Home Nyheter Cereno Scientific finansierar rusch mot fas II

Cereno Scientific finansierar rusch mot fas II

Cereno Scientific finansierar rusch mot fas II

3 juni, 2019

Cereno Scientific utvecklar banbrytande läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar och är aktuellt med en pågående företrädesemission. Den aktuella kapitalresningen ska ersätta bolagets tidigare konvertibellånsfinansiering och ska primärt finansiera vägen till, och initieringen av, en fas II-studie med bolagets huvudkandidat CS1. Delar av kapitalet är även tänkt att användas för prekliniska studier med den nyförvärvade substansen CS014 och bolagets löpande verksamhet.
Cereno Scientific utvecklar läkemedel mot kardiovaskulära sjukdomar. Bolagets första läkemedelskandidat – CS1 – utvecklas som en förebyggande behandling mot blodproppar och bygger på kroppens eget intelligenta försvarssystem mot ­proppbildning.

Nytt angreppssätt


Att CS1 spelar på kroppens eget propplösningssystem är ett helt nytt angreppssätt, d.v.s. det finns idag ingen tillgänglig förebyggande trombosbehandling av det slaget, vilket ger kandidaten First-in-Class-potential.
Nuvarande behandlingar verkar istället genom att minska kroppens förmåga att koagulera blodet, i dagligt tal benämnt blodförtunnande behandling, vilket medför stor risk blöd­ningskomplikationer. Det gör i sin tur att befintliga trombosförebyggande läkemedel ofta doseras i lägre doser än vad som krävs för optimal behandlingseffekt och som en konsekvens löper patienterna en risk att drabbas av nya blodproppar alltmedan det kvarstår en risk för blödningskomplikationer.
Cereno Scientifics målsättning är att CS1 ska kunna utgöra en behandling med bättre balans mellan trombosförebyggande effekt och blödningsbiverkningar.

Fas II i sikte

Med positiva fas I-resultat i ryggen är nästa utvecklingssteg för CS1 en fas II-studie som planeras inledas under första halvan av 2020. Studien ska genomföras i samarbete med OCT Group LLC på omkring 30 kliniker i Ryssland och Bulgarien.
De senaste veckorna har Cereno Scientific lämnat in ansökningar om tillstånd för studiestart i båda studieländerna. Detta är tidigare än den kommunicerade tidsplanen med studieansökan under Q3 2019.
– Vi har arbetat hårt för att kunna färdigställa våra ansökningar till både Ryssland och Bulgarien. Nu ser vi fram emot att starta studien vilket förväntas ske under första halvåret 2020, kommenterade vd Sten R. Sörensen i ett pressmeddelande.

Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific
Sten R. Sörensen, vd Cereno Scientific.

Läs även: Cereno Scientific har ansökt om fas II-studie i Ryssland (23 maj, 2019)
För att finansiera de slutliga studieförberedelserna, samt studiestarten, reser Cereno Scientific nu kapital genom en företrädesemission om 55,6 Mkr före emissionskostnader. Emissionen, som är säkerställd till 80 procent, har dessutom en övertilldelningsoption om ytterligare 5 Mkr. Övertilldelningsemissionen förutsätter att företrädesemissionen övertecknas och bolaget motiverar detta med att man vill möjliggöra för nya intressenter att investera i bolaget och ta del i dess resa mot att kunna erbjuda en helt ny typ av trombosförebyggande behandling på den globala marknaden.

Betydande målgrupp och marknad

Det initiala indikationsfönstret för CS1 inkluderar trombosprevention för riskgrupper, t.ex. individer som genomgått operation, har annan riskfaktor för venös tromboembolism eller är diagnosticerad med förmaksflimmer i syfte att förebygga stroke.
Idag är trombos den globalt ledande dödsorsaken men trombos orsakar också många icke-dödliga komplikationer som t.ex. förlamningar efter stroke eller hjärtsvikt efter hjärtinfarkt med stort lidande för individen och betydande kostnader för samhället. Det finns således mycket att vinna på en effektiv och säker trombosförebyggande behandling.

Breddat indikationsspektra

Som om trombosprevention inte utgjorde en tillräckligt stor målindikation så har Cereno Scientific tillsammans med sitt nyinrättade vetenskapliga råd nyligen identifierat en ännu bredare potential för sina läkemedelskandidater.
Den aktiva substansen i CS1 är valproinsyra (VPA), vilken sedan länge används inom sjukvården för att bl.a. behandla epilepsi. Forskning har visat att VPA har kapacitet att hämma, eller till och med minska redan etablerad, fibrosutveckling. Eftersom fibros är en grundläggande mekanism för utvecklingen av flera kardiovaskulära sjukdomar öppnar detta för andra behandlingsmöjligheter med CS1.
Mot denna bakgrund hoppas bolaget att CS1 ska kunna påverka utveckling av förmaksflimmer, som orsakas av fibros. På så vis skulle CS1 både kunna förhindra och/eller tillbakabilda huvudorsaken till förmaksflimmer och samtidigt utgöra ett effektivt och säkert läkemedel för trombosprevention, d.v.s. minska risken för stroke hos de patienter som redan har diagnosticerats med förmaksflimmer.
Ytterligare potential kan finnas inom hjärtsvikt och kronisk njursjukdom som båda är kopplade till fibros. Möjliga användningsområden kan även finnas för vissa sällsynta sjukdomar där fibrosutveckling tillhör sjukdomsbilden och då med potential för särläkemedelsstatus.
En indikationsbreddning av detta slag för bolagets läkemedel under utveckling medför naturligtvis en betydligt större och mer diversifierad marknadspotential än enbart trombosprevention och Cereno Scientific kommer nu att utvärdera möjligheterna inom andra indikationer parallellt med förberedelserna inför fas II-studien, vars syfte är att undersöka den trombosförebyggande effekten av CS1.
Läs även: Potential att bredda indikationen för Cereno Scientifics kandidat CS1 (26 maj, 2019)

Utökad pipeline

Utöver CS1 ingår även CS014 i Cereno Scientifics produktportfölj. Substansen förvärvades under våren från Emeriti Bio, befinner sig i pre-klinisk fas och ska bredda bolagets kardiova­skulära pipeline ytterligare. Avtalet innebär att Cereno Scientific övertar alla rättigheter knuten till substansen och relaterad substansfamilj.
I maj ansökte bolaget om patent för att skydda CS014 och närliggande substanser samt deras användning för en rad olika kardiovaskulära sjukdomar. Ansökan innebär att det finns möjlighet till långvarigt substanspatent.

Byte av finansieringslösning

Under det gångna året har bolagets verksamhet finansierats av en konvertibellånslösning från European High Growth Securitization Opportunities Fund (EHGO). Lösningen innebar en flexibilitet som skapade utrymme för Cereno Scientific att fokusera på kärnverksamheten, vilket bidragit till att man nått fler milstolpar och nu senast kunnat ansöka om fas II-studien tidigare än planerat. Men denna finansieringsmodell medförde även en stark prispress på bolagets aktiekurs varför man under våren valde att avbryta finansieringsavtalet.
Den aktuella emissionen utgör ett alternativt sätt att finansiera bolagets verksamhet framgent. I samband med att avtalet med EHGO till slut avbröts tog Cereno Scientific ett brygglån som möjliggjorde fullständig återbetalning av konvertibellånet och säkerställde operativt kapital till verksamheten tills den pågående emissionen är genomförd.
Kapitalresningens primära mål är att ta CS1 till fas II och inleda studien under H1 2020. Fram till dess fokuserar verksamheten på förberedande aktiviteter, inklusive uppskalning av produktionen av CS1 och att uppnå godkännande från berörda myndigheter i Ryssland och Bulgarien. Emissionslikviden ska även lösa brygglånet helt. Därtill ska delar av kapitalet allokeras till att initiera prekliniska studier med CS014 och finansiera den löpande verksamheten.
Fas II-studien är en efterlängtad milstolpe och kommer att vara den hittills största händelsen i Cereno Scientifics historia.
Läs även: Aktiva Cereno Scientific siktar högt med kapitalresning (28 maj, 2019)
[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

23 maj – 7 juni 2019

TECKNINGSKURS

Teckningskursen är 2,90 SEK/aktie av serie B

FÖRETRÄDESRÄTT

Varje på avstämningsdagen (21 maj) innehavd aktie (oaktat aktieslag) i Cereno Scientific berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie B i Cereno Scientific.

EMISSIONSBELOPP

Cereno Scientific kommer att genomföra en företrädesemission om cirka 55,6 Mkr.

TECKNINGSFÖRBINDELSER & GARANTIÅTAGANDEN

Företrädesemissionen är säkerställd till 80 procent genom teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 6,6 procent samt externa garantiåtaganden om cirka 73,4 procent.

ÖVERTILLDELNINGSEMISSION

Cereno Scientific har, villkorat av en fulltecknad företrädesemission, möjlighet att utnyttja en övertilldelningsemission som kan tillföra bolaget ytterligare 5 Mkr.

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
ProspektAnmälningssedel Teaser
[divider]INVESTERARTRÄFFAR[/divider]
Småbolagsdagen med Aktiespararna
3 juni 2019, kl 08:00 – 18:00, Cereno presenterar 14:00
Sheraton Hotel, Tegelbacken 6 Stockholm
Anmälan: [email protected]
Mangolds Investerardag
3 juni 2019 kl 11:30 – 19:00, Cereno presenterar 15:50
Hotel Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm
Anmälan: [email protected]
[divider]MEDIA[/divider]
Cereno Scientific deltog i BioStock Live 21 maj 2019. Se bolagspresentation av vd Sten R. Sörensen nedan.

YouTube video

Se Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen intervjuas av BioStocks analytiker Linus Flink Elmfors nedan.
YouTube video

Se Cereno Scientifics CMO Björn Dahlöf intervjuas av BioStocks analytiker Linus Flink Elmfors nedan.
YouTube video

Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. [et_bloom_inline optin_id=”optin_4″]

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev