillfället och då borde patienten kunna botas utan risk för sjukdomsåterfall.«

Det är vida känt att cancerläkemedelsresistens utgör ett stort behandlingsproblem som i slutändan leder till att många cancerpatienter mister livet. De som utvecklar behandlingsresistens brukar tillskrivas en ganska dyster sjukdomsprognos. Hur stor nytta skulle ett läkemedel som återkallar resistensen kunna göra för denna sjukdomsprognos? Är det möjligt att bota sjukdomen i denna patientgrupp eller kommer era kandidater framförallt att bidra till att förlänga livet för personer med obotlig cancer?
– Min vision är att vi genom att kombinera SCO-101 med standardkemoterapi ska kunna bota betydligt fler cancerpatienter än vad vi gör idag. I den planerade fas II-studien kommer vi att rekrytera patienter med metastaserande och läkemedelsresistent cancer. Jag räknar med att genom att additionen av SCO-101 till dessa patienters behandling kommer att förlänga deras överlevnad.
– Målbilden är dock att SCO-101 ska användas i kombination med kemoterapi redan när patienten diagnostiseras med cancer. På så sätt skulle det vara möjligt att döda de läkemedelsresistenta cancercellerna som finns i kroppen redan vid diagnostillfället och då borde patienten kunna botas utan risk för sjukdomsåterfall. Idag är det dessvärre återfall vanligt.
Du har tidigare sagt att ni har fått ett positivt mottagande när ni pratat med kliniker om er utvecklingspipeline. Kan du berätta detta och vad det goda mottagandet beror på?
– Att vara onkolog är ett underbart jobb där man verkligen kan göra skillnad för cancerpatienterna. Det är också ett tufft jobb eftersom nära hälften av ens patienter till slut kommer att dö av sin sjukdom. Att ha tillgång till ett läkemedel som SCO-101 innebär att man kan ge hopp till många cancerpatienter som annars skulle fått höra att det inte finns några andra behandlingsalternativ när cancern utvecklat resistens.
– Mina kliniska kollegor ser därför SCO-101 som en spännande ny möjlighet att reducera den skrämmande höga dödligheten i cancer. Det är också anledningen till att de har valt att delta i arbetet genom att inkludera sina patienter i SCO-101-studien.
Hur tror du att det positiva mottagandet påverkar era möjligheter att nå betydande marknadspenetration vid ett framtida marknadsgodkännande?
– Idag finns det inga läkemedel på marknaden som liknar SCO-101. Eftersom det medicinska behovet är så pass stort förväntar jag mig en snabb och djup marknadspenetration.
Ämnar ni ingå avtal för era respektive produkter och när i utvecklingsprocessen är det i så fall aktuellt?
– Jag förväntar mig att se ett stort intresse från potentiella partners och licenstagare så fort vi har behandlat de första patienterna. Det är viktigt att vi genom de kliniska studierna skapar maximalt värde för Scandion Oncology och dess aktieägare.
När ni utvärderar potentiella framtida partners, ser ni då era kandidater som en delkomponent i kombinationsterapier där partnerns läkemedel utgör en annan komponent, eller ser ni era kandidater som generella produkter som ska kunna kombineras med flera olika kemoterapier?
– I nuläget är båda alternativen definitivt möjliga men det är för tidigt att spekulera om det nu.
Ni har även ett pågående projekt inom antibiotikaresistens, men tanken är att i huvudsak vidareutveckla det tillsammans med externa aktörer. Pågår det några diskussioner för detta?
– Jag kan tyvärr inte ge er några detaljer om detta än.
Utöver cancerläkemedels- och antibiotikaresistens, ser ni någon potential för ert behandlingskoncept även inom andra sjukdoms- och/eller behandlingsområden och, i så fall, vilka?
– Scandion Oncology kommer att fokusera på cancerbehandling och läkemedelsresistens. Om vi identifierar behandlingsområden utanför cancer kommer dessa att utlicensieras eller avknoppas till egna bolag.

»Så fort vi har behandlat de första patienterna med SCO-101 i kombination med kemoterapi, vilket kommer ske i slutet av 2019 och början av 2020, kommer vi att vara redo att presentera all preklinisk och klinisk data för potentiella partners och licenstagare av SCO-101. Vi planerar redan nu för att påbörja sådana möten i januari 2020.«

Redan i samband med er börsnotering hösten 2018 flaggade ni för att ni skulle resa kapital under 2019. Nu gör ni just det genom en emission om knappt 30 Mkr samt en teckningsoption om drygt 12 Mkr med teckningstid under hösten 2020. En fullt tecknad emission täcker ert kapitalbehov till mitten av 2021, och vid en fullt utnyttjad av teckningsoptionen klarar ni er till slutet av 2021. Ni verkar ha en relativt låg burn rate i relation till andra bolag aktiva inom onkologi, särskilt med tanke på era två stundande fas II-studier. Vad beror det på? 
– Det stämmer att vår burn-rate är relativt låg. Anledningen är att vi redan har betalt för läkemedelsproduktionen. Dessutom genomför vi s.k. Investigator Initiated Trials vilket innebär att Scandion Oncology endast kommer att betala för additionen av SCO-101-behandlingen medan sjukhusen kommer att betala för all standardvård. Jag ser det som ett bevis på ett stort engagemang från våra kliniska partners.
– Som jag tidigare nämnde hade omkring 100 miljoner DKK investerats i SCO-101 redan när vi erhöll rättigheterna till kandidaten, även om det var inom icke-cancerindikation. Det är speciellt den kliniska fas I-studien med 92 friska individer som varit kostsam. Efter besked från Lægemiddelstyrelsen behöver inte Scandion Oncology upprepa fas I-studien utan vi kan fortsätta direkt med en fas II-studie, vilket sparat oss mycket pengar.
– Slutligen inkluderas studien patienter med en långt framskriden sjukdom som dessutom uppvisar läkemedelsresistens. Det innebär att vi inte kommer behöva inkludera särskilt många patienter för att kunna bevisa effekt av SCO-101 i kombination med standardkemoterapi, utan vi räknar med att endast behandla 21 patienter.
Enligt ert prospekt kommer tre fjärdedelar av kapitaltillskottet användas för att finansiera de två fas II-studierna i mCRC och bröstcancer. Vidare ska omkring 9 procent allokeras till patent och affärsutvecklingsaktiviteter, vad kommer dessa aktiviteter att bestå av?
– Så fort vi har behandlat de första patienterna med SCO-101 i kombination med kemoterapi, vilket kommer ske i slutet av 2019 och början av 2020, kommer vi att vara redo att presentera all preklinisk och klinisk data för potentiella partners och licenstagare av SCO-101. Vi planerar redan nu för att påbörja sådana möten i januari 2020.
Ni tror er kunna erhålla forskningsanslag – soft money – för att finansiera en tredje fas II-studie inom bröstcancer med SCO-101. Vad baserar ni det på?
– Scandion Oncology har redan erhållit ett flertal EU-anslag. Vi kommer att använda dessa som språngbrädor för att ansöka om de stora anslagen om 2-3 miljoner Euro. När vår CSO Jan Stenvang och jag arbetade på Köpenhamns Universitet erhöll vi flera miljoner DKK till vår forskning. Som exempel drev vi det dansk-kinesiska centret för cancerläkemedelsresistens till vilket vi erhöll omkring 32 miljoner DKK från danska Grundforskningsfonden. Så vi har stor erfarenhet när det kommer till bidragsansökningar.

»Vi har två andra kandidater som blockerar cancerläkemedelsresistens. […] Med dessa tre kandidater (SCO-101 + de andra två) tror jag att vi täcker ungefär 60 procent av alla cancerbehandlingar.«

Vilka milstolpar väntar ni er i närtid för den övriga pipelinen, utöver SCO-101?
– Vi har två andra kandidater som blockerar cancerläkemedelsresistens. Vi vill avancera dessa så att de är redo för kliniska studier. Dessa två kandidaterna täcker andra cancertyper och resistensmekanismer än vad SCO-101 gör. Med dessa tre kandidater (SCO-101 + de andra två) tror jag att vi täcker ungefär 60 procent av alla cancerbehandlingar.
Om du skulle vända dig till en investerare som överväger att satsa på Scandion Oncology men behöver den där lilla extra knuffen, hur skulle du då motivet att det är ett gott investeringsbeslut att ta del av er emission?
– Det medicinska behovet är extremt stort och det är akut. Marknaden är mycket stor och eftersom SCO-101 är en tablett kommer det att vara enkelt för sjukvården att anpassa sig till att använda SCO-101. Finansiellt sett ser det alltså bra ut.
Men vad som är ännu viktigare för mig är att vi nu introducerar ett nytt sätt att behandla cancer. Det finns ett enormt behov av nya angreppssätt eftersom nära hälften av alla som diagnostiseras med cancer idag dör av sin sjukdom. Vi måste helt enkelt ge SCO-101 en chans att bli ett läkemedel som gör stor skillnad inom cancerbehandling.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev