Home Nyheter Scandion Oncology reser 29+12 Mkr med sikte på fas II för flaggskeppsprojekt

Scandion Oncology reser 29+12 Mkr med sikte på fas II för flaggskeppsprojekt

Scandion Oncology reser 29+12 Mkr med sikte på fas II för flaggskeppsprojekt

26 juni, 2019

Varje dag diagnosticeras 145 personer med cancer bara i Sverige, och 64 personer dör till följd av sin sjukdom. Den stora boven bakom sjukdomsgruppens höga dödlighet stavas behandlingsresistens. Scandion Oncology utvecklar läkemedel som ska återskapa cancercellernas mottaglighet för behandling och öppnar därigenom för helt nya möjligheter inom cancerbehandling. För att ta sin första kandidat genom två fas II-studier genomför bolaget nu en emission med tillhörande teckningsoptionsprogram. 
Enligt världshälsoorganisationen WHO överstiger den globala cancerincidensen nu 17 miljoner nya fall per år och sjukdomsgruppen resulterar i nära 9,5 miljoner dödsfall. De höga dödstalen beror i stor utsträckning på att cancertumören är resistent mot den behandling som ges.
Behandlingsresistens har länge varit en av de största utmaningarna inom cancervården och gör att befintliga behandlingar inte når optimala utfallsnivåer. Idag misslyckas hälften av alla kemoterapibehandlingar till följd av behandlingsresistens vilket medför ökade mortalitetstal och utgör en stor börda både för den drabbade patienten, dennes familj, sjukvårdssystemet och samhället i stort. Det är här Scandion Oncology kommer in i bilden.

Scandion Oncology återskapar behandlingskänlighet

Det danska bioteknikbolaget utvecklar nämligen behandlingar särskilt inriktade på att hantera behandlingsresistens inom cancerområdet, både för de cancertumörer som redan från början innehåller läkemedelsresistenta cellkloner och de som med tiden har utvecklat resistens mot ett tidigare givet cancerläkemedel. Behandlingen går ut på att återskapa cancercellernas känslighet för kemoterapier.
Givet den markanta sjukdomsbördan i kombination med den betydande resistensproblematiken har läkemedel med potential att råda bot på resistensproblematiken en betydande marknadspotential, inte minst med tanke att det idag saknas läkemedel på marknaden som kan vända/upphäva cancerläkemedelsresistens.

Huvudkandidat mot kolorektal- och bröstcancer

Nils Brünner, vd Scandion Oncology

Scandion Oncologys huvudkandidat, SCO-101, har genomgått hela fyra stycken fas I-studier, totalt omfattande 92 individer, med framgångsrika resultat. Kandidaten, som utvecklas både mot metastaserad kolorektalcancer (mCRC) och bröstcancer som har utvecklat resistens, har dubbla verkningsmekanismer då den både verkar genom att hindra att ett aktivt läkemedel släpps ut ur cancercellen och samtidigt angriper specifika funktioner förknippade med läkemedelsresistens. De tidigare studieresultaten har övertygande bekräftat att SCO-101 tolereras väl och har en god säkerhetsprofil med enbart mindre biverkningar vid terapeutiskt relevanta doser.
Efter att ha avslutat fas I-programmet siktar nu Scandion Oncology på att ta sin flaggskeppsprodukt in i, och genom, två fas II-studier. Man arbetar för närvarande med tillverkningen av det orala läkemedlet för kommande fas II-studier. Bolaget väntas kunna lämna in ansökan om att få påbörja studien till den danska Laegemiddelstyrelsen under Q3 2019 och planerar därefter initiera den första fas II-studien och dosera den första patienten innan årsskiftet.
Denna första fas II-studie kommer att inkludera patienter med kemoterapiresistent metastaserad kolorektalcancer och undersöka effekten av SCO-101 tillsammans med en etablerad kemoterapi. Denna ska sedan följas upp med en liknande studie inom bröstcancer, där kandidaten kombineras med taxanbehandling, för vilken ansökan väntas lämnas in under Q1 2020 följt av studiestart under det efterföljande kvartalet.
Dessutom planerar man ytterligare en bröstcancerstudie för att utvärdera SCO-101 i kombination med anti-estrogenet fulvestrant med start 2021. Denna tredje fas II-studie förväntas finansieras med s.k. soft money via externa forskningsanslag.

»Vi tror att Scandion Oncologys tillvägagångssätt skulle kunna hjälpa till att förbättra resultaten för tusentals cancerpatienter, vilket skapar stor affärspotential.« – Nils Brünner, vd Scandion OncologyB 

Direkta konkurrenter saknas

Den globala marknaden för ett läkemedel med SCO-101s potential inom metastaserad kolorektal- och bröstcancer estimeras till över 4 miljarder euro årligen. Därtill saknas idag andra läkemedel som har potential att återskapa behandlingseffekt när behandlingsresistens redan utvecklats, och Scandion Oncology har tagit ledarpositionen i utvecklingen av detsamma. Skulle SCO-101 nå marknad har man därigenom en påtaglig potential att ta betydande andelar av denna.
Bred pipeline med heltäckande potential
Men SCO-101 är inte Scandion Oncologys enda projekt. Även SCO-201 utvecklas mot läkemedelsresistens inom cancerområdet, men riktar in sig på andra resistensmekanismer. Kandidaten befinner sig i preklinisk utveckling.
Ett tredje set av resistensmekanismer bemöts av bolagets andra kandidat i klinisk utveckling – SCO-301. Kandidaten är en generika och baseras på en redan befintligt aktiv substans som i dagsläget inte är indikerad för cancer. Eftersom substansen redan är beprövad och därigenom har en fastställd säkerhetsprofil, innebär det att SCO-301 har en betydligt enklare utvecklingsbana att snitsla sig igenom, där utvecklingen inleds i fas II för att undersöka behandlingseffekt inom lungcancer, äggstockscancer och andra solida tumörer. Både SCO-301 och bolagets omkring 800 analoger utvecklas i samarbete med Köpenhamns universitet.
Tillsammans väntas de tre kandidaterna kunna bemöta majoriteten av alla typer av behandlingsresistens hos cancertumörer. Därtill utvecklar Scandion Oncology även prediktiva biomarkörer att kombinera med sina lovande cancerkandidater i kommande kliniska studier.

Sancion Oncologys pipeline som inkluderar flera tillgångar med fokus på läkemedelsresistens, framförallt inom cancer. Klicka för större bild.

Från cancer till antibiotika

Sedan mars månad har bolaget även ett verksamhetsben vari man utvecklar läkemedel mot antibiotikaresistens, ett allt allvarligare hot mot den globala hälsan som i värsta fall skulle kunna leda till stora svårigheter att behandla potentiellt dödliga infektionssjukdomar. Om trenden inte hämmas väntas antibiotikaresistens orsaka 10 miljoner dödsfall om året år 2050.
Läkemedel som kan påverka denna negativa spiral, och kan öppna för nya behandlingstyper, har därmed goda framtidsutsikter.
Scandion Oncology utarbetar nu sin kommersiella strategi för projektet. Vad som står klart är att bolaget även framgent kommer att fokusera på cancerläkemedelsresistens och att potentialen i antibiotikaresistensprojektet kommer att utforskas vidare med hjälp av externa aktörer.

Emission för att finansiera fas II 

För att bolaget ska kunna vidareutveckla sin primära kandidat SCO-101, och samtidigt fortsätta förädla sin projektpipeline, genomför bolaget nu en emission om totalt 29,3 Mkr före emissionskostnader. Till emissionen är även en teckningsoption av serie TO 1, med teckning under hösten 2020, vidhäftad. Denna kan inbringa ytterligare 12,4 Mkr vid fullt utnyttjande.
Den stora majoriteten av kapitaltillskottet, tre fjärdedelar, är tänkt att användas för att finansiera de två fas II-studierna i mCRC och bröstcancer. Vidare ska omkring 9 procent allokeras till patent och affärsutvecklingsaktiviteter, medan 10 procent ska användas för vidareutveckling av SCO-201 och resterande 5 procent är tänkta för kommande steg inom projektet för antibiotikaresistens.
Vid full teckning av emissionen är bolagets verksamhet finansierad fram till juni 2021 och om även TO 1 nyttjas till fullo räcker kapitaltillskottet till slutet av 2021.
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

20 juni – 9 juli 2019

TECKNINGSKURS

12,30 SEK per unit, mosvarande 4,10 SEK per aktie.
Teckningsoptioner av serie TO 1 erhålls vederlagsfritt.

EMISSIONSVOLYM

Erbjudandet består av upp till 7 144 590 aktier och totalt upp till 2 381 530 teckningsoptioner av serie TO 1, motsvarande kontant betalning av respektive cirka 29,3 Mkr (för teckning av aktierna) och 12,4 Mkr (för teckning av aktier baserade på teckningsoptionerna).
Vid fulltecknad emission och fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Scandion Oncology totalt cirka 41,7 Mkr före emissionskostnader.

AVSTÄMNINGSDAG & TECKNINGSRÄTT

Avstämningsdagen var den 14 juni 2019. Aktieägare i Scandion Oncology per avstämningsdagen har teckningsrätter i emissionen. Sista dag för handel med Scandion Oncologys aktie med rätt att erhålla uniträtter var den 12 juni 2019. Första dagen för handel med Scandion Oncoloys aktie utan rätt att erhålla uniträtter var den 13 juni 2019.
Varje aktie berättigar till en (1) uniträtt. Fem (5) unirätter berättigar tecknaren att teckna för en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) nya aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.

TECKNINGS- & GARANTIÅTAGANDE

Scandion Oncology har på förhand i skrift avtalat om teckningsförbindelser om cirka 18,9 Mkr och garantiåtagande om 7,2 Mkr (uppifrån och ner). Totalt har bolaget avtalat om cirka 26,1 Mkr genom tecknings- och garantiåtagande, motsvarande cirka 89% av emissionen.
Garantiåtagandena kommer att gälla uppifrån och ner, vilket innebär att om emissionen blir tecknad till t.ex. 22,1 Mkr, kommer garantiåtagande aktiveras för de resterande 7,2 Mkr.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1
[divider]KOMMANDE INVESTERARTRÄFFAR[/divider]
Scandion Oncology har tidigare haft investerarträffar i både Stockholm och Köpenhamn.
I Malmö – på Malmö Börshus (Skeppsbron 2, 211 20 Malmö) idag, onsdag 26/6, 11:30-13:00
I Göteborg – på Elite Park Avenue Hotel (Kungsportsavenyen 36, 411 36 Göteborg) imorgon, torsdag 27/6, 11:30-13:00
[divider]MEDIA[/divider]
Scandion Oncolgy deltog i BioStock Live i Stockholm den 13 juni. Se bolagspresentationen med vd Nils Brünner nedan.

YouTube video

Se Scandion Oncologys vd Nils Brünner intervjuas av BioStocks analytiker Linus Flink Elmfors nedan.
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev