Home Nyheter Eurocine Vaccines emission bekostar viktiga milstolpar

Eurocine Vaccines emission bekostar viktiga milstolpar

Eurocine Vaccines emission bekostar viktiga milstolpar

27 mars, 2019

Vacciner utgör en av de absolut största medicinska landvinningarna genom historien. Det terapeutiska fältet har lyckats utrota flera tidigare dödliga infektionssjukdomar, men andra återstår att bemästra. Ett av de bolag vars vision är att lyckas med detta är svenska Eurocine Vaccines som redan vid halvårsskiftet hoppas kunna presentera ett par lovande utvecklingskandidater. Vägen dit går via en till 90 procent säkerställd emission på 15,6 Mkr.
Den lika enkla som geniala tanken med vaccinering är att utsätta friska individer för en försvagad dos av en patogen. Detta leder till att immunsystemet skapar ett immunologiskt minne med anpassade antikroppar som kan hantera en infektion när den dyker upp.
Enligt en studie publicerad i WHO:s Bulletin of the World Health Organization har globala vaccinationsprogram räddat 20 miljoner barn i världens fattigaste länder, förebyggt 500 miljoner sjukdomstillstånd och 9 miljoner fall av långtidssjukdom samt besparat fattiga länder motsvarande 6478 miljarder kronor i sjukdomskostnader. Sammantaget har vaccinen haft långtgående effekter på hela samhällen.

Flockimmunitet en stor hälsovinst

En hög vaccinationsgrad gör att tillräckligt många individer har ett skydd, vilket hindrar epidemier från att uppstå. Denna så kallade flockimmunitet leder till att det i välvaccinerade samhällen inte finns tillräckligt många människor som riskerar att smittas för att en epidemi ska hållas levande.
Om det däremot inte är tillräckligt många som vaccineras – t.ex. krävs det att 95 procent av befolkningen är vaccinerad mot mässling – så fungerar inte längre flockimmuniteten, varpå de vars immunförsvar inte kan hantera en vaccination och än mindre grundsjukdomen löper risk att insjukna helt i onödan.

Vacciner utgör alltjämt en global jättemarknad

Marknaden för humanvacciner domineras idag av jättar som GlaxoSmithKline, Sanofi Pasteur, Pfizer, Merck och CLS/Seqirus. Denna marknad prognostiseras värderas till 50 miljarder USD år 2023, medan motsvarande marknad för veterinärvacciner väntas värderas till 13 miljarder USD år 2025. Det totala underliggande marknadsvärdet för Eurocine Vaccines är således mycket omfattande.

Eurocine Vaccines ändrade kurs under 2018

Bolaget befinner sig mitt i Life Science-sektorns superkluster Karolinska Institutet Science Park. I höstas presenterade bolaget en accelererad tidsplan och en omstöpt pipeline som innebär att primärt fokus idag är att utveckla injicerade vacciner för humant bruk, och i andra hand veterinära vacciner där både injicerade och nasala vacciner inkluderas. Bolagets nya fokus lanserades  efter en genomlysning av bolagets tillgångar och möjligheter, påkallat av resultaten från höstens kliniska studie med den nasala vaccinkandidaten Immunose FLU som inte levde upp till förväntningarna.

Teknologiplattformen Endocine


I centrum av Eurocine Vaccines verksamhet står teknologiplattformen Endocine. Bolaget har säkrat goda prekliniska data som visar att Endocine fungerar väl både som ett injicerat eller nasalt adjuvans. Det är också kompatibelt, blandbart, med olika varianter av flera olika vaccinantigen (bakterier och virus). Endocine har utöver detta visat sig vara säkert i människa i över 400 försökspersoner, något som av förklarliga skäl är mycket viktigt inför kommande kliniska studier.
Injicerade vacciner är därutöver en mer etablerad administrationsform och ser därför ut att vara en mindre riskfylld väg att gå för bolaget än att enbart fokusera på nasala vacciner.
Med den nya strategin hoppas man, vilket vd Hans Arwidsson bekräftade i en intervju med BioStock 25 mars, att en eller två nya kandidater ska ha selekterats redan vid halvårsskiftet 2019. Läs mer: Eurocine Vaccines sjösätter snabb utvecklingsplan via ny kapitalrunda

Aggressiv tidsplan sjösatt för 2019

Eurocine Vaccines har sedan tidigare uppvisat god säkerhet i människa för sina produkter vid nasal vaccinering i hela fem kliniska studier. Målet under första halvåret 2019 blir nu att identifiera upp till fyra nya injicerbara vaccinkandidater och genomföra utvärderingsstudier.
Därefter ska bolaget välja ut en till två kandidater som man anser särskilt lämpade för fortsatt utveckling, följt av kliniska fas I/II-studier under 2020.
Identifieringen av kandidater är klar och ett första utvärderingsavtal har tecknats med en anonym extern aktör. Varken partnern eller sjukdomsindikationer har ännu offentliggjorts, men bolaget räknar med att kunna berätta mer efter halvårsskiftet då nästa stora milstolpe alltså väntas uppnås. Men detta räcker inte för Eurocine Vaccines som satsar på ytterligare samarbetsavtal inom kort.

Förväntade milstolpar under 2019

  • Identifiera 3-4 vaccinkandidater för utvärdering (KLART)
  • Etablering av ytterligare samarbetsavtal avseende utvärdering – första avtalet signerat
  • Start av immunologiska prekliniska studier med de 3-4 utvalda vaccinkandidaterna – första studien startad
  • Resultat från prekliniska studier (immunresponser) med de 3-4 utvalda vaccinkandidaterna
  • Selektering av 1-2 vaccinkandidater för fortsatt utveckling baserad på hittillsvarande data (vid halvårsskiftet 2019)
  • Definiera och kommunicera plan för utvecklingen efter val av vaccinkandidater

Not: Efter denna artikels publicering har Eurocine Vaccines, den 27 mars, tecknat det andra avtalet om utvärdering av en vaccinkandidat. Avtalet tecknades med en icke vinstdrivande organisation i USA, där vaccinkandidaten kommer att utvärderas i en djurstudie. Kandidaten är ett förebyggande vaccin mot en virussjukdom i människa. Läs mer.

Söker finansiering för resten av året

För att finansiera de ingående aktiviteterna i den nya affärsplanen genomför bolaget en företrädesemission om maximalt 15,6 Mkr där teckningsperioden löper mellan 25 mars och 8 april. 90 procent av det totala emissionsbeloppet är säkerställt genom tecknings- och garantiåtaganden. Vid fullteckning skall likviden täcka Eurocine Vaccines kapitalbehov till och med december 2019, med andra ord förbi valet av vaccinkandidater.
Under februari 2019 upptog Eurocine Vaccines ett brygglån om 3,5 Mkr från en finansiär som även har ingått ett garantiåtagande i den pågående emissionen. Detta brygglån avses återbetalas med emissionslikviden och brygglånet bedöms vara tillräckligt för att finansiera bolagets verksamhet till och med april 2019.
Vid fullteckning i företrädesemissionen finansieras bolaget enligt egen utsago till och med december 2019 – inklusive selektering av två nya vaccinkandidater.

Så skall nettolikviden användas

Fördelningen av emissionslikviden, inklusive återbetalning av brygglånet, planerar Eurocine Vaccines att allokera till följande ändamål:

  • Genomförande av prekliniska studier genom samarbeten och/eller i egen regi till och med juni 2019 (ca 1,9 Mkr)
  • Fortsatta prekliniska studier och produktutveckling (t.ex. tillverkning och stabilitetsstudier) under andra halvåret 2019 (ca 3,2 Mkr)
  • Slutbetalning och nödvändig rapportering av den genomförda kliniska studien i äldre (ca 2,8 Mkr)
  • Övrigt (bolagsledning, administration, patent, marknadsanalys, affärsutveckling, legal rådgivning, etc.) (ca 3,8 Mkr)

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Spotlight Stock Market

TECKNINGSPERIOD

25 mar – 8 april 2019

TECKNINGSKURS

0,11 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER

25 mars – 11 april 2019

OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL

Cirka 12 april 2019

EMISSIONSVOLYM

15,6 Mkr

VILLKOR

Tre befintliga aktier ger rätt att teckna fem nya aktier till teckningskursen 11 öre per aktie

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
Emissionsmemorandum
Anmälningssedel för teckning av aktier UTAN stöd av teckningsrätter
Särskild anmälningssedel för teckning av aktier MED stöd av teckningsrätter
[divider]ROADSHOW[/divider]
Arctic Securities, Lunchpresentation, Stockholm
Datum: 3 april 2019
Tid: kl. 12:00 – 13:00
Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm
Förtäring: Lunch serveras
Anmälan: Via email till [email protected] senast den 29 mars 2019, ange namn och kontaktuppgifter
[divider]MEDIA[/divider]
BioStock-intervju med VD Hans Arwidsson i samband med BioStock Live STHLM (20 mars 2019):

YouTube video

Hans Arwidsson presenterar bolaget på BioStock Live (20 mars 2019):
YouTube video

Hans Arwidsson & Anna-Karin Maltais presenterar bolaget på Aktiedagen (20 mars 2019):
YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev